Search result for

seasoning

(52 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seasoning-, *seasoning*, season
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
seasoning[N] เครื่องปรุงรส, See also: เครื่องชูรส, เครื่องปรุงรส, สิ่งที่ใช้ปรุงแต่งรสชาติอาหาร, Syn. flavoing, sauce, ganishing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
seasoning(ซี'ซะนิง) n. เครื่องชูรส,เครื่องปรุงแต่ง,เครื่องเทศ,การใช้เครื่องชูรส., Syn. salt

English-Thai: Nontri Dictionary
seasoning(n) เครื่องเทศ,เครื่องปรุงรส,เครื่องชูรส

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
seasoning (n ) เครื่องปรุงรส เช่น Bhutan is a country where chillies aren’t just a seasoning but the entire dish.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And Lowry's Seasoning Salt.เกลือนิดๆ Made of Honor (2008)
Nice job with the grilling and seasoning.ใช่ รู้ได้เลยว่าผ่านการทำและปรุงมาอย่างดี Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
seasoning.. สูตรเฉพาะ You Can't Handle the Truth (2010)
Not that Noel doesn't have potential. He just lacks a little seasoning.ไม่ใช่โนเอลไม่มีศักยภาพ เขาแค่ขาดประสบการณ์ Please, Do Talk About Me When I'm Gone (2010)
Ah, yes. The ancient cactus fruit. I believe your people use it as seasoning when preparing your native dishes.เอาไว้ใช้เป็นเครื่องปรุงอาหารพื้นเมือง Rango (2011)
Is the seasoning too strong?นี่อะไร New Tales of the Gisaeng (2011)
- For crying out loud. - No ranch seasoning?ไม่มีรสแรนช์เหรอ Last Whiff of Summer: Part 1 (2012)
Never mind the seasoning.มันมีครึ่งเดียว แล้วเรามีเท่าไหร่ The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
I meant with the seasoning.เคล็ดลับการปรุงคนแคระคือ... The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
What about the seasoning?ว่าไง บอกเคล็ดลับมาหน่อยสิ The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
Can I ask you, is there a recipe for the seasoning?ฉันจะขอให้คุณมี สูตรสำหรับปรุงรสหรือไม่ Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
The seasoning's the great secret, we use road salt and ashes from a crematorium.ปรุงรสเป็นความลับที่ยิ่งใหญ่ เราใช้เก​​ลือถนน และขี้เถ้าจากเตาเผาศพ Anchorman 2: The Legend Continues (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
seasoningMaking love to a expressionless woman is like sipping soup without any seasoning.
seasoningThe seasoning is just right.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องปรุง[N] seasoning, See also: condiment, ingredient, flavouring, Example: การทำแกงจืดนั้นก็มีเครื่องปรุงไม่มาก, Thai definition: สิ่งที่ใช้ในการปรุงอาหารเป็นต้น เช่น เนื้อสัตว์ ผัก เครื่องแกง
ผงชูรส[N] monosodium glutamate, See also: seasoning powder, gourmet powder, Example: หญิงมีครรภ์และทารกไม่ควรรับประทานผงชูรสเพราะถ้าได้รับมากเกินไปอาจเป็นอันตรายได้, Count unit: ถุง, ห่อ, ช้อน, Thai definition: เครื่องปรุงอาหาร เป็นเกลือกรดชนิดหนึ่งชื่อโซเดียมไฮโดรเจนกลูทาเมตหรือโมโนโซเดียมกลูทาเมต
ชูรส[N] flavour, See also: seasoning powder, Syn. ผงชูรส, Example: บางคนนิยมใช้น้ำตาลแทนชูรส, Thai definition: เกลือกรดชนิดหนึ่งชื่อโซเดียมไฮโดรเจนกลูทาเมต หรือโมโนโซเดียมกลูทาเมต มีสูตร HOOC. (CH2)2. CH(NH2). COONa ลักษณะเป็นผลึกสีขาว ใช้ประโยชน์ในการชูรสอาหาร
เครื่องปรุงรส[N] seasoning, See also: relish, condiment, flavouring

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชูรส[n.] (chūrot) EN: flavouring = flavoring (Am.) ; seasoning   
ของเครื่องปรุงรส[n. exp.] (khøng khreūangprung rot) EN: seasoning pack   
เครื่องปรุง[n.] (khreūangprung) EN: ingredient ; seasoning ; condiment ; flavouring   FR: ingrédient [m]
เครื่องปรุงอาหาร[n.] (khreūangprung āhān) EN: condiment ; seasoning ; flavouring   FR: condiment [m]
เครื่องปรุงรส[n.] (khreūangprung rot) EN: seasoning ; relish ; condiment ; flavouring ; flavour enhancer   FR: assaisonnement [m] ; condiment [m]
ผงชูรส[n.] (phongchūrot) EN: monosodium glutamate (MSG) ; seasoning powder ; gourmet powder   FR: glutamate de sodium [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SEASONING    S IY1 Z AH0 N IH0 NG
SEASONINGS    S IY1 Z AH0 N IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
seasoning    (v) (s ii1 z n i ng)
seasonings    (n) (s ii1 z n i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trocknungsriss {m} (Holz)seasoning check [Add to Longdo]
Würze {f} | Würzen {pl}seasoning | seasonings [Add to Longdo]
Würzmischung {f}; Kräutermischung {f} [cook.]seasoning mix [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さしすせそ[, sashisuseso] (n) the five fundamental seasonings used in Japanese cooking [Add to Longdo]
シーズニング[, shi-zuningu] (n) seasoning; (P) [Add to Longdo]
隠し味[かくしあじ, kakushiaji] (n) (putting in) subtle seasoning to bring out the flavor [Add to Longdo]
塩加減[しおかげん, shiokagen] (n) seasoning (with salt) [Add to Longdo]
塩梅[えんばい, enbai] (n) (1) (arch) (originally, esp. salt and plum vinegar) seasoning; flavour; flavor; (2) (arch) serving one's lord well (of a retainer) [Add to Longdo]
塩梅(P);按排;按配;案配[あんばい, anbai] (n,vs) (1) (esp. 塩梅) seasoning; flavour; flavor; (2) (esp. 塩梅) condition; state; situation; (3) (esp. 按排, 按配, 案配) arrangement; assignment; adjustment; (P) [Add to Longdo]
卸し和え;下ろし和え[おろしあえ, oroshiae] (n) seasoning of grated daikon with soy and vinegar, usually for fish or vegetables [Add to Longdo]
下味[したあじ, shitaaji] (n) seasoning of food [Add to Longdo]
化学調味料[かがくちょうみりょう, kagakuchoumiryou] (n) chemical seasoning [Add to Longdo]
加減[かげん, kagen] (n,adj-na) (1) addition and subtraction; (2) allowance for; (3) degree; extent; measure; (4) condition; state of health; (5) seasoning; flavor; flavour; moderation; adjustment; (6) influence (of the weather); (7) chance; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
调味[tiáo wèi, ㄊㄧㄠˊ ㄨㄟˋ, / 調] seasoning; condiment; flavoring; dressing; essences [Add to Longdo]
调味品[tiáo wèi pǐn, ㄊㄧㄠˊ ㄨㄟˋ ㄆㄧㄣˇ, / 調] seasoning; flavoring [Add to Longdo]
调味料[tiáo wèi liào, ㄊㄧㄠˊ ㄨㄟˋ ㄌㄧㄠˋ, / 調] seasoning; condiment; flavoring; dressing; essences [Add to Longdo]
香精[xiāng jīng, ㄒㄧㄤ ㄐㄧㄥ, ] seasoning; condiment; flavoring; dressing; essences [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Season \Sea"son\, v. t. [imp. & p. p. {Seasoned}; p. pr. & vb.
   n. {Seasoning}.]
   1. To render suitable or appropriate; to prepare; to fit.
    [1913 Webster]
 
       He is fit and seasoned for his passage. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To fit for any use by time or habit; to habituate; to
    accustom; to inure; to ripen; to mature; as, to season one
    to a climate.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, to prepare by drying or hardening, or removal of
    natural juices; as, to season timber.
    [1913 Webster]
 
   4. To fit for taste; to render palatable; to give zest or
    relish to; to spice; as, to season food.
    [1913 Webster]
 
   5. Hence, to fit for enjoyment; to render agreeable.
    [1913 Webster]
 
       You season still with sports your serious hours.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The proper use of wit is to season conversation.
                          --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   6. To qualify by admixture; to moderate; to temper. "When
    mercy seasons justice." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. To imbue; to tinge or taint. "Who by his tutor being
    seasoned with the love of the truth." --Fuller.
    [1913 Webster]
 
       Season their younger years with prudent and pious
       principles.              --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   8. To copulate with; to impregnate. [R.] --Holland.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seasoning \Sea"son*ing\, n.
   1. The act or process by which anything is seasoned.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is added to any species of food, to give it a
    higher relish, as salt, spices, etc.; a condiment.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, something added to enhance enjoyment or relieve
    dullness; as, wit is the seasoning of conversation.
    [1913 Webster]
 
       Political speculations are of so dry and austere a
       nature, that they will not go down with the public
       without frequent seasonings.     --Addison.
    [1913 Webster]
 
   {Seasoning tub} (Bakery), a trough in which dough is set to
    rise. --Knight.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 seasoning
   n 1: something added to food primarily for the savor it imparts
      [syn: {flavorer}, {flavourer}, {flavoring}, {flavouring},
      {seasoner}, {seasoning}]
   2: the act of adding a seasoning to food

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top