ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ระยะเวลา

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ระยะเวลา-, *ระยะเวลา*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - จีน (ZH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
investment horizon(n) ระยะเวลาในการลงทุน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระยะเวลา(n) period of time, See also: session, Syn. ช่วงเวลา, Example: การติดต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ มีระยะเวลาก่อนหลังตามความจำเป็น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ภายระยะเวลา เช่น ในภายหน้า จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง.
มาตราระยะเวลาการออกเสียงสระสั้นยาว สระสั้น ๑ มาตรา สระยาว ๒ มาตรา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
period of timeระยะเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quantity of an estateระยะเวลาครอบครองที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
term of officeระยะเวลาดำรงตำแหน่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
period of conceptionระยะเวลาตั้งครรภ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
period of gestationระยะเวลาตั้งครรภ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
adoption probationary periodระยะเวลาทดลองเลี้ยงดูเด็กที่จะรับเป็นบุตรบุญธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
outstanding termระยะเวลาที่เหลือหลังสำเร็จประโยชน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
length of absenceระยะเวลาที่ไม่อยู่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
average duration per caseระยะเวลาป่วยโดยเฉลี่ยต่อราย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mean length of educationระยะเวลาศึกษาโดยเฉลี่ย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Down Timeระยะเวลาที่การปฏิบัติงานในทะเล, ระยะเวลาที่การปฏิบัติงานในทะเล, Example: ระยะเวลาที่การปฏิบัติงานในทะเลไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ เนื่องมาจากสภาพอากาศผิดปรกติหรือจากสาเหตุอื่นๆ [ปิโตรเลี่ยม]
Biological half-lifeครึ่งชีวิตทางชีวภาพ, ระยะเวลาที่สารกัมมันตรังสีในเนื้อเยื่อ อวัยวะ หรือร่างกายลดลงครึ่งหนึ่ง อันเนื่องมาจากกระบวนการทางชีวภาพ [นิวเคลียร์]
Effective half-lifeครึ่งชีวิตยังผล, ระยะเวลาที่สารกัมมันตรังสีใช้เพื่อลดกัมมันตภาพเหลือครึ่งหนึ่งของกัมมันตภาพตั้งต้น ซึ่งเป็นผลจากกระบวนการการสลายกัมมันตรังสี และ กระบวนการทางชีวภาพ [นิวเคลียร์]
Residence timeเวลาคงอยู่, ระยะเวลาที่วัสดุกัมมันตรังสียังคงเหลืออยู่ในบรรยากาศภายหลังการระเบิดของระเบิดนิวเคลียร์ มักระบุเป็น “ครึ่งเวลา(half-time)” เนื่องจากไม่อาจทราบระยะเวลาแท้จริงที่วัสดุกัมมันตรังสีนั้นจะหมดไปจากบรรยากาศ [นิวเคลียร์]
Radiological half-lifeครึ่งชีวิต, ระยะเวลาที่สารกัมมันตรังสีใช้ในกระบวนการการสลายกัมมันตรังสี เพื่อลดกัมมันตภาพเหลือครึ่งหนึ่งของกัมมันตภาพตั้งต้น, Example: [นิวเคลียร์]
Radioactive half-lifeครึ่งชีวิต, ระยะเวลาที่สารกัมมันตรังสีใช้ในกระบวนการการสลายกัมมันตรังสี เพื่อลดกัมมันตภาพเหลือครึ่งหนึ่งของกัมมันตภาพตั้งต้น [นิวเคลียร์]
Half-lifeครึ่งชีวิต, ระยะเวลาที่สารกัมมันตรังสีใช้ในกระบวนการการสลายกัมมันตรังสี เพื่อลดกัมมันตภาพเหลือครึ่งหนึ่งของกัมมันตภาพตั้งต้น [นิวเคลียร์]
Bleeding timeระยะเวลาการแข็งตัวของเลือด [TU Subject Heading]
Length of stayระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล [TU Subject Heading]
Prothrombin timeระยะเวลาโปรธร็อมบิน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How does he know how long 15 seconds is?อย่างไรเขาทราบว่าระยะเวลา 15 วินาทีคืออะไร? 12 Angry Men (1957)
- Are you a duration bloke?คุณเป็นเจ้าหมอระยะเวลา? คุณจะไม่หัวเราะ? How I Won the War (1967)
This letter won't find you healthy and cheerful, that much I know.จดหมายนี้จะไม่พบคุ- ณสุขภาพดีและร่าเริง, ที่ฉันรู้ - ระยะเวลา Idemo dalje (1982)
The baloney. And where's the baloney?ตลอดระยะเวลาสามเดือนที่พวกเค้าอยู่ด้วยกัน Full House (1987)
Steph, what all this baloney and cookie talk is getting to is that every position in the family is special in it's own wayตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ในบ้าน Full House พวกเรามีความสุขกันมาก ครั้งแรกที่เจอกัน ผมทำได้ไม่ดีนัก Full House (1987)
It permits us to hold suspected terrorists... for a period of up to seven days.มันอนุญาตให้เราถือ ... สงสัยว่าผู้ก่อการร้าย เป็นระยะเวลาถึงเจ็ดวัน In the Name of the Father (1993)
And how long do you intend to walk the Earth?และระยะเวลาที่คุณตั้งใจที่จะเดินโลกหรือไม่ Pulp Fiction (1994)
"whose vile existence contaminated time itself...จะสืบเชื้อสายต่อรุ่นนึงสู่อีกรุ่น ตามระยะเวลาของมันเอง In the Mouth of Madness (1994)
Actually, considering how long you've been dead, you look pretty good.อันที่จริง พิจารณาจากระยะเวลาการตาย ท่านยังดูดีทีเดียว Anastasia (1997)
In two weeks seven MVD operatives have been killed.ในระยะเวลา 2 อาทิตย์ พวกของเอ็มวีดี 7 คนถูกฆ่า The Jackal (1997)
No one has left the building in five days.ออกมาจากตึกสักคนเดียวในระยะเวลา 5 วัน The Jackal (1997)
Well, the duration is important so how long will he...แต่ ระยะเวลานี่สำคัญ แล้วนานเท่าไหร่เขาจะ... Oldboy (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระยะเวลา[rayawēlā] (n) EN: period ; period of time ; duration ; space of time  FR: durée [ f ] ; période [ f ] ; intervalle [ m ] ; temps [ m ]
ระยะเวลา ...[rayawēlā ...] (n, exp) EN: for a period of … ; during the time … ; during the period ...  FR: pour une durée de ... ; pour une période de ...
ระยะเวลาการให้สินเชื่อ[rayawēlā kān hai sincheūa] (n, exp) EN: credit period
ระยะเวลาชำระเงิน[rayawēlā chamra ngoen] (n, exp) EN: term of payment
ระยะเวลาที่ใช้ในการบิน[rayawēlā thī chai nai kānbin] (xp) EN: flight time  FR: durée de vol [ f ]
ระยะเวลาปลอดหนี้[rayawēlā pløt nī] (n, exp) EN: grace period
ระยะเวลารอคอย[rayawēlā røkhøi] (n, exp) EN: lead time
ระยะเวลารับประกัน[rayawēlā rapprakan] (n, exp) EN: period of guarantee  FR: période de garantie [ f ]
ระยะเวลาสัญญา[rayawēlā sanyā] (n, exp) EN: duration of contract  FR: durée du contrat [ f ]

English-Thai: Longdo Dictionary
payback period(n) ระยะเวลาคืนทุน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
absence(n) ช่วงเวลาที่ไม่อยู่, See also: ระยะเวลาที่ไม่อยู่
administration(n) ระยะเวลาการบริหารงาน (ด้านการเมือง)
brevity(n) ระยะเวลาสั้นๆ, Syn. transience;
calendar month(n) ระยะเวลาหนึ่งเดือนตามปฏิทิน, Syn. month
calendar year(n) ระยะเวลาหนึ่งปีตามปฏิทิน, See also: ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมจนถึง 31 ธันวาคมในปีเดียวกัน, Syn. civil year
continuance(n) ระยะเวลา, Syn. duration
credit(n) ระยะเวลาที่ให้สินเชื่อ
cycle(n) ระยะเวลายาวนาน
decade(n) ระยะเวลา 10 ปี
eon(n) ระยะเวลาทางธรณีวิทยาที่ประกอบด้วย 2 ยุคหรือมากกว่า, Syn. aeon, era

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absence(แอบ' เซินซฺ') n. การไม่อยู่, ระยะเวลาที่ไม่อยู่, การไม่ปรากฏตัว, การไม่มีตัวตน, การขาด, การขาดแคลน, Syn. inexistence, nonexistence, Ant. presence, adequacy
adjournment(อะเจอร์น' เมินทฺ) n. การเลื่อน, ภาวะหรือระยะเวลาที่เลื่อน, Syn. postponement
aeon(อี' ออน. อี' อัน) n. ระยะเวลาที่ยาวนานไม่สิ้นสุด, ชั่วนิรันดร., Syn. eon
biennium(ไบเอน'เนียม) n. ระยะเวลา 2 ปี, See also: biennial n., adj. ระยะเวลา 2 ปี -pl. bienniums, biennia
bimestern. ระยะเวลา2เดือน, See also: bimestrial adj. ระยะเวลา2เดือน
blip(บลิพ) n. ตำแหน่งแสงบนจอเรดาร์ที่แสดงตำแหน่งวัตถุในรัศมีเรดาร์, เสียงสั้นที่ดังชัด, สัญลักษณ์, เสียงขาดหายไประหว่างรายการโทรทัศน์, การหยุดในระยะเวลาสั้น -v. สับสวิตช์ออกและเข้าอย่างรวดเร็ว, ลบคำหรือข้อความหรือเสียงที่ไม่ต้องการออก -S...
bottleneck(บอท'เทิลเนค) n. ทางเข้าที่แคบสถานที่หรือระยะเวลาที่อยู่ในภาวะลำบาก vt. ขัดขวาง vt. อุดตัน, อยู่ในภาวะที่ลำบาก
brevity(เบรฟ'วิที) n. ระยะเวลาที่สั้น, ความสั้นกะทัดรัด -S.briefness, conciseness
chiliadn. กลุ่มหนึ่งพัน, ระยะเวลาหนึ่งพันปี., See also: chiliadal, chiliadic adj.
coextend { coextendedv. ขยายออกร่วมกันหรือเท่ากันในระยะเวลาเดียวกัน, See also: coextension n.

English-Thai: Nontri Dictionary
duration(n) ช่วงเวลา, ระยะเวลา, ความคงทน, ความต่อเนื่อง
little(n) สิ่งเล็กน้อย, จำนวนเล็กน้อย, ระยะเวลาสั้น
littleness(n) สิ่งเล็กน้อย, จำนวนเล็กน้อย, ระยะเวลาสั้น
period(n) สมัย, ยุค, ชั่วโมงเรียน, คาบ, เครื่องหมายมหัพภาค, ระยะเวลา
season(n) ฤดู, คราว, ช่วงเวลา, ระยะเวลา, เทศกาล
spell(n) เสน่ห์, ระยะเวลา, อาคม, เวทมนตร์, คาถา, คำสาป
tenancy(n) การเช่าอาศัย, การครอบครอง, สถานที่เช่า, ระยะเวลาเช่า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
accrual periodระยะเวลาสะสม
grace period(n) ระยะเวลาปลอดชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้น
half-life(n) ระยะเวลาที่กระบวนการชีวภาพในร่างกายใช้ในการขจัดปริมาณของสาร เช่น สารเสพติด ออกจากเนื้อเยื่อได้ครึ่งหนึ่งของปริมาณที่เข้าสู่ร่างกาย
presidency(n) ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี
reglementaryระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
一時[いちじ, ichiji] (n) ระยะเวลาหนึ่ง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
長年[ながねん, naganen] TH: ระยะเวลานาน เป็นปี  EN: long time
期間[きかん, kikan] TH: ระยะเวลา  EN: term
二日[ふつか, futsuka] TH: ระยะเวลาสองวัน  EN: two days

German-Thai: Longdo Dictionary
bleibenอยู่ (ระยะเวลาสั้นกว่า wohnen)
Nachhallzeit(n) |die| ระยะเวลาที่ระดับความเข้มเสียงลดลง 60 เดซิเบล ในแต่ละความถี่
Ewigkeit(n) |die, pl. Ewigkeiten| นิรันดร, ระยะเวลาที่ยาวนานมากไม่รู้จบ, ชั่วกัลปาวสาน, ความไม่มีที่สิ้นสุด, ความไม่รู้จักตาย, ความอมตะ,

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top