Search result for

ระยะเวลา

(84 entries)
(0.0521 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ระยะเวลา-, *ระยะเวลา*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - จีน (ZH) (UNAPPROVED version -- use with care )
investment horizon (n ) ระยะเวลาในการลงทุน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระยะเวลา[N] period of time, See also: session, Syn. ช่วงเวลา, Example: การติดต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ มีระยะเวลาก่อนหลังตามความจำเป็น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ภายระยะเวลา เช่น ในภายหน้า จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง.
มาตราระยะเวลาการออกเสียงสระสั้นยาว สระสั้น ๑ มาตรา สระยาว ๒ มาตรา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
period of timeระยะเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quantity of an estateระยะเวลาครอบครองที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
term of officeระยะเวลาดำรงตำแหน่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
period of conceptionระยะเวลาตั้งครรภ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
period of gestationระยะเวลาตั้งครรภ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
adoption probationary periodระยะเวลาทดลองเลี้ยงดูเด็กที่จะรับเป็นบุตรบุญธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
outstanding termระยะเวลาที่เหลือหลังสำเร็จประโยชน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
length of absenceระยะเวลาที่ไม่อยู่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
average duration per caseระยะเวลาป่วยโดยเฉลี่ยต่อราย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mean length of educationระยะเวลาศึกษาโดยเฉลี่ย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Down Timeระยะเวลาที่การปฏิบัติงานในทะเล, ระยะเวลาที่การปฏิบัติงานในทะเล
ระยะเวลาที่การปฏิบัติงานในทะเลไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ เนื่องมาจากสภาพอากาศผิดปรกติหรือจากสาเหตุอื่นๆ [ปิโตรเลี่ยม]
Biological half-lifeครึ่งชีวิตทางชีวภาพ, ระยะเวลาที่สารกัมมันตรังสีในเนื้อเยื่อ อวัยวะ หรือร่างกายลดลงครึ่งหนึ่ง อันเนื่องมาจากกระบวนการทางชีวภาพ [นิวเคลียร์]
Effective half-lifeครึ่งชีวิตยังผล, ระยะเวลาที่สารกัมมันตรังสีใช้เพื่อลดกัมมันตภาพเหลือครึ่งหนึ่งของกัมมันตภาพตั้งต้น ซึ่งเป็นผลจากกระบวนการการสลายกัมมันตรังสี และ กระบวนการทางชีวภาพ [นิวเคลียร์]
Residence timeเวลาคงอยู่, ระยะเวลาที่วัสดุกัมมันตรังสียังคงเหลืออยู่ในบรรยากาศภายหลังการระเบิดของระเบิดนิวเคลียร์ มักระบุเป็น “ครึ่งเวลา(half-time)” เนื่องจากไม่อาจทราบระยะเวลาแท้จริงที่วัสดุกัมมันตรังสีนั้นจะหมดไปจากบรรยากาศ [นิวเคลียร์]
Radiological half-lifeครึ่งชีวิต, ระยะเวลาที่สารกัมมันตรังสีใช้ในกระบวนการการสลายกัมมันตรังสี เพื่อลดกัมมันตภาพเหลือครึ่งหนึ่งของกัมมันตภาพตั้งต้น
[นิวเคลียร์]
Radioactive half-lifeครึ่งชีวิต, ระยะเวลาที่สารกัมมันตรังสีใช้ในกระบวนการการสลายกัมมันตรังสี เพื่อลดกัมมันตภาพเหลือครึ่งหนึ่งของกัมมันตภาพตั้งต้น [นิวเคลียร์]
Half-lifeครึ่งชีวิต, ระยะเวลาที่สารกัมมันตรังสีใช้ในกระบวนการการสลายกัมมันตรังสี เพื่อลดกัมมันตภาพเหลือครึ่งหนึ่งของกัมมันตภาพตั้งต้น [นิวเคลียร์]
Bleeding timeระยะเวลาการแข็งตัวของเลือด [TU Subject Heading]
Length of stayระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล [TU Subject Heading]
Prothrombin timeระยะเวลาโปรธร็อมบิน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Following a fierce battle with Majin Buu- the Earth enjoyed a long period of peace-หลังจากการต่อสู้อันโหดร้าย กับจอมมารบู โลกก็มีความสุข มีสันติภาพเป็นระยะเวลานาน Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
If we manage the laborers well, the construction period will reduce by a month.ถ้าเราบริหารแรงงานได้ดี, ระยะเวลาก่อสร้าง จะถึงกำหนดภายใน 1 เดือน Episode #1.5 (2008)
It was short but they were madly in love.มันเป็นระยะเวลาที่สั้นๆ แต่พวกเขาก็รักกันมาก. Episode #1.9 (2008)
Even if it's a short time?ถึงแม้ว่า จะเป็นระยะเวลาช่วงสั้นๆหรือค่ะ? Episode #1.9 (2008)
Your honor,we are requesting that the defendant be Remanded into custody for the duration of the trial.ท่านผู้พิพากษา เราขอให้คุมขังจำเลย ตลอดระยะเวลาพิจารณาคดี Eggtown (2008)
Your honor,my client's been free pending arraignment.ท่านผู้พิพากษาครับ ลูกความของผมมีสิทธิที่จะเป็นอิสระ ตลอดระยะเวลาพิจารณาคดี Eggtown (2008)
Standard CJD kills within several months, but this strain kills more quickly.โดยปกติแล้ว CJD จะทำให้เสียชีวิตในระยะเวลาหลายเดือน แต่สายพันธ์นี้จะทำให้เสียชีวิตเร็วกว่ามาก Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
I'll be back soon. I'm not really sure how long this whole exercise is supposed to last.แล้วจะรีบกลับนะ ฉันยังไม่ค่อยแน่ใจเรื่องระยะเวลา ว่าการดูงานนี้จะนานอีกเท่าไร Up in the Air (2009)
She'll be the best decision you've made in a long time.เธอจะเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุด ที่ท่านได้ทำในระยะเวลาอันยาวนาน Up in the Air (2009)
That's right around the time the baby's due, correct?นั่นตรงกับระยะเวลาที่คลอดลูก พอดีใช่ไหมครับ Breakage (2009)
Period.ระยะเวลา Breakage (2009)
Depending on how long it's been exposed to the elements it's highly susceptible to contamination.ตามระยะเวลาที่พวกเขารับชมรายการพิเศษ มีการปนเปื้อนอย่างเหมาะสม Saw VI (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระยะเวลา[n.] (rayawēlā) EN: period ; period of time ; duration ; space of time   FR: durée [f] ; période [f] ; intervalle [m] ; temps [m]
ระยะเวลา ...[n. exp.] (rayawēlā ...) EN: for a period of … ; during the time … ; during the period ...   FR: pour une durée de ... ; pour une période de ...
ระยะเวลาการให้สินเชื่อ[n. exp.] (rayawēlā kān hai sincheūa) EN: credit period   
ระยะเวลาชำระเงิน[n. exp.] (rayawēlā chamra ngoen) EN: term of payment   
ระยะเวลาที่ใช้ในการบิน[xp] (rayawēlā thī chai nai kānbin) EN: flight time   FR: durée de vol [f]
ระยะเวลาปลอดหนี้[n. exp.] (rayawēlā pløt nī) EN: grace period   
ระยะเวลารอคอย[n. exp.] (rayawēlā røkhøi) EN: lead time   
ระยะเวลารับประกัน[n. exp.] (rayawēlā rapprakan) EN: period of guarantee   FR: période de garantie [f]
ระยะเวลาสัญญา[n. exp.] (rayawēlā sanyā) EN: duration of contract   FR: durée du contrat [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
payback period(n) ระยะเวลาคืนทุน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
absence[N] ช่วงเวลาที่ไม่อยู่, See also: ระยะเวลาที่ไม่อยู่
administration[N] ระยะเวลาการบริหารงาน (ด้านการเมือง)
brevity[N] ระยะเวลาสั้นๆ, Syn. transience;
calendar month[N] ระยะเวลาหนึ่งเดือนตามปฏิทิน, Syn. month
calendar year[N] ระยะเวลาหนึ่งปีตามปฏิทิน, See also: ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมจนถึง 31 ธันวาคมในปีเดียวกัน, Syn. civil year
continuance[N] ระยะเวลา, Syn. duration
credit[N] ระยะเวลาที่ให้สินเชื่อ
cycle[N] ระยะเวลายาวนาน
decade[N] ระยะเวลา 10 ปี
eon[N] ระยะเวลาทางธรณีวิทยาที่ประกอบด้วย 2 ยุคหรือมากกว่า, Syn. aeon, era

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absence(แอบ' เซินซฺ') n. การไม่อยู่, ระยะเวลาที่ไม่อยู่, การไม่ปรากฏตัว, การไม่มีตัวตน, การขาด, การขาดแคลน, Syn. inexistence, nonexistence ###A. presence, adequacy)
adjournment(อะเจอร์น' เมินทฺ) n. การเลื่อน, ภาวะหรือระยะเวลาที่เลื่อน, Syn. postponement)
aeon(อี' ออน. อี' อัน) n. ระยะเวลาที่ยาวนานไม่สิ้นสุด, ชั่วนิรันดร., Syn. eon
biennium(ไบเอน'เนียม) n. ระยะเวลา 2 ปี, See also: biennial n.,adj. ระยะเวลา 2 ปี -pl. bienniums,biennia
bimestern. ระยะเวลา2เดือน, See also: bimestrial adj. ระยะเวลา2เดือน
blip(บลิพ) n. ตำแหน่งแสงบนจอเรดาร์ที่แสดงตำแหน่งวัตถุในรัศมีเรดาร์,เสียงสั้นที่ดังชัด,สัญลักษณ์,เสียงขาดหายไประหว่างรายการโทรทัศน์,การหยุดในระยะเวลาสั้น -v. สับสวิตช์ออกและเข้าอย่างรวดเร็ว,ลบคำหรือข้อความหรือเสียงที่ไม่ต้องการออก -S...
bottleneck(บอท'เทิลเนค) n. ทางเข้าที่แคบสถานที่หรือระยะเวลาที่อยู่ในภาวะลำบาก vt. ขัดขวาง vt. อุดตัน,อยู่ในภาวะที่ลำบาก
brevity(เบรฟ'วิที) n. ระยะเวลาที่สั้น,ความสั้นกะทัดรัด -S.briefness,conciseness
chiliadn. กลุ่มหนึ่งพัน,ระยะเวลาหนึ่งพันปี., See also: chiliadal,chiliadic adj.
coextend {coextendedv. ขยายออกร่วมกันหรือเท่ากันในระยะเวลาเดียวกัน, See also: coextension n.

English-Thai: Nontri Dictionary
duration(n) ช่วงเวลา,ระยะเวลา,ความคงทน,ความต่อเนื่อง
little(n) สิ่งเล็กน้อย,จำนวนเล็กน้อย,ระยะเวลาสั้น
littleness(n) สิ่งเล็กน้อย,จำนวนเล็กน้อย,ระยะเวลาสั้น
period(n) สมัย,ยุค,ชั่วโมงเรียน,คาบ,เครื่องหมายมหัพภาค,ระยะเวลา
season(n) ฤดู,คราว,ช่วงเวลา,ระยะเวลา,เทศกาล
spell(n) เสน่ห์,ระยะเวลา,อาคม,เวทมนตร์,คาถา,คำสาป
tenancy(n) การเช่าอาศัย,การครอบครอง,สถานที่เช่า,ระยะเวลาเช่า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
accrual periodระยะเวลาสะสม
grace period (n ) ระยะเวลาปลอดชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้น
half-life (n ) ระยะเวลาที่กระบวนการชีวภาพในร่างกายใช้ในการขจัดปริมาณของสาร เช่น สารเสพติด ออกจากเนื้อเยื่อได้ครึ่งหนึ่งของปริมาณที่เข้าสู่ร่างกาย
reglementaryระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
一時[いちじ, ichiji] (n) ระยะเวลาหนึ่ง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
長年[ながねん, naganen] Thai: ระยะเวลานาน เป็นปี English: long time
期間[きかん, kikan] Thai: ระยะเวลา English: term
二日[ふつか, futsuka] Thai: ระยะเวลาสองวัน English: two days

German-Thai: Longdo Dictionary
bleibenอยู่ (ระยะเวลาสั้นกว่า wohnen)
Nachhallzeit(n) |die| ระยะเวลาที่ระดับความเข้มเสียงลดลง 60 เดซิเบล ในแต่ละความถี่
Ewigkeit(n) |die, pl. Ewigkeiten| นิรันดร, ระยะเวลาที่ยาวนานมากไม่รู้จบ, ชั่วกัลปาวสาน, ความไม่มีที่สิ้นสุด, ความไม่รู้จักตาย, ความอมตะ,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top