ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ingredient

IH2 N G R IY1 D IY0 AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ingredient-, *ingredient*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ingredient(n) ส่วนผสม, See also: ส่วนประกอบ, เครื่องปรุง, Syn. element, constituent, component

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ingredient(อินกรี'เดียนทฺ) n. ส่วนประกอบ, ส่วนผสม, Syn. element

English-Thai: Nontri Dictionary
ingredient(n) ส่วนผสม, ส่วนประกอบ, เครื่องปรุง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ingredient, foodส่วนประกอบอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ingredientsส่วนผสม [การแพทย์]
Ingredients, Activeส่วนผสมของตัวยาหลัก, ตัวยาสำคัญ, ตัวยาออกฤทธิ์, สารสำคัญ [การแพทย์]
Ingredients, Reactiveสารออกฤทธิ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- The ingredients mutated a bit.- สูตรมันเพี้ยนนิดหน่อย Junior (1994)
There are countless ingredients that make up the human body and mind like all the components that make up me as an individual with my own personality.พวกเขามีส่วนประกอบเหลือเฟือ ที่จะใช้สร้างร่างกายและจิตใจแบบมนุษย์ เหมือนอย่างที่สร้างฉันขึ้นมา พร้อมๆกับข้อมูลส่วนตัวและความทรงจำของฉัน Ghost in the Shell (1995)
Make sure all the ingredients are cooked thoroughly.ผัดให้ส่วนผสมเข้ากันทั้งหมด The Story of Us (1999)
And remember: The last and most important ingredient is to share it with someone you love.และจำไว้ว่าส่วนผสมที่สำคัญที่สุดคือ... Woman on Top (2000)
In this show you will learn to turn simple ingredients into sensual, delicious dishes that fire the blood and satisfy the heart.ท่านจะได้เรียนรู้วิธีจำแลงอาหารง่าย ๆ ให้กลายเป็น ความรัญจวนใจเมื่อได้ลิ้มลอง เลือดลมจะซู่ซ่าด้วยปรารถนาในหัวใจ Woman on Top (2000)
Coconut milk is the main ingredient in Bahian cuisine.กะทิเป็นส่วนผสมหลักอาหารบาเยีย Woman on Top (2000)
The last and most important ingredient is to share it with someone you love.สิ่งสุดท้ายและสำคัญที่สุดคือ แบ่งกันกินกับคนที่คุณรัก Woman on Top (2000)
Things are getting worse We're running out of ingredients and workers because more ladies have become intimate with the Kingจะทำยังไงดีเจ้าค่ะ วัตถุดิบก็น้อยลงทุกวัน แล้วก็มีนางในเข้าไปถวายตัวทุกวัน คนก็น้อยลงไปอีกด้วย The Great Jang-Geum (2003)
Yeah, you know, there's some weird ingredient in them that's not legal in the U.S. yet.เออ เนี่ย มีส่วนประกอบแปลกๆอยู่ในนี้ ในอเมริกา ยังถือว่าผิดกฏหมายอยู่ Mean Girls (2004)
And she counted off the ingredients of a light bulb bomb.และเธอก็นับส่วนผสม/Nที่ใช้ทำระเบิดจากหลอดไฟ Compulsion (2005)
You do know that cellulite is one of the main ingredients in corn chowder?รู้รึเปล่าว่าเซลลูไลห์ เป็นส่วนประกอบหลักอยู่ในซุปข้าวโพด The Devil Wears Prada (2006)
* hey yeah * * under the sun * * you will find me * * under the sun * * nothing but blue skies * select ingredients combine for sophisticated flavours, like sun-dried tomato.เฮ้ Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ingredientBlend butter and flour before adding the other ingredients of the cake.
ingredientClay is the essential ingredient in making pottery.
ingredientFlour is the main ingredient in cakes.
ingredientGreat care has been taken to use only the finest ingredients.
ingredientIt depends on the strength of the flame, the pan used and the type of ingredients.
ingredientSome of the ingredients are harmful, especially if you are pregnant.
ingredientSome of the ingredients in this beverage are harmful, especially if you are pregnant.
ingredientThe oil in mayonnaise sometimes separates from the other ingredients.
ingredientThe water hardly began to boil when she added the ingredients.
ingredientThis cake is made of the finest ingredients.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่วนผสม(n) ingredient, See also: composition, Syn. ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ
ส่วนผสม(n) component, See also: ingredient, admixture, composition, Syn. ส่วนประกอบ, Example: ไอน้ำเป็นส่วนผสมสำคัญยิ่งของอากาศ เพราะไอน้ำเป็นต้นเหตุของการเกิดฝน ลมพายุ ฟ้าแลบและฟ้าร้อง, Count Unit: อย่าง, ชนิด, Thai Definition: สิ่งต่างๆ ที่ผสมกันให้เกิดเป็นสิ่งรวม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โขลกน้ำพริก[khlōk nāmphrik] (v, exp) EN: pound the ingredients
เครื่องปรุง[khreūangprung] (n) EN: ingredient ; seasoning ; condiment ; flavouring  FR: ingrédient [ m ]
กระสาย[krasāi] (n) EN: added ingredient ; vehicle for a medicine ; excipient ; adjuvant
สามแซ่[sāmsaē] (n) EN: sweetmeat with bird's nest and two other ingredients in syrup  FR: dessert au sirop [ m ]
ทรงเครื่อง[songkhreūang] (adj) EN: extra-ingredient ; many materials ; rich ingredient ; made of superior material
ส่วนผสม[suanphasom] (n) EN: ingredient ; composition ; component ; constituent ; contents  FR: ingrédient [ m ] ; composant [ m ]
ส่วนประกอบ[suanprakøp] (n) EN: component ; element ; constituent ; ingredient ; composition ; factor ; accessory ; component part ; constituent part  FR: composant [ m ] ; élément [ m ] ; constituant [ m ] ; ingrédient [ m ] ; facteur [ m ] ; accessoire [ m ] ; partie [ f ] ; composante [ f ]
ตัวประกอบ[tūaprakøp] (n) EN: component ; element ; constituent ; ingredient ; factor ; accessory  FR: composant [ m ] ; élément [ m ] ; constituant [ m ] ; facteur [ m ] ; ingrédient [ m ] ; accessoire [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INGREDIENT IH2 N G R IY1 D IY0 AH0 N T
INGREDIENTS IH2 N G R IY1 D IY0 AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ingredient (n) ˈɪngrˈiːdɪəʳnt (i1 n g r ii1 d i@ n t)
ingredients (n) ˈɪngrˈiːdɪəʳnts (i1 n g r ii1 d i@ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
成分[chéng fèn, ㄔㄥˊ ㄈㄣˋ, ] ingredient #3,044 [Add to Longdo]
配料[pèi liào, ㄆㄟˋ ㄌㄧㄠˋ, ] ingredients (in a cooking recipe) #18,004 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bestandteil { m }; Ingredienz { f } | Bestandteile { pl }; Ingredienzen { pl }ingredient | ingredients [Add to Longdo]
Zutat { f } (für Rezept)ingredient (for recipe) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
元(P);本(P);素;基[もと, moto] (n) (1) (usu. 元) origin; source; (2) (esp. 基) base; basis; foundation; root; (3) (also 因, 原) cause; (4) (esp. 素) ingredient; material; (5) (元 only) (somebody's) side; (somebody's) location; (6) original cost (or capital, principal, etc.); (7) (plant) root; (tree) trunk; (8) (See 和歌) first section of a waka; (ctr) (9) (本 only) counter for blades of grass, tree trunks, etc., and for falcons (in falconry); (n) (10) handle (chopsticks, brush, etc.); grip; (P) #170 [Add to Longdo]
材料[ざいりょう, zairyou] (n) ingredients; material; (P) #3,564 [Add to Longdo]
[ざい, zai] (n, suf) (1) (See 材木) wood; lumber; timber; (2) (See 有為の材) man of talent; (3) (See 材料) (raw) material; ingredients #5,028 [Add to Longdo]
[ぐ, gu] (n, n-suf) (1) tool; means; ingredients; (ctr) (2) counter for armor (armour), suits, sets of furniture; (P) #5,362 [Add to Longdo]
成分[せいぶん, seibun] (n) ingredient; component; composition; (P) #5,818 [Add to Longdo]
食材[しょくざい, shokuzai] (n) (1) ingredient; (2) foodstuff #9,962 [Add to Longdo]
お強;御強[おこわ, okowa] (n) (1) (See 赤飯, 強飯・こわめし) glutinous rice steamed with red beans or some other ingredient; (2) (arch) trickery; deception [Add to Longdo]
お好み焼き;御好み焼き[おこのみやき, okonomiyaki] (n) savoury pancake with various ingredients [Add to Longdo]
カンタリジン[kantarijin] (n) (See カンタリス) cantharadin (active ingredient of cantharides) [Add to Longdo]
ガラナ[garana] (n) (1) guarana (tree); Paullinia cupana; (2) guarana (seed extract as an ingredient used in stamina drinks and foods for restorative and stimulant effect) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ingredient \In*gre"di*ent\, n. [F. ingr['e]dient, L. ingrediens,
   -entis, entering into, p. pr. of ingredi, p. p. ingressus, to
   go into, to enter; pref. in- in + gradi to walk, go. See
   {Grade}.]
   That which enters into a compound, or is a component part of
   any combination, recipe, or mixture; an element; a
   constituent.
   [1913 Webster]
 
      By way of analysis we may proceed from compounds to
      ingredients.               --Sir I.
                          Newton.
   [1913 Webster]
 
      Water is the chief ingredient in all the animal fluids
      and solids.               --Arbuthnot.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ingredient \In*gre"di*ent\, a.
   Entering as, or forming, an ingredient or component part.
   [1913 Webster]
 
      Acts where no sin is ingredient.     --Jer. Taylor.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ingredient
   n 1: a component of a mixture or compound
   2: an abstract part of something; "jealousy was a component of
     his character"; "two constituents of a musical composition
     are melody and harmony"; "the grammatical elements of a
     sentence"; "a key factor in her success"; "humor: an
     effective ingredient of a speech" [syn: {component},
     {constituent}, {element}, {factor}, {ingredient}]
   3: food that is a component of a mixture in cooking; "the recipe
     lists all the fixings for a salad" [syn: {ingredient},
     {fixings}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top