Search result for

ingredient

(60 entries)
(0.0408 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ingredient-, *ingredient*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ingredient[N] ส่วนผสม, See also: ส่วนประกอบ, เครื่องปรุง, Syn. element, constituent, component

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ingredient(อินกรี'เดียนทฺ) n. ส่วนประกอบ,ส่วนผสม, Syn. element

English-Thai: Nontri Dictionary
ingredient(n) ส่วนผสม,ส่วนประกอบ,เครื่องปรุง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ingredient, foodส่วนประกอบอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ingredientsส่วนผสม [การแพทย์]
Ingredients, Activeส่วนผสมของตัวยาหลัก, ตัวยาสำคัญ, ตัวยาออกฤทธิ์, สารสำคัญ [การแพทย์]
Ingredients, Reactiveสารออกฤทธิ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You are almost ready to be entrusted with the secret ingredient of my Secret Ingredient Soup.ลูกเกือบจะพร้อมที่จะได้รู้สูตรลับ ของน้ำซุปสูตรลับของพ่อแล้ว Kung Fu Panda (2008)
Try my dad's Secret Ingredient Soup. He actually knows the secret ingredient.นี่ท่านยังไม่ได้ชิมสูตรลับของพ่อข้า ข้ายังไม่รู้สูตรลับ การปรุงของพ่อข้าเลย Kung Fu Panda (2008)
The secret ingredient of my Secret Ingredient Soup.เคล็ดลับของส่วนผสมน้ำซุปสูตรพิเศษของพ่อ Kung Fu Panda (2008)
Come here. The secret ingredient is nothing.ขยับมาใกล้ๆสิ\ เคล็ดลับก็คือ... Kung Fu Panda (2008)
There is no secret ingredient!ไม่มีเคล็ดลับเหรอฮ่ะ Kung Fu Panda (2008)
There is no secret ingredient.ไม่ีมีเคล็ดลับพิเศษอย่างนั้นเหรอ Kung Fu Panda (2008)
There is no secret ingredient.มันไม่มีเคล็ดลับอะไรหรอก Kung Fu Panda (2008)
To add zest to the drink, first I put in some vanilla extract... then, of course, some egg yolks, and then, I have a secret ingredient.โอ้ ไม่ เพื่อเพิ่มรสชาติในการดื่ม ขั้นแรกผมสกัดวนิลาลงไป ตามด้วยไข่แดง และสูตรลับของผม The House Bunny (2008)
The ingredients matched those I mixed.องค์ประกอบของมัน พร้อมกับส่วนประกอบที่ผมเคยคำนวณเอาไว้ Death Note: L Change the World (2008)
Bought the ingredients for boeuf bourguignon all over again.ซื้อส่วนผสมของ "boeuf bourguignon" ใหม่อีกรอบ Julie & Julia (2009)
It's got a secret ingredient.นี่คือยาไอซ์วิเศษ นี่คือเงิน Grilled (2009)
What secret ingredient?หือ นายปรุงยาไอซ์นี้ต่อไป ไฮเซนเบิร์ก Grilled (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ingredientBlend butter and flour before adding the other ingredients of the cake.
ingredientClay is the essential ingredient in making pottery.
ingredientFlour is the main ingredient in cakes.
ingredientGreat care has been taken to use only the finest ingredients.
ingredientIt depends on the strength of the flame, the pan used and the type of ingredients.
ingredientSome of the ingredients are harmful, especially if you are pregnant.
ingredientSome of the ingredients in this beverage are harmful, especially if you are pregnant.
ingredientThe oil in mayonnaise sometimes separates from the other ingredients.
ingredientThe water hardly began to boil when she added the ingredients.
ingredientThis cake is made of the finest ingredients.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่วนผสม[N] ingredient, See also: composition, Syn. ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ
ส่วนผสม[N] component, See also: ingredient, admixture, composition, Syn. ส่วนประกอบ, Example: ไอน้ำเป็นส่วนผสมสำคัญยิ่งของอากาศ เพราะไอน้ำเป็นต้นเหตุของการเกิดฝน ลมพายุ ฟ้าแลบและฟ้าร้อง, Count unit: อย่าง, ชนิด, Thai definition: สิ่งต่างๆ ที่ผสมกันให้เกิดเป็นสิ่งรวม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โขลกน้ำพริก [v. exp.] (khlōk nāmphrik) EN: pound the ingredients   
เครื่องปรุง[n.] (khreūangprung) EN: ingredient ; seasoning ; condiment ; flavouring   FR: ingrédient [m]
กระสาย[n.] (krasāi) EN: added ingredient ; vehicle for a medicine ; excipient ; adjuvant   
สามแซ่[n.] (sāmsaē) EN: sweetmeat with bird's nest and two other ingredients in syrup   FR: dessert au sirop [m]
ทรงเครื่อง[adj.] (songkhreūang) EN: extra-ingredient ; many materials ; rich ingredient ; made of superior material   
ส่วนผสม[n.] (suanphasom) EN: ingredient ; composition ; component ; constituent ; contents   FR: ingrédient [m] ; composant [m]
ส่วนประกอบ[n.] (suanprakøp) EN: component ; element ; constituent ; ingredient ; composition ; factor ; accessory ; component part ; constituent part   FR: composant [m] ; élément [m] ; constituant [m] ; ingrédient [m] ; facteur [m] ; accessoire [m] ; partie [f] ; composante [f]
ตัวประกอบ[n.] (tūaprakøp) EN: component ; element ; constituent ; ingredient ; factor ; accessory   FR: composant [m] ; élément [m] ; constituant [m] ; facteur [m] ; ingrédient [m] ; accessoire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
INGREDIENT    IH0 NG G R IY1 D IY0 AH0 N T
INGREDIENTS    IH0 NG G R IY1 D IY0 AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ingredient    (n) (i1 n g r ii1 d i@ n t)
ingredients    (n) (i1 n g r ii1 d i@ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bestandteil {m}; Ingredienz {f} | Bestandteile {pl}; Ingredienzen {pl}ingredient | ingredients [Add to Longdo]
Zutat {f} (für Rezept)ingredient (for recipe) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お強;御強[おこわ, okowa] (n) (1) (See 赤飯,強飯・こわめし) glutinous rice steamed with red beans or some other ingredient; (2) (arch) trickery; deception [Add to Longdo]
お好み焼き;御好み焼き[おこのみやき, okonomiyaki] (n) savoury pancake with various ingredients [Add to Longdo]
カンタリジン[, kantarijin] (n) (See カンタリス) cantharadin (active ingredient of cantharides) [Add to Longdo]
ガラナ[, garana] (n) (1) guarana (tree); Paullinia cupana; (2) guarana (seed extract as an ingredient used in stamina drinks and foods for restorative and stimulant effect) [Add to Longdo]
フルーツドリンク[, furu-tsudorinku] (n) mixed juice drink (may contain non-fruit ingredients such as milk or yogurt) (from fruit drink) [Add to Longdo]
ラウラミドプロピルベタイン[, rauramidopuropirubetain] (n) lauramidopropyl beitaine (cosmetic ingredient) [Add to Longdo]
レモン汁[レモンじる, remon jiru] (n) lemon juice (ingredient) [Add to Longdo]
扱き混ぜる;扱き雑ぜる;扱き交ぜる;扱混ぜる(io)[こきまぜる, kokimazeru] (v1,vt) to mix together (e.g. ingredients); to stir; to mix up [Add to Longdo]
闇汁[やみじる, yamijiru] (n) (See 闇鍋) stew prepared from ingredients contributed by members of a party, and eaten in the dark for fun [Add to Longdo]
闇鍋[やみなべ, yaminabe] (n) (See 闇汁) stew prepared from ingredients contributed by members of a party, and eaten in the dark for fun [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
成分[chéng fèn, ㄔㄥˊ ㄈㄣˋ, ] ingredient [Add to Longdo]
配料[pèi liào, ㄆㄟˋ ㄌㄧㄠˋ, ] ingredients (in a cooking recipe) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ingredient \In*gre"di*ent\, n. [F. ingr['e]dient, L. ingrediens,
   -entis, entering into, p. pr. of ingredi, p. p. ingressus, to
   go into, to enter; pref. in- in + gradi to walk, go. See
   {Grade}.]
   That which enters into a compound, or is a component part of
   any combination, recipe, or mixture; an element; a
   constituent.
   [1913 Webster]
 
      By way of analysis we may proceed from compounds to
      ingredients.               --Sir I.
                          Newton.
   [1913 Webster]
 
      Water is the chief ingredient in all the animal fluids
      and solids.               --Arbuthnot.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ingredient \In*gre"di*ent\, a.
   Entering as, or forming, an ingredient or component part.
   [1913 Webster]
 
      Acts where no sin is ingredient.     --Jer. Taylor.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ingredient
   n 1: a component of a mixture or compound
   2: an abstract part of something; "jealousy was a component of
     his character"; "two constituents of a musical composition
     are melody and harmony"; "the grammatical elements of a
     sentence"; "a key factor in her success"; "humor: an
     effective ingredient of a speech" [syn: {component},
     {constituent}, {element}, {factor}, {ingredient}]
   3: food that is a component of a mixture in cooking; "the recipe
     lists all the fixings for a salad" [syn: {ingredient},
     {fixings}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top