ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flavouring

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flavouring-, *flavouring*, flavour
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flavouring(เฟล'เวอริง) n. สิ่งที่ให้กลิ่น,สิ่งปรุงรส,ของชูรส

English-Thai: Nontri Dictionary
flavouring(n) เครื่องปรุง,เครื่องชูรส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชูรส[n.] (chūrot) EN: flavouring = flavoring (Am.) ; seasoning   
เครื่องปรุง[n.] (khreūangprung) EN: ingredient ; seasoning ; condiment ; flavouring   FR: ingrédient [m]
เครื่องปรุงอาหาร[n.] (khreūangprung āhān) EN: condiment ; seasoning ; flavouring   FR: condiment [m]
เครื่องปรุงรส[n.] (khreūangprung rot) EN: seasoning ; relish ; condiment ; flavouring ; flavour enhancer   FR: assaisonnement [m] ; condiment [m]
สิ่งที่ให้กลิ่น[n. exp.] (sing thī hai klin) EN: flavouring   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flavouring (v) flˈɛɪvərɪŋ (f l ei1 v @ r i ng)
flavourings (n) flˈɛɪvərɪŋz (f l ei1 v @ r i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aromastoff {m} | Aromastoff, der zur Verwendung in Nahrungsmitteln als sicher anerkannt istflavouring agent | GRAS flavouring agent (generally recognised as safe in food) [Add to Longdo]
Geschmack {m}flavouring [Br.]; flavoring [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
加味[かみ, kami] (n,vs) (1) seasoning; flavoring; flavouring; (2) taking (something) into consideration; taking into account; (P) [Add to Longdo]
香味料[こうみりょう, koumiryou] (n) flavoring; flavouring; spice [Add to Longdo]
香料[こうりょう, kouryou] (n) (1) flavoring; flavouring; spices; (2) fragrance; perfume; incense; (3) condolence gift; (P) [Add to Longdo]
合わせ酢;合せ酢[あわせず, awasezu] (n) mixture of vinegar and some other flavouring (i.e. soy sauce, sugar, etc.) [Add to Longdo]
調味[ちょうみ, choumi] (n,vs) seasoning; flavoring; flavouring [Add to Longdo]
土味[どみ, domi] (n) local flavouring [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 flavouring \flavouring\ n.
   same as {flavoring}. [Chiefly Brit.]
 
   Syn: flavorer, flavourer, flavoring, seasoner, seasoning.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flavouring
   n 1: something added to food primarily for the savor it imparts
      [syn: {flavorer}, {flavourer}, {flavoring}, {flavouring},
      {seasoner}, {seasoning}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top