ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

apropos

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apropos-, *apropos*, apropo
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apropos(adj) ที่ถูกโอกาส, Syn. relevant, apt
apropos(adv) เหมาะกับเวลา, Syn. opportunely

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apropos(แอพระโพ') adv., adj. เหมาะสม, ถูกจุดประสงค์, ถูกจังหวะ, Syn. opportunely
malapropos(แมลแอพระโพ') adj., adv. ไม่เหมาะสม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you have any idea how many women I've wooed by using an apropos quote from Victorian literature?นี่นายคิดว่ามีผู้หญิงกี่คนที่ฉันเคยขอความรัก ด้วยการใช้บทกวีคำคมจากวรรณกรรมสมัยวิคตอเรีย? Upper West Side Story (2012)
That's an apropos analogy, considering the target.นั่นมันคล้ายกับเรื่อง เมื่อพิเคราะห์จากเป้าหมาย Stealing Home (2012)
I figured it was apropos for a woman of Ellen's fortitude.ฉันคิดว่ามันเหมาะสมที่สุด /N สำหรับหญิงแกร่งอย่างเอลเลน Honor Among Thieves (2012)
Hey, apropos of nothing, what's that sound you make when you see something shocking?ไหนๆก็ไหนๆแล้ว เธอทำเสียงยังไงนะตอนที่ตกตะลึง? Alternative History of the German Invasion (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aproposI thought his remarks very apropos.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
apropos

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
apropos

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aproposapropos; by the way [Add to Longdo]
hinsichtlich; in Bezug aufapropos of [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
突然だけど[とつぜんだけど, totsuzendakedo] (exp) apropos of nothing; to change the subject [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apropos \Ap"ro*pos`\ ([a^]p"r[-o]*p[=o]`), a. & adv. [F. [`a]
   propos; [`a] (L. ad) + propos purpose, L. proposium plan,
   purpose, fr. proponere to propose. See {Propound}.]
   1. Opportunely or opportune; seasonably or seasonable.
    [1913 Webster]
 
       A tale extremely apropos.       --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. By the way; to the purpose; suitably to the place or
    subject; -- a word used to introduce an incidental
    observation, suited to the occasion, though not strictly
    belonging to the narration.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 apropos
   adv 1: at an opportune time; "your letter arrived apropos" [syn:
       {seasonably}, {timely}, {well-timed}, {apropos}]
   2: introducing a different topic; in point of fact;
     "incidentally, I won't go to the party" [syn: {by the way},
     {by the bye}, {incidentally}, {apropos}]
   adj 1: of an appropriate or pertinent nature [ant: {malapropos}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 apropos /ɑpropo/
  1. bytheway
  2. theme; topic; subject

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 apropos
  bytheway

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top