ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

periodic

P IH2 R IY0 AA1 D IH0 K   
102 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -periodic-, *periodic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
periodic[ADJ] บางครั้งบางคราว, See also: ซี่งเป็นช่วงๆ, Syn. rhythmic
periodic[ADJ] ซึ่งเป็นช่วงเวลา, See also: ตามกำหนด, ซึ่งเป็นระยะๆ, ซึ่งเป็นพักๆ, Syn. periodical, recurrent, seasonal, Ant. aperiodic
periodical[ADJ] ซึ่งตีพิมพ์ตามกำหนดเวลา, See also: ที่ออกตามกำหนดเวลา, Syn. cyclic, circling, revolving
periodical[ADJ] ซึ่งเกิดขึ้นเป็นเวลา, See also: เกี่ยวกับระยะเวลา, Syn. periodic
periodical[N] วารสารที่ออกตามกำหนด, See also: นิตยสารที่ออกตามกำหนดเวลา, Syn. magazine, journal
periodicity[N] ภาวะที่เกิดขึ้นครั้งคราว, See also: ภาวะการเกิดขึ้นสม่ำเสมอ; ความสม่ำเสมอ, Syn. regualarity, punctuality
periodic law[N] กฎทางเคมีที่แบ่งธาตุออกตามคุณสมบัติเป็นกลุ่มๆ
periodically[ADV] อย่างเป็นไปตามกำหนดเวลา
periodically[ADV] อย่างเป็นช่วงๆ, Syn. rhythmically

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
periodic(เพียร'ออด'ดิค) adj. เป็นช่วง ๆ ,เป็นครั้งเป็นคราว,เป็นเวลา,เกี่ยวกับประโยคทิ้งท้าย., See also: periodically adv., Syn. intermittent
periodic lawn. กฎทางเคมีที่ว่าธาตุต่าง ๆ สามารถแบ่งออกโดยคุณสมบัติเป็นกลุ่ม ๆ (ตารางแบ่งกลุ่มนี้เรียกว่า periodic table), Syn. period system,Mendeleev's law
periodical(เพียริออด'ดิเคิล) n. นิตยสารหรือวารสารที่ออกตามกำหนดเวลา. adj. ซึ่งตีพิมพ์ตามกำหนดเวลา,เกี่ยวกับนิตยสารหรือวารสาร,=periodic (ดู)
periodicity(เพียริอะซิส'ที) n. ภาวะการเป็นช่วง ๆ หรือเป็นครั้งเป็นคราว,ภาวะการเกิดขึ้นเป็นช่วง ๆ อย่างสม่ำเสมอ
aperiodic(เอเพียริออด'ดิค) adj. ไม่เป็นระยะ, ไม่สม่ำเสมอ. -aperiodicity n. (irregular)

English-Thai: Nontri Dictionary
periodic(adj) เป็นบางครั้งบางคราว,เป็นระยะ,เป็นบางคราว,เป็นช่วงๆ,ตามเวลา
periodical(adj) เป็นบางครั้งบางคราว,เป็นระยะ,เป็นบางคราว,เป็นช่วงๆ,ตามเวลา
periodical(n) หนังสือพิมพ์รายคาบ,วารสาร,นิตยสาร
periodically(adv) เป็นบางคราว,เป็นบางครั้งบางคราว,เป็นระยะ,เป็นช่วงๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
periodicเป็นคาบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
periodic-ระยะ, -คาบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periodicเป็นช่วงเวลา, เป็นคาบ, เป็นระยะ, ตามคาบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
periodicเป็นระยะ, ตามคาบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodic abstinenceการงดเว้นในช่วงไข่สุก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
periodic decimal; circulating decimal; recurring decimal; repeating decimalทศนิยมซ้ำ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
periodic functionฟังก์ชันเป็นคาบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
periodic parasiteปรสิตครั้งคราว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periodic registrationการทำบัญชีรายชื่อผู้เลือกตั้งเป็นระยะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
periodic respirationการหายใจทิ้งช่วง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Periodic inventory methodวิธีการบัญชีสินค้าคงเหลือที่บันทึกเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี [การบัญชี]
Periodic lawกฎพีริออดิก , กฎพีริออดิก [TU Subject Heading]
Periodic lawกฎพีริออดิก [TU Subject Heading]
periodic motionการเคลื่อนที่แบบพีริออดิก, การเคลื่อนที่กลับไปกลับมาซ้ำทางเดิมโดยผ่านตำแหน่งสมดุล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
periodic tableตารางธาตุ, ตารางการจัดธาตุออกเป็นหมู่และคาบตามสมบัติที่คล้ายคลึงกัน และเรียงธาตุตามเลขอะตอมจากน้อยไปมากโดยเรียงจากซ้ายไปขวา  ปัจจุบันจัดธาตุทั้งหมดเป็น 8 หมู่ และ 7 คาบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Periodicalวารสาร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Periodicalวารสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Periodical editorsบรรณาธิการวารสาร [TU Subject Heading]
Periodical indexดรรชนีวารสาร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Periodical indexดรรชนีวารสาร

ดรรชนีวารสาร (Periodical Index) เป็นดรรชนีที่จำแนกตามลักษณะของทรัพยากรสารสนเทศ จัดทำขึ้นเพื่อนำผู้ใช้ไปยังวารสารที่มีบทความนั้นๆ ปรากฏอยู่ ดรรชนีวารสารจำแนกได้เป็น 3 ประเภท คือ

1. ใช้้ค้นบทความทั่วๆ ไป ที่ลงในวารสารต่างๆ ไม่เจาะจงชื่อวารสารชื่อใดชื่อหนึ่ง เช่น Reader's Guide to Periodical Literature ซึ่งเป็นดรรชนีวารสาร นิตยสาร วารสารทางวิชาการ จัดทำขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1901 โดย H.W. Wilson Company

ตัวอย่าง Reader's Guide to Periodical Literature

Readers' Guide to <b>Periodic</b>al Literature

วิธีการใช้

How to Use Readers' Guide to <b>Periodic</b>al Literature

ปัจจุบันได้จัดทำเป็นฐานข้อมูลออนไลน์ แบ่งเป็น 2 ฐานข้อมูล คือ Readers' Guide to Periodical Literature ซึ่งครอบคลุมข้อมูลตั้งแต่ปี 1983 ถึงปัจจุบัน (http://www.ebscohost.com/academic/readers-guide-to-periodical-literature) และ Readers' Guide Retrospective: 1890-1982 ครอบคลุมข้อมูลของปี 1890-1982 (http://www.ebscohost.com/academic/readers-guide-retrospective)

2. ใช้ค้นเรื่องที่ลงในวารสารชื่อเรื่องใดชื่อเรื่องหนึ่ง อาจเป็นสำนักพิมพ์ที่จัดพิมพ์วารสารนั้นๆ จัดทำขึ้น เช่น ดรรชนีราชกิจจาบุเบกษา

3. ใช้ค้นเรื่องในสาขาเฉพาะที่ตีพิมพ์ในวารสาร เช่น Applied Science & Technology Index ปัจจุบันได้จัดทำเป็นฐานข้อมูลออนไลน์ โดย EBSCO

รายการอ้างอิง:

ทัศนา หาญพล. "การทำดรรชนี" ใน เอกสารการสอนชุดวิชา การวิเคราะห์สารสนเทศ หน้า 224-248. พิมพ์ครั้งที่ 1. นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546.

City College of San Francisco. Finding Periodical Articles Using Print Indexes. Available: http://www.ccsf.edu/Librar/printindexes.pdf. Accessed: 20120416. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
periodic table (n ) ตารางธาตุ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is due to periodic air pockets.ทั้งนี้เนื่องจากหลุมอากาศที่มีเป็นช่วงๆ Airplane! (1980)
One of the questions that comes up periodically is to what extent could corporation be considered to be psychopathic.คำถามหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวก็คือ เราควรถือว่าบรรษัทมีอาการทางจิต มากน้อยแค่ไหน The Corporation (2003)
They periodically move to the perimeter, but those 2 exit points are monitored.พวกเขาเป็นระยะ ๆ ย้ายไปยังปริมณฑล แต่ผู้ที่ออกจากจุดที่ 2 มีการตรวจสอบ Cubeº: Cube Zero (2004)
The periodical characteristics of poems.ตัวละครในบทกวีสมัยเก่าน่ะค่ะ Everybody Has a Little Secret (2004)
Uh, we're gonna drop in periodically... and just, uh, fill in the gaps for those clowns.อ้า.. เราจะต้องหยุดเป็นระยะ ระยะ.. และเพื่อ, อ้า, เติมแก๊ป ให้กับพวกตัวตลกพวกนั้น Prey (2007)
Thallium has a pretty toxic place in the periodic table, somewhere right between mercury and lead.แธลเลียมมีความเป็นพิษสูงที่เดียวในตารางธาตุสารเคมี อยู่ระหว่างปรอทและตะกั่ว Page Turner (2008)
Most periodicals from the '20s Haven't been transferred to digital,ส่วนใหญ่สิ่งพิมพ์จากยุค 1920 ยังไม่ได้แปลงเป็นรูปแบบดิจิตอล Self Made Man (2008)
Periodic table. Go.Periodic table เริ่ม! Here Comes the Flood (2008)
In the future, we may conduct more periodic searches like this one in order to maintain security.ในอนาคต เราอาจทำการค้นหาเป็นระยะๆ ให้มากขึ้น เหมือนครั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัย Defenders of Peace (2009)
Let me just tell you, while I do not currently have a scathing retort, you check your e-mail periodically for a doozy.จะบอกอะไรให้ ถึงตอนนี้ฉันไม่มีคำโต้ตอบที่เผ็ดร้อน ไว้เช็คอีเมลอ่านคำที่แสบสันต์ เป็นระยะแล้วกัน The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
Look, we'll check ourselves periodically, and if I start having any hallucinations, then...ฟังน่ะ เราตรวจตัวเองเป็นประจำ และถ้าฉันเริ่มเห็นภาพหลอน เมื่อนั้น Pain (2010)
Periodically in and around this town for the past 75 years.มันเกิดเป็นช่วงๆ แถวๆเมืองนี้ ในช่วง 75 ปีที่ผ่านมา Bloodlines (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
periodicEven the periodical pay raise could not keep abreast of higher living costs.
periodicEveryone should periodically receive a physical examination.
periodicPeriodicals may not be removed from the reading room.
periodicThere are a number of shops selling foreign books and periodicals.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วารสาร[N] journal, See also: periodical, Example: ไม่นานมานี้มีบทความในวารสารทางการแพทย์ได้วิจารณ์ในเรื่องนี้แล้ว, Thai definition: หนังสือที่ออกเป็นคราวๆ
เป็นพักๆ[ADV] occasionally, See also: periodically, periodically, sporadically, intermittently, spasmodically, Syn. เป็นช่วง, เป็นช่วงๆ, เป็นตอนๆ, Example: เสียงคำรามของเสือแว่วมาเป็นพักๆ พวกเราจึงต้องย้ายที่นอนไปนอนบนเรือ, Thai definition: คราวหนึ่งๆ เป็นช่วงๆ ที่ต่อเนื่องกัน
เป็นช่วง[ADV] intermittently, See also: periodically, sporadically, occasionally, spasmodically, Syn. เป็นตอน, เป็นช่วงๆ, เป็นตอนๆ, Example: สัญญาณที่ได้รับมักขาดหายเป็นช่วง ช่วงหนึ่งๆ หายไปเกือบ 10 วินาที, Thai definition: ระยะหนึ่งๆ เป็นพักๆ ที่ต่อเนื่องกัน
เป็นจังหวะ[ADV] intermittently, See also: periodically, Syn. เป็นช่วง, เป็นพักๆ, Example: ด้านส่งต้องหยุดเป็นจังหวะ เพื่อให้ทางด้านรับได้มีโอกาสโต้ตอบ
เป็นช่วงๆ[ADV] periodically, See also: intermittently, Syn. เป็นพักๆ, เป็นระยะๆ, เป็นจังหวะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบเป็นช่วง ๆ[adj.] (baēp pen chūang-chūang) EN: periodic   
ฉบับ[n.] (chabap) EN: [classifier : newspapers ; letters ; manuscripts ; documents ; periodicals]   FR: [classificateur : journaux ; lettres ; documents manuscrits]
ดรรชนีวารสาร[n. exp.] (datchanī wārasān) EN: periodical index   
การตรวจสอบเป็นวาระ[n. exp.] (kān trūatsøp pen wāra) EN: periodic inspection   
การตรวจสอบตามวาระ[n. exp.] (kān trūatsøp tāmwāra) EN: periodic inspection   
หนังสือรายคาบ[n. exp.] (nangseūrāikhāp) EN: periodical   FR: périodique [m]
นิตยสาร[n.] (nittayasān) EN: magazine ; journal ; periodical   FR: magazine [m] ; revue [f] ; périodique [m] ; publication [f]
นิตยสารรายคาบ[n. exp.] (nittayasān rāikhāp) EN: periodic journal   
เป็นช่วง[adv.] (pen chūang) EN: ntermittently ; periodically ; sporadically ; occasionally ; spasmodically   FR: par intermittence ; sporadiquement
เป็นช่วง ๆ[adv.] (pen chūang-chūang) EN: periodically; intermittently   FR: par intermittence ; périodiquement

CMU English Pronouncing Dictionary
PERIODIC    P IH2 R IY0 AA1 D IH0 K
PERIODICAL    P IH2 R IY0 AA1 D IH0 K AH0 L
PERIODICALS    P IH2 R IY0 AA1 D IH0 K AH0 L Z
PERIODICALLY    P IY2 R IY0 AA1 D IH0 K AH0 L IY0
PERIODICALLY    P IY2 R IY0 AA1 D IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
periodic    (j) pˌɪəʴrɪˈɒdɪk (p i@2 r i o1 d i k)
periodical    (n) pˌɪəʴrɪˈɒdɪkl (p i@2 r i o1 d i k l)
periodicals    (n) pˌɪəʴrɪˈɒdɪklz (p i@2 r i o1 d i k l z)
periodically    (a) pˌɪəʴrɪˈɒdɪkliː (p i@2 r i o1 d i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
期刊[qī kān, ㄑㄧ ㄎㄢ, ] periodical, #9,788 [Add to Longdo]
元素周期表[yuán sù zhōu qī biǎo, ㄩㄢˊ ㄙㄨˋ ㄓㄡ ㄑㄧ ㄅㄧㄠˇ, / ] periodic table [Add to Longdo]
周期函数[zhōu qī hán shù, ㄓㄡ ㄑㄧ ㄏㄢˊ ㄕㄨˋ, / ] periodic function [Add to Longdo]
周期数[zhōu qī shù, ㄓㄡ ㄑㄧ ㄕㄨˋ, / ] periodic number [Add to Longdo]
周期系[zhōu qī xì, ㄓㄡ ㄑㄧ ㄒㄧˋ, / ] periodic system; cf periodic table of the elements 元素週期表|元素周期表 [Add to Longdo]
周期解[zhōu qī jiě, ㄓㄡ ㄑㄧ ㄐㄧㄝˇ, / ] periodic solution (math.) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Periodensystem {n} der Elemente [chem.]Periodic Table of the Elements [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピリオディック[, piriodeikku] (n) periodic [Add to Longdo]
ロングホームルーム[, ronguho-muru-mu] (n) (See ホームルーム) long homeroom; occasional or periodic extra long registration class or assembly in a school (e.g. for activities not related to class work) [Add to Longdo]
亜族[あぞく, azoku] (n) (1) subgroup (of the periodic table); (2) (taxonomical) subtribe [Add to Longdo]
過ヨウ素酸;過沃素酸[かヨウそさん(過ヨウ素酸);かようそさん(過沃素酸), ka you sosan ( ka you moto san ); kayousosan ( ka yoku moto san )] (n) periodic acid [Add to Longdo]
刊行物[かんこうぶつ, kankoubutsu] (n) publication; periodical [Add to Longdo]
間伐[かんばつ, kanbatsu] (n,vs) periodic thinning (e.g. forest); (P) [Add to Longdo]
元素周期律[げんそしゅうきりつ, gensoshuukiritsu] (n) (obsc) (See 周期表) periodic table of the elements [Add to Longdo]
元素周期律表[げんそしゅうきりつひょう, gensoshuukiritsuhyou] (n) (obsc) (See 周期表) periodic law [Add to Longdo]
光周性[こうしゅうせい, koushuusei] (n) photoperiodism; photoperiodicity [Add to Longdo]
号数[ごうすう, gousuu] (n) number or size of periodicals or pictures; type size [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
雑誌[ざっし, zasshi] periodical [Add to Longdo]
周期的に[しゅうきてきに, shuukitekini] cyclically, periodically [Add to Longdo]
定期刊行物[ていきかんこうぶつ, teikikankoubutsu] periodical [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Periodic \Per`i*od"ic\ (p[~e]r`[-i]*[o^]d"[i^]k), a. [Pref. per-
   + iodic.] (Chem.)
   Pertaining to, derived from, or designating, the highest
   oxygen acid ({HIO4}) of iodine.
   [1913 Webster] Periodic

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Periodic \Pe`ri*od"ic\ (p[=e]`r[i^]*[o^]d"[i^]k), Periodical
 \Pe`ri*od"ic*al\ (p[=e]`r[i^]*[o^]d"[i^]*kal), a. [L.
   periodicus, Gr. periodiko`s: cf. F. p['e]riodique.]
   1. Of or pertaining to a period or periods, or to division by
    periods.
    [1913 Webster]
 
       The periodical times of all the satellites. --Sir J.
                          Herschel.
    [1913 Webster]
 
   2. Performed in a period, or regular revolution; proceeding
    in a series of successive circuits; as, the periodical
    motion of the planets round the sun.
    [1913 Webster]
 
   3. Happening, by revolution, at a stated time; returning
    regularly, after a certain period of time.
    [1913 Webster]
 
       The periodic return of a plant's flowering.
                          --Henslow.
    [1913 Webster]
 
       To influence opinion through the periodical press.
                          --Courthope.
    [1913 Webster]
 
   4. Acting, happening, or appearing, at fixed or somewhat
    variable intervals; recurring; as, periodical epidemics
    [1913 Webster]
 
   5. (Rhet.) Of or pertaining to a period; constituting a
    complete sentence.
    [1913 Webster]
 
   {Periodic comet} (Astron.), a comet that moves about the sun
    in an elliptic orbit; a comet that has been seen at two of
    its approaches to the sun.
 
   {Periodic function} (Math.), a function whose values recur at
    fixed intervals as the variable uniformly increases. The
    trigonomertic functions, as sin(x), tan(x), etc., are
    periodic functions. Exponential functions are also
    periodic, having an imaginary period, and the elliptic
    functions have not only a real but an imaginary period,
    and are hence called doubly periodic.
 
   {Periodic law} (Chem.), the generalization that the
    properties of the chemical elements are periodic functions
    of their atomic weights. "In other words, if the elements
    are grouped in the order of their atomic weights, it will
    be found that nearly the same properties recur
    periodically throughout the entire series." The following
    tabular arrangement of the atomic weights shows the
    regular recurrence of groups (under I., II., III., IV.,
    etc.), each consisting of members of the same natural
    family. The gaps in the table indicate the probable
    existence of unknown elements.
 
   {Periodic table}, {Periodic table of the elements} (Chem.), A
    tabular arrangement of the chemical elements, illustrating
    the {periodic law}, described above.
    [1913 Webster]
 
   Note: Note: A modern version of the periodic table can be
      found at: http://pearl1.lanl.gov/periodic/default.htm
      [PJC] TABLE OF THE PERIODIC LAW OF THE CHEMICAL
      ELEMENTS (The vertical columns contain the periodic
      groups) Series1[ 2[ 3[ 4[ 5[ 6[ 7[ 8[ 9[ 10[ 11[ 12[
      --------------------------------------------------------------
      |I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. | RH4 RH3 RH3 RH
      |R2O RO R3O3 RO2 R2O5 RO3 R2O7 RO4
      --------------------------------------------------------------
      H
      1
      Li
      7
      Na
      23
      K
      39
      (Cu)
      63
      Rb
      85.2
      (Ag)
      (108)
      Cs
      133
      (-)
      (-)
      (Au)
      (197)
 
      ---------------------------------------------------------------
      [1913 Webster]
 
   Note: A similar relation had been enunciated in a crude way
      by Newlands; but the law in its effective form was
      developed and elaborated by Mendelejeff, whence it is
      sometimes called {Mendelejeff's law}. Important
      extensions of it were also made by L. Meyer. By this
      means Mendelejeff predicted with remarkable accuracy
      the hypothetical elements ekaboron, ekaluminium, and
      ekasilicon, afterwards discovered and named
      respectively scandium, gallium, and germanium.
      [1913 Webster]
 
   {Periodic star} (Astron.), a variable star whose changes of
    brightness recur at fixed periods.
 
   {Periodic time of a heavenly body} (Astron.), the time of a
    complete revolution of the body about the sun, or of a
    satellite about its primary.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 periodic
   adj 1: happening or recurring at regular intervals; "the
       periodic appearance of the seventeen-year locust" [syn:
       {periodic}, {periodical}] [ant: {aperiodic},
       {nonperiodic}]
   2: recurring or reappearing from time to time; "periodic
     feelings of anxiety" [syn: {periodic}, {occasional}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top