ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

panicky

P AE1 N IH0 K IY0   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -panicky-, *panicky*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
IF YOU FEEL LIGHT-HEADED OR PANICKY--หรือปวดหัว เครียดอะไรขึ้นมา Poison Ivy (2007)
Others panicky.หรือไม่ก็ตกใจ Do You Take Dexter Morgan? (2008)
When you were bothered by Reporter Han yesterday, you felt panicky, didn't you?ตอนที่นายโดนรบกวนจากนักข่าวฮันเมื่อวานนี้ นายรู้สึกกลัวใช่ไหม? Episode #1.9 (2010)
Why so panicky?ทำไมต้องตกใจขนาดนั้นล่ะ Me Too, Flower! (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
panickyEverybody was so up in arms but it seems they got all panicky about nothing.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตื่นไฟ[ADJ] panicky (person), Syn. ขี้กลัว, ขี้ตกใจ, Example: ผู้คนลนลานยังกับเจ๊กตื่นไฟรีบขนของเพื่อหนีไฟไหม้, Thai definition: ตกใจจนทำอะไรไม่ถูก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลน[v.] (lon) EN: be in a hurry ; be flurried ; be flustered ; hasten ; be panicky   
ตื่นตระหนก[v.] (teūntranok) EN: get panicky   

CMU English Pronouncing Dictionary
PANICKY    P AE1 N IH0 K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
panicky    (j) pˈænɪkiː (p a1 n i k ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kurzschlussreaktion {f}panicky reaction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 panicky \pan"ick*y\ adj.
   Same as {panic-stricken}; as, the travellers became panicky
   as the snow deepened.
 
   Syn: panic-stricken, panic-struck, petrified, terrified,
     frightened.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 panicky
   adj 1: thrown into a state of intense fear or desperation;
       "became panicky as the snow deepened"; "felt panicked
       before each exam"; "trying to keep back the panic-
       stricken crowd"; "the terrified horse bolted" [syn:
       {panicky}, {panicked}, {panic-stricken}, {panic-struck},
       {terrified}, {frightened}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top