ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alarmist

AH0 L AA1 R M AH0 S T   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alarmist-, *alarmist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alarmist[ADJ] ที่ตื่นตูม
alarmist[N] พวกกระต่ายตื่นตูม, Syn. scaremonger, panicmonger

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alarmist(อะลาร์ม' มิสทฺ) n. พวกกระต่ายตื่นตูม, ผู้ชอบทำให้ตกใจกลัวด้วยเรื่องเล็ก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alarmistผู้ปลุกปั่นให้ตื่นตระหนก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But that doesn't justify being an alarmist.แต่นั่นไม่ได้แสดงให้เห็น ถึงการเป็นกระต่ายตื่นตูม Contact (1997)

CMU English Pronouncing Dictionary
ALARMIST    AH0 L AA1 R M AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alarmist    (n) ˈəlˈaːmɪst (@1 l aa1 m i s t)
alarmists    (n) ˈəlˈaːmɪsts (@1 l aa1 m i s t s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alarmist \A*larm"ist\, n. [Cf. F. alarmiste.]
   One prone to sound or excite alarms, especially, needless
   alarms. --Macaulay.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alarmist
   n 1: a person who alarms others needlessly

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top