ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตระหนก

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตระหนก-, *ตระหนก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตระหนก[ADV] frighteningly, See also: fearfully, awfully, terribly, Syn. ตกใจ, หวาด, ผวา, Example: ทั้งสองวิ่งออกไปอย่างตระหนกกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น, Thai definition: อย่างมีอาการตกใจกลัวต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ตระหนก[ADJ] frightened, See also: scared, alarmed, afraid, panicky, Syn. ตกใจ, หวาด, ผวา, Example: เธอกรีดร้องเสียงตระหนกพร้อมกับถอยหลังกรูด, Thai definition: ที่มีอาการตกใจกลัวต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ตระหนก[V] alarm, See also: frighten, scare, startle, fear, dread, terrorize, dismember, terrify, Syn. ตกใจ, หวาด, ผวา, Example: ทุกคนตระหนกต่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน, Thai definition: เกิดอาการตกใจกลัวต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ตระหนกตกใจ[V] alarm, See also: fright, Syn. ตกใจ, ตื่นเต้นตกใจ, Example: เมื่อเด็กเกิดอาการชัก พ่อแม่อย่าได้ตระหนกตกใจจนเกินเหตุ ควรตั้งสติและปฐมพยาบาลเบื้องต้น, Thai definition: เกิดอาการตกใจกลัวจนทำอะไรไม่ถูก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตระหนก(ตฺระหฺนก) ก. หวาด, ผวา, สะดุ้ง, ตกใจ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This, then, depends on your definition of panic.นี้แล้วขึ้นอยู่กับนิยามของความตื่นตระหนก 12 Angry Men (1957)
Now, where did this panic start and where did it end?ตอนนี้ที่ไม่ตื่นตระหนกนี้เริ่มต้นและที่มันจบ? 12 Angry Men (1957)
Didn't hear the scream, did run out in a panic, calmed down later and came back for the knife, risking being caught by the police.ไม่ได้ยินเสียงกรีดร้องที่ไม่วิ่งออกไปด้วยความตื่นตระหนก, สงบลงต่อมาและกลับมามีดเสี่ยงต่อการถูกจับโดยตำรวจ 12 Angry Men (1957)
While we stood here, trying to stop Yvette from panicking, one of us could have stayed in the study, picked up the dagger, run down the hall, and stabbed the cook!ในขณะที่เรายืนอยู่ที่นี่ พยายามที่จะไม่ให้อีเว็ตต์ตื่นตระหนก หนึ่งในพวกเรายังคงอยู่ในห้องหนังสือ Clue (1985)
Which might account for his panicking into error.เลยทำให้เขาตื่นตระหนก จนทำผิดพลาด The Princess Bride (1987)
During last years' finals, I panicked.ไฟนอลช่วงปีที่ผ่านมา ฉันตื่นตระหนก Wild Reeds (1994)
Do not panic.อย่าตื่นตระหนก Heat (1995)
I am palpitating with amazement and shock and surprise.ฉันกำลังสั่นด้วยความตื่นเต้น ตระหนก และ ประหลาดใจ Anastasia (1997)
So the tourists panicked and stayed away.ดังนั้นนักท่องเที่ยวตื่นตระหนก และอยู่ห่าง Dante's Peak (1997)
It was intense up there, but I don't wanna cause a panic over minor quakes.มันเป็นความรุนแรงขึ้นมี แต่ฉันทำไม่ได้ ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกต้องการมากกว่าไหวเล็กน้อย Dante's Peak (1997)
Um, we don't want to start a panic in any way.อืมเราไม่ต้องการที่จะเริ่มต้น ความตื่นตระหนกในทางใดทางหนึ่ง Dante's Peak (1997)
Don't panic.ดอนเว็บไซต์นั้นทีความตื่นตระหนก Princess Mononoke (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตระหนก[adj.] (tranok) EN: alarmed ; frightened ; scared ; panic-stricken ; startled   
ตระหนกตกใจ[v.] (tranoktokjai) EN: be alarmed ; take fright   FR: prendre peur
ตระหนกตกใจ[adj.] (tranoktokjai) EN: alarmed ; frightened   FR: effrayé ; alarmé

English-Thai: Longdo Dictionary
harassment(n) การข่มขู่, การทำให้ตื่นตระหนก เช่น Sexual harassment can present serious problems for a business owner. In addition to creating tension in the workplace and potential friction between employees, it can significantly cost you if an employee decides you haven't done enough to prevent it.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apprehensive[ADJ] ประหวั่น, See also: ตระหนก, หวั่นกลัว, พรั่นพรึง, กลัวเกรง, Syn. fearful, worried, anxious
fear[VI] กลัว, See also: ตระหนกตกใจ, เกรงกลัว, หวาดหวั่น, Syn. apprehend, dread
take fright[PHRV] ตกใจ, See also: ตระหนกตกใจ, Syn. to be frightened

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affright(อะไฟร์ทฺ') vt. ทำให้ตกใจ. -n. ความตกใจ, ความตื่น ตระหนก, Syn. frighten, fright)
doo ###SW. da (ดู'ดะ) n. จิตที่เร่าร้อน,ความตื่นตระหนก
electric(อีเลค'ทริค) adj. เกี่ยวกับไฟฟ้า,น่าตื่นเต้น,ตื่นตระหนก, Syn. dynamic
electrify(อีเลค'ทริไฟ) vt. อัดไฟ,อัดไฟฟ้า,ปล่อยกระแสไฟฟ้า,ทำให้ตื่นตระหนกมาก,ทำให้ตื่นเต้นมาก, See also: electrification n. ดูelectrify electrifier n. ดูelectrify, Syn. terrify
funky(ฟัง'คี) adj. ตื่นตระหนก.,น่ากลัว,หดหู่ใจ,เหม็น,คล้ายดิน,ดีเยี่ยม,ยั่วยวน.
gun-shy(กัน'ไช) adj. ตื่นตระหนกจากการยิงปืน,กลัวเสียงปืน

English-Thai: Nontri Dictionary
scare(vt) ทำให้ตกใจ,ทำให้กลัว,ทำให้อกสั่นขวัญแขวน,ทำให้ตื่นตระหนก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top