ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alarmed

AH0 L AA1 R M D   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alarmed-, *alarmed*, alarm, alarme
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alarmed[ADJ] ที่ตื่นกลัว, Syn. fearful, frightened

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's nothing to be alarmed about. We'll be back to you very quickly.ไม่มีอะไรต้องตกใจนะคะ เราจะรีบกลับมาดูแลคุณ Airplane! (1980)
There's no reason to become alarmed. We hope you enjoy your flight.ไม่มีเหตุผลที่จะต้องตกใจ หวังว่าคงสนุกกับการเดินทางนะคะ Airplane! (1980)
As my accountant, tell me, should I be alarmed... that the auditors are reviewing my books ? Well--แกเป็นคนทำบัญชีของฉัน... Schindler's List (1993)
Or have you done your job properly ? You needn't be alarmed.ฉันควรจะวิตกเรื่องนี้มั้ย Schindler's List (1993)
I needn't be alarmed.ไม่ต้องห่วง Schindler's List (1993)
- There is no need to be alarmed yet.- มีความจำเป็นที่จะต้องตกใจยังไม่เป็น Dante's Peak (1997)
Don't be alarmed, Matthew.ไม่ต้องตกใจน่า แมทธิว The Dreamers (2003)
Don't get alarmed, but I'm being followed.ไม่ต้องกลัวไปหรอก Howl's Moving Castle (2004)
But don't, dear children, be alarmedแต่ว่าอย่าตื่นตระหนกไปเลย เด็กๆที่รัก Charlie and the Chocolate Factory (2005)
But I won't be alarmed, even if your sister does play so well.แต่ฉันไม่ประหม่าหรอก แม้ว่าน้องสาวของคุณจะเล่นได้ดีมาก Pride & Prejudice (2005)
Do not be so alarmed. Our uncle is in London helping in the search.อย่าตกใจเกินเหตุเลยค่ะ ลุงอยู่ลอนดอนแล้ว กำลังช่วยตามหา Pride & Prejudice (2005)
This is nothing to be alarmed about.คงไม่ทำให้คุณตกใจนะครับ Match Point (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
alarmedHe was alarmed by the explosion.
alarmedI am alarmed by your irresponsible attitude.
alarmedThe city was alarmed by the earthquake.
alarmedThey were alarmed at the news.
alarmedWe were alarmed at her cry.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจหวิว[v.] (jaiwiū) EN: feel dizzy ; be giddy ; be nervous ; get alarmed ; throb with terror ; skip a beat   FR: avoir la tête qui tourne ; être pris de vertige
ตื่น[v.] (teūn) EN: be alarmed ; be frightened ; panic ; stampede   
ตื่น[adj.] (teūn) EN: alarmed ; scared ; panic-stricken   FR: effaré
ตกใจ[v.] (tokjai) EN: be frightened ; be startled ; be alarmed ; panic   FR: avoir peur ; être effrayé ; s'effrayer ; être frappé d'horreur ; s'alarmer ; être paniqué ; paniquer
ตกใจ[adj.] (tokjai) EN: startled ; frightened ; alarmed ; shocked ; scared   FR: surpris ; stupéfait ; saisi d'effroi
ตระหนก[adj.] (tranok) EN: alarmed ; frightened ; scared ; panic-stricken ; startled   
ตระหนกตกใจ[v.] (tranoktokjai) EN: be alarmed ; take fright   FR: prendre peur
ตระหนกตกใจ[adj.] (tranoktokjai) EN: alarmed ; frightened   FR: effrayé ; alarmé

CMU English Pronouncing Dictionary
ALARMED    AH0 L AA1 R M D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alarmed    (v) ˈəlˈaːmd (@1 l aa1 m d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
着慌[zháo huāng, ㄓㄠˊ ㄏㄨㄤ, / ] alarmed; panicking, #97,380 [Add to Longdo]
惊怕[jīng pà, ㄐㄧㄥ ㄆㄚˋ, / ] alarmed; frightened, #127,756 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alarmed \A*larmed"\, a.
   Aroused to vigilance; excited by fear of approaching danger;
   agitated; disturbed; as, an alarmed neighborhood; an alarmed
   modesty.
   [1913 Webster]
 
      The white pavilions rose and fell
      On the alarmed air.           --Longfellow.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alarm \A*larm"\, v. t. [imp. & p. p. {Alarmed}; p. pr. & vb. n.
   {Alarming}.] [Alarm, n. Cf. F. alarmer.]
   1. To call to arms for defense; to give notice to (any one)
    of approaching danger; to rouse to vigilance and action;
    to put on the alert.
    [1913 Webster]
 
   2. To keep in excitement; to disturb.
    [1913 Webster]
 
   3. To surprise with apprehension of danger; to fill with
    anxiety in regard to threatening evil; to excite with
    sudden fear.
    [1913 Webster]
 
       Alarmed by rumors of military preparation.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alarmed
   adj 1: experiencing a sudden sense of danger

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top