ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

terrify

T EH1 R AH0 F AY2   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -terrify-, *terrify*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
terrify[VT] ทำให้หวาดกลัว, See also: ทำให้น่ากลัวมาก, Syn. shock, terrorize, horrify
terrify[VT] โน้มน้าวโดยการขู่ให้กลัว
terrify into[PHRV] ขู่จนยอม, Syn. frighten into, intimidate
terrify out of[PHRV] ทำให้หวาดกลัว, See also: ขู่ให้กลัวมาก, Syn. frighten out of, scare out of

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
terrify(เท'ริไฟ) vt. ทำให้น่ากลัวมาก,ทำให้หวาดกลัว,ทำให้สยองขวัญ., See also: terrifier n. terrifyingly adv., Syn. frighten,scare

English-Thai: Nontri Dictionary
terrify(vt) ทำให้หวาดกลัว,ทำให้ตกใจ,ทำให้สยองขวัญ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My God, it would terrify them!พวกเขาต้องหัวหดแน่ Gandhi (1982)
So I would maintain focus and not terrify you.ฉันจะได้พูดตรงจุดทีเดียว แล้วไม่ทำให้คุณตกใจมากด้วย As Good as It Gets (1997)
You remember when this marketplace used to terrify us?You remember when this marketplace used to terrify us? Anna and the King (1999)
I know I repulse you, terrify you.ฉันรู้ ฉันเกลียดแก ฉันทำให้ เธอกลัว Chapter Thirteen 'Dual' (2008)
Why? ! Just to terrify my wife?เพื่อขู่เมียฉันเท่านั้นเหรอ Greatness Achieved (2008)
And that's enough to terrify anyone. greys anatomy season 06 Episode 08แค่นั้นก็ทำให้ทุกคนหวาดกลัวแล้วหล่ะ - - Invest in Love (2009)
You spend every waking moment of your life figuring out ways to terrify children to try to make you feel better about yourself, and the fact that you're probably gonna spend the rest of your life alone!คุณได้แต่หาวิธีทำให้เด็กๆหวาดกลัว เพื่อคุณจะได้รู้สึกดีกับตัวเอง และความเป็นจริงคือ คุณจะต้องโดดเดี่ยวไปตลอดชีวิต! Throwdown (2009)
And if I have to terrify his wife to stop that happening, I can live with that.และถ้าผมทำให้ภรรยาของเขาหวาดกลัว เพื่อหยุดสิ่งที่มันจะเกิดขึ้น ผมน่าจะจัดการเรื่องนั้นได้ Episode #1.4 (2010)
Actually, I terrify you.อันนี้จริง ฉันกลัวคุณ Me and the Devil (2011)
You terrify me.คุณทำใหัฉันกลัว Supply and Demand (2011)
They terrify me.สยองนะสิ Watch While I Revise the World (2011)
How am I going to terrify her? Helter-skelter!ฉันจะหลอนเธอยังไงล่ะ Pilot (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
terrifyNever have I read so terrifying a novel as this.
terrifyThe ghost story was terrifying.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แสยงขน[V] terrify, See also: terrorize, frighten, Example: กลิ่นนี้ทำให้ผมรู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัว แสยงขนขึ้นมาทันที, Thai definition: ขนลุกด้วยความกลัวหรือเกลียด
น่าเกรงขาม[V] terrify, See also: fill with terror, frighten greatly, alarm, owe, Syn. น่านับถือ, น่ายำเกรง, น่าเคารพ, น่าคร้ามเกรง, Example: ท่าทางขึงขังของพ่อน่าเกรงขามมาก, Thai definition: มีลักษณะชวนให้กลัวเกรงเพราะความใหญ่โตหรือความสง่า
สยอง[V] terrify, See also: frighten, scare, Syn. สยดสยอง, Example: เพียงแค่นึกว่าจะต้องพักที่บ้านหลังนั้นผมก็สยองเสียแล้ว, Thai definition: ขนลุกขนชันเพราะความหวาดกลัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น่าเกลียดน่ากลัว[v.] (nāklīet-nāklūa) EN: frighten ; scare ; terrify ; alarm   
น่ากลัว[adj.] (nāklūa) EN: horrific ; awful ; scary ; fearful ; frightening ; terrifying ; horrible   FR: horrible ; affreux ; épouvantable ; effrayant ; effroyable
สยอง[v.] (sayøng) EN: terrify ; frighten ; scare   FR: horripiler

CMU English Pronouncing Dictionary
TERRIFY T EH1 R AH0 F AY2
TERRIFYING T EH1 R AH0 F AY2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
terrify (v) tˈɛrɪfaɪ (t e1 r i f ai)
terrifying (v) tˈɛrɪfaɪɪŋ (t e1 r i f ai i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
恐ろしい(P);怖ろしい(iK)[おそろしい, osoroshii] (adj-i) (1) terrible; dreadful; terrifying; frightening; frightened; (2) (often as 恐ろしく) surprising; startling; tremendous; amazing; (P) [Add to Longdo]
脅しつける;脅し付ける[おどしつける, odoshitsukeru] (v1) to threaten; to terrify; to frighten [Add to Longdo]
震駭させる[しんがいさせる, shingaisaseru] (exp,v1) to frighten; to terrify; to shock [Add to Longdo]
怖;恐[こわ, kowa] (int) (uk) (See 怖い・2) frightening; terrifying [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Terrify \Ter"ri*fy\, v. t. [imp. & p. p. {Terrified}; p. pr. &
   vb. n. {Terrifying}.] [L. terrere to frighten + -fy: cf. F.
   terrifier, L. terrificare. See {Terrific}, and {-fy}.]
   1. To make terrible. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       If the law, instead of aggravating and terrifying
       sin, shall give out license, it foils itself.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To alarm or shock with fear; to frighten.
    [1913 Webster]
 
       When ye shall hear of wars . . . be not terrified.
                          --Luke xxi. 9.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 terrify
   v 1: fill with terror; frighten greatly [syn: {terrify},
      {terrorize}, {terrorise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top