ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

respond

R IH0 S P AA1 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -respond-, *respond*, respon
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
corresponding(adj) ที่สอดคล้อง เช่น with a corresponding salary
correspondent account(n) บัญชีคู่สัญญา เช่น A significant role in the development of the correspondent account system is played by the current needs of the customers of the Bank.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
respond(vi) ตอบ, See also: พูดตอบ, Syn. answer, reply
respond(vt) ตอบ, See also: พูดตอบ, Syn. answer, reply
respond(vi) ตอบสนอง, See also: ตอบรับ, โต้ตอบ, Syn. react, reciprocate
responder(n) ผู้ตอบสนอง, See also: ผู้โต้ตอบ
respond to(phrv) พูดหรือเขียนตอบ
respond to(phrv) ตอบสนองต่อ, See also: ตอบกลับ, Syn. react to
respond to(phrv) มีปฏิกิริยากับ
respond to(phrv) เชื่อฟัง, Syn. answer to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
respond(รีสพอนดฺ') vi. ตอบ, พูดตอบ, ตอบสนอง, โต้ตอบ, ขานรับ, รับ, vt. พูดตอบ n. ผลตอบ, การตอบ, ฝาผนังที่ต่อกัน, Syn. reply, Ant. ignore
respondence(รีสพอน'เดินซฺ) n. การตอบ, การตอบสนอง, การขานรับ, Syn. respondency
respondency(-ซี) n. =respondence (ดู)
respondent(รีสพอน'เดินทฺ) adj. เกี่ยวกับการตอบ, เกี่ยวกับการขานรับ n. ผู้ตอบ, ผู้โต้ตอบ, ผู้ตอบสนอง, จำเลย, ผู้แก้คำถาม
responder(รีสพอน'เดอะ) n. ผู้ตอบ, ผู้โต้ตอบ, ผู้ตอบสนอง
correspond(คอรีสฺพอนดฺ') { corresponded, corresponding, corresponds } vi. ตรงกัน, ลงรอยกัน, เหมือนกับ, มีลักษณะเช่นเดียวกัน, ติดต่อกันทางจดหมาย, Syn. agree, Ant. differ
correspondence(คอริสพอน'เดินซฺ) n. การติดต่อกันทางจดหมาย, ความตรงกัน, ความลงรอยกัน, ความสอดคล้องกัน, ความเหมือนกัน, Syn. agreement, conformity
correspondent(คอริสพอน'เดินทฺ) n. ผู้ติดต่อกันทางจดหมาย, ผู้ส่งจดหมาย, นักข่าว, สิ่งที่เป็นคู่กัน, สิ่งตรงกัน, บุคคลหรือบริษัทที่ติดต่อกัน, ลูกค้า adj. ซึ่งตรงกัน, ซึ่งลงรอยกัน, ซึ่งเหมือนกัน, Syn. corresponding
corresponding(คอริสพอน'ดิง) adj. ตรงกัน, เหมือนกัน, สอดคล้องกัน, ลงรอยกัน, เกี่ยวกับการติดต่อทางไปรษณีย์, เกี่ยวกับการส่งจดหมาย

English-Thai: Nontri Dictionary
respond(vi) ขานรับ, ตอบ, ตอบสนอง
correspond(vi) โต้ตอบทางจดหมาย, ตรงกัน, ลงรอยกัน, มีลักษณะเช่นเดียวกัน
correspondence(n) การโต้ตอบทางจดหมาย, ความเกี่ยวพัน, ความเหมือนกัน
correspondent(n) ผู้โต้ตอบจดหมาย, ลูกค้า, ผู้สื่อข่าว, นักข่าว, สิ่งที่คู่กัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
respondสนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respondeat superior (L.)นายจ้างต้องรับผิดในการกระทำของลูกจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
respondentผู้ตอบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
respondentจำเลยอุทธรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
respondentiaเงินกู้ตัวสินค้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Respondeat superiorความรับผิดทางละเมิดของบุคคลที่อยู่ในความดูแล [TU Subject Heading]
respondent stateรัฐที่ถูกฟ้อง [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
respondent(n) (กฎหมาย) จำเลย.ผู้ถูกกล่าวโทษ, ผู้แก้ต่าง (ในคดี เช่น การฟ้องหย่า, การทำผิดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ อาทิ การนำกำไรลูกค้าเข้าตัวเอง)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It really is only a question of getting the right leg to respond to my brain.ขาขวาที่จะตอบสนอง เพื่อกระตุ้นการทำงานของ สมองของฉัน How I Won the War (1967)
This pursuit is designated a standard Code 44. Please respond only to that code. Code 44 indicates no requirement for a blockade.44 บ่งชี้ว่ามีความจำเป็นสำหรับ การปิดล้อมไม่มี Mad Max (1979)
Respond to signal, ten-seven-niner.ตอบสนองต่อสัญญาณ 10 7 9 The Blues Brothers (1980)
And we will continue to provoke until they respond or they change the law.และเราจะกระตุ้นต่อไป จนพวกเขาจะรับผิดชอบ หรือเปลี่ยนกฎหมาย Gandhi (1982)
we can divert it. it's made to respond to in-flight commands.เราเบี่ยงเบนเป้าหมายมันได้ โดยการโปรแกรมการบินมันใหม่ Spies Like Us (1985)
I was paralysed, unable to respond to my sister's calls for help.ผมจำได้ว่าเห็นแสงสว่าง ทั้งนอกและในห้อง ผมเป็นอัมพาต... Deep Throat (1993)
The way a woman's body is made, the way a man's body responds to it, the fire burning in my loins, ถึงวิธีการที่เรื่อนร่างผู้หญิง ทำให้เรื่อนร่างผู้ชายตอบสนองมัน มันช่างเร้าร้อน Don Juan DeMarco (1994)
Tell whoever responds that we're going down by the head... and need immediate assistance.บอกใครก็ตาม ที่ตอบมาว่าเรากำลังจะจม ต้องการความช่วยเหลือโดยด่วน Titanic (1997)
And since bullies only respond to strength, from now onward, จากนี้ไป หากมีการรังแก ข่มเหง จะถูกตอบโต้ด้วยความแข็งแกร่งจากเรา Love Actually (2003)
And then the Pfizer guard calls the transit police and the transit police respond to any crime situation.จากนั้น ยามของไฟเซอร์จะโทรเรียกตำรวจ แล้วตำรวจจะเข้ามาจัดการเหตุอาชญากรรม The Corporation (2003)
The werewolf only responds to the call of its own kind.นอกจากนั้น พวกมนุษญ์หมาป่าจะ ตอบสนองกับเสียงเรียกของพวกเดียวกันเท่านั้น Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Retail chief's, respond blocks line.หัวหน้า มีเสียงตอบเข้ามา Ladder 49 (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
respondAmericans would have responded differently from Japanese.
respondA nerve cell responds to a slight stimulus.
respondChild-care leave and time off to care for the aged are needed in order to respond to demographic changes now taking place in Japan.
respondChildren learn to respond to rhythmical sounds from a very young age.
respondDon't waste any more time responding to that customer.
respondHe and I have a near-telepathic understanding of each other. No sooner does one of us say something than the other is already responding.
respondHe didn't respond to my question.
respondHer cheerful voice responded just like that. Guess I was worrying over nothing...
respondHe responded by giving the "OK" gesture.
respondHe responded kindly to the question.
respondHe responded to a speech of welcome.
respondHe responded to her offer with a laugh.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวนตอบ(v) respond immediately, See also: reply at once, answer promptly, Syn. ตอบโต้, โต้, สวน, สวนกลับ, Example: ทันทีที่เขาพูดจบ ผมก็สวนตอบไปโดยไม่รีรอ
สนองตอบ(v) respond, See also: react, give a respond to, counter, Syn. ตอบโต้, ตอบรับ, ตอบกลับ
ปฏิกิริยาตอบโต้(n) respond, See also: react, Syn. ปฏิกิริยาโต้ตอบ, Example: รัฐบาลอินเดียมีปฏิกิริยาตอบโต้การทดลองนิวเคลียร์ของปากีสถานอย่างรุนแรง, Thai Definition: การกระทำโต้กลับไป, การกระทำตอบสนองกลับไป
โต้กลับ(v) respond, See also: react, Syn. ตอบโต้กลับ, Example: คู่กรณีโต้กลับอย่างมั่นใจในความถูกต้องของฝ่ายตน, Thai Definition: ตอบกลับไปหรือแย้งกลับไปยังฝ่ายนั้น
สนอง(v) reply, See also: respond, answer, return, retaliate, reciprocate, repay, repay a favour, Syn. แทน, ตอบสนอง, รับสนอง, Example: ข้อจำกัดทางสรีระของมนุษย์ทำให้เราไม่สามารถสนองความต้องการต่างๆ ของร่างกายได้โดยลำพัง, Notes: (เขมร)
สนองตอบ(v) respond, See also: answer, reply, Syn. ตอบสนอง, Example: โครงการดังกล่าวสามารถสนองตอบต่อประชากรมากกว่า 300 ล้านคน
ขานรับ(v) answer, See also: respond to, Syn. ตอบรับ, ขานตอบ, Example: นักศึกษาขานรับระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยกันอย่างพร้อมเพรียง, Thai Definition: ตอบรับกลับไปหรือเห็นพ้องด้วย
คำเฉลย(n) answer, See also: respond, reply, retort, key, Syn. คำตอบ, Ant. คำถาม, Example: เขาเปิดโอกาสให้ผู้อ่านดูคำเฉลยที่หน้าอื่นๆ ก่อนสอบ, Thai Definition: คำอธิบายหรือชี้แจงข้อปัญหา
ตอบ(v) answer, See also: respond, reply, retort, Ant. ถาม, Example: ในการสอบกลางภาคที่ผ่านมาทุกคนตอบคำถามได้ตรงประเด็น, Thai Definition: ทำหรือพูดโต้ในทำนองเดียวกับที่มีผู้ทำหรือพูดมา, อธิบาย กล่าวแก้ หรือชี้แจงข้อปัญหา
ตอบสนอง(v) respond, See also: react, reply, answer, Syn. ตอบรับ, Example: สิ่งเร้าทำให้ร่างกายของเราตอบสนองต่อสิ่งที่มากระตุ้นได้ดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จดหมาย[jotmāi] (n) EN: letter ; mail ; correspondance  FR: lettre [ f ] ; courrier [ m ] ; envoi [ m ] ; correspondance [ f ]
จดหมายโต้ตอบ[jotmāi tōtøp] (n, exp) EN: correspondence  FR: correspondance [ f ]
การเขียนจดหมาย[kān khīen jotmāi] (n, exp) EN: correspondence  FR: correspondance [ f ] ; rédaction d'une lettre [ f ]
การเขียนจดหมายธุรกิจ[kān khīen jotmāi thurakit] (n, exp) EN: business letter writing  FR: correspondance commerciale [ f ]
ขานรับ[khānrap] (v) EN: answer ; respond to
เข้ากัน[khaokan] (v) EN: conform ; correspond ; match  FR: être compatible ; être concordant ; être conforme
มุมที่สมนัยกัน[mum thī somnai kan] (n, exp) EN: corresponding angles
นักข่าว[nakkhāo] (n) EN: reporter ; correspondent ; news man ; pressman ; journalist  FR: reporter [ m ] ; reporteur [ m ] ; journaliste [ m, f ]
ปฏิกิริยาตอบโต้[patikiriyā tøptō] (n, exp) EN: respond ; react
เพื่อนทางจดหมาย[pheūoen thāng jot māi] (n) EN: penpal  FR: correspondant

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RESPOND R IH0 S P AA1 N D
RESPOND R IY0 S P AA1 N D
RESPONDS R IY0 S P AA1 N D Z
RESPONDS R IH0 S P AA1 N D Z
RESPONDED R IH0 S P AA1 N D IH0 D
RESPONDED R IY0 S P AA1 N D AH0 D
RESPONDER R IH0 S P AA1 N D ER0
RESPONDERS R IH0 S P AA1 N D ER0 Z
RESPONDENT R IH0 S P AA1 N D AH0 N T
RESPONDING R IY0 S P AA1 N D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
respond (v) rˈɪspˈɒnd (r i1 s p o1 n d)
responds (v) rˈɪspˈɒndz (r i1 s p o1 n d z)
responded (v) rˈɪspˈɒndɪd (r i1 s p o1 n d i d)
respondent (n) rˈɪspˈɒndənt (r i1 s p o1 n d @ n t)
responding (v) rˈɪspˈɒndɪŋ (r i1 s p o1 n d i ng)
respondents (n) rˈɪspˈɒndənts (r i1 s p o1 n d @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
应急[yìng jí, ㄧㄥˋ ㄐㄧˊ,   /  ] respond to an emergency #4,904 [Add to Longdo]
响应[xiǎng yìng, ㄒㄧㄤˇ ㄧㄥˋ,   /  ] respond to; answer #5,875 [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
enseignement par correspondance(n) le, = การเรียนการสอนทางไกล, ทางไปรษณีย์

Japanese-English: EDICT Dictionary
[けい, kei] (n, n-suf) (1) system; lineage; group; (2) { math } corollary; (3) (geological) system (range of strata that correspond to a particular time period); (4) (taxonomical) series; (P) #222 [Add to Longdo]
対応[たいおう, taiou] (n, vs) (1) interaction; correspondence; coping with; dealing with; support; (2) { comp } software support; ability of a computer system to run specific software; (P) #670 [Add to Longdo]
通信[つうしん, tsuushin] (n, vs) correspondence; communication; transmission; news; signal; (P) #980 [Add to Longdo]
[かい, kai] (n) (1) (biological) kingdom; (2) erathem (rock layer corresponding to the era in which it was deposited); (3) partition of land; (suf) (4) the world of (some category) #1,313 [Add to Longdo]
該当[がいとう, gaitou] (n, vs) corresponding; answering to; coming under; applying to; (P) #1,348 [Add to Longdo]
[じょう, jou] (n, n-suf) (1) (See 帯状) shape; state; (2) (See 招待状) letter; correspondence; (P) #1,543 [Add to Longdo]
機動[きどう, kidou] (n) (1) maneuver (usu. of military force); manoeuvre; (adj-f) (2) (See 機動隊) mobile; nimble; agile; quick to respond; (P) #1,613 [Add to Longdo]
相当[そうとう, soutou] (adj-na, n-adv, vs) (1) befitting; becoming; worthy of; proportionate; in keeping with; suitable; (2) considerable; substantial; (vs) (3) to be worthy of; to be proportionate to; (4) to correspond to (in meaning, function, etc.); to be equivalent; (adv) (5) extremely; considerably; (P) #1,889 [Add to Longdo]
大和(P);倭[やまと, yamato] (n) (1) Yamato; ancient province corresponding to modern-day Nara Prefecture; (2) (ancient) Japan; (adj-f) (3) (See 大和絵, 大和魂) Japanese; (P) #2,108 [Add to Longdo]
[りょ, ryo] (n) (1) (abbr) (See 甲・かん) bass range (in Japanese music); (2) (See 十二律, 律) six even-numbered notes of the ancient chromatic scale; (3) (See 呂旋) Japanese seven-tone gagaku scaleimilar to Mixolydian mode (corresponding to #4,294 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アソシエーション応答側[アソシエーションおうとうがわ, asoshie-shon outougawa] association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション応答側応用エンティティ[アソシエーションおうとうがわおうようエンティティ, asoshie-shon outougawaouyou enteitei] association-responding-application-entity, association-responder [Add to Longdo]
応答側[おうとうがわ, outougawa] responder [Add to Longdo]
応答側Nアドレス[おうとうがわNアドレス, outougawa N adoresu] responding-(N)-address [Add to Longdo]
応答側SS利用者[おうとうがわSSりようしゃ, outougawa SS riyousha] responding SS user [Add to Longdo]
接続関係にあるNエンティティ[せつぞくかんけいにあるNエンティティ, setsuzokukankeiniaru N enteitei] correspondent (N)-entities [Add to Longdo]
不整合[ふせいごう, fuseigou] non-conformance, non-alignment, non-correspondence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Respond \Re*spond"\ (r?*sp?nd"), v. i. [imp. & p. p.
   {Responded}; p. pr. & vb. n. {Responding}.] [OF. respondre,
   F. r['e]pondre, fr. L. respondere, responsum; pref. re- re- +
   spondere to promise. See {Sponsor}.]
   1. To say somethin in return; to answer; to reply; as, to
    respond to a question or an argument.
    [1913 Webster]
 
   2. To show some effect in return to a force; to act in
    response; to accord; to correspond; to suit.
    [1913 Webster]
 
       A new affliction strings a new cord in the heart,
       which responds to some new note of complaint within
       the wide scale of human woe.     --Buckminster.
    [1913 Webster]
 
       To every theme responds thy various lay. --Broome.
    [1913 Webster]
 
   3. To render satisfaction; to be answerable; as, the
    defendant is held to respond in damages. [U.S.]
    [1913 Webster]
 
   Syn: To answer; reply; rejoin. See {Reply}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Respond \Re*spond"\, v. t.
   1. To answer; to reply.
    [1913 Webster]
 
   2. To suit or accord with; to correspond to. [R.]
    [1913 Webster]
 
       For his great deeds respond his speeches great.
                          --Fairfax.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Respond \Re*spond"\, n.
   1. An answer; a response. [R.]
    [1913 Webster]
 
   2. (Eccl.) A short anthem sung at intervals during the
    reading of a chapter.
    [1913 Webster]
 
   3. (Arch.) A half pier or pillar attached to a wall to
    support an arch. --Oxf. Gloss.
    [1913 Webster] Respondence

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 respond
   v 1: show a response or a reaction to something [syn: {react},
      {respond}]
   2: react verbally; "She didn't want to answer"; "answer the
     question"; "We answered that we would accept the invitation"
     [syn: {answer}, {reply}, {respond}]
   3: respond favorably or as hoped; "The cancer responded to the
     aggressive therapy"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top