ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

機動

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -機動-, *機動*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
机动车[jī dòng chē, ㄐㄧ ㄉㄨㄥˋ ㄔㄜ, / ] motor vehicle, #5,280 [Add to Longdo]
机动[jī dòng, ㄐㄧ ㄉㄨㄥˋ, / ] locomotive; motorized; power-driven; adaptable; flexible (use, treatment, timing etc), #8,923 [Add to Longdo]
机动性[jī dòng xìng, ㄐㄧ ㄉㄨㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] flexibility, #38,595 [Add to Longdo]
计算机动画[jì suàn jī dòng huà, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] computer animation, #156,693 [Add to Longdo]
机动车辆[jī dòng chē liàng, ㄐㄧ ㄉㄨㄥˋ ㄔㄜ ㄌㄧㄤˋ, / ] a motor vehicle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
機動[きどう, kidou] (n) (1) maneuver (usu. of military force); manoeuvre; (adj-f) (2) (See 機動隊) mobile; nimble; agile; quick to respond; (P) [Add to Longdo]
機動演習[きどうえんしゅう, kidouenshuu] (n) maneuvers; manoeuvres [Add to Longdo]
機動計画[きどうけいかく, kidoukeikaku] (n) scheme of maneuver; scheme of manoeuvre [Add to Longdo]
機動警察[きどうけいさつ, kidoukeisatsu] (n) mobile police [Add to Longdo]
機動[きどうせい, kidousei] (n) cavalry; mobility; maneuverability [Add to Longdo]
機動[きどうたい, kidoutai] (n) (See 警察機動隊) riot police; riot squad; (P) [Add to Longdo]
機動隊員[きどうたいいん, kidoutaiin] (n) riot policeman [Add to Longdo]
機動[きどうてき, kidouteki] (adj-na) agile, flexible (e.g. of corporate management); nimble; quick to respond [Add to Longdo]
機動部隊[きどうぶたい, kidoubutai] (n) mobile troops; mechanized unit; mechanised unit; naval task force [Add to Longdo]
機動[きどうりょく, kidouryoku] (n) mobility [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The riot police arrived on the scene.機動隊が現場に到着した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We have the advantage, speed and maneuverability.[JA] だから速度と機動力で 有利にたつ 300: Rise of an Empire (2014)
But it seems to me that what you call breakage is just you making a fool of yourself.[CN] 但是在我看來你所謂的機動損失 只不過是在自欺欺人 Breakage (2009)
Riley, Joint Task Force.[JA] ライリー 合同機動部隊 Pretenders (2014)
Target moving past Mobile Unit 090.[CN] 目標經過0 -9 -0機動 The Incredible Hulk (2008)
I'm gonna need a couple of mobile units to pick some people up.[JA] 機動隊とともに The Blind Fortune Teller (2015)
Well, Air Mobile. Those boys just couldn't stay put.[CN] 空中機動部隊 就是沒法安生 Apocalypse Now (1979)
Dude, it's called breakage, okay?[CN] 哥們兒 這就是機動損失 Breakage (2009)
Now, these divisions will stick to a mobile defense plan rather than holding any one particular...[CN] 這幾個師將嚴守機動防禦計畫 而不進行任何特別... Valkyrie (2008)
I can deploy a strike team to Fort Pemberton.[JA] フォート・ペンバートンに 機動部隊の派遣を。 Solitude (2016)
You keep sending in the Cavalry, you're bound to get a reaction like that.[JA] あなたは そこを"機動隊"に任せる、 そのような対応を取るに違いありません。 Repairs (2013)
Dr. Bailey, you no longer wish to be a surgeon in this hospital. So leave the technical calls up to me.[CN] 我當時是住院醫師的第二年 發生了一起機動車事故 I Will Follow You Into the Dark (2009)
- Goalkeeper of Dinamo![CN] 機動的守門員! 好... Sztálin menyasszonya (1991)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top