ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

retort

R IY1 T AO2 R T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -retort-, *retort*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
retort(vt) โต้ตอบ, See also: ตอบโต้, สวนตอบ, พูดย้อน, Syn. rejoin, riposte
retort(n) การพูดย้อนตอบ, Syn. rejoinder, riposte
retort(n) หลอดแก้วคอยาวสำหรับกลั่นในห้องทดลอง, Syn. test tube
retortation(n) การตอบกลับ, See also: การโต้ตอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
retort(รีทอร์ท') vt., vi. โต้ตอบ, โต้แย้ง, ย้อนตอบ n. หลอดแก้วคอยาวสำหรับกลั่น, See also: retorter n., Syn. reply to
retortion(รีทอร์'เชิน) n. การโต้ตอบ, การย้อนตอบ, การพูดย้อน, การแย้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
retort(n) การโต้แย้ง, การย้อนตอบ, การโต้ตอบ
retort(vi) โต้ตอบ, ย้อน, โต้แย้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
retortion; retorsionการแก้เผ็ด, การแก้ลำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
retortion; retorsionการแก้เผ็ด, การแก้ลำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
retortionการตอบโต้การกระทำของรัฐอื่นซึ่งมิได้เป็นความผิดในทาง กฎหมายระหว่างประเทศ แต่มีลักษณะที่ไม่เป็นมิตร [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Blah, blah, blah, homespun cornpone insult, witty retort from yours truly.บลา บลา บลา ดื่มกันนิด ข้าวเกรียบซักหน่อย พูดประชดไปมา โต้ตอบกันอย่างคนฉลาด ด้วยความนับถือ Weekend at Bobby's (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
retortHe retorted that it was all my fault.
retortHe was tempted to retort, but thought better of it.
retortShe retorted against him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตอกกลับ(v) retort, See also: reply, react, repose, answer back, Syn. โต้กลับ, ตอบโต้, สวนกลับ, สวนตอบ, ย้อนกลับ, ย้อน, Example: ฝ่ายรัฐบาลตอกกลับว่านักการเมืองที่อยู่เบื้องหลังจริงๆ ของการทุจริตคือพรรคฝ่ายค้านนั่นเอง, Thai Definition: พูดโต้ตอบกลับไปด้วยแง่มุมที่เหนือกว่า
ยอกย้อน(v) retort, See also: reply, answer, respond, Syn. ย้อนยอก, โต้, สวนกลับ, ตอกกลับ, Example: ฝ่ายค้านยอกย้อนรัฐบาลอย่างเจ็บแสบ, Thai Definition: พูดย้อนอย่างทิ่มตำ
กล่าวโต้(v) retort, See also: reply, answer, respond, counter, Syn. โต้, ตอบกลับ, โต้ตอบ, Example: เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ออกมากล่าวโต้ข้อกล่าวหาและชี้แจงข้อเท็จจริง
ย้อน(v) retort, See also: reply, answer, respond, counter, return, Syn. สวนกลับ, ยอกย้อน, โต้ตอบ, Example: เขาย้อนพ่อแม่อยู่บ่อยๆ เหมือนเห็นพ่อแม่เป็นเพื่อนเล่น, Thai Definition: พูดสวนตอบหรือตอกกลับอย่างทันควัน
ตอบโต้(v) retort, See also: rebut, refute, confute, fight back, hit back, counterattack, strike back, Syn. โต้ตอบ, แก้แค้น, สวนตอบ, โต้กลับ, Ant. นิ่งเฉย, Example: รัฐบาลไทยตอบโต้การรุกรานของเขมรแดงด้วยการยิงปืนใหญ่กลับไปยังฝั่งกัมพูชา, Thai Definition: โต้กลับไป, ตอบแทนการกระทำของฝ่ายตรงข้าม
ปฏิวาท(n) retort, See also: riposte, recrimination, Syn. คำโต้, คำคัดค้าน, คำแย้ง, Ant. คำยินยอม, คำสารภาพ
ปฏิพากย์(n) retort, See also: reply, answer, Syn. การกล่าวตอบ, การโต้ตอบ, การพูดโต้ตอบ, Example: เขากล่าวปฏิพากย์ด้วยความโกรธ
การตอบโต้(n) retort, See also: reprisal, response, refutation, rebuttal, counterattack, Syn. การโต้ตอบ, การแก้แค้น, การตอกกลับ
ย้อนถาม(v) ask a question in return, See also: retort (with a question), Syn. ถาม, ถามกลับ, Ant. ตอบกลับ, Example: เขาย้อนถามเพื่อนไปว่า แบบนี้ใช่ไหมที่คนดีๆ เขาทำกัน”, Thai Definition: ถามกลับไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การพูดโต้ตอบ[kān phūt tōtøp] (n, exp) EN: retort
คำคัดค้าน[khamkhatkhān] (n) EN: opposition ; objection ; retort
คำตอบ[khamtøp] (n) EN: answer ; reply ; retort  FR: réponse [ f ] ; réplique [ f ] ; répartie [ f ]
ศอกกลับ[søk klap] (v) EN: retort ; riposte ; back-elbow  FR: riposter
สวนกลับ[sūan klap] (v, exp) EN: retort
ตอบ[tøp] (v) EN: answer ; respond ; reply ; retort  FR: répondre ; donner une réponse
ตอบโต้[tøptō] (v) EN: retort ; rebut ; refute ; confute ; fight back ; hit back ; counterattack ; strike back  FR: riposter ; rendre la pareille ; réagir
โต้ตอบ[tōtøp] (v) EN: answer ; retort ; discuss ; argue  FR: répliquer ; rétorquer
ยอกย้อน[yøkyøn] (v) EN: retort ; reply ; answer ; respond
ย้อน[yøn] (v) EN: retort ; reply ; answer ; answer back ; respond ; counter ; return  FR: rétorquer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RETORT R IY1 T AO2 R T
RETORTS R IH0 T AO1 R T S
RETORTS R IY0 T AO1 R T S
RETORTED R IY0 T AO1 R T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
retort (v) rˈɪtˈɔːt (r i1 t oo1 t)
retorts (v) rˈɪtˈɔːts (r i1 t oo1 t s)
retorted (v) rˈɪtˈɔːtɪd (r i1 t oo1 t i d)
retorting (v) rˈɪtˈɔːtɪŋ (r i1 t oo1 t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
便难[biàn nàn, ㄅㄧㄢˋ ㄋㄢˋ, 便 / 便] retort with challenging questions; debate [Add to Longdo]
曲颈瓶[qū jǐng píng, ㄑㄩ ㄐㄧㄥˇ ㄆㄧㄥˊ, / ] retort; bottle with curved neck [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Retorte { f }retort [Add to Longdo]
Retorte { f }; Destillierkolben { m } [ chem. ]alembic [Add to Longdo]
Retortenbaby { n }test-tube baby [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
レトルト[retoruto] (n) (1) { food } retort; sealed plastic pouch typically containing ready-made sauce or stew; boil-in-the-bag; (2) { chem } retort (dut [Add to Longdo]
レトルトカーボン[retorutoka-bon] (n) retort carbon [Add to Longdo]
レトルト食品[レトルトしょくひん, retoruto shokuhin] (n) packed and sterilised food; retort pack [Add to Longdo]
一矢[いっし, isshi] (n-adv, n) an arrow; (a) retort [Add to Longdo]
逆捩じ;逆ねじ;逆捻(io)[さかねじ, sakaneji] (n) (1) turning an object in the wrong direction; (2) retort [Add to Longdo]
逆捩じを食わせる;逆ねじを食わせる[さかねじをくわせる, sakanejiwokuwaseru] (exp, v1) to retort; to turn the tables (on someone) [Add to Longdo]
遣り返す;やり返す[やりかえす, yarikaesu] (v5s, vt) to do over; to answer or fire back; to retort [Add to Longdo]
言い返す(P);言返す[いいかえす, iikaesu] (v5s, vt) (1) to talk back; to answer back; to retort; (2) to say over; to repeat words; to say repeatedly; (P) [Add to Longdo]
口答え(P);口ごたえ;口応え(iK)[くちごたえ, kuchigotae] (n, vs) retort; back talk; (P) [Add to Longdo]
口返答[くちへんとう, kuchihentou] (n, vs) talking back; retort [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Retort \Re*tort"\, v. i.
   To return an argument or a charge; to make a severe reply.
   --Pope.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Retort \Re*tort"\, n. [See {Retort}, v. t.]
   1. The return of, or reply to, an argument, charge, censure,
    incivility, taunt, or witticism; a quick and witty or
    severe response.
    [1913 Webster]
 
       This is called the retort courteous. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. [F. retorte (cf. Sp. retorta), fr. L. retortus, p. p. of
    retorquere. So named from its bent shape. See {Retort}, v.
    t.] (Chem. & the Arts) A vessel in which substances are
    subjected to distillation or decomposition by heat. It is
    made of different forms and materials for different uses,
    as a bulb of glass with a curved beak to enter a receiver
    for general chemical operations, or a cylinder or
    semicylinder of cast iron for the manufacture of gas in
    gas works.
    [1913 Webster]
 
   {Tubulated retort} (Chem.), a retort having a tubulure for
    the introduction or removal of the substances which are to
    be acted upon.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Repartee; answer.
 
   Usage: {Retort}, {Repartee}. A retort is a short and pointed
      reply, turning back on an assailant the arguments,
      censure, or derision he had thrown out. A repartee is
      usually a good-natured return to some witty or
      sportive remark.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Retort \Re*tort"\, v. t. [imp. & p. p. {Retorted}; p. pr. & vb.
   n. {Retorting}.] [L. retortus, p. p. of retorquere; pref. re-
   re- + torquere to turn twist. See {Torsion}, and cf.
   {Retort}, n., 2.]
   1. To bend or curve back; as, a retorted line.
    [1913 Webster]
 
       With retorted head, pruned themselves as they
       floated.               --Southey.
    [1913 Webster]
 
   2. To throw back; to reverberate; to reflect.
    [1913 Webster]
 
       As when his virtues, shining upon others,
       Heat them and they retort that heat again
       To the first giver.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To return, as an argument, accusation, censure, or
    incivility; as, to retort the charge of vanity.
    [1913 Webster]
 
       And with retorted scorn his back he turned.
                          --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 retort
   n 1: a quick reply to a question or remark (especially a witty
      or critical one); "it brought a sharp rejoinder from the
      teacher" [syn: {rejoinder}, {retort}, {return}, {riposte},
      {replication}, {comeback}, {counter}]
   2: a vessel where substances are distilled or decomposed by heat
   v 1: answer back [syn: {retort}, {come back}, {repay}, {return},
      {riposte}, {rejoin}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top