ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

respondence

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -respondence-, *respondence*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
respondence(รีสพอน'เดินซฺ) n. การตอบ,การตอบสนอง,การขานรับ, Syn. respondency
correspondence(คอริสพอน'เดินซฺ) n. การติดต่อกันทางจดหมาย,ความตรงกัน,ความลงรอยกัน,ความสอดคล้องกัน,ความเหมือนกัน, Syn. agreement,conformity

English-Thai: Nontri Dictionary
correspondence(n) การโต้ตอบทางจดหมาย,ความเกี่ยวพัน,ความเหมือนกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จดหมายโต้ตอบ[n. exp.] (jotmāi tōtøp) EN: correspondence   FR: correspondance [f]
การเขียนจดหมาย [n. exp.] (kān khīen jotmāi) EN: correspondence   FR: correspondance [f] ; rédaction d'une lettre [f]
โรงเรียนทางไปรษณีย์[n. exp.] (rōngrīen thāng praisanī) EN: correspondence school   FR: école par correspondance [f]
สายสัมพันธ์[n.] (saīsamphan) EN: relation ; kinship ; correspondence   
สารบรรณ[n.] (sāraban) EN: documents ; office files ; archives ; correspondence   FR: documents [mpl] ; archives [fpl]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ではまた;じゃまた[, dehamata ; jamata] (exp) (abbr) see you later (used in casual correspondence and conversation); goodbye; sincerely [Add to Longdo]
ふつおた;フツオタ[, futsuota ; futsuota] (n) (from 普通のお便り) listeners' corner (portion of radio programming for correspondence from listeners) [Add to Longdo]
アマルナ文書[アマルナぶんしょ, amaruna bunsho] (n) Amarna letters (archive of Egyptian correspondence, recorded on clay tablets) [Add to Longdo]
コレスポンデンス[, koresupondensu] (n) correspondence [Add to Longdo]
コレポン[, korepon] (n) (abbr) correspondence [Add to Longdo]
メール交換[メールこうかん, me-ru koukan] (n) exchange of letters; correspondence [Add to Longdo]
一対一対応[いちたいいちたいおう, ichitaiichitaiou] (n) {math} one-to-one correspondence [Add to Longdo]
往来[おうらい, ourai] (n,vs) coming and going; road; correspondence; street traffic; highway; (P) [Add to Longdo]
音信[おんしん;いんしん, onshin ; inshin] (n) correspondence; news; letter; tidings [Add to Longdo]
貴信[きしん, kishin] (n) (pol) letter, etc. from another party; correspondence [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
不整合[ふせいごう, fuseigou] non-conformance, non-alignment, non-correspondence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Respondence \Re*spond"ence\ (-?ns), Respondency \Re*spond"en*cy\
   (-en*s?), n.
   The act of responding; the state of being respondent; an
   answering. --A. Chalmers.
   [1913 Webster]
 
      The angelical soft trembling voice made
      To the instruments divine respondence meet. --Spenser.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top