ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

proofread

P R UW1 F R IY2 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -proofread-, *proofread*, proofrea
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
proofread(vi) พิสูจน์อักษร, Syn. scan, improve, correct
proofread(vt) พิสูจน์อักษร, Syn. scan, improve, correct
proofreader(n) ผู้พิสูจน์อักษร, Syn. reader, editor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
proofread(พรูฟ'รีด) vt., vt. อ่านตรวจทาน, ตรวจปรู๊ฟ., See also: proffreader n.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think maybe you--you should have had someone proofread itฉันคิดว่าคุณควรมีคนช่วยตรวจทานนะ Pret-a-Poor-J (2008)
Proofread Jenny's column. Read Sebastian's latest opus.ตรวจงานให้เจนนี่ อ่านงานเขียนของเซบาสเตียน Marley & Me (2008)
Look, I just need her to proofread my personal essay.ดูนี่, ฉันแค่ต้องการเธอเพื่อตรวจเรียงความประวัติส่วนตัวของฉัน Girls (and Boys) on Film (2013)
A specialized protein proofreads to make sure that only the right letters are accepted so that the DNA is accurately copied.โปรตีนเฉพาะพิสูจน์อักษร เพื่อให้แน่ใจว่า ว่ามีเพียงตัวอักษรที่ถูกต้อง ได้รับการยอมรับ เพื่อให้ดีเอ็นเอจะถูกคัดลอก อย่างถูกต้อง Some of the Things That Molecules Do (2014)
Ah, Miss Corinth has proofread my N400 form and says, 'tis good to go.คุณโครินธ์พิสูจน์อักษร แบบเอ็น 400 ของผม แล้วบอกว่า "ใช้ได้แล้วค่ะ" The Sisters Mills (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
proofreadI took on the job of proofreading.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิสูจน์อักษร(v) proofread, See also: proof, Example: เธอพิสูจน์อักษรอยู่ที่หนังสือพิมพ์มติชน, Thai Definition: ตรวจแก้ไขคำผิด
ปรู๊ฟ(v) proofread, Syn. พิสูจน์, Example: เขาได้รับงานให้ช่วยปรู๊ฟต้นฉบับงานพิมพ์ด้วยเงินเดือนไม่มากนัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สอบทาน[søpthān] (v) EN: check ; check up ; verify ; proofread ; collate  FR: comparer ; s'assurer ; vérifier ; relire

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PROOFREAD P R UW1 F R IY2 D
PROOFREADING P R UW1 F R IY2 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
proofread (v) prˈuːfrɛd (p r uu1 f r e d)
proofread (v) prˈuːfriːd (p r uu1 f r ii d)
proofreads (v) prˈuːfriːdz (p r uu1 f r ii d z)
proofreader (n) prˈuːfriːdər (p r uu1 f r ii d @ r)
proofreaders (n) prˈuːfriːdəz (p r uu1 f r ii d @ z)
proofreading (v) prˈuːfriːdɪŋ (p r uu1 f r ii d i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiào, ㄐㄧㄠˋ, ] proofread; to check; to compare, #1,065 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一校[いっこう, ikkou] (n) whole school; the first proof; one proofreading; (P) [Add to Longdo]
校を重ねる[こうをかさねる, kouwokasaneru] (exp, v1) to proofread again and again [Add to Longdo]
校閲[こうえつ, kouetsu] (n, vs) revision; proofreading; (P) [Add to Longdo]
校閲係[こうえつがかり, kouetsugakari] (n) proofreader [Add to Longdo]
校正(P);較正[こうせい, kousei] (n, vs) (1) (校正 only) proofreading; correction of press; (2) calibration; (P) [Add to Longdo]
校正係[こうせいがかり, kouseigakari] (n) proofreader [Add to Longdo]
校注;校註[こうちゅう, kouchuu] (n) collation editing; proofreading and annotation [Add to Longdo]
校了[こうりょう, kouryou] (n, vs) proofreading completed [Add to Longdo]
赤字[あかじ, akaji] (n, adj-no) (1) deficit; (being in or going into) the red; (2) red text; red letters; (3) corrections (by a teacher or proofreader) written in red; (P) [Add to Longdo]
素読[そどく, sodoku] (n, vs) (See 素読み) reading something (usu. aloud) without trying to understand it; reading something only for the purposes of proofreading [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  proofread
      v 1: read for errors; "I should proofread my manuscripts" [syn:
           {proofread}, {proof}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top