ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

readjustment

R IY0 AH0 JH AH1 S T M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -readjustment-, *readjustment*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Nontri Dictionary
readjustment(n) การปรับปรุงใหม่, การจัดใหม่

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Readjustment already in process.กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไข Zone of Exclusion (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
READJUSTMENT R IY0 AH0 JH AH1 S T M AH0 N T
READJUSTMENTS R IY0 AH0 JH AH1 S T M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
readjustment (n) rˌiːəʤˈʌstmənt (r ii2 @ jh uh1 s t m @ n t)
readjustments (n) rˌiːəʤˈʌstmənts (r ii2 @ jh uh1 s t m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Neuanpassung { f }; Wiederanpassung { f } | Neuanpassungen { pl }; Wiederanpassungen { pl }readjustment | readjustments [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
区画整理;区劃整理[くかくせいり, kukakuseiri] (n) land readjustment; town planning [Add to Longdo]
更生保護[こうせいほご, kouseihogo] (n) rehabilitation; social readjustment; aftercare; parole [Add to Longdo]
再調整[さいちょうせい, saichousei] (n) readjustment; realignment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Readjustment \Re`ad*just"ment\ (r[=e]`[a^]d*j[u^]st"ment), n.
   A second adjustment; a new or different adjustment.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 readjustment
   n 1: the act of adjusting again (to changed circumstances)
   2: the act of adjusting something to match a standard [syn:
     {adjustment}, {registration}, {readjustment}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top