ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พร้อม

   
92 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พร้อม-, *พร้อม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พร้อม[V] be ready, See also: be prepared, be finished, be complete, Syn. เสร็จ, เรียบร้อย, Example: เมื่ออบให้ผิวด้านหน้าให้เรียบสนิทอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นอันว่าเราได้วัตถุดิบที่พร้อมเข้าสู่ขั้นตอนการปั๊มรูปร่างแผ่นดิสก์
พร้อม[ADV] at the same time, See also: simultaneously, concurrently, together, Syn. พร้อมกัน, Example: เจ้าหน้าที่วางแผนว่าจะจัดทำซอฟท์แวร์ของเครือข่ายให้เป็นโปรแกรมใช้งานได้หลายคนพร้อมกัน, Thai definition: ในเวลาเดียวกัน
พร้อมใจ[V] conjoin, See also: unite, join together, Syn. ร่วมใจ, ร่วมกัน, พร้อมเพรียง, Example: ประชาชนพร้อมใจกันบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์เพื่อถวายแก่ในหลวง, Thai definition: เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
พร้อมกัน[ADV] at the same time, See also: simultaneously, meanwhile, in the meantime, Syn. พร้อม, Example: โดยทั่วไปเราไม่สามารถทำอะไรสองอย่างพร้อมกันให้ได้ผลออกมาดีพร้อมกัน, Thai definition: ในเวลาเดียวกัน
พร้อมกับ[CONJ] together with, Syn. กับ, พร้อมด้วย, พร้อมทั้ง, Example: เขาให้สัญญาว่าเขาจะกลับมาอีกครั้งพร้อมกับความสำเร็จในการเรียน
พร้อมมูล[ADV] completely, See also: fully, all ready, Syn. บริบูรณ์, ครบถ้วน, ครบครัน, Example: ในแผนงานติดตั้งระบบจะต้องมีรายละเอียดการจัดตั้งแฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูลอย่างพร้อมมูล, Thai definition: มีครบทุกอย่าง
พร้อมด้วย[CONJ] together with, See also: along with, be in accompany with, Syn. กับ, พร้อม, พร้อมกับ, พร้อมทั้ง, Example: ดอนวิโตไปอิตาลีพร้อมด้วยกระเป๋าเอกสารสองใบที่มีเงินสดอัดแน่น 2 ล้านดอลลาร์
พร้อมทั้ง[CONJ] together with, See also: along with, be in accompany with, Syn. และ, พร้อมด้วย, พร้อมกับ, Example: วิทยากรจะบรรยายเรื่องสภาพแวดล้อมในประเทศไทยพร้อมทั้งวิธีการแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมเป็นพิษด้วย, Thai definition: กับ
พร้อมพรัก[ADV] completely, See also: fully, all, Syn. พร้อมเพรียง, พรักพร้อม, Example: หากเราช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันโดยพร้อมพรักแล้วก็จะเกิดความเข้าใจกันอย่างแท้จริง
พร้อมพร้อ[V] look shabby, See also: look scruffy, Syn. ซอมซ่อ, Example: ที่รัสเซียไม่มีบริษัทประกันภัยให้ประกันรถหาย รถยนต์ที่วิ่งบ้างจอดบ้างจึงเก่าพร้อมพร้อนัก, Thai definition: ไม่งดงาม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พร้อม(พฺร้อม) ว. คำแสดงกิริยาร่วมกัน เช่น ร้องเพลงพร้อมกัน ปรบมือพร้อมกัน หรือในเวลาเดียวกัน เช่น ไปพร้อมกัน ถึงพร้อมกัน, โดยปริยายหมายความว่า ครบครัน เช่น งามพร้อม ดีพร้อม เตรียมพร้อม, เสร็จ เช่น พร้อมแล้ว.
พร้อม(พฺร้อม) ก. เตรียมครบถ้วน เช่น พร้อมแล้ว.
พร้อมญาติว. มีญาติพี่น้องมากันมากมาย.
พร่อมพร้อ(พฺร่อมพฺร้อ) ว. ซอมซ่อ, ไม่งดงาม.
พร้อมพรักว. พรักพร้อม.
พร้อมพรั่งว. รวมอยู่มากหลาย เช่น มากันพร้อมพรั่ง, พรั่งพร้อม ก็ว่า.
พร้อมมูลว. บริบูรณ์, มีครบทุกอย่าง, เช่น มีหลักฐานพร้อมมูล.
พร้อมสรรพว. พร้อมทุกอย่าง, มีครบทุกอย่าง, เช่น เตรียมให้พร้อมสรรพ.
พร้อมหน้า, พร้อมหน้าพร้อมตาว. รวมอยู่เป็นจำนวนมากอย่างพร้อมเพรียงกัน (ใช้แก่คนที่มีความเกี่ยวข้องกัน) เช่น มากันพร้อมหน้า มากันพร้อมหน้าพร้อมตา.
พร้อมเพรียงว. ครบถ้วน, ร่วมใจกัน, เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, เช่น ช่วยกันทำงานอย่างพร้อมเพรียง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
connatalพร้อมกับคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
with costsพร้อมด้วยค่าฤชาธรรมเนียม, ตลอดทั้งค่าฤชาธรรมเนียม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Concurrentพร้อมๆกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Yeah.- พร้อม 50 First Dates (2004)
How much?พร้อมนะ 1,2,... 3 Power Trip (2008)
Yes.พร้อม Smoke and Steel (2010)
Ready?พร้อมไหม? Gwaine (2010)
Hot.พร้อม Sucker Punch (2011)
Ready?พร้อมไหม? Nor'easter (2012)
Ready?- พร้อมไหม The Space Between Us (2017)
I'm sure I'll get along somehow.ฉันแน่ใจว่าฉันจะได้รับพร้อม อย่างใด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-Off with its head.ออกไปพร้อมกับหัวของมัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Supper's not quite ready.อาหารค่ำไม่พร้อม Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Ready...พร้อม... The Great Dictator (1940)
Keep moving. Come along, hurry up!เตรียมปะทะ ไปพร้อมๆกัน เร็วเข้า The Great Dictator (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พร้อม[v.] (phrøm) EN: be ready ; be prepared ; be finished ; be complete   
พร้อม[adj.] (phrøm) EN: ready ; prepared ; all set ; finished ; fully completed   FR: fin prêt ; terminé ; préparé
พร้อม[adv.] (phrøm) EN: fully ; completely   FR: totalement
พร้อม[adv.] (phrøm) EN: at the same time ; simultaneously ; concurrently ; meanwhile   FR: en même temps
พร้อม[adv.] (phrøm) EN: together with ; including   
พร้อมกัน[adv.] (phrøm kan) EN: at the same time ; simultaneously ; meanwhile ; in the meantime ; altogether   FR: en même temps ; simultanément ; en choeur
พร้อมกันนี้[X] (phrøm kan nī) FR: ci-joint ; ci-inclus
พร้อมกับ[conj.] (phrøm kap) EN: together with   FR: avec ; en compagnie de ; accompagné de
พร้อมด้วย[conj.] (phrøm dūay) EN: together with ; along with ; be in accompany with ; accompanied by   FR: avec ; inclus
พร้อมที่จะ[X] (phrøm thī ja) FR: prêt à ; prêt pour

English-Thai: Longdo Dictionary
deploy(vt) แปรแถวตอนเป็นแถวหน้ากระดาน(ทางทหาร), เคลื่อนกำลังพลพร้อมอาวุธไปอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะต่อสู้ (ทางทหาร), การตั้งแถวเตรียมตัวออกรบ, จัดเพื่อใช้งาน
Full Duplex(n) แบบสองทิศทาง หมายถึง การสื่อสารระหว่างสองจุด โดยที่ข้อมูลเดินทางไปมาได้ทั้งสองทิศทางพร้อมๆกันได้, Related: Half Duplex, Simplex
liquid capital(n) สังหาริมทรัพย์, ทรัพย์สินที่พร้อมจะเปลี่ยนรูปได้ทันที เช่น เงิน เป็นต้น, S. fluid capital, movable property, A. fixed capital,
backorder(n vt) การสั่งซื้อสินค้าซึ่งยังไม่สามารถส่งมอบได้ในขณะนั้นเนื่องจากสินค้าหมด และผู้ขายจะส่งมอบได้เมื่อมีสินค้าพร้อมส่ง
instagram(n ) โปรแกรมฟิลเต้อร์และลูกเล่นในตัวกล้องถ่ายรูปเพื่อการตบแต่งภาพถ่ายอิเล็กทรอนิกส์ให้โทนสีแปลกไปตามต้องการ พร้อมช่วยให้เกิดความสะดวกแก่การเชื่อมต่อไปยัง Social Media ต่างๆ เช่น Facebook และ Twitter เป็นต้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arm[VT] ติดอาวุธ, See also: พร้อมรบ, พร้อมสำหรับปฎิบัติหน้าที่, เตรียมอาวุธ, มีอาวุธ
arm[VI] ติดอาวุธ, See also: พร้อมรบ, พร้อมสำหรับปฎิบัติหน้าที่, เตรียมอาวุธ, มีอาวุธ, Syn. furnish weapons, prepare for combat
at someone's beck and call[IDM] พร้อมให้บริการ, See also: พร้อมรับใช้, ยินดีให้บริการ
at the point of doing something[IDM] พร้อมที่จะเริ่มทำบางสิ่ง, See also: พร้อมสำหรับ
bellicose[ADJ] พร้อมที่จะต่อสู้, See also: พร้อมที่จะทะเลาะวิวาท, Syn. belligerent, Ant. pacific
bag and baggage[IDM] พร้อมข้าวของ, See also: พร้อมด้วยกระเป๋าเสื้อผ้า
be about to[IDM] พร้อมที่จะ, See also: พร้อม
be on the ball[IDM] พร้อมรับ (โอกาส), See also: เตรียมพร้อมรับ
be on the boil[PHRV] พร้อมจะพูดหรือทำ, Syn. go off, keep on
brace up to[PHRV] เตรียมใจ, See also: พร้อมเผชิญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abreast(อะเบรสทฺ') adj.,adv. เคียงข้าง, พร้อมกัน,เป็นแนวเดียวกัน,เสมอกัน,ทัน, Syn. beside
accommodation(อะคอมโมเด' เชิน) n. การปรับตัว, การต้อนรับ, การปรองดอง, สิงที่อำนวยความต้องการหรือความสะดวก. -accommodations n. ที่พัก,อาหารและที่พัก,ที่นั่งที่นอนบนรถไฟ, เงินยืม, ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น, Syn. adaptation, convenie
ack(แอ็ค) ตอบรับ รับรู้ ย่อมาจากคำว่า acknowledge ใช้ในความหมายของการรับรู้ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะมีการถ่ายโอนข้อมูลให้แก่กันและกัน เท่ากับเป็นการรับรู้ว่ามีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ และพร้อมที่จะรับการถ่ายโอนข้อมูลจากกัน
agreeable(อะกรี' อะเบิล) adj. น่าคบ, น่าพอใจ ,เต็มใจหรือพร้อมที่จะตกลง, เห็นด้วย, สอดคล้อง. -agreeableness, agreeability n., Syn. pleasing, satisfying
alert(อะเลิร์ทฺ') n.,adj.,vt. ว่องไว, เตรียมพร้อม,
alt keyแป้นสลับเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีคำ ALT (ย่อมาจาก alternate) อยู่บนแป้น แป้นนี้ต้องใช้พร้อมกับแป้นอื่น ๆ จึงจะเป็นคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานบางอย่าง เช่น เมื่อ กดแป้น ALT+P (กดแป้น ALT และแป้นตัวอักษร P พร้อมกัน) จะเท่ากับเป็นการสั่งให้คอมพิวเตอร์พิมพ์แฟ้มข้อมูล
alternate keyเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ (มีคำ ALT อยู่บนแป้น) แป้นนี้ต้องใช้พร้อมกับแป้นอื่น ๆ จึงจะเป็นคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานบางอย่าง เช่น เมื่อ กดแป้น ALT+P (กดแป้น ALT และแป้นตัวอักษร P พร้อมกัน) จะเท่ากับเป็นการสั่งให้คอมพิวเตอร์พิมพ์แฟ้มข้อมูล
altogether(ออลทูเกธ' เธอะ) adv. ทั้งหมด, พร้อมกัน, ด้วยประการทั้งปวง, โดยสิ้นเชิง, ทั้งสิ้น, โดยสรุป, รวมทั้งสิ้นเป็น (entirely, completely)
and(แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน, Syn. also, moreover, plus, in)
answer modeภาวะตอบรับหมายถึง ภาวะที่โมเด็ม (modem) หรืออุปกรณ์ที่ใช้ติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สายโทรศัพท์ส่งเสียงแสดงว่าพร้อมที่จะรับคำสั่ง (แปลว่าให้เริ่มส่งข้อมูลได้)

English-Thai: Nontri Dictionary
abreast(adv) พร้อมกัน,เคียงคู่กันไป,เสมอกัน
accord(n) ความสอดคล้อง,ข้อตกลง,ความพร้อมใจ,ความกลมกลืนกัน
accordance(n) ความสอดคล้อง,ข้อตกลง,ความพร้อมใจ,ความกลมกลืนกัน
alert(adj) ระมัดระวัง,เตรียมพร้อม,ว่องไว
alertness(n) ความระมัดระวัง,การเตรียมพร้อม,ความว่องไว
along(adv) ร่วมด้วย,ด้วยกัน,พร้อมด้วย,ต่อไป
altogether(adv) ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,โดยสิ้นเชิง,พร้อมกัน
apt(adj) เหมาะ,พร้อม,ฉลาด,หัวไว
aptness(n) ความเก่ง,ความฉลาด,ความพร้อม,ความเหมาะสม
arm(vi,vt) เตรียมพร้อม,เตรียมรบ,คุมเชิง,ติดอาวุธ,เตรียมป้องกัน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
in addition to (prep ) พร้อมด้วย, รวมทั้ง เช่น We'll need passports in addition to other documents. เราต้องการหนังสือเดินทางพร้อมทั้งเอกสารอื่นๆ อีกด้วย
prompt (adj) พร้อม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
専心する[せんしんする, senshinsuru] (vi) พร้อมใจกันทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
整う[ととのう, totonou] Thai: พร้อมแล้ว English: to be prepared

German-Thai: Longdo Dictionary
bereit(adj) เตรียมพร้อม, พร้อม เช่น Ich bin bereit für die Prüfung. ฉันพร้อมสำหรับการสอบแล้ว
diesen(Dem.pron.) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศชายรูป Akkusativ และนามพหูพจน์รูป Dativ ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น 1. Wer hat in diesen Apfel gebissen? ใครกัดแอปเปิ้ลลูกนี้เนี่ย 2. Ich habe dir ein Geschenk mit diesen Früchten mitgebracht. ฉันเอาของขวัญพร้อมด้วยผลไม้เหล่านี้มาฝากเธอ
etwasนิดหน่อย, บ้าง เช่น mit etwas Glück พร้อมโชคเล็กๆ, etwas warm อุ่นเล็กน้อยหรือค่อนข้างร้อน
herzhaft(adj) ที่เข้มข้นอุดมสมบูรณ์(อาหาร) เช่น ein herzhaftes Abendessen อาหารเย็นที่พรั่งพร้อม
vollkommen(adj adv) ที่เพียบพร้อม, ที่สมบูรณ์แบบ เช่น Niemand ist vollkommen. ไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบ
Unkosten(n) |nur Pl.| รายจ่ายหรือค่าใช้จ่ายข้างเคียง (ที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กับค่ารายจ่ายปกติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง) เช่น Bei unserer Japan-Reise entstanden uns neben den Ausgaen für den Flug Unkosten in Höhe von 1000 Euro. ตอนที่ไปเที่ยวที่ญี่ปุ่น เราใช้จ่ายไปหนึ่งพันยูโรนอกเหนือจากค่าเครื่องบิน , See also: Related: Ausgaben, Kosten

French-Thai: Longdo Dictionary
prêt(adj) พร้อม, เสร็จ เช่น prêt á partir พร้อมออกเดินทาง
avoir la pêcheมีสุขภาพสมบูรณ์พร้อมมาก

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top