Search result for

อ่านออกเสียง

(31 entries)
(0.0074 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อ่านออกเสียง-, *อ่านออกเสียง*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Mormon[มอรมอน(อ่านออกเสียง มอร์-มอน)] (n org ) มอรมอน หรือ ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุดสุดท้าย
See also: S. LDS Church,

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ่านออกเสียง[V] read aloud

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There are those, who by reading out loud can bring characters to life.เมื่อพวกเขาอ่านออกเสียง... ...จะทำให้ตัวละครต่างๆ มีชีวิตขึ้นมา Inkheart (2008)
I don't read aloud anymore.ฉันไม่อ่านออกเสียงอีกแล้ว Inkheart (2008)
I read several chapters aloud and nothing happened.พ่ออ่านออกเสียงไปสักสองสามตอน ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น Inkheart (2008)
I'm not going to read out loud, if that's what you're intending.ฉันจะไม่อ่านออกเสียงแน่ๆ ถ้านั่นคือสิ่งที่แกต้องการล่ะก็ Inkheart (2008)
And then we found out she was making these women read aloud to her.เราได้พบว่าเธอให้ผู้หญิงพวกนั้น อ่านออกเสียงให้เธอฟัง The Reader (2008)
God, I hated books as a kid. Reading out loud.ผมเกลียดการอ่านออกเสียง London. Of Course (2009)
All I need you to do is sound out these words for me.สิ่งที่เธอต้องทำคืออ่านออกเสียง ให้ครูฟัง Precious (2009)
You're reading it out loud?อ่านออกเสียงเหรอ? Reality Bites Me (2010)
I made a mistake during the recitation.กระหม่อมพลาดไปตอนที่อ่านออกเสียง Dong Yi (2010)
I don't--I don't even know how to pronounce that.ผมอ่านออกเสียงไม่ถูกด้วยซ้ำ The Tell (2011)
It's very sweet, Chuck, that you tried to surprise me.มันจะอ่านออกเสียงได้นะ นีมันน่ารักมาก ชัค สิ่งที่คุณพยายามเซอร์ไพส์ฉัน Chuck Versus the Zoom (2011)
I don't even know how to pronounce them.ฉันไม่รู้ว่าคำพวกนี้ หมายความว่าไง ฉันไม่รู้แม้กระทั่ง จะอ่านออกเสียงยังไง Heather (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านออกเสียง[v. exp.] (ān øksīeng) EN: read aloud   FR: lire à voix haute

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
read[VT] อ่าน, See also: อ่านออกเสียง, Syn. dictate, read loud
read off[PHRV] อ่านออกเสียง
read out[PHRV] อ่านออกเสียง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acronym(แอค' โรนิม) n. คำย่อจากพยัญชนะตัวแรกหลายคำ. -acronymic adj. คำย่อรัสพจน์หมายถึง คำย่อที่เกิดจากการนำอักษรตัวแรก หรือกลุ่มอักษรบางตัวมาสร้างขึ้นเป็นคำใหม่ประกอบด้วยอักขระตั้งแต่สองตัวขึ้นไป นิยมออกเสียงเหมือนคำปกติ เช่น DOS ซึ่งเอาอักษร D มาจากคำว่า Disk อักษร O มาจาก คำ Operating และ S มาจากคำว่า System คำนี้จะอ่านออกเสียงว่า "ดอส" แทนที่จะอ่านว่า ดีโอเอส คำย่อประเภทนี้ นิยมใช้กันมากใน วงการคอมพิวเตอร์ เช่น BASIC ซึ่งย่อมาจาก Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code ก็อ่านว่า "เบสิก"
call(คอล) {called,calling,calls} vt.,vi.,n. (การ) เรียก,ร้องเรียก,ร้องขอ,เรียกให้ตื่น,อ่านออกเสียง,เข้าใจว่า,ถือว่า,ให้ชื่อ,มีชื่อ,มีนามว่า,เรียกไพ่,โทรศัพท์,สั่ง,ออกคำสั่ง,ไปเยี่ยม,แวะรับ,ตำหนิ,เลียนแบบ, Syn. exclaim เรียกเป็นคำสั่งที่ใช้ในโปรแกรม หมายถึง การสั่งให้โอนย้ายการทำงานชั่วคราวจากโปรแกรมหลัก (main program) ที่ทำอยู่ ไปทำงานที่โปรแกรมย่อย (subprogram) เป็นการชั่วคราว เมื่อทำงาน ในโปรแกรมย่อยเสร็จแล้ว ก็จะส่งผลที่ได้กลับไปทำในโปรแกรมหลักต่อ โดยจะกลับไปเริ่มที่คำสั่งถัดจากคำสั่ง "call" นั้น
elocution(เอลละคิว'เชิน) n. วิธีการพูดหรืออ่านออกเสียง,การศึกษาเกี่ยวกับวิธีการพูดในที่ชุมนุม, See also: elocutionary adj. ดูelocution elocutionist n. ดูelocution
enunciate(อินัน'ซิเอท) vt. อ่านออกเสียง,ออกเสียง,กล่าวอย่างชัดแจ้ง,ประกาศ,แถลง,สาธยาย., See also: enunciation n. ดูenunciate enunciative adj. ดูenunciate enunciatory adj. ดูenunciate enunciator n. ดูenunciate
intone(อินโทน') vt. ออกเสียงสูงต่ำ,อ่านออกเสียงสูงต่ำ,เปล่งเสียงเฉพาะ. vi. ออกเสียงเฉพาะสวดมนต์., See also: intoner n., Syn. hum,chant
read(รีด) {read/red,read/red,reading,reads} vt.,vi. อ่าน,อ่านออกเสียง,เข้าใจความหมาย,ทำนาย,คาดการณ์,ดูนาฬิกา adj. อ่านหนังสือมามาก, Syn. decipher,peruse
reading(รีด'ดิง) n. การอ่าน,การอ่านออกเสียง,การพิจารณากฎหมายตามวิธีของรัฐสภา,ความรู้,การแปล,จำนวนตัวเลขที่อ่านได้จากอุปกรณ์ (เช่นจากปรอทวัดอุณหภูมิ) ,การอ่านบทละคร,การบรรเลงดนตรี adj. เกี่ยวกับการอ่าน,ใช้สำหรับอ่าน, Syn. perusal,interpret
recitation(เรสซิเท'เ?ิน) n. การเล่นดนตรีเดี่ยว,การท่อง,การท่องให้ครูฟัง,บทเรียนท่องจำ,การบรรยายในห้องเรียน,การอ่านออกเสียง
recite(รีไซทฺ') v. ท่อง,ท่องจำ,ท่องให้ครูฟัง,ว่าปากเปล่า,อาขยาน,อ่านออกเสียง,สาธยาย, Syn. retell,narrate

English-Thai: Nontri Dictionary
elocution(n) ศิลปะในการพูด,วิชาการพูด,การอ่านออกเสียง
enunciation(n) การออกเสียง,การอ่านออกเสียง,การแถลง,การประกาศ,การสาธยาย
recitation(n) การอ่านออกเสียง,การสวด,การท่องอาขยาน,การบรรยาย
recite(vt) อ่านออกเสียง,สวด,เล่า,ท่องจำ,สาธยาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top