ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สำเร็จรูป

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สำเร็จรูป-, *สำเร็จรูป*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ (n phrase ) Computer Package at Work

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
เสื้่อผ้าสำเร็จรูป (n ) ready-to-wear clothes

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำเร็จรูป[ADJ] instant
สำเร็จรูป[ADJ] readymade, See also: prefabricated, instant, Example: ภายในตลาดนี้มีสินค้าหลากหลายมีทั้งอาหารสดและอาหารสำเร็จรูป, Thai definition: ที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สำเร็จรูปว. ที่ทำไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว เช่น เสื้อผ้าสำเร็จรูป อาหารสำเร็จรูป กาแฟสำเร็จรูป.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Monday and Tuesday don't smell at all ...because Cream of Wheat is instant.วันจันทร์กับอังคารไม่มีกลิ่นเลย เพราะครีมข้าวสาลีเป็นแบบสำเร็จรูป *batteries not included (1987)
Well this is the office of the national labour committee here in the garment area of New York City.นี่คือสำนักงาน (ชาร์ลส์ เคอร์นาแกน ผู้อำนวยการ, คณะกรรมการแรงงานแห่งชาติ) ของคณะกรรมการแรงงานแห่งชาติ นี่เป็นแผนกเสื้อผ้าสำเร็จรูปของนิวยอร์กซิตี The Corporation (2003)
Naturally there was no off the shelf software as there is today.แน่นอน ไม่มีซอฟท์แวร์สำเร็จรูป เหมือนสมัยนี้ The Corporation (2003)
Having cup ra-myeon again?กินราเมนสำเร็จรูปอีกแล้วหรอ? Jenny, Juno (2005)
Instant noodles in a cheap motel?บะหมี่กึงสำเร็จรูปในโรงแรมถูกเนี่ยนะ Art of Seduction (2005)
Instant noodles, Danish, Diet Coke.บะหมี่สำเร็จรูป ขนมดานิช ไดเอ็ต โค๊ก American Duos (2007)
Turkey in plastic?ไก่งวงสำเร็จรูปChuck Versus the Gravitron (2008)
Jack,a delicious,unmicrowaved,non-takeout,homemade meal is coming.แจ็คคะ อาหารทำเองเสิร์ฟเอง ไม่สำเร็จรูปมื้ออร่อย กำลังมาแล้ว Metamorphosis (2008)
Fucking pie crust, reddi wip, and green Jell-O.ตัวพายก็ไม่ได้เรื่อง ครีมสำเร็จรูป กับเยลลี่สีเขียว Sí se puede (2008)
Turbinado sugar, organic flour, no processed shit.น้ําตาลเทอบินาโด หรือขนมปัง ไม่สำเร็จรูป จะยังไงก็ช่างเอ็ง Seeds (2008)
- My baby can't drink formula milk, - (Just like that, yeah.)ลูกผมดื่มนมสำเร็จรูปไม่ได้\(เยี่นมเลยปะป๊า) Baby and I (2008)
Its water has flown to supermarkets all over the world in crates of fruit and vegetables.น้ำเหล่านี้ไหลไปสู่ ซุเปอร์มาเก็ตทั่วโลก ในรูปของผักและผลไม้สำเร็จรูป Home (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สำเร็จรูป [adj.] (samretrūp) EN: readymade ; prefabricated ; instant ; processed ; premixed ; finished ; ready to serve   FR: prêt à ; tout prêt ; tout fait ; instantané ; préfabriqué

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oven-ready[ADJ] สำเร็จรูป, See also: พร้อมนำไปทำอาหาร
ready-made[ADJ] สำเร็จรูป, See also: ทำเสร็จแล้ว, ทำไว้ล่วงหน้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
c(ซี) n. พยัญชนะอังกฤษตัวที่3,ตัวเลข100ของโรมัน,สัญลักษณ์ทางเคมีของธาตุคาร์บอน ภาษาซีเป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม ภาษานี้เริ่มต้นมาจากห้องปฏิบัติการของบริษัท Bell ในช่วงทศวรรษ 1970 ภาษาซีนี้ เป็นภาษาที่ใช้ทั่วไปเทียบเคียงได้กับภาษาเบสิก (BASIC) หรือภาษาปาสกาล (Pascal) ความที่ภาษาซีเป็นภาษาที่ใช้ง่ายและสะดวก โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างดี เช่น Lotus 1-2-3 และ Microsoft FoxPro ก็เขียนด้วยภาษาซี ภาษาซีได้เปรียบภาษาอื่น ๆ อย่างน้อย 3 ประการด้วยกัน คือ 1. ภาษาซีง่ายในการเขียน และเรียนรู้ได้ง่ายเกือบจะเท่ากับภาษาเบสิก2. โปรแกรมภาษาซีใช้เวลาของเครื่อง (คอมพิวเตอร์) น้อยมาก พอ ๆ กับภาษาแอสเซมบลี (Assembly) แต่เขียนได้ง่ายกว่ากันมาก3. ภาษาซีใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องทุกยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็นแมคอินทอชหรือไอบีเอ็ม (แทบจะไม่ต้องแก้ไขดัดแปลงอะไรเลย ผิดกับภาษาเบสิกและภาษาปาสกาล ซึ่งหากนำไปใช้กับเครื่องต่างตระกูลกันแล้ว จะต้องแก้ไขมากจนเรียกได้ว่าไม่คุ้ม
computer programโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์หมายถึง คำสั่งคอมพิวเตอร์ชุดหนึ่ง ๆ ที่เขียนขึ้นเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น ภาษาซี (C) ภาษาโคบอล (COBOL) ภาษาเบสิก (BASIC) หรือ ภาษาแอสเซมบลี (Assembly) ฯ คำ "โปรแกรม" นี้ อาจจะเรียกเป็นชื่ออื่นก็ได้ เช่น ซอฟต์แวร์ (software) หรือ แอพพลิเคชัน (application) โปรแกรมนั้น แบ่งได้เป็นหลายประเภท ประเภทแรกคือประเภทที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเองเพื่อให้ตรงกับความต้องการ กับอีกประเภทหนึ่งมีคนทำสำเร็จรูปไว้ขาย เช่น โปรแกรมสำหรับวาดภาพ (graphics) โปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) โปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) นอกจากนั้น ยังมีโปรแกรมระบบ (systems software) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ มีบางส่วนติดตั้งมาจากโรงงานที่ผลิตเลย และโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (operating system) ที่จะทำหน้าที่เหมือนแม่บ้านคอยดูแลให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทำงานให้ประสานกัน สรุปว่า คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ทุกอย่าง แต่คนเขียนคำสั่งต้องเข้าใจขั้นตอน วิธี (algorithm) และภาษาที่จะใช้เป็นอย่างดี จึงจะสามารถเขียนสั่งเครื่องให้ทำงานได้
converter(คันเวิร์ท'เทอะ) n. ผู้เปลี่ยนศาสนา,ผู้เปลี่ยนแปลงสิ่งทอให้เป็นผ้าสำเร็จรูป,เครื่องมือเปลี่ยนกระแสสลับให้เป็นกระแสตรง หรือเปลี่ยนกระแสตรงให้เป็นกระแสสลับ,เตาหลอมเหล็ก,อุปกรณ์เปลี่ยนเชื้อเพลิง
convertor(คันเวิร์ท'เทอะ) n. ผู้เปลี่ยนศาสนา,ผู้เปลี่ยนแปลงสิ่งทอให้เป็นผ้าสำเร็จรูป,เครื่องมือเปลี่ยนกระแสสลับให้เป็นกระแสตรง หรือเปลี่ยนกระแสตรงให้เป็นกระแสสลับ,เตาหลอมเหล็ก,อุปกรณ์เปลี่ยนเชื้อเพลิง
delicatessen(เดลละคะเทส'เซิน) n. ร้านขายอาหารสำเร็จรูป,อาหารสำเร็จรูป
linux(ลีนุกซ์) ระบบปฏิบัติการคล้ายระบบยูนิกซ์ (UNIX like operating system) ของคอมพิวเตอร์แบบหนึ่ง แก่นของระบบถูกเขียนขึ้นโดย ลีนุส ทรอวัลด์ และเขาได้ทำการเผยแพร่ไปทางอินเตอร์เน็ต จนเป็นที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน สามารถแจกจ่ายทำซ้ำได้โดยไม่เสียค่าลิขสิทธิ์ ใช้กันมากในระบบคอมพิวเตอร์ที่มีผู้ใช้งานร่วมกันหลายราย (multiusers) มี่โปรแกรมสำเร็จรูปจำนวนมากที่เขียนภายใต้ระบบนี้ ดู DOS, UNIX, GUI, Linus, Linus Torvald ประกอบ
microsoftไมโครซอฟต์เป็นชื่อบริษัทผลิตซอฟต์แวร์ยักษ์ใหญ่บริษัทหนึ่ง ตั้งอยู่ในเมืองเรดมอนด์ รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริ กา ผลิตภัณฑ์ที่แพร่หลายมากได้แก่ โปรแกรมระบบดอส (MS-DOS) , วินโดว์ (MS WINDOWS) และยังมีโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้กับเครื่องพีซี และแมคอินทอชอีกหลายโปรแกรม เป็นต้นว่า Microsoft Office, WORD, EXCEL ฯลฯ
mill work(มิล'เวิร์ด) n.งานช่างไม้จากโรงงาน. งานในโรงงาน,งานช่างไม้สำเร็จรูป
millwork(มิล'เวิร์ด) n.งานช่างไม้จากโรงงาน. งานในโรงงาน,งานช่างไม้สำเร็จรูป
ready-made(-'เมด) adj. สำเร็จรูป,ทำไว้ล่วงหน้า,ทำเสร็จแล้ว,ตัดเสร็จแล้ว n. สิ่งที่ทำไว้ล่วงหน้าแล้ว,เครื่องสำเร็จรูป,เสื้อผ้าสำเร็จรูป

English-Thai: Nontri Dictionary
READY-ready-made(adj) สำเร็จรูป,ทำไว้เสร็จแล้ว,ทำไว้ล่วงหน้า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
canned (adj ) สำเร็จรูป

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top