ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

marionettenregierung

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -marionettenregierung-, *marionettenregierung*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา marionettenregierung มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *marionettenregierung*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you were captured here, the enemy could use you as a puppet governor, issue orders through you, which the people would obey.- Genau. Sie könnten als Marionettenregierung benutzt werden, deren Befehle die Leute auch befolgen. The Inn of the Sixth Happiness (1958)
Janos is to supervise the invasion and the installation of Bravo as president of a puppet regime in San Cristóbal.Er soll die Invasion leiten und Bravo als Präsident einer Marionettenregierung in San Cristobal einsetzen. The Code (1969)
Free people, their rights derived from the laws of nature not as a gift from some puppet government.Freie Menschen, die ihre Rechte von der Natur herleiten... nicht als ein Geschenk einer MarionettenregierungRapid Fire (2006)
The Austrian government is a puppet government!Die Regierung Österreichs ist eine MarionettenregierungLook Who's Back (2015)

German-Thai: Longdo Dictionary
Marionettenregierung(n ) |die, pl. Marionettenregierungen| รัฐบาลหุ่นเชิด รัฐบาลที่ทำงานโดยมีผู้อื่นบงการอยู่ข้างหลัง เช่น Diese Marionettenregierungen waren in der Nachkriegszeit bemüht, die Folgen alliierter Gewaltherrschaft und des Völkermordes zu mildern.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Marionettenregierung {f}puppet government [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Marionettenregierung /mariːoːnɛtənreːgiːruŋ/ 
   puppet government

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top