Search result for

unity

(76 entries)
(0.0295 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unity-, *unity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unity[N] ความเป็นเอกภาพ, See also: ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, Syn. homogeneity, Ant. disunity
unity[N] จำนวนหนึ่งหน่วย, See also: หนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unity(ยู'นิที) n. ความสามัคคี,ความพร้อมเพรียงกัน,การรวมกัน,สิ่งที่ร่วมกัน,หนึ่ง,จำนวนหนึ่งหน่วย, Syn. oneness,identity,harmony
active immunityการเกิดภูมิคุ้มกันเนื่องจากการสร้างแอนตี้บอดี้ภายในสิ่งมีชีวิตเอง
community(คะมิว'นิที) n. ชุมชน,สังคม,กลุ่ม,คณะ,สหคาม,สิ่งมีชีวิตที่เป็นพืช และสัตว์ของเขตหนึ่ง,ลักษณะร่วม,ลักษณะที่เหมือนกัน, See also: Phr. (the community ชุมชน,สังคม,ประชาคม), Syn. society,public ###A. polarity,duality
community chestn. เงินสงเคราะห์ชุมชนที่ได้จากการบริจาค
community propertyn. สินสมรส
disunity(ดิสยู'นิที) n. การขาดความสามัคคี,การแตกแยก, Syn. separation
importunity(อิมพอร์ทู' นิที) n. การรบเร้า, การเรียกร้อง, การพร่ำ, การขอร้องอย่างไม่หยุด
impunity(อิมพิว' นิที) n. การได้รับการยกเว้นโทษ, การได้รับนิรโทษ
opportunity(ออพเพอทู'นิที) n. โอกาส,จังหวะ,กาละ,โอกาสที่ดี,จังหวะที่ดี,, Syn. occasion
passive immunityn. ภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการฉีดแอนตี้บอดี้ จากสิ่งมีชีวิตอื่นหรือ (ในทารก) จากแอนตี้บอดี้ของมารดาผ่านรก

English-Thai: Nontri Dictionary
unity(n) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว,ความสามัคคีกัน,เอกภาพ
COMMUNITY community property(n) สินสมรส
community(n) ประชาคม,สังคม,ชุมชน,คณะ,กลุ่ม
immunity(n) ความรอดพ้น,ความปลอดภัย,ความทนทาน
importunity(n) การคะยั้นคะยอ,การรบเร้า,การเรียกร้อง,การขอร้อง
impunity(n) การพ้นโทษ,การอภัยโทษ
opportunity(n) ช่อง,โอกาส,กาลเทศะ,จังหวะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
unityเอกภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unityเอกภาพ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
unityเอกภาพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unity of commandเอกภาพในการบังคับบัญชา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unity of possession๑. สิทธิครอบครองร่วมกัน๒. เอกภาพในสิทธิครอบครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The clone war threatens the unity of the Republic.สงครามโคลนคุกคามเอกภาพของสาธารณรัฐ Bombad Jedi (2008)
The heart of an ensemble is unity.หัวใจของการเล่นรวมวงคือการเป็นเอกภาพ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
For the unity of the Shinhwa Group and the JK Group.สำหรับการร่วมมือระหว่าง ชินฮวา กรุ๊ป และ JK กรุ๊ป Episode #1.14 (2009)
Look, look, the kids did the commercial To foster a feeling of unity after you--ฟังนะ เด็กๆแสดงโฆษณา ก็เพื่อส่งเสริมความเป็นทีม Mattress (2009)
We do Wing Chun, is the offensive and defensive unityพวกเจ้าจงรู้ไว้ มวยหย่งชุนใช้การบุกกับการรับเป็นอันหนึ่งเดียวกัน Ip Man 2 (2010)
First Unity Savings. Cole knows.ธนาคารเฟริสท์ยูนิตี้เซฟวิ่ง โคลรู้จัก Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)
Hi. I'm at First Unityสวัสดี ฉันอยู่ที่เฟริส ยูนิตี้ Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)
Bauer was supposedly I.D.'d by someone at the First Unity Savings branch on Lexington.มีคนคาดว่าเป็นบาวเออร์ ที่ธนาคารเฟริส ยูนิตี้สาขาเล็กซิงตัน Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)
First Unity Savings on Lexington.ธนาคารเฟริส ยูนิตี้ เล็กซิงตัน Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)
First Unity Savings.ธนาคารเฟริสท์ยูนิตี้เซฟวิ่ง Day 8: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2010)
Jack Bauer's last known location was First Unity Savings Bank on Lexington, where police responded to a 911 call, apparently from Dana Walsh.แหล่งสุดท้ายที่รู้มาของแจ็ค บาวเออร์ คือธนาคารเฟอร์สยูนิตี้ บนถนนเลซิงตัน ที่ที่ตำรวจรับทราบการแจ้ง Day 8: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2010)
"Better Angels" was a speech about unity, about bringing people together.ปวงเทพยดาคือวาทะเกี่ยวกับ ความเป็นหนึ่งเดียว - เกี่ยวกับการนำพาผู้คน ให้อยู่ร่วมกัน Better Angels (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unityFor any type of organisation, internal harmony and unity are important factors in deciding its success or failure.
unityQuarrelling spoiled our unity.
unityStrength in unity. [Proverb]
unityThe Emperor is the symbol of the unity of the people.
unityThe figure on the left spoils the unity of the painting.
unityThey live together in unity.
unityThis organization lacks unity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสามัคคี[N] unity, See also: harmony, Syn. ความพร้อมเพรียง, ความปรองดอง, Ant. ความแตกแยก, Example: การโต้เถียงทะเลาะกันทำให้แตกความสามัคคีทำให้เกิดความสับสนวุ่นวาย
เอกภาพ[N] unity, See also: integrity, wholeness, Example: สื่อมวลชนต้องทำหน้าที่ของตนอย่างรอบคอบ เพื่อมุ่งหมายสร้างเอกภาพให้เกิดขึ้นแก่ภาพรวมมากกว่าสร้างความขัดแย้ง, Thai definition: ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, ความสอดคล้องกลมกลืนกัน, Notes: (อังกฤษ)
ความกลมเกลียว[N] harmony, See also: unity, Syn. ความสามัคคี, ความปรองดอง, Ant. การแตกความสามัคคี, ความไม่ลงรอยกัน, ความแตกแยก, Example: ความกลมเกลียวกันนำมาซึ่งชัยชนะ, Thai definition: ความเข้ากันได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน.
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว[N] unity, See also: harmony, concord, uniformity, Syn. ความสามัคคี, ความกลมเกลียว, ความสามัคคีปรองดอง, Ant. ความแตกแยก, Example: ทีมวอลเลย์บอลของเราชนะเพราะเรามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บางโอกาส[adv.] (bāng ōkāt) EN: occasionally ; at certain times ; when the situation permits ; when the opportunity presents itself   FR: occasionnellement ; quand l'occasion se présente
ฉกฉวยโอกาส[v. exp.] (chokchuay ōkāt) EN: take advantage of the occasion ; seize the chance ; seize the opportunity   FR: saisir la chance ; tirer avantage de la situation
ช่อง[n.] (chǿng) EN: chance ; opportunity ; occcasion ; loophole   FR: opportunité [f] ; occasion [f] ; chance [f] ; ouverture [f]
ช่องทาง[n.] (chǿngthāng) EN: opportunity ; method ; means ; chance ; way ; opening ; channel   FR: moyen [m] ; chemin [m] ; méthode [f] ; canal [m]
ฉวยโอกาส[v. exp.] (chūay ōkāt) EN: seize the opportunity   FR: profiter de l'occasion ; saisir l'occasion/l'opportunité
ชุมชน[n.] (chumchon) EN: community ; crowd ; mass ; throng   FR: communauté [f] ; agglomération [f] ; quartier [m]
ชุมนุมชน[n.] (chumnumchon) EN: community ; crowd ; mass ; throng ; mob   FR: communauté [f] ; foule [f]
ได้ช่อง[v. exp.] (dāi chǿng) EN: get a chance ; have an opportunity ; get an opportunity ; get an opening   
ได้จังหวะ[v. exp.] (dāi jangwa) EN: be at right timing ; get a chance ; have an opportunity   
เอกภาพ[n.] (ēkkaphāp) EN: unity ; integrity ; uniformity ; wholeness ; solidarity   FR: unité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
UNITY    Y UW1 N AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unity    (n) (y uu1 n i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verstärkungsfaktor Einsunity gain [Add to Longdo]
Einigkeit macht stark.Unity is strength. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CATV[シーエーティービー;シーエーティーブイ, shi-e-tei-bi-; shi-e-tei-bui] (n) community antenna television; CATV [Add to Longdo]
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business [Add to Longdo]
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor [Add to Longdo]
mixi疲れ[ミクシィづかれ, mikushii dukare] (n) (sl) growing tired of the mixi community due to constant use and quitting [Add to Longdo]
いい事;好い事;良い事[いいこと, iikoto] (exp,n) (1) good thing; nice thing; (2) (usu. as 〜をいいことに(して)) good excuse; good grounds; good opportunity; (int) (3) (fem) interjection used to impress an idea or to urge a response [Add to Longdo]
ことあるごとに[, kotoarugotoni] (exp,adv) with every little thing; at every opportunity; for each and every thing that crops up [Add to Longdo]
に当たって[にあたって, niatatte] (exp) (uk) at the time of (ind. opportunity or situation where something should be done) [Add to Longdo]
もじら組[もじらぐみ, mojiragumi] (n) Mozilla community [Add to Longdo]
イコールオポチューニティー[, iko-ruopochu-nitei-] (n) equal opportunity [Add to Longdo]
インターネットコミュニティ[, inta-nettokomyunitei] (n) Internet community [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
团结就是力量[tuán jié jiù shì lì liang, ㄊㄨㄢˊ ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ ㄌㄧˋ ㄌㄧㄤ˙, / ] Unity is strength (revolutionary slogan and popular song of 1943) [Add to Longdo]
众志成城[zhòng zhì chéng chéng, ㄓㄨㄥˋ ㄓˋ ㄔㄥˊ ㄔㄥˊ, / ] unity of will is an impregnable stronghold (成语 saw) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
機会検討[きかいけんとう, kikaikentou] opportunity study [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unity \U"ni*ty\, n.; pl. {Unities}. [OE. unite, F. unit['e], L.
   unitas, from unus one. See {One}, and cf. {Unit}.]
   1. The state of being one; oneness.
    [1913 Webster]
 
       Whatever we can consider as one thing suggests to
       the understanding the idea of unity. --Locks.
    [1913 Webster]
 
   Note: Unity is affirmed of a simple substance or indivisible
      monad, or of several particles or parts so intimately
      and closely united as to constitute a separate body or
      thing. See the Synonyms under {Union}.
      [1913 Webster]
 
   2. Concord; harmony; conjunction; agreement; uniformity; as,
    a unity of proofs; unity of doctrine.
    [1913 Webster]
 
       Behold, how good and how pleasant it is for brethren
       to dwell together in unity!      --Ps. cxxxiii.
                          1.
    [1913 Webster]
 
   3. (Math.) Any definite quantity, or aggregate of quantities
    or magnitudes taken as one, or for which 1 is made to
    stand in calculation; thus, in a table of natural sines,
    the radius of the circle is regarded as unity.
    [1913 Webster]
 
   Note: The number 1, when it is not applied to any particular
      thing, is generally called unity.
      [1913 Webster]
 
   4. (Poetry & Rhet.) In dramatic composition, one of the
    principles by which a uniform tenor of story and propriety
    of representation are preserved; conformity in a
    composition to these; in oratory, discourse, etc., the due
    subordination and reference of every part to the
    development of the leading idea or the eastablishment of
    the main proposition.
    [1913 Webster]
 
   Note: In the Greek drama, the three unities required were
      those of action, of time, and of place; that is, that
      there should be but one main plot; that the time
      supposed should not exceed twenty-four hours; and that
      the place of the action before the spectators should be
      one and the same throughout the piece.
      [1913 Webster]
 
   5. (Fine Arts & Mus.) Such a combination of parts as to
    constitute a whole, or a kind of symmetry of style and
    character.
    [1913 Webster]
 
   6. (Law) The peculiar characteristics of an estate held by
    several in joint tenancy.
    [1913 Webster]
 
   Note: The properties of it are derived from its unity, which
      is fourfold; unity of interest, unity of title, unity
      of time, and unity of possession; in other words, joint
      tenants have one and the same interest, accruing by one
      and the same conveyance, commencing at the same time,
      and held by one and the same undivided possession.
      Unity of possession is also a joint possession of two
      rights in the same thing by several titles, as when a
      man, having a lease of land, afterward buys the fee
      simple, or, having an easement in the land of another,
      buys the servient estate.
      [1913 Webster]
      [1913 Webster]
 
   {At unity}, at one.
 
   {Unity of type}. (Biol.) See under {Type}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Union; oneness; junction; concord; harmony. See {Union}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unity
   n 1: an undivided or unbroken completeness or totality with
      nothing wanting; "the integrity of the nervous system is
      required for normal development"; "he took measures to
      insure the territorial unity of Croatia" [syn: {integrity},
      {unity}, {wholeness}]
   2: the smallest whole number or a numeral representing this
     number; "he has the one but will need a two and three to go
     with it"; "they had lunch at one" [syn: {one}, {1}, {I},
     {ace}, {single}, {unity}]
   3: the quality of being united into one [syn: {oneness},
     {unity}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top