Search result for

(53 entries)
(0.0268 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -紛-, *紛*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[まぐれ, magure] (n) โดยบังเอิญ
れる[まぎれる, magireru] ปนเปจนแยกไม่ออก,หายลับเข้าไปใน(อารมณ์),เบนไปเรื่องอื่นชั่วขณะ

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[紛, fēn, ㄈㄣ] tangled, scattered; numerous, confused
Radical: Decomposition: 糹 (sī )  分 (fēn ㄈㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] thread,  Rank: 7,651

Japanese-English: EDICT Dictionary
々;[ふんぷん, funpun] (adj-na,n) confusion; scattering [Add to Longdo]
い;擬い;贋い(iK)[まがい, magai] (n) imitation; sham; -like [Add to Longdo]
い物;擬い物;まがい物[まがいもの, magaimono] (n) imitation; fake; sham [Add to Longdo]
[まがう, magau] (v5u) to be mistaken for; to be confused with [Add to Longdo]
える[まがえる, magaeru] (v1,vt) (arch) to imitate; to confuse [Add to Longdo]
らす[まぎらす, magirasu] (v5s,vt) (1) to divert; to distract; (2) to conceal (one's sorrow with a smile, etc.); (P) [Add to Longdo]
らわしい[まぎらわしい, magirawashii] (adj-i) confusing; misleading; equivocal; ambiguous; (P) [Add to Longdo]
らわしい名前[まぎらわしいなまえ, magirawashiinamae] (n) confusing (misleading) name [Add to Longdo]
らわす[まぎらわす, magirawasu] (v5s,vt) to divert; to distract [Add to Longdo]
[まぐれ, magure] (suf) confusion [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纷纷[fēn fēn, ㄈㄣ ㄈㄣ, / ] one after another; in succession; one by one, #1,781 [Add to Longdo]
[fēn, ㄈㄣ, / ] numerous; confused; disorderly, #17,491 [Add to Longdo]
纷争[fēn zhēng, ㄈㄣ ㄓㄥ, / ] to dispute, #18,449 [Add to Longdo]
纷呈[fēn chéng, ㄈㄣ ㄔㄥˊ, / ] brilliant and varied; (often in the combination 精彩纷呈), #22,607 [Add to Longdo]
纷飞[fēn fēi, ㄈㄣ ㄈㄟ, / ] to swirl in the air (of thickly falling snowflakes, flower petals etc); to flutter about, #25,359 [Add to Longdo]
纷繁[fēn fán, ㄈㄣ ㄈㄢˊ, / ] numerous and complicated, #25,429 [Add to Longdo]
纷乱[fēn luàn, ㄈㄣ ㄌㄨㄢˋ, / ] numerous and disorderly, #33,396 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The 1990s began with the Gulf incident.1990年代には湾岸争で始まった。
I will find you your lost ring.あなたのために失した指輪を探してあげましょう。
While American methods are often successful, the Japanese educational system that produces the most literate people in the world surely has some lessons to teach the U.S.アメリカの方法はしばしばうまくいっていますが、識字率の世界一高い人々を育てている日本の教育制度は、れもなくアメリカに教えてくれる面があります。
The United States seems to have got caught up in the troubles between the three nations in Asia.アメリカ合衆国はアジアの3つの国の争に巻き込まれたようだ。
These disputes between the two nations should be solved in accordance with international law.こうした2国間の争は、国際法に従って解決されなければならない。
You had better get this letter registered for fear it should be lost.この手紙は失すると行けないから、書留にするがよい。
These countries settled the dispute among themselves.これらの国々は互いに協力して争を解決した。
Because of fighting in the region, the oil supply was temporarily cut off.その地域の争のため石油の補給が一時とだえた。
It is impossible to resolve the conflict.その争を解決するのは不可能だ。
It's a fact you can't deny.それはれもない事実である。
If I lost my key, I wouldn't be able to lock the door.もし鍵を失すれば、私は戸締まりができない。
The lock on my drawer had been tampered with and some of my papers were missing.引き出しの鍵がいたずらされて、書類が一部失した。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
♪ Come on, tell me who are you, you, you ♪[CN] 飛羽繽 保財 Melody. C Melody. C Miss. Killer Moves (2014)
We're expecting people from every corner of the city here in Detroit to come out and show their support for Detective Alex Murphy.[CN] 底特律市民以行動 表示他們對艾力克斯墨菲的支持 RoboCop (2014)
-That's confusing.[JA] らわしいですね The Mysterious Million Yen Women (2017)
Rumors are flying around Apple Computer once again over who will take over the helm.[CN] 就誰將接管蘋果電腦一事 眾說 Steve Jobs (2015)
Lost. Unsettled.[JA] 失,不安定。 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2017)
It's happening now.[JA] れもない Bury Me Here (2017)
You will enjoy war, Alcides, and you will forget all this.[CN] 你會喜歡打仗的,亞瑟迪斯 然後你會忘了這些 The Legend of Hercules (2014)
- ... Only for you to loose my invitation?[JA] -おまえが私の招待状を失しただと? Wonder Woman (2017)
The series of murders has police baffled... as police have linked the loss of gold to each crime scene.[JA] この連続殺人は警察を悩ませ 犯行現場での 金の失との関連を警察は調べています Power Rangers (2017)
- No, I don't want to go in the bushes. We're miles away from a pub, so you're going to have to.[JA] 気をらわそう 質問して The Widow Maker (2017)
hang out in the subway? There's just more crowded, as it were, and safer.[JA] 人ごみにれてたら? Attraction (2017)
One minute you think someone has a weird-shaped head... the next minute it's just because you realize part of that head is the hat.[JA] 最初は誰かの頭と言って 次に頭の一部が帽子だっと言って 本当にらわしいって Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
失パルス[ふんしつぱるす, funshitsuparusu] missing-pulse [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
らす[まぎらす, magirasu] (sich) ablenken, verbergen, ausweichen [Add to Longdo]
らわしい[まぎらわしい, magirawashii] zweideutig, unbestimmt [Add to Longdo]
らわす[まぎらわす, magirawasu] (sich) ablenken, verbergen, ausweichen [Add to Longdo]
れる[まぎれる, magireru] verwechselt_werden, schwer_zu_unterscheiden_sein, sich_verlieren (unter), abgelenkt_werden [Add to Longdo]
[ふんそう, funsou] -Streit, Zwist [Add to Longdo]
[ふんしつ, funshitsu] -Verlust [Add to Longdo]
[ふんきゅう, funkyuu] Verwirrung, Verwicklung [Add to Longdo]
骨砕身[ふんこつさいしん, funkotsusaishin] sich_auf_aeusserste_anstrengen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top