ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

oneness

W AH1 N N AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oneness-, *oneness*, onenes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oneness(n) ความเป็นหนึ่งเดียว, Syn. integrity, singleness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oneness(วัน'นิส) n. ความเป็นเอกลักษณ์, การมีสิ่งเดียวกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
oneness(n) เอกภาพ, ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Each day help me realize the oneness that nurtures, strengthens, and invigorates.ที่ทำให้ข้าได้ซาบซึ้งถึง สิ่งทำนุบำรุง ความเข้มแข็ง ความสุขสดชื่น Perennials (2012)
All Fives were reduced to oneness in the great purge of about two minutes ago.ระดับ 5 ทุกคนถูกลดขั้น เหลือระดับ 1 เมื่อ 2 นาทีที่ผ่านมาหมดแล้ว App Development and Condiments (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
onenessEach of us has something in us that longs for a sense of oneness with others.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ONENESS W AH1 N N AH0 S
ONENESS W AH1 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oneness (n) wˈʌn-nɪs (w uh1 n - n i s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一人ぼっち;独りぼっち;一人ぽっち;独りぽっち;独り法師[ひとりぼっち(一人ぼっち;独りぼっち;独り法師);ひとりぽっち(一人ぽっち;独りぽっち;独り法師), hitoribocchi ( hitori bocchi ; hitori bocchi ; hitori houshi ); hitoripocchi ( hito] (n) aloneness; loneliness; solitude [Add to Longdo]
一体性[いったいせい, ittaisei] (n) oneness; unity; integrity; inclusion [Add to Longdo]
一如[いちにょ, ichinyo] (n) oneness [Add to Longdo]
合一[ごういつ, gouitsu] (n, vs) unification; union; oneness [Add to Longdo]
相即[そうそく, sousoku] (n, vs) (1) { Buddh } coming together and dissolvinge into oneness; (2) being closely related; being inseparable [Add to Longdo]
統一感[とういつかん, touitsukan] (n) sense of unity; sense of oneness; (P) [Add to Longdo]
病気がち;病気勝ち[びょうきがち, byoukigachi] (n) proneness to being ill; proneness to disease [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Oneness \One"ness\, n.
   The state of being one; singleness in number; individuality;
   unity.
   [1913 Webster]
 
      Our God is one, or rather very oneness. --Hooker.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 oneness
   n 1: the quality of being united into one [syn: {oneness},
      {unity}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top