Search result for

หนังสือพิมพ์

(72 entries)
(0.017 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หนังสือพิมพ์-, *หนังสือพิมพ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนังสือพิมพ์[N] newspaper, See also: paper, press, Example: ข่าวของเขาขึ้นหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มาหลายวันแล้ว, Count unit: ฉบับ, Thai definition: สิ่งที่พิมพ์ข่าวและความเห็นเป็นต้นเสนอประชาชน ตามปกติออกเป็นรายวัน
หนังสือพิมพ์รายวัน[N] daily newspaper
หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์[N] weekly newspaper

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หนังสือพิมพ์น. สิ่งพิมพ์ข่าวและความเห็นเป็นต้นเสนอประชาชน ตามปรกติออกเป็นรายวัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
block bookหนังสือพิมพ์แกะไม้ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Newspaperหนังสือพิมพ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Newspaperหนังสือพิมพ์
Newspaper

Newspaper หรือ หนังสือพิมพ์ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายของหนังสือพิมพ์ หมายถึง สิ่งพิมพ์ข่าวและความเห็นเป็นต้นเสนอประชาชน ตามปรกติออกเป็นรายวัน [1]

หนังสือพิมพ์เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีกำหนดการออกอย่างต่อเนื่อง มักในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เช่น รายวัน รายสัปดาห์ โดยส่วนใหญ่จะออกเป็นรายวัน ทั้งนี้แต่ละฉบับจะมีหมายเลขแสดงลำดับที่ของการออกในแต่ละช่วงปีที่ดำเนินการ คือ ปีที่ ฉบับที่/เล่ม วัน เดือน ปี ของหนังสือพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ปีที่ 62 ฉบับที่ 19386 วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ขณะที่เนื้อหามุ่งไปที่การบอกและรายงานข่าวสถานการณ์และเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแบบวันต่อวัน จึงนับเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อติดตามเหตุการณ์และเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมในลักษณะวันต่อวัน ทั้งข่าวในประเทศ ข่าวต่างประเทศ

ประวัติหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย

การผลิตหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 โดยหนังสือพิมพ์ฉบับแรก คือ บางกอกรีคอร์เดอร์ (The Bangkok Recorder) จัดพิมพ์โดย หมอบรัดเลย์ (Dr. Dan Beach Bradley, M.D.) มิชชันนารีชาวอเมริกัน พิมพ์ด้วยภาษาไทย และภาษาอังกฤษ แต่มีอายุได้ไม่ถึง 2 ปี ก็ต้องปิดกิจการลง จากนั้นก็มีหนังสือพิมพ์ออกมาอีกหลายฉบับ และมีกำหนดการออกที่แตกต่างกัน ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงเป็นผู้จัดทำ หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ชื่อ ราชกิจจานุเบกษา เพื่อชี้แจงข่าวคลาดเคลื่อนที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ของหมอบรัดเลย์ และเพื่อแจ้งข่าวการบริหารพระราชภารกิจทางการเมือง จนในสมัยรัชกาลที่ 5 เริ่มมีหนังสือพิมพ์ภาษาไทยฉบับแรกที่เผยแพร่สู่ประชาชน ชื่อ ดรุโณวาท และมีหนังสือพิมพ์ที่ยอดจำหน่ายสูงมาก คือ ข่าวราชการ จนกระทั่งต้องมีระบบจัดส่ง ซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของกิจการไปรษณีย์ไทย ในยุคนี้วงการหนังสือพิมพ์ตื่นตัวมาก โดยมีการออกหนังสือพิมพ์ถึง 59 ชื่อ เรื่อยมาสมัยรัชกาลที่ 6 และ 7 กระทั่งสมัยรัชกาลที่ 8 หนังสือพิมพ์เริ่มถูกควบคุมโดยรัฐบาล และเมื่อปี พ.ศ. 2501 เกิดรัฐประหาร นำโดย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ หนังสือพิมพ์ตกไปอยู่ภายใต้การควบคุมของประกาศคณะปฏิวัติ [2]

โดยทั่วไปสามารถแบ่งประเภทของหนังสือพิมพ์ ได้เป็น 2 ประเภท คือ ประชานิยม และ เพ่งคุณภาพ หนังสือพิมพ์ประเภทประชานิยม (Popular newspaper)มุ่งนำเสนอข่าวประเภทเร้าอารมณ์ เช่น ข่าวอาชญากรรม ข่าวอุบัติเหตุ ข่าวในแวดวงสังคมและบันเทิง เป็นต้น ซึ่งคนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ ขณะที่หนังสือพิมพ์ประเภทเพ่งคุณภาพ (Quality newspaper) มุ่งนำเสนอข่าวประเภทข่าวหนัก คือ เนื้อหาหนักแน่น เจาะลึก และบทความแสดงความคิดเห็น ที่ก่อให้เกิดมุมมองหลากหลาย ทางการเมือง และเศรษฐกิจ เป็นต้น เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจและอยู่ในวงการที่เกี่ยวข้องนั้นๆ โดยเฉพาะ

ส่วนประกอบหลักของหนังสือพิมพ์ ได้แก่

พาดหัวข่าว มักใช้ตัวอักษรที่มีขนาดใหญ่ สั้นกระชับ และดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน เป็นแหล่งที่ทำให้ผู้อ่านทราบว่าหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นๆ มีข่าวใดที่สำคัญและน่าสนใจ

ภาพข่าว คือ ภาพที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ มีทั้งภาพถ่าย ภาพเขียน ภาพการ์ตูน เป็นต้น

คำบรรยายภาพข่าว

ความนำ คือ ข้อความซึ่งขยายความโดยเป็นส่วนที่ต่อจากพาดหัวข่าว และโยงไปยังเนื้อข่าว

เนื้อข่าว คือ รายละเอียดของเหตุการณ์และเรื่องราวต่างๆ

บทความ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ บทบรรณาธิการ คอลัมน์ บทวิจารณ์

บทบรรณาธิการ (Editorials) ข้อเขียนที่เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องราว เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เสมือนบทนำที่แสดงความคิดเห็นและจุดยืนของหนังสือพิมพ์

คอลัมน์ (Columns) มีทั้งที่เป็นคอลัมน์ประจำ และชั่วคราว รวมถึงที่เปิดโอกาสให้ผู้อ่านได้เขียนแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เป็นต้น

บทวิจารณ์ (Criticism) ข้อเขียนที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ของบุคคลหรือสถาบัน โฆษณา การโฆษณาแสดงข้อมูลสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการของหน่วยงานและบริษัทต่างๆ

ขนาด การจัดพิมพ์ และราคา

หนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่ที่จำหน่ายในท้องตลาด มีขนาดใหญ่ หรือที่เรียกว่า Broad Sheet ซึ่งมีความกว้างยาวประมาณ 14 x 23 นิ้ว (A3) ไม่มีการเย็บเล่ม มีจำนวนหน้าประมาณ 30 หน้า ขณะที่การจัดพิมพ์นั้นกระดาษและเทคนิคที่ใช้ไม่สูงนัก และจำหน่ายในราคาถูก ประมาณ 10-20 บาท ทั้งนี้ในปัจจุบัน เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ ได้รับการพัฒนา จึงมีการพัฒนาหนังสือพิมพ์นอกจากหนังสือพิมพ์ฉบับพิมพ์ เป็นหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ซึ่งผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ที่ http://www.thairath.co.th หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ที่ http://www.dailynews.co.th และ หนังสือพิมพ์ Bangkok Post ที่ http://www.bangkokpost.com เป็นต้น

รายชื่อหนังสือพิมพ์ไทย

Bangkok Post The Nation กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด คม ชัด ลึก ฐานเศรษฐกิจ เดลินิวส์ ไทยรัฐ แนวหน้า บ้านเมือง ประชาชาติธุรกิจ ผู้จัดการ โพสต์ทูเดย์ มติชน สยามธุรกิจ สยามรัฐ

แหล่งข้อมูล

[1] ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2546. หน้า 1244.

[2] http://th.wikipedia.org/wiki/หนังสือพิมพ์ [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2554.

[3] มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์. เอกสารการสอนชุดวิชา 13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ. นนทบุรี : สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Chinese newspaperหนังสือพิมพ์จีน [TU Subject Heading]
College student newspapers and periodicalsหนังสือพิมพ์และวารสารของนักศึกษาอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
Community newspapersหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น [TU Subject Heading]
Electronic newspapersหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ [TU Subject Heading]
English newspapersหนังสือพิมพ์อังกฤษ [TU Subject Heading]
Free circulation newspapers and periodicalsหนังสือพิมพ์และวารสารให้เปล่า [TU Subject Heading]
Japanese newspapersหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Newspapersหนังสือพิมพ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Instead of reading it in the papers tomorrow.แทนที่จะอ่านจากหนังสือพิมพ์วันพรุ่งนี้ There Might be Blood (2008)
You're looking at the newest recruit to the Daily Planet.คุณกำลังมองมาที่นักหนังสือพิมพ์คนใหม่ ของเดลี่แพลนเนต Odyssey (2008)
I want photographs of him with the patient and today's newspaper.ผมต้องการรูปของเขากับคนไข้ และหนังสือพิมพ์วันนี้ Emancipation (2008)
Newspaper!หนังสือพิมพ์คร้าบ Baby and I (2008)
Newspaper!หนังสือพิมพ์คร๊าบบบ! Baby and I (2008)
We can drip-feed pictures like this to the press.เราส่งภาพพวกนี้ไปให้หนังสือพิมพ์ได้ The Bank Job (2008)
There's a newsstand near the statue of the soldier.มีแผงหนังสือพิมพ์ใกล้รูปปั้นทหาร The Bank Job (2008)
The papers said there was a woman in the vault.หนังสือพิมพ์บอกว่ามีผู้หญิงในตู้นิรภัย The Bank Job (2008)
There, sir, that one at the newsstand.นั่นครับ ตรงแผงหนังสือพิมพ์ The Bank Job (2008)
I collected the newspapers and milk in his doorway yesterday.ฉันไปเก็บหนังสือพิมพ์กับนมที่วางไว้ที่ประตูห้องเมื่อวานนี้ Heartbreak Library (2008)
It's not real.มันออกข่าวหนังสือพิมพ์ไปแล้ว มันลงแทบทุกฉบับ The Eye (2008)
Uh, I'm gonna take a picture of her for the school newspaper.เอ่อๆผมจะ.. ถ่ายรูปเธอ ไปลงข่าวหนังสือพิมพ์โรงเรียนน่ะคับ Superhero Movie (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หนังสือพิมพ์[n.] (nangseūphim) EN: newspaper ; paper ; press   FR: journal [m] ; quotidien [m] ; presse [f] ; gazette [f] (Belg.)
หนังสือพิมพ์รายวัน[n. exp.] (nangseūphim rāiwan) EN: daily newspaper   FR: quotidien [m] ; presse quotidienne [f]
หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์[n. exp.] (nangseūphim rāisapdā ) EN: weekly newspaper   FR: hebdomadaire [m] ; presse hebdomadaire [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
clipping(n) กฤตภาค, ข่าวในหนังสือพิมพ์ที่ตัดเป็นชิ้นๆ เช่น The company is a public relations supplier of media directories, media software, press clippings, Internet clipping, media lists and news.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
back number[N] หนังสือพิมพ์/นิตยสารที่เคยตีพิมพแล้วแต่ยังมีค่าอยู่, See also: สำเนาหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารฉบับที่ออกไปแล้ว, Syn. back issue
broadsheet[N] หนังสือพิมพ์ขนาดใหญ่
daily[N] หนังสือพิมพ์รายวัน, See also: หนังสือรายวัน
gazette[N] หนังสือพิมพ์, Syn. journal, publication
journal[N] หนังสือพิมพ์ประจำวัน, Syn. newspaper, gazette
newspaper[N] หนังสือพิมพ์, Syn. publication, press, tabloid
news-sheet[N] หนังสือพิมพ์ขนาดเล็ก
paper[N] หนังสือพิมพ์, Syn. journal, daily journal, tabloid
press[N] หนังสือพิมพ์, See also: นิตยสาร
rag[N] หนังสือพิมพ์ที่มีคุณภาพต่ำ (คำไม่เป็นทางการ), See also: หนังสือพิมพ์ชั้นเลว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bulldog editionn. หนังสือพิมพ์ฉบับตอนเช้า
chronicle(ครอน'นิเคิล) {chronicled,chronicling,chronicles} n. บันทึกเหตุการณ์เป็นลำดับเวลา,ประวัติศาสตร์,เหตุการณ์ประจำปี,จดหมายเหตุ,ชื่อหนังสือพิมพ์. vt. บันทึกเหตุการณ์, See also: chronicler n.
city articlen. ข่าวธุรกิจการค้าในหน้าหนังสือพิมพ์
classified(แคลส'ซิไฟดฺ) adj. ซึ่งแบ่งออกเป็นประเภทหรือหมวดหมู่,สำหรับเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น,เป็นความลับ. n. แจ้งความเล็ก ๆ ในหน้าหนังสือพิมพ์, Syn. confidential
column(คอล'ลัมน์) เสา,เสากลม,เสาหิน,ส่วนที่เป็นลำ,สิ่งที่เป็นลำ,แถวหรือรายการที่เป็นแนวตรง,กองทหารที่ตั้งแถวแนวตรง,แนวขบวนเรือรบเป็นแนวตรง,คอลัมน์หนังสือพิมพ์, See also: columned,columnated adj.
columnist(คอล'ลัมนิสทฺ) n. นักเขียนหรือบรรณาธิการคอลัมน์หนังสือพิมพ์,
daily(เด'ลิ) adj. ประจำวัน,แต่ละวัน,รายวัน,ทุกวัน n. หนังสือพิมพ์รายวัน,คนใช้ที่มาเช้าเย็นกลับ . -adv. ทุก ๆ วัน,แต่ละวัน, See also: dailiness n. ดูdaily, Syn. everyday
diurnal(ไดเออร์'เนิล) adj. เกี่ยวกับกลางวัน,แต่ละวัน,ประจำวัน,ซึ่งออกหากินในเวลากลางวัน,ชั่ววันหนึ่ง. n. หนังสือรายวัน,อนุทินรายวัน,หนังสือพิมพ์รายวัน., See also: diurnalness n., Syn. daily
estate(อีสเทท') n. หลักทรัพย์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ติดดินผืนใหญ่,ที่ดิน,ทรัพย์สิน,ฐานันดร,กลุ่มการเมือง,กลุ่มสังคม, -Phr. (the fourth estate ฐานันดรที่4 (นักหนังสือพิมพ์)) -Phr. (the Three Estates ฐานันดรทั้ง 3 ในยุคศักดินายุโรปได้แก่พระ ขุนนางและสามัญชน)
fourth estateฐานันดรที่ 4 (นักหนังสือพิมพ์,อาชีพนักหนังสือพิมพ์), Syn. press

English-Thai: Nontri Dictionary
bimonthly(n) หนังสือพิมพ์ออกทุกๆสองเดือน
censor(n) ผู้ติชม,ผู้ตรวจหนังสือพิมพ์ฯลฯ,ผู้ควบคุมความประพฤติ
censor(vt) ติชม,ตรวจหนังสือพิมพ์,จับผิด,ตรวจสอบ,เซนเซอร์
censorship(n) การติชม,การตรวจหนังสือพิมพ์,การตรวจตรา,การตรวจสอบ,การเซนเซอร์
daily(n) หนังสือพิมพ์รายวัน
gazette(n) หนังสือพิมพ์,หนังสือราชกิจจานุเบกษา
gazetteer(n) นักหนังสือพิมพ์,อักขรานุกรมภูมิศาสตร์
journal(n) บันทึก,หนังสือพิมพ์,วารสาร,รายงานการประชุม,สมุดรายวัน,นิตยสาร
journalism(n) การหนังสือพิมพ์,วารสารศาสตร์,การเขียนข่าว
journalist(n) นักหนังสือพิมพ์,นักข่าว,ผู้บันทึก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
新聞[しんぶん, shinbun] (n) หนังสือพิมพ์

German-Thai: Longdo Dictionary
Medium(n) |das, pl. Medien| สื่อ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
Gefallen(n) |der, nur Sg.| ความกรุณา, ความชอบ, การบริการที่ถูกใจ มักจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ เช่น Schatz! Kannst du mir bitte einen Gefallen tun, mir eine Zeitung zu kaufen? = ที่รักจ๋า, คุณช่วยทำอะไรให้ผมหน่อยได้มั้ย แค่ไปซื้อหนังสือพิมพ์
Zeitung(n) |die, pl. Zeitungen| หนังสือพิมพ์
abonnieren(vt) |abonnierte, hat abonniert| บอกรับเป็นสมาชิก, ลงนามเป็นสมาชิก เช่น eine Zeitung abonnieren รับหนังสือพิมพ์ประจำ
stehen(vi) |stand, hat gestanden, + in/auf/an + D| มีเขียนไว้, ถูกเขียนไว้ เช่น In der Zeitung steht eine interessante Nachricht. ในหนังสือพิมพ์มีข่าวที่น่าสนใจอันหนึ่ง
rollen(vt) |rollte, hat/ist gerollt, etw.(A)| ม้วน หมุน พัน เช่น das Fleisch in Zeitungspapier rollen ห่อพันเนื้อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์, See also: S. einwickeln,
Presse(n) |die, pl. Pressen| สื่อมวลชน (โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์)
Tageszeitung|die, pl. Tageszeitungen| หนังสือพิมพ์รายวัน

French-Thai: Longdo Dictionary
journal(n) |m, pl. journaux| หนังสือพิมพ์
Image:
hebdomadaire(adj) รายสัปดาห์, ที่ออกทุกสัปดาห์ เช่น journal hebdomadaire หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top