ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

报纸

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -报纸-, *报纸*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
报纸[bào zhǐ, ㄅㄠˋ ㄓˇ, / ] newspaper; newsprint, #2,867 [Add to Longdo]
报纸[bái bào zhǐ, ㄅㄞˊ ㄅㄠˋ ㄓˇ, / ] newsprint, #169,001 [Add to Longdo]
报纸报导[bào zhǐ bào dǎo, ㄅㄠˋ ㄓˇ ㄅㄠˋ ㄉㄠˇ, / ] newspaper report [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It actually happened. Nobody bought a paper that day.[CN] 结果那天根本没有人买报纸 It Happened One Night (1934)
No, I didn't see them.[CN] 报纸 Episode #1.4 (2004)
There isn't much talk about it but do you know many grown people do it?[CN] 报纸上也有登你没看到吗 没有... Episode #1.7 (2004)
Driver! If you'll be good enough to move those newspapers, I'll have a seat.[CN] 司机先生 麻烦你把报纸拿走 It Happened One Night (1934)
The papers. What's the idea of throwing them out?[CN] 为什么要把报纸丢出去 It Happened One Night (1934)
- All the papers say so.[CN] 所有的报纸都这么说 Cavalcade (1933)
- They were newspaper.[CN] - 是报纸. The Mummy (1932)
The papers? It's a long story, my friend.[CN] 报纸吗 说来话长 It Happened One Night (1934)
The gentleman reading a newspaper.[CN] 男的读着报纸 One Hour with You (1932)
I never did like the idea of sitting on newspapers.[CN] 我一向讨厌坐在报纸 It Happened One Night (1934)
May I see your paper, Robert?[CN] 把报纸给我看看,罗伯特 Cavalcade (1933)
Throw your newspaper away and let us face the facts.[CN] 把报纸扔掉.面对我们的现实 One Hour with You (1932)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top