ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

新闻处

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -新闻处-, *新闻处*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
新闻处[xīn wén chù, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄔㄨˋ, / ] news service; information agency, #38,979 [Add to Longdo]
政府新闻处[zhèng fǔ xīn wén chù, ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄔㄨˋ, / ] information services department [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bernstein, why don't you finish one story before trying to get on another?[CN] 你先把第一个新闻处理好 再来烦恼第二个吧 All the President's Men (1976)
This is footage that was obtained exclusively by KWLA... from Video Production News this is a professional news gathering service.[CN] 这段视频的来源是KWLA从 Video Production新闻处获得的, 他们提供专业的新闻素材服务。 Nightcrawler (2014)
Dear audience, we've just received the updated information from the Information Office[CN] 各位观众,刚才接到政府新闻处 最新发布的消息 Heung gong chat sup sam (1974)
He worked in a press office.[CN] 他在新闻处工作 Eagle Eye (2008)
I borrowthis from the new'sagency[CN] 这些图片是从新闻处借来的 {\cH00FFFF}{\3cH2F2F2F}{\4cH000000}I borrowthis 这算我有办法吧! {\cH00FFFF}{\3cH2F2F2F}{\4cH000000}from the new'sagency Zai sheng ren (1981)
You were with the OWI, weren't you, Mr. Richards?[CN] 你在作战新闻处工作 对吧,理查先生? All About Eve (1950)
I want to see all progress reports from all departments... and everything issued by the U.S.I.S.[CN] 我要看每个部门的工作进度 和美国新闻处发布的一切 The Ugly American (1963)
36 floors underground.[CN] 他也不是什么新闻处官员 他在这幢楼的地下36层工作 Eagle Eye (2008)
One piece of the puzzle they're analyzing is the video, sent to news outlets shortly after the attack.[CN] 其中他们正在分析的一个难题 就是一段录像 这段视频在袭击发生后不久 被人送到了新闻处 Dead or Alive (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top