ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ポスト

   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ポスト-, *ポスト*
Japanese-English: EDICT Dictionary
ポスト[, posuto] (n,vs) (1) post; position; (2) postbox; mail box; pillar box; (pref) (3) post-; (P) [Add to Longdo]
ポストアンブル[, posutoanburu] (n) {comp} postamble [Add to Longdo]
ポストイット[, posutoitto] (n) Post-It (note) [Add to Longdo]
ポストオフィス[, posutoofisu] (n) post office [Add to Longdo]
ポストカード[, posutoka-do] (n) postcard [Add to Longdo]
ポストグレス[, posutoguresu] (n) {comp} Postgres [Add to Longdo]
ポストケインジアン[, posutokeinjian] (n) post-Keynesian [Add to Longdo]
ポストシーズン[, posutoshi-zun] (n) post-season [Add to Longdo]
ポストスクリプト[, posutosukuriputo] (n) postscript [Add to Longdo]
ポストドク;ポストドクター[, posutodoku ; posutodokuta-] (n) post-doc; post-doctoral researcher [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Once a thing is posted, it is in the care of the Post Office.いったんポストに入れたものは、郵便局の所轄になる。
Once a thing is posted, it is in the care of the Post Office.いったんポストに入れたものは、郵便局の所管となる。
My grandmother posted the letter this morning.けさ祖母がその手紙をポストに入れてくれました。
There is a mailbox somewhere along this street.このとおりのどこかに郵便ポストがある。
We'll need a head hunting agency to find the right man for this executive position.この重役のポストに適当な人物を見つけるには、人材斡旋業者に依頼する必要がある。
Is there a mailbox near here.この辺りにポストはありません。
Jim Waller is a strong candidate for the post of sales manager.ジム・ウォラーが営業部長のポストの有力候補です。
The position carries with it an attractive salary.そのポストは給料もいい。
See to it that the letter is posted this afternoon.その手紙は間違いなく今日の午後ポストに入れるようにしてくれ。
That's why I recommend him for the post.それで、私は彼をそのポストに推薦するのです。
Where is the mailbox?ポストはどこにありますか。
I looked about for the mailbox.ポストを探して辺りを見回した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just reroute the digital copies of the calls to our own listening post.[JA] リスニング・ポストへの電話のデジタル コピーを別経路に切り替えるだけだ The Italian Job (2003)
You know the month, because it's written on the back.[JA] ポストに入れてくれ Buffalo '66 (1998)
As I was appointed to manage PR, a very important position...[JA] また 広報マネージャーという 大変重要なポストに任命され Fantastipo (2005)
So anytime you hear that it's June, just put this in the mailbox, all right?[JA] だから 6月になったら ポストに入れてくれ いいな? Buffalo '66 (1998)
-I didn't mail it.[JA] ・まだポスト入れてないよ。 A Love of a Lifetime (2007)
- Wiley Post?[JA] ワイリー・ポスト? Ladies in Red (2008)
There's a place for you here.[JA] ポストも用意する I Hate These People (2007)
You know, Emily Post ought to write a book of rules for guys thumbing rides.[JA] エミリー・ポストに 書いてもらいたいよ... ヒッチハイクの マナー本をね Detour (1945)
You can't possibly reach the mailbox. And I'm not gonna help you.[JA] ポストに入れられなくても 助けないからね It's the Great Pumpkin, Charlie Brown (1966)
"I spy a mailbox.[JA] 「郵便ポスト見つけた! When Harry Met Sally... (1989)
It's a listening post.[JA] これは、リスニングポストです。 The Da Vinci Code (2006)
There's a stack of letters that I need to put in the mail.[JA] その手紙を、ポストへ入れないと。 Safe and Sound (2008)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ポスト[ぽすと, posuto] to post (articles to a newsgroup) (vs) [Add to Longdo]
ポストアンブル[ぽすとあんぶる, posutoanburu] postamble [Add to Longdo]
ポストスクリプト[ぽすとすくりぷと, posutosukuriputo] PostScript [Add to Longdo]
ポストフィックス表記法[ポストフィックスひょうきほう, posutofikkusu hyoukihou] suffix notation, postfix notation, reverse Polish notation [Add to Longdo]
ポストグレス[ぽすとぐれす, posutoguresu] Postgres [Add to Longdo]
ポストペット[ぽすとぺっと, posutopetto] Postpet [Add to Longdo]
ポストマスタ[ぽすとますた, posutomasuta] postmaster [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top