ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

favor

F EY1 V ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -favor-, *favor*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
in favor of(phrase) เห็นด้วยกับ เช่น Scriptural and Statistical Views in Favor of Slavery., Supreme Court rules in favor of eBay., Syn. in favour of

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
favor(n) ความช่วยเหลือ, See also: ความปรารถนาดี, ความเอื้อเฟื้อ, Syn. support
favor(n) การยกย่อง, See also: การชื่นชม, การเชิดชู, Syn. admiration, esteem
favor(n) ของขวัญ, See also: ของสมนาคุณ, ของที่ระลึก, Syn. souvenir
favor(vt) ชื่นชอบ, See also: เชิดชู, ยกย่อง, Syn. honor, value, Ant. dislike, disesteem
favor(vt) สนับสนุน, See also: ช่วยเหลือ, อุปถัมภ์, Syn. advocate
favored(adj) ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษ, Syn. beloved, honorary
favorite(n) คนโปรด, See also: หัวโปรด, หัวแก้วหัวแหวน, Syn. darling, favored one
favorite(n) คนโปรด, See also: หัวโปรด, หัวแก้วหัวแหวน, Syn. darling, favored one
favorite(n) ความนิยมชมชอบ
favorite(n) ความนิยมชมชอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
favor(ฟะ'เวอะ) n. ความกรุณา, การกระทำที่กรุณา, ความสงเคราะห์, ความประทับใจ, ความนิยม, ความเข้าข้าง, ไมตรีจิต, บุญคุณ, การสนับสนุน, ความเห็นพ้อง, ของขวัญ, ของระลึก, เครื่องหมาย, โบ, สิทธิพิเศษ. -Phr. (in favo (u) r of สนับสนุน, เข้าข้าง) . -Phr. (in one's favo (u) r เพื่อผลประโยชน
favorable(เฟ'เวอะระเบิล) adj. เห็นด้วย, ซึ่งเป็นที่นิยมชมชอบ, เป็นที่โปรดปราน, ซึ่งอำนวยประโยชน์., See also: favorableness, favourableness n. favorably, favourably adv., Syn. benefit
favored(เฟ'เวอด) adj. ซึ่งเป็นที่โปรดปราน, ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษ, ซึ่งได้รับการสนับสนุน
favorite(เฟ'เวอริท) n. คนโปรด, ของโปรด, ผู้แข่งขันที่มีหวังชนะมากที่สุด. adj. ซึ่งเป็นที่โปรดปราน, ซึ่งได้รับการสนับสนุน
disfavor(ดิสเฟ'เวอะ) n. ความไม่ชอบ, ความไม่เห็นด้วย, การกระทำที่เป็นภัย. vt. ไม่ชอบ, ไม่โปรด, Syn. disgrace
ill-favored(อิล เฟ'เวอดฺ) adj. น่าเกลียด, ไม่น่าดู, เคราะห์ร้าย, Syn. ugly
well-favored(เวล'เฟ'เวอร์ด) adj. สวยงาม, หน้าตาดี, หล่อ, งดงาม, See also: well-favoredness n. well-favouredness n., Syn. attractive

English-Thai: Nontri Dictionary
favor(n) ความชอบ, ความโปรดปราน, ความกรุณา, การสนับสนุน, การเข้าข้าง
unfavorable(adj) เป็นภัย, ไม่เอื้อ, เสียเปรียบ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Favorable varianceผลต่างที่น่าพอใจ [การบัญชี]
Favorite Playingอภิบาลพวกพ้อง [การแพทย์]
Favorite Substrateอาหารอันโอชะ [การแพทย์]
Favoritismระบบความชอบพอส่วนตัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And what favor would your friend grant Mr. Woltz?และสิ่งที่โปรดปรานของเพื่อนของคุณจะให้นาย Woltz? The Godfather (1972)
This favor I can't give him.ความโปรดปรานนี้ฉันไม่สามารถให้เขา The Godfather (1972)
He never asks a second favor when he's been refused the first.เขาไม่เคยถามความโปรดปรานที่สองเมื่อเขาถูกปฏิเสธครั้งแรก The Godfather (1972)
That's why he'd like to ask a favor of you.That's why he'd like to ask a favor of you. The Godfather (1972)
To obtain the seven limousines... my father used up his last favors with Mad Pete Trullo.การได้รับรถยนต์ลิมูซีนเจ็ดคัน พ่อของฉันเป็นผู้มีพระคุณครั้งสุดท้ายกับ แมด พีท ทรูโล The Blues Brothers (1980)
I was going to do your family a favor and hook up the Disney channel for free.ตอนแรก ผมว่าจะไปจูน ช่อง Disney Channel ให้ลูกคุณดูฟรีๆ Spies Like Us (1985)
Frankly, I think the odds are slightly in your favor at hand-fighting.พูดตรงๆนะ ข้าว่ามันแปลก ที่เจ้าชอบให้สู้โดยใช้มือเปล่า The Princess Bride (1987)
Could someone do me a big favor and trade places with me tonight?คืนนี้ใครแลกคิวกับฉันได้มั้ย Punchline (1988)
Brian, wouldn't you do me this favor and trade with me? I'll make it up to you.ไบรอัน แลกกันเถอะ แล้วฉันจะไม่ลืมบุญคุณเลย Punchline (1988)
Where you rake it in, while we sell our blood to the Red Cross. Don't tell us about any big favors you do.คุณกอบโกยขณะที่เราจะอดตาย ช่วยเราตรงไหน Punchline (1988)
I do a lot of fucking favors for you.ฉันทำอะไรให้นายมาตั้งเยอะ Goodfellas (1990)
The Canadians, it's their home track. You gotta favor them too.ทีมแคนาดา ก็เป็นทีมเจ้าบ้าน เรามองข้ามพวกเขาไม่ได้เลย Cool Runnings (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
favorAccording to this magazine, my favorite actress will marry a jazz musician next spring.
favorActually, I have a favor to ask of you.
favorA favorable review of your play will appear in the next issue.
favorA favorite resort of artists.
favorAlgebra is my favorite subject.
favorAll in favor of this proposition will please say Aye.
favorAll the people are in favor of your idea.
favorAll those in favor held up their hands.
favorAlmost all of the reviews of the play were favorable.
favorAlmost everyone in the class voted in favor of having a thank-you party for the teachers.
favorA nice roast chicken is one of my favorite dishes.
favorA poll shows that an overwhelming majority is favor of the legislation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เต็ง(n) favorite, Syn. ตัวเต็ง, ตัวเก็ง, Example: บราซิลได้รับการคาดหมายให้เป็น 1 ในทีมเต็งแชมป์โลก, Thai Definition: ผู้ที่หวังจะได้ชัยชนะ
โปรด(adj) favorite, Syn. ชอบ, ชื่นชอบ, Ant. เกลียด, Example: เพลงนี้เป็นเพลงโปรดของฉัน, Thai Definition: ที่ถูกใจหรือพอใจมาก
ตัวเก็ง(n) favorite, See also: favored to win, one who be expected to win, Syn. ตัวเต็ง, Example: ผู้เข้าประกวดหมายเลข 23 เป็นตัวเก็งว่าจะได้เป็นนางสาวไทยในปีนี้, Thai Definition: ผู้ ตัว หรือสิ่งที่คาดหมายไว้อย่างมั่นใจ
บุญคุณ(n) favor, See also: kindness, Syn. พระคุณ, Example: ท่านมีบุญคุณกับผมมาก ชาตินี้คงจะชดใช้ไม่หมด, Thai Definition: ความดีที่ได้กระทำต่อผู้อื่น
ปรวด(v) please, See also: favor, like, be pleased, be kind enough to, Syn. โปรด, โปรดปราน
มงคล(adj) auspicious, See also: favorable, propitious, Syn. สิริมงคล, Example: แม่เชิญท่านเจ้าคุณอาจารย์ให้อยู่ร่วมงานมงคลของข้าพเจ้า, Thai Definition: เกี่ยวกับเหตุที่นำมาซึ่งความเจริญ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มงคล(n) favorable thing, See also: auspicious/propitious thing, Syn. สิริมงคล, Example: พระเจิมแป้งกระแจะให้ที่หน้าผากเพื่อเป็นมงคลแก่เด็ก, Thai Definition: เหตุที่นำมาซึ่งความเจริญ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
การเล่นพรรคเล่นพวก(n) favoritism, Syn. การเล่นพวกเล่นพ้อง, Example: การเล่นพรรคเล่นพวกในการทำงานทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่คนในสังคม
ติดปาก(adj) popular, See also: favorite, hit, Example: เพลงนี้มีประโยคติดปาก ที่คนร้องกันทั่วบ้านทั่วเมือง, Thai Definition: ที่ใช้พูดบ่อยๆ จนเป็นนิสัย
ความนิยม(n) favor, See also: appreciation, popularity, liking, approval, Syn. ความชอบ, ความชื่นชอบ, ความชื่นชม, Ant. ความเกลียด, ความรังเกียจ, Example: ความนิยมที่ผู้ชมมีต่อนักร้องคนนี้ช่างมากมายเหลือเกิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุเคราะห์[anukhrǿ] (v) EN: help ; aid ; favor ; do a good turn ; support ; back ; stand by ; subsidize  FR: favoriser ; aider
อนุกูล[anukūn] (v) EN: help ; support ; aid ; back up ; assist ; succor ; relieve ; befriend  FR: aider ; supporter ; soutenir ; assister ; favoriser
อัปลักษณ์[appalak] (adj) EN: ugly ; hideous ; ill-favored ; unsightly  FR: affreux ; hideux
บุญคุณ[bunkhun] (x) EN: doing favors ; good acts ; favour performed ; service performes  FR: bienfait [ m ] ; faveur [ f ]
ดี[dī] (adj) EN: good ; nice ; pleasant ; favorable ; fine  FR: bon ; agréable ; bienfaisant
เอื้อ[eūa] (v) EN: aid ; be charitable to ; be kind to ; help ; support (with kindness) ; do a favour ; take an interest (in) ; care (about)  FR: offrir ; proposer ; favoriser
ฝนตกไม่ทั่วฟ้า[fontok mai thūa fā] (xp) EN: It does not rain everywhere at once ; There is bound to be some discrimination and favoritism
เห็นพ้องต้องกัน[hen phøng tǿng kan] (v, exp) EN: all agree ; express approval ; give consent ; view favorably
จอน[jøn] (n) EN: sideburns [ pl ] ; sideburn  FR: favoris [ mpl ] ; pattes [ fpl ] ; pattes de lapin [ fpl ]
การเล่นพรรคเล่นพวก[kān len phak lenphūak] (n, exp) EN: favoritism  FR: favoritisme [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FAVOR F EY1 V ER0
FAVORS F EY1 V ER0 Z
FAVORED F EY1 V ER0 D
FAVORITE F EY1 V R AH0 T
FAVORITE F EY1 V ER0 IH0 T
FAVORING F EY1 V ER0 IH0 NG
FAVORABLY F EY1 V R AH0 B L IY0
FAVORABLY F EY1 V ER0 AH0 B L IY0
FAVORABLE F EY1 V R AH0 B AH0 L
FAVORABLE F EY1 V ER0 AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
favorable (k) fˈɛɪvrəbəl (f ei1 v r @ b @ l)
favorably (n) fˈɛɪvrəbliː (f ei1 v r @ b l ii)
favorites (n) fˈɛɪvrɪts (f ei1 v r i t s)
favoritism (n) fˈɛɪvrətəzm (f ei1 v r @ t @ z m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huì, ㄏㄨㄟˋ, ] favor; blessing; surname Hui #7,099 [Add to Longdo]
偏爱[piān ài, ㄆㄧㄢ ㄞˋ, / ] favor; preference #14,509 [Add to Longdo]
地利[dì lì, ㄉㄧˋ ㄌㄧˋ, ] favorable location; in the right place; productivity of land #26,868 [Add to Longdo]
恩惠[ēn huì, ㄣ ㄏㄨㄟˋ, ] favor; grace #31,380 [Add to Longdo]
恩赐[ēn cì, ㄣ ㄘˋ, / ] favor; to give charity to sb out of pity #32,037 [Add to Longdo]
顺境[shùn jìng, ㄕㄨㄣˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] favorable circumstances #37,114 [Add to Longdo]
恩典[ēn diǎn, ㄣ ㄉㄧㄢˇ, ] favor; grace #45,038 [Add to Longdo]
风调雨顺[fēng diào yǔ shùn, ㄈㄥ ㄉㄧㄠˋ ㄩˇ ㄕㄨㄣˋ, / 調] favorable weather (成语 saw); good weather for crops #46,161 [Add to Longdo]
心头肉[xīn tóu ròu, ㄒㄧㄣ ㄊㄡˊ ㄖㄡˋ, / ] favorite #62,021 [Add to Longdo]
嘉许[jiā xǔ, ㄐㄧㄚ ㄒㄩˇ, / ] favorable; praise #66,691 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Begünstigung { f }favor [ Am. ]; favour [ Br. ] [Add to Longdo]
Favorit { m }favorite [ Am. ]; favourite [ Br. ] [Add to Longdo]
Gefälligkeit { f }; Gefallen { m } | um einen Gefallen bittenfavor [ Am. ]; favour [ Br. ] | to ask a favour [Add to Longdo]
Gunst { f }; Wohlwollen { n }favor [ Am. ]; favour [ Br. ] [Add to Longdo]
favorisieren | favorisiert werdento favor [ Am. ]; to favour [ Br. ] | to be favourite [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
受け(P);請け;承け[うけ, uke] (n) (1) popularity; favour; favor; reception; (2) defense; defence; reputation; (3) agreement; (4) receiver of technique (e.g. in martial arts); (5) (uk) (col) (See 猫・6, 攻め・2) submissive partner of a homosexual relationship; (P) #371 [Add to Longdo]
保護[ほご(P);ほうご, hogo (P); hougo] (n, vs) care; protection; shelter; safeguard; guardianship; favor; favour; patronage; (P) #733 [Add to Longdo]
[ひ, hi] (n) (1) fault; error; mistake; (2) going poorly; being disadvantageous; being unfavorable; (pref) (3) un-; non-; an-; (P) #961 [Add to Longdo]
賛成[さんせい, sansei] (n, vs, adj-no) approval; agreement; support; favour; favor; (P) #1,059 [Add to Longdo]
特典[とくてん, tokuten] (n) special favor; special favour; privilege; (P) #3,207 [Add to Longdo]
利点[りてん, riten] (n) advantage; point in favor; point in favour; (P) #4,447 [Add to Longdo]
[おん, on] (n) favour; favor; obligation; debt of gratitude; (P) #6,690 [Add to Longdo]
好意[こうい, koui] (n) good will; favor; favour; courtesy; (P) #7,101 [Add to Longdo]
宜しく(P);宜敷く(ateji);夜露死苦(ateji)[よろしく, yoroshiku] (exp, adv) (1) (uk) (夜露死苦 is slang) well; properly; suitably; (2) best regards; please remember me; please treat me favorably (favourably); please take care of; (P) #7,402 [Add to Longdo]
好み[ごのみ, gonomi] (adj-na, adj-no, suf) (1) being fond of; having a liking for; (2) to the liking of; favored by; popular with #7,624 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 favor \fa"vor\ (f[=a]"v[~e]r), n. [Written also favour.] [OF.
   favor, F. faveur, L. favor, fr. favere to be favorable, cf.
   Skr. bh[=a]vaya to further, foster, causative of bh[=u] to
   become, be. Cf. {Be}. In the phrase to curry favor, favor is
   prob. for favel a horse. See 2d {Favel}.]
   1. Kind regard; propitious aspect; countenance; friendly
    disposition; kindness; good will.
    [1913 Webster]
 
       Hath crawled into the favor of the king. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of countenancing, or the condition of being
    countenanced, or regarded propitiously; support;
    promotion; befriending.
    [1913 Webster]
 
       But found no favor in his lady's eyes. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       And Jesus increased in wisdom and stature, and in
       favor with God and man.        --Luke ii. 52.
    [1913 Webster]
 
   3. A kind act or office; kindness done or granted;
    benevolence shown by word or deed; an act of grace or good
    will, as distinct from justice or remuneration.
    [1913 Webster]
 
       Beg one favor at thy gracious hand.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Mildness or mitigation of punishment; lenity.
    [1913 Webster]
 
       I could not discover the lenity and favor of this
       sentence.               --Swift.
    [1913 Webster]
 
   5. The object of regard; person or thing favored.
    [1913 Webster]
 
       All these his wondrous works, but chiefly man,
       His chief delight and favor.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
   6. A gift or present; something bestowed as an evidence of
    good will; a token of love; a knot of ribbons; something
    worn as a token of affection; as, a marriage favor is a
    bunch or knot of white ribbons or white flowers worn at a
    wedding.
    [1913 Webster]
 
       Wear thou this favor for me, and stick it in thy
       cap.                 --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. Appearance; look; countenance; face. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       This boy is fair, of female favor.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. (Law) Partiality; bias. --Bouvier.
    [1913 Webster]
 
   9. A letter or epistle; -- so called in civility or
    compliment; as, your favor of yesterday is received.
    [1913 Webster]
 
   10. pl. Love locks. [Obs.] --Wright.
     [1913 Webster]
 
   {Challenge to the favor} or {Challenge for favor} (Law), the
    challenge of a juror on grounds not sufficient to
    constitute a principal challenge, but sufficient to give
    rise to a probable suspicion of favor or bias, such as
    acquaintance, business relation, etc. See {Principal
    challenge}, under {Challenge}.
 
   {In favor of}, upon the side of; favorable to; for the
    advantage of.
 
   {In favor with}, favored, countenanced, or encouraged by.
 
   {To curry favor} [see the etymology of {Favor}, above], to
    seek to gain favor by flattery, caresses, kindness, or
    officious civilities.
 
   {With one's favor}, or {By one's favor}, with leave; by kind
    permission.
    [1913 Webster]
 
       But, with your favor, I will treat it here.
                          --Dryden.
 
   Syn: Kindness; countenance; patronage; support; lenity;
     grace; gift; present; benefit.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Favor \Fa"vor\, v. t. [imp. & p. p. {Favored} (f[=a]"v[~e]rd);
   p. pr. & vb. n. {Favoring}.] [Written also favour.] [Cf. OF.
   favorer, favorir. See {Favor}, n.]
   1. To regard with kindness; to support; to aid, or to have
    the disposition to aid, or to wish success to; to be
    propitious to; to treat with consideration or tenderness;
    to show partiality or unfair bias towards.
    [1913 Webster]
 
       O happy youth! and favored of the skies. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       He that favoreth Joab, . . . let him go after Joab.
                          --2 Sam. xx.
                          11.
    [1913 Webster]
 
       [The painter] has favored her squint admirably.
                          --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. To afford advantages for success to; to facilitate; as, a
    weak place favored the entrance of the enemy.
    [1913 Webster]
 
   3. To resemble in features; to have the aspect or looks of;
    as, the child favors his father.
    [1913 Webster]
 
       The porter owned that the gentleman favored his
       master.                --Spectator.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 favor
   n 1: an act of gracious kindness [syn: {favor}, {favour}]
   2: an advantage to the benefit of someone or something; "the
     outcome was in his favor" [syn: {favor}, {favour}]
   3: an inclination to approve; "that style is in favor this
     season" [syn: {favor}, {favour}]
   4: a feeling of favorable regard [syn: {favor}, {favour}]
   5: souvenir consisting of a small gift given to a guest at a
     party [syn: {party favor}, {party favour}, {favor}, {favour}]
   v 1: promote over another; "he favors his second daughter" [syn:
      {prefer}, {favor}, {favour}]
   2: consider as the favorite; "The local team was favored" [syn:
     {favor}, {favour}]
   3: treat gently or carefully [syn: {favor}, {favour}]
   4: bestow a privilege upon [syn: {privilege}, {favor}, {favour}]

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 favor
  favor; favour

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 favor
  1. favor; favour
  2. favor; favour

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 favor
  favor; favour(favoro)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top