ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cullender

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cullender-, *cullender*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cullender(คัล'ลันเดอะ) n. ที่กรอง., See also: colander n.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cullender    (n) kˈʌləndər (k uh1 l @ n d @ r)
cullenders    (n) kˈʌləndəz (k uh1 l @ n d @ z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cullender \Cul"len*der\ (k?l"l?n-d?r), n.
   A strainer. See {Colander}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cullender
   n 1: bowl-shaped strainer; used to wash or drain foods [syn:
      {colander}, {cullender}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top