ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

loaner

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -loaner-, *loaner*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
loaner[N] ผู้ให้ยืม, See also: เจ้าหนี้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
loaner(โลน'เนอะ) n. ผู้ให้ยืม,เจ้าหนี้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, you're gonna need some more human surveillance loaners from Jordanian Intelligence.สงสัย เราคงต้องวิงวอนขอความเมตตา จากหน่วยงานข่าวกรองจอร์แดนแล้ว Body of Lies (2008)
I need to get over to the motor pool before they run out of loaners or something.ผมต้องไปเอารถบริษัท ก่อนมันจะไม่มีให้ยืมน่ะ Remains to Be Seen (2009)
Took one of his loaner cars out for lunch,ขับรถเช่าคันหนึ่งไปซื้ออาหารเที่ยว Of Human Action (2009)
My Surries in for an upgrade and they gave me this crappy loaner.เซอร์โรเกทของฉันถูกส่งไปอัพเกรด พวกเขาให้ฉันยืมเจ้าหุ่นกระจอกนี่มาใช้ไปก่อน Surrogates (2009)
Got you loaners and, uh, put you up at the flophouse just off the alley.ต้องไปรับนาย และเอ่อ... ไปส่งนายยังที่พักราคาถูก อยู่ไม่ไกลจากซอยมากนัก Widening Gyre (2010)
Thank you for the loaner car. The repairs are taking longer than expected.ขอบคุณสำหรับรถที่ให้ยืมใช้ รถที่ซ่อมอยู่ใช้เวลานานไปหน่อย Episode #1.9 (2010)
Thanks for the loaner, mate.ขอบคุณที่ให้ยื่มร่าง เพื่อน The Last Day (2011)
Uh, yes, uh, loaners.เอ่อ ใช่ เอ่อ ให้ยืมมาหน่ะ Not One Red Cent (2012)
Ah, they're loaners.ร้านให้ยืม Not One Red Cent (2012)
Consider it a loaner for saving Type X.คิดซะว่ามันยืม สำหรับการบันทึกประเภทเอ็กซ Paranoia (2013)

Japanese-English: EDICT Dictionary
代車[だいしゃ, daisha] (n) loaner vehicle (e.g. from a garage which is repairing one's vehicle) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 loaner \loaner\ n.
   1. someone who lends money or gives credit in business
    matters.
 
   Syn: lender.
     [WordNet 1.5]
 
   2. Something borrowed or lent. [informal]
    [PJC] Loanin

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 loaner
   n 1: someone who lends money or gives credit in business matters
      [syn: {lender}, {loaner}] [ant: {borrower}]
   2: a car that is lent as a replacement for one that is under
     repair

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top