ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

calendar

K AE1 L AH0 N D ER0   
97 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -calendar-, *calendar*
English-Thai: Longdo Dictionary
advent calendar(n) ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
calendar[N] ปฏิทิน
calendar[N] รายการแสดงเวลานัด, See also: รายการนัดหมาย, Syn. schedule, timetable, appointment book
calendar year[N] ระยะเวลาหนึ่งปีตามปฏิทิน, See also: ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมจนถึง 31 ธันวาคมในปีเดียวกัน, Syn. civil year
calendar month[N] ระยะเวลาหนึ่งเดือนตามปฏิทิน, Syn. month

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
calendar(แคล'เลนเดอร์) n. ปฎิทิน,หนังสือปฏิทิน,รายการประจำวันvt. บันทึก,บันทึกประจำวัน, See also: calendric adj. ดูcalendar calendrical adj. ดูcalendar

English-Thai: Nontri Dictionary
calendar(n) ปฏิทิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
calendarลำดับเรื่อง (ในระเบียบวาระการประชุมสภา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
calendar monthเดือนตามปฏิทิน [ดู solar month ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
calendar yearปีปฏิทิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
calendar-year life tableตารางชีพตามปีปฏิทิน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
calendar-year tableตารางปีปฏิทิน, ตาราง (ข้อมูล) ตามปีปฏิทิน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Calendarศักราช [TU Subject Heading]
Calendar Methodกินตามวันในปฎิทิน [การแพทย์]
Calendar Year Life Table ตารางชีพตามปีปฎิทิน หรือตารางชีพช่วงเวลา(period life table)
ตารางชีพที่ใช้อัตราตายที่เป็นอัตราของช่วง เวลา ที่กำหนดเท่านั้น และรุ่นปี (cohort) ของตารางชีพนี้ก็เป็นรุ่นปีสมมุติ [สิ่งแวดล้อม]
Calendar, Buddhistพุทธศักราช [TU Subject Heading]
Calendar, Chineseศักราชจีน [TU Subject Heading]
Calendar, Julianศักราชจูเลียน [TU Subject Heading]
Calendar, Lahuศักราชล่าหู่ [TU Subject Heading]
Calendar, Thaiศักราชไทย [TU Subject Heading]
Calendarsปฏิทิน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, kind of like old squares in a battle like you see on a calendar like the Battle of Waterloo.รู้นะ เหมือนพวกทหารในสนามรบ ที่เคยเห็นในปฏิทิน... อยางสงครามวอเตอร์ลู จุดมุ่งหมายคือ... Jaws (1975)
The calendar on my desk has the birthdays of our SS friends' wives and children.จดไว้... ในสมุดผมมีวันเกิดเอสเอส Schindler's List (1993)
- The calendar.- ใบรายงานล่ะ As Good as It Gets (1997)
- This is a calendar of days.- นี่ค่ะใบรายงานประจำวัน As Good as It Gets (1997)
Wait a second. My social events calendar is missing.เดี๊ยวก่อน ตารางปาร์ตี้ งานเลี้ยง และ ปฏิทิน ของฉันหายค่ะ Legally Blonde (2001)
I had my assistant accidentally forward my calendar for the week to his e-mail....had my assistant accidentally forward my calendar for the week to his e-mail. Maid in Manhattan (2002)
-We have the calendar.- ปฏิทินก็มี Mona Lisa Smile (2003)
The television is both a clock and calendarโทรทัศน์เป็นทั้ง นาฬิกา และปฎิทิน Oldboy (2003)
This is the Aztec calendar.นี่เป็นปฏิธินแอสเทค AVP: Alien vs. Predator (2004)
The Aztec calendar was metric. Based on multiples of ten.ปฏิธินแอสเทคใช้หน่วยเมตริก ซึ่งเป็นพื้นฐานของการคูณสิบ AVP: Alien vs. Predator (2004)
These A-holes will represent you for a full calendar year.ผลโหวตนี้จะติดตรึงอยู่ใน ปฏิทินโรงเรียนไปทั้งปีเลยนะ Mean Girls (2004)
He says you can't do nothing that ain't written in your calendar.เขาบอกว่าคุณเล่นอะไร นอกเหนือที่นัดแนะไว้ไม่ได้ Walk the Line (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
calendarA lunar month is shorter than a calendar month.
calendarHe turned over a calendar.
calendarIn China, they celebrate New Year by the lunar calendar.
calendarI neglected to note it in my calendar.
calendarI put a red mark on the calendar for my birthday.
calendarShe hung the calendar on the wall.
calendarThe calendar has many pretty pictures.
calendarThe date on the calendar was September 23, 1964.
calendarThere were long desks lined up, several pipe chairs, and stuck on the bulletin board was a calendar and several printouts.
calendarWhat was the gross income in the previous calendar year?
calendarWhere shall I hang this calendar?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุริยคติ[N] calendar, Ant. จันทรคติ
ปฏิทิน[N] calendar, Example: บริษัทแจกปฏิทินเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ลูกค้า, Thai definition: แบบสำหรับดูวัน เดือน ปี
ปีปฏิทิน[N] calendar year, See also: civil year, Syn. ปฏิทิน, Example: ในปีปฏิทินหนึ่งๆ อาจมีจันทรุปราคาได้ 3 ครั้ง, Count unit: ปี
ปูม[N] almanac, See also: calendar, Syn. ปูมโหร, สมุดปฏิทินโหร, บันทึก, Count unit: เล่ม, Thai definition: สมุดแสดงการเคลื่อนไหวของดาวพระเคราะห์ประจำวัน, จดหมายเหตุของโหร
ปูมโหร[N] almanac, See also: calendar, Syn. ปูม, ปฏิทินโหร, Example: หมอดูเปิดปูมโหรประกอบการทำนายดวงชะตา, Count unit: เล่ม, Thai definition: สมุดแสดงการเคลื่อนไหวของดาวพระเคราะห์ประจำวัน, จดหมายเหตุของโหร
สมุดปฏิทินโหร[N] almanac, See also: calendar, Syn. ปูมโหร, ปูม, Example: หมอดูแทบทุกคน ต้องเคยศึกษาสมุดปฏิทินโหรมาก่อน, Count unit: เล่ม, Thai definition: สมุดแสดงการเคลื่อนไหวของดาวพระเคราะห์ประจำวัน, จดหมายเหตุของโหร
ปฏิทิน[N] calendar, Example: พระราชบัญญัติจะมีผลบังคับหลังวันประกาศสามเดือนตามปฏิทิน, Count unit: แผ่น, ฉบับ, เล่ม, Thai definition: แบบสำหรับดูวัน เดือน ปี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบญจมสุรทิน[n.] (benjamasunthin) EN: fifth day of the solar calendar   
จันทรคติ[n.] (jantharakhati = janthrakhati) EN: lunar calendar ; lunar system   FR: calendrier lunaire [m]
ค่ำ[n. exp.] (kham) EN: day of the lunar calendar   FR: jour du calendrier lunaire [m]
ค.ศ. ...[X] (khø.sø. ...) EN: Year ... (Roman calendar)   FR: an ... (calendrier romain)
ปฏิทิน[n.] (patithin) EN: calendar   FR: calendrier [m] ; almanach [m]
ปฏิทินโหราศาสตร์[n. exp.] (patithin hōrāsāt) EN: astrological calendar   
ปฏิทินจันทรคติ[n. exp.] (patithin jantharakhati) EN: lunar calendar   FR: calendrier lunaire [m]
ปฏิทินจันทรคติไทย[n. exp.] (patithin jantharakhati Thai) EN: Thai lunar calendar   FR: calendrier lunaire thaï [m]
ปฏิทินเกรโกเรียน[n. exp.] (patithin Krēkōrīen) EN: Gregorian Calendar   FR: calendrier grégorien [m]
ปฏิทินสุริยคติ[n. exp.] (patithin suriyakhati) EN: solar calendar   FR: calendrier solaire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CALENDAR    K AE1 L AH0 N D ER0
CALENDARS    K AE1 L AH0 N D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
calendar    (n) kˈælɪndər (k a1 l i n d @ r)
calendars    (n) kˈælɪndəz (k a1 l i n d @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lì, ㄌㄧˋ, / ] calendar, #8,513 [Add to Longdo]
日历[rì lì, ㄖˋ ㄌㄧˋ, / ] calendar, #18,788 [Add to Longdo]
历法[lì fǎ, ㄌㄧˋ ㄈㄚˇ, / ] calendar science; calendar system, #41,470 [Add to Longdo]
纪年[jì nián, ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˊ, / ] calendar era, #50,282 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kalender {m} | Kalender {pl}calendar | calendars [Add to Longdo]
Kalendarium {n} | Kalendarien {pl}calendar | calendars [Add to Longdo]
Kalenderjahr {n}calendar year [Add to Longdo]
Kalendermonat {m}calendar month [Add to Longdo]
Kalenderwoche {f}calendar week; week number; weeknum [Add to Longdo]
Kalenderuhr {f}calendar watch [Add to Longdo]
Messekalender {m}calendar of the fair [Add to Longdo]
Veranstaltungskalender {m}calendar of events [Add to Longdo]
Zeitrechnung {f} | nach christlicher Zeitrechnung | nach jüdischer Zeitrechnung | unserer Zeitrechnungcalendar | according to the Christian calendar | according to the Jewish calendar | Common Era (CE) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うりずん[, urizun] (n) climate of the third month of the lunar calendar in Okinawa (end of the dry season); early summer [Add to Longdo]
ふいご祭;ふいご祭り;鞴祭;鞴祭り[ふいごまつり, fuigomatsuri] (n) Bellows Festival (festival for blacksmiths and foundries on the eighth day of the eleventh month of the lunar calendar, on which they would clean their bellows and pray) [Add to Longdo]
イスラム暦[イスラムれき, isuramu reki] (n) Islamic calendar [Add to Longdo]
カレンダー(P);カレンダ[, karenda-(P); karenda] (n) (1) calendar; (2) calender (machine for flattening things); (P) [Add to Longdo]
カレンダープログラム[, karenda-puroguramu] (n) {comp} calendar program [Add to Longdo]
カレンダクロック[, karendakurokku] (n) {comp} calendar clock [Add to Longdo]
グレゴリオ[, guregorio] (n) Gregorian (calendar); (P) [Add to Longdo]
グレゴリオ暦[グレゴリオれき, guregorio reki] (n) Gregorian calendar [Add to Longdo]
ヒジュラ暦[ヒジュラれき, hijura reki] (n) Islamic calendar [Add to Longdo]
ユダヤ暦[ユダヤれき, yudaya reki] (n) Jewish calendar [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グレゴリオ暦[ぐれごりおれき, guregorioreki] Gregorian calendar [Add to Longdo]
リアルタイムカレンダ[りあるたいむかれんだ, riarutaimukarenda] real-time calendar [Add to Longdo]
暦月[れきげつ, rekigetsu] calendar month [Add to Longdo]
暦週[れきしゅう, rekishuu] calendar week [Add to Longdo]
暦日付[れきひづけ, rekihiduke] calendar date [Add to Longdo]
暦年[れきねん, rekinen] calendar year [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Calendar \Cal"en*dar\, n. [OE. kalender, calender, fr. L.
   kalendarium an interest or account book (cf. F. calendrier,
   OF. calendier) fr. L. calendue, kalendae, calends. See
   {Calends}.]
   1. An orderly arrangement of the division of time, adapted to
    the purposes of civil life, as years, months, weeks, and
    days; also, a register of the year with its divisions; an
    almanac.
    [1913 Webster]
 
   2. (Eccl.) A tabular statement of the dates of feasts,
    offices, saints' days, etc., esp. of those which are
    liable to change yearly according to the varying date of
    Easter.
    [1913 Webster]
 
   3. An orderly list or enumeration of persons, things, or
    events; a schedule; as, a calendar of state papers; a
    calendar of bills presented in a legislative assembly; a
    calendar of causes arranged for trial in court; a calendar
    of a college or an academy.
    [1913 Webster]
 
   Note: Shepherds of people had need know the calendars of
      tempests of state. --Bacon.
      [1913 Webster]
 
   {Calendar clock}, one that shows the days of the week and
    month.
 
   {Calendar month}. See under {Month}.
 
   {French Republican calendar}. See under {Vend['e]miaire}.
 
   {Gregorian calendar}, {Julian calendar}, {Perpetual
   calendar}. See under {Gregorian}, {Julian}, and {Perpetual}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Calendar \Cal"en*dar\, v. t. [imp. & p. p. {Calendared}; p. pr.
   & vb. n. {Calendaring}.]
   To enter or write in a calendar; to register. --Waterhouse.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 calendar
   n 1: a system of timekeeping that defines the beginning and
      length and divisions of the year
   2: a list or register of events (appointments or social events
     or court cases etc); "I have you on my calendar for next
     Monday"
   3: a tabular array of the days (usually for one year)
   v 1: enter into a calendar

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top