Search result for

it's

(71 entries)
(0.0074 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -it's-, *it's*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
It's a deal    [IDM] ตกลง, See also: เห็นด้วย
it's not on    [IDM] ไม่สามารถพิจารณาได้ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เป็นไปไม่ได้ที่จะพิจารณา, ไม่อาจยอมรับได้
It's high time    [IDM] มันผ่านมาแล้ว

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
it's"Besides," she says, "it doesn't cost much when you think it's the other side of the world.
it'sMy boss told me it's hard to approach me.
it's"The weather forecast says it's cool today." "On the contrary I feel hot."
it'sYeah, I've always thought it's as plain as the nose on your face.
it'sIt's OK with me if it's OK with you.
it'sIt may seem trivial to you but for me it's worth paying attention to.
it'sYou can spend your time in any way you want; it's your time, after all.
it'sPlease come to meet me some time when it's convenient.
it'sThat coat may have cost a lot of money but it's worth it.
it'sTry on that shirt; it's made of fine cotton.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
it's(อิทซฺ) abbr. it is,it has

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ได้เวลา [V] it's the time to, Syn. ถึงเวลา, Example: ได้เวลาแล้วต้องรีบไปทำงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับจน[v.] (apjon) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up   FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse
ใช่ [v.] (chai) EN: yes ; that's right ; it's correct ; all right ; right   FR: oui ; c'est vrai ; c'est exact ; affirmatif !
ช่างเถอะ[X] (chang thoe) EN: forget it ; that's all right ; don't worry ; it's nothing ; never mind   FR: ça m'est égal ; ce n'est rien
เชื่อกันว่า[v. exp.] (cheūa kan wā) EN: it's believed that   
ได้เวลา ...[v. exp.] (dāi wēlā ...) EN: it's time to ...   FR: c'est le moment de ... ; il est temps de ...
ได้เวลาแล้ว[v. exp.] (dāi wēlā laēo) EN: it's now time (to) ; the time has come (to)   FR: il est temps (de)
ดึกมากแล้ว[xp] (deuk māk laēo) EN: it's getting late   FR: il se fait tard
ดีกว่าไม่มีอะไร[xp] (dī kwā mai mī arai) EN: it's better than nothing   FR: c'est mieux que rien
ฝนตกแล้ว[v. exp.] (fontok laēo) EN: it's starting raining   FR: il commence à pleuvoir
เห็นได้ชัดเลย(ว่า)[xp] (hendāi chat loēi (wā)) EN: it's evident (that)   FR: il est évident (que)

CMU English Pronouncing Dictionary
IT'S    IH1 T S
IT'S    AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
it's    (v) (i t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgemacht!It's a deal! [Add to Longdo]
Abgemacht!It's a bargain! [Add to Longdo]
Ich bin's.It's me. [Add to Longdo]
Es stürmt.It's blowing a gale. [Add to Longdo]
Ich bin dran.It's my turn. [Add to Longdo]
Es wird ernst.It's getting serious. [Add to Longdo]
Es lohnt sich.It's worth it. [Add to Longdo]
Er ist schuld.It's his fault. [Add to Longdo]
Sie sind dran!It's your turn! [Add to Longdo]
Es ist zu Ende.It's all over. [Add to Longdo]
Es gehört mir.It's mine. [Add to Longdo]
Es regnet stark.It's raining hard. [Add to Longdo]
Es liegt an ihm.It's up to him. [Add to Longdo]
Topp! Abgemacht!It's a go! Settled! [Add to Longdo]
Mir ist's recht.It's all right with me. [Add to Longdo]
Ich begreife es.It's within my grasp. [Add to Longdo]
Es ist im Arsch.It's had it. [Add to Longdo]
Es gehört ihnen.It's theirs. [Add to Longdo]
Es nützt nichts.It's no use. [Add to Longdo]
Es bringt nichts.It's no use. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あるある[, aruaru] (exp) (poss. from あるある大事典 (TV show)) Oh yeah; Of course it is so; Cheer up, that's average; It happens; It's possible; Don't worry, it happens [Add to Longdo]
いい気味;好い気味[いいきみ;いいきび, iikimi ; iikibi] (n,adj-na) (See 気味・きみ・1) it serves you (him) right; it's what you (he) deserves [Add to Longdo]
いざと言う時;いざという時[いざというとき, izatoiutoki] (exp) (See いざ) when it's important; when it comes to the crunch [Add to Longdo]
お久しぶり[おひさしぶり, ohisashiburi] (exp) (abbr) (sl) (See お久・おひさ) it's been a long time; long time no see [Add to Longdo]
お世辞にもうまいとは言えない;お世辞にもうまいとはいえない[おせじにもうまいとはいえない, osejinimoumaitohaienai] (exp,adj-i) With the best will in the world, you can't say that it's good [Add to Longdo]
だったら[, dattara] (conj) (See だ・1) if it's the case; (P) [Add to Longdo]
だと[, dato] (exp) if it's the case; (P) [Add to Longdo]
つまらない物ですが;詰まらない物ですが;詰らない物ですが[つまらないものですが, tsumaranaimonodesuga] (exp) (uk) "It's not much, but..." (phrase often used when giving gifts) [Add to Longdo]
と言ってしまえばそれまで[といってしまえばそれまで, toitteshimaebasoremade] (exp) it is certain true that ... (but); you can't argue that it's not ... (but) [Add to Longdo]
ならともかく[, naratomokaku] (exp) it's different when ... but; it's not so bad when ... but [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一言为定[yī yán wéi dìng, ㄧ ㄧㄢˊ ㄨㄟˊ ㄉㄧㄥˋ, / ] It's a deal!; that's settled then [Add to Longdo]
不是玩儿的[bù shì wán r de, ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄨㄢˊ ㄖ˙ ㄉㄜ˙, / ] It's no joke. [Add to Longdo]
值得注意的是[zhí de zhù yì de shì, ㄓˊ ㄉㄜ˙ ㄓㄨˋ ㄧˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ, ] it's worth noting that... [Add to Longdo]
孤掌难鸣[gū zhǎng nán míng, ㄍㄨ ㄓㄤˇ ㄋㄢˊ ㄇㄧㄥˊ, / ] It's hard to clap with only one hand.; It takes two to tango; It's difficult to achieve anything without support. [Add to Longdo]
恰到好处[qià dào hǎo chù, ㄑㄧㄚˋ ㄉㄠˋ ㄏㄠˇ ㄔㄨˋ, / ] it's just perfect; it's just right [Add to Longdo]
有可能[yǒu kě néng, ㄧㄡˇ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ, ] it's possible [Add to Longdo]
杀人不过头点地[shā rén bù guò tóu diǎn dì, ㄕㄚ ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄛˋ ㄊㄡˊ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄧˋ, / ] It's all exageration, you don't need to take it seriously; a fuss about nothing; nothing to write home about [Add to Longdo]
没事[méi shì, ㄇㄟˊ ㄕˋ, / ] it's not important; it's nothing; never mind; to have nothing to do; to be free [Add to Longdo]
只不过[zhǐ bù guò, ㄓˇ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄛˋ, / ] it's just that ... [Add to Longdo]
与其[yǔ qí, ㄩˇ ㄑㄧˊ, / ] it's better ... than ... [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Its \Its\ ([i^]ts), poss. pron.
   Possessive form of the pronoun it. See {It}.
   [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ITS
     Incompatible Time-sharing System (DEC)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ITS
     International Telecommunications Society (org.)
     

Are you satisfied with the result?

Go to Top