Search result for

-graceful-

(40 entries)
(0.0201 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: graceful, *graceful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
graceful[ADJ] นุ่มนวล, See also: นิ่มนวล, อ่อนช้อย, สง่างาม, Syn. elaborate, exquisite, fine, Ant. ungraceful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
graceful(เกรส'ฟูล) adj. สวยงาม,งดงาม,นิ่มนวล,กลมกล่อม,อรชร,สุภาพ,สง่า,มีมารยาท,เมตตา,กรุณา., See also: gracefully adv. gracefulness n., Syn. elegant,comely

English-Thai: Nontri Dictionary
graceful(adj) ดี,งดงาม,สง่างาม,อรชร,นิ่มนวล,นวยนาด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But you can go gracefully.แต่นายยังไปต่อได้อย่างสง่างาม Under & Out (2008)
There's a poster child for growing old gracefully.อ้อ ใช่ ตัวอย่างที่ดีของการแก่ตัวลงอย่างงดงาม Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
Well, there's just no graceful way to ask this, so...ฉันไม่รู้จะถามยังไงให้มันฟังดูนุ่มนวลกว่านี้แล้ว คือ... Home Is the Place (2009)
Well, we waldorfs are Nothing if not graceful.ค่ะ, ถ้าไม่สง่างามก็ไม่ใช่วอล์ดรอฟค่ะพ่อ Carrnal Knowledge (2009)
Lily I just want to thank you for handling this so gracefullyลิลลี่ฉันขอบใจมากทีเธอทำใจเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี The Grandfather (2009)
We knew you'd accept defeat gracefully.เปลี่ยนจากหกสิบเปอร์เซนต์เป็นศูนย์เมื่อชั่วโมงที่แล้ว Remains of the J (2009)
And they should be dying gracefully with dignity and honor. But I don't think we ought to put them out to pasture this way.ผมเข้าใจเรื่องคนที่กำลังจะตาย แต่ควรตายอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี You Don't Know Jack (2010)
2nd movement: a graceful, airy scherzo.มูฟเมนต์ที่ 2 มีความสง่างาม จังหวะที่สมบูรณ์ Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
No,I got myself drunk so I could fire you,and you decided not to have sex with me,which I accepted gracefully.- เดี๋ยวนะ ไม่ใช่ ผมมอมเหล้าตัวเอง เพื่อจะไล่คุณออกต่างหาก แล้วคุณก็ตัดสินใจ ไม่มีอะไรกับผม The Parts in the Sum of the Whole (2010)
And so graceful.แล้วก็นุ่มนวล My Two Young Men (2010)
It's not like I'm that thin and graceful.ก็ใช่ว่าฉันจะผอมบางและดูสง่า Abed's Uncontrollable Christmas (2010)
After the flips, landing on the ground gracefully.แล้วลงมายังพื้นดินอย่างสง่าผ่าเผย Episode #1.3 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gracefulAll her motions were graceful.
gracefulAn ugly duckling became a graceful swan.
gracefulEven the most graceful and imposing existing buildings may now be so sadly diminished as to seem slightly ridiculous beside the monster.
gracefulI am descended from a graceful family.
gracefulI found her graceful.
gracefulI want to age gracefully.
gracefulRarely have I met such a graceful dancer.
gracefulShe bore herself gracefully.
gracefulShe has a graceful carriage.
gracefulShe is a graceful beauty.
gracefulShe is beautiful, and what is more, very graceful.
gracefulShe is graceful.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งามสง่า[ADJ] graceful, See also: elegant, prominent, Syn. สง่า, Example: ท่วงท่าเดินเหินของเธอไม่งามสง่าเอาเสียเลย, Thai definition: งามเด่น
นุ่มนิ่ม[ADJ] bland, See also: graceful, Example: ผู้ใหญ่ชอบกิริยานุ่มนิ่มของพี่สะใภ้คนนี้มาก
กระชดกระช้อย[ADJ] graceful, See also: beautiful, coquettish, affectedly graceful, gentle and lovely, Syn. กระตุ้งกระติ้ง, ชดช้อย, Example: นักกายกรรมแสดงกายกรรมบนไม้ดุลยภาพด้วยท่าทางอันงามกระชดกระช้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช้อยชด[adj.] (chøichot) EN: graceful   

CMU English Pronouncing Dictionary
GRACEFUL    G R EY1 S F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
graceful    (j) (g r ei1 s f @ l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Streifenprinie {f} [ornith.]Graceful Warbler [Add to Longdo]
Feenhonigfresser {m} [ornith.]Graceful Honeyeater [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pīng, ㄆㄧㄥ, ] graceful [Add to Longdo]
[tíng, ㄊㄧㄥˊ, ] graceful [Add to Longdo]
[ráo, ㄖㄠˊ, / ] graceful [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Graceful \Grace"ful\, a.
   Displaying grace or beauty in form or action; elegant; easy;
   agreeable in appearance; as, a graceful walk, deportment,
   speaker, air, act, speech.
   [1913 Webster]
 
      High o'er the rest in arms the graceful Turnus rode.
                          --Dryden.
   -- {Grace"ful*ly}, adv. {Grace"ful*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 graceful
   adj 1: characterized by beauty of movement, style, form, or
       execution [ant: {awkward}]
   2: suggesting taste, ease, and wealth [syn: {elegant},
     {graceful}, {refined}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top