ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bungle

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bungle-, *bungle*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bungle(n) พลาด, See also: งุ่มง่าม, เสียที, Syn. error, Ant. correctness
bungler(n) ผู้ที่ทำเสียหาย, Syn. botcher

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bungle(บัง'เกิล) vt. ทำอย่างงุ่มง่าม, ทำอย่างลวก. vt. ทำอย่างเลว. n. งานเลว, งานลวก, งานหยาบ, See also: bungler n. ดูbungle

English-Thai: Nontri Dictionary
bungle(n) ความซุ่มซ่าม, การทำพลาด, การทำห้าแต้ม
bungle(vt) ซุ่มซ่าม, ทำพลาด, ทำห้าแต้ม, ทำลวกๆ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You think they're boobs, they'll bungle the investigation?คุณว่าเขาเป็นพวกโง่ ที่จะทำให้การสืบล่าช้าหรือ In the Valley of Elah (2007)
"You'll bungle it up, sir, if you do it all your way."ท่านจะทำเสียหมดครับ ถ้าทำตามแบบของท่าน The BFG (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลุ่มพล่าม(v) bungle, See also: be rash, be hasty, be reckless, Syn. ยุ่มย่าม, ซุ่มซ่าม, Example: เรือดมันไม่ซุ่มซ่ามวิ่งออกมานอกผ้าให้เราจับได้ง่ายๆ หรอก, Thai Definition: กิริยาที่กระทำไปโดยไม่ใช้ความระมัดระวังหรือไม่ถูกกาลเทศะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อผิดพลาด[khøphitphlāt] (n) EN: error ; mistake ; blunder ; failing ; bungle  FR: erreur [ f ] ; bévue [ f ]
ผิด ๆ พลาด ๆ[phit-phit phlāt-phlāt] (v, exp) EN: do sth badly ; mess sth up ; keep making mistakes ; bungle

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BUNGLED B AH1 NG G AH0 L D
BUNGLER B AH1 NG G L ER0
BUNGLERS B AH1 NG G L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bungle (v) bˈʌŋgl (b uh1 ng g l)
bungled (v) bˈʌŋgld (b uh1 ng g l d)
bungler (n) bˈʌŋglər (b uh1 ng g l @ r)
bungles (v) bˈʌŋglz (b uh1 ng g l z)
bunglers (n) bˈʌŋgləz (b uh1 ng g l @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちょんぼ[chonbo] (n, vs) (also written 冲和 or 錯和) apparent and grievous error; mistake; blunder; bungle; goof [Add to Longdo]
どじを踏む[どじをふむ, dojiwofumu] (exp, v5m) to bungle; to make a blunder [Add to Longdo]
へぼ[hebo] (adj-na, n) (See 下手・へた, 平凡) bungler; greenhorn; clumsy; poor hand [Add to Longdo]
へま[hema] (adj-na, n) blunder; bungle; gaffe [Add to Longdo]
まずる[mazuru] (v5r) (See まずい) to bungle; to make things awkward [Add to Longdo]
ドジ;どじ[doji ; doji] (adj-na, n) blunder; bungle; clumsiness [Add to Longdo]
ドジる;どじる[doji ru ; dojiru] (v5r) (See ドジ) to fail; to mess up; to bungle; to screw the pooch [Add to Longdo]
遣り損じる[やりそんじる, yarisonjiru] (v1, vt) (1) (See 遣り損なう, 遣り損ずる・1) to botch; to bungle; to fail; (2) (See 遣り損ずる・2) to drive badly (e.g. a car) [Add to Longdo]
遣り損ずる[やりそんずる, yarisonzuru] (vz, vt) (1) (See 遣り損なう) to botch; to bungle; to fail; (2) to drive badly (e.g. a car) [Add to Longdo]
被る(P);冠る[かぶる(P);かむる, kaburu (P); kamuru] (v5r, vt) (1) to put on (one's head); to wear; to have on; to pull over (one's head); to crown (oneself); (2) to be covered with (dust, snow, etc.); to pour (water, etc.) on oneself; to dash on oneself; to ship water; (3) to bear (e.g. someone's debts, faults, etc.); to take (blame); to assume (responsibility); to shoulder (burden); (4) to overlap (e.g. sound or color); (5) to be similar; to be redundant; (v5r, vi) (6) (of film) to be fogged (due to overexposure, etc.); (7) (of a play, etc.) to close; to come to an end; (8) (of a play, etc.) to get a full house; to sell out; (9) (arch) (of a play, etc.) (See 毛氈を被る・1) to blunder; to bungle; to fail; (10) (arch) to be deceived; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bungle \Bun"gle\, v. t.
   To make or mend clumsily; to manage awkwardly; to botch; --
   sometimes with up.
   [1913 Webster]
 
      I always had an idea that it would be bungled. --Byron.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bungle \Bun"gle\, n.
   A clumsy or awkward performance; a botch; a gross blunder.
   [1913 Webster]
 
      Those errors and bungles which are committed.
                          --Cudworth.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bungle \Bun"gle\, v. i. [imp. & p. p. {Bungled}; p. pr. & vb. n.
   {Bungling}.] [Prob. a diminutive from, akin to bang; cf.
   Prov. G. bungen to beat, bang, OSw. bunga. See {Bang}.]
   To act or work in a clumsy, awkward manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bungle
   n 1: an embarrassing mistake [syn: {blunder}, {blooper},
      {bloomer}, {bungle}, {pratfall}, {foul-up}, {fuckup},
      {flub}, {botch}, {boner}, {boo-boo}]
   v 1: make a mess of, destroy or ruin; "I botched the dinner and
      we had to eat out"; "the pianist screwed up the difficult
      passage in the second movement" [syn: {botch}, {bodge},
      {bumble}, {fumble}, {botch up}, {muff}, {blow}, {flub},
      {screw up}, {ball up}, {spoil}, {muck up}, {bungle},
      {fluff}, {bollix}, {bollix up}, {bollocks}, {bollocks up},
      {bobble}, {mishandle}, {louse up}, {foul up}, {mess up},
      {fuck up}]
   2: spoil by behaving clumsily or foolishly; "I bungled it!"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top