Search result for

คลาดเคลื่อน

(28 entries)
(0.0056 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คลาดเคลื่อน-, *คลาดเคลื่อน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลาดเคลื่อน[V] be incorrect, See also: be inexact, err, be in error, miss, Syn. คลาด, พลาด, Ant. ตรง, ถูกต้อง, Example: การประเมินผลของพวกเราคลาดคลาดเคลื่อนไปหลายครั้ง, Thai definition: เคลื่อนออกไปจากเป้าหมาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คลาดเคลื่อน(-เคฺลื่อน) ก. ผิดจากความเป็นจริง, ไม่ตรงตามความเป็นจริง, เคลื่อนคลาด ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll admit a lot of history might be inaccurate,ฉันยอมรับว่าบางที ประวัติศาสตร์มีการคลาดเคลื่อน Legion (2009)
"your judgment is a little off at this point.""การตัดสินใจของคุณคลาดเคลื่อน ไปหน่อยสำหรับเรื่องนี้" Pilot (2010)
But so often inaccurate our intelligence is.แต่บ่อยครั้งที่มันคลาดเคลื่อน ข่าวกรองของเรา Grievous Intrigue (2010)
Your honor, I would like to file a motion to have this unverifiable DNA evidence dismissed.ศาลที่เคารพ ฉันอยากที่จะแสดงภาพ เพื่อยืนยันว่าหลักฐานทาง DNA ที่อาจคลาดเคลื่อนได้ The Boy with the Answer (2010)
You know, maybe we got the location wrong.รู้ไหม บางทีเราอาจได้ตำแหน่งคลาดเคลื่อน Kill Jill (2010)
Now keep in mind the margin of error on this thing is about 98%.ทีนี้จำตัวเลข Margin of Error (ความคลาดเคลื่อน) ซึ่งอยู่ที่ 98% นี้ให้ดี Intro to Political Science (2011)
Kind of shifted my whole schedule.เลยตารางคลาดเคลื่อนไปหมด Asian F (2011)
These dates are off by a few weeks.วันที่พวกนี้คลาดเคลื่อน ไป 2-3 อาทิตย์ P.S. You're an Idiot (2012)
I can assure you our estimate is accurate to within a day or two.ผมรับรองว่าการประมาณการของเรา คลาดเคลื่อนไม่เกิน 1-2 วัน P.S. You're an Idiot (2012)
You're an aberration, a blasphemy in the eyes of the Father.คุณคือความคลาดเคลื่อน พวกนอกรีตในสายตาของพระบิดา Event Horizon (2013)
During Miranda's stay, there's a discrepancy between the two records.มีความคลาดเคลื่อน ระหว่างบันทึกสองฉบับ There Will Be Blood (2013)
Once this deviation happens, you find yourself on a new path, uncharted, unknown... and stretching out ahead of you.เมื่อความคลาดเคลื่อนนี้เกิดขึ้น คุณจะพบตัวเองอยู่บนเส้นทางใหม่ ไม่คุ้นเคย ไม่รู้จัก Reunions (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลาดเคลื่อน[v.] (khlātkhleūoen) EN: be incorrect ; be inexact ; err ; be in error ; miss   FR: être incorrect
คลาดเคลื่อน[adj.] (khlātkhleūoen) EN: incorrect   FR: incorrect ; infidèle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
casette tapeตลับแถบบันทึกหมายถึง ม้วนแถบพลาสติกอาบแม่เหล็ก นำมาใช้ในการเก็บข้อมูล ใช้ทั้งกับไมโครคอมพิวเตอร์ และเครื่องขนาดใหญ่ (mainframe) ที่นำมาใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์นั้น มีลักษณะเหมือนตลับเทปเพลงธรรมดา สมัยหนึ่งเรานิยมใช้แถบบันทึกนี้เก็บข้อมูล เพราะราคาถูกกว่าสื่ออย่างอื่น แต่จะมีปัญหาตามมามากมาย เช่นในเรื่องความคลาดเคลื่อนของข้อมูล อีกทั้งยังมักจะเสียง่าย ในปัจจุบัน จึงหันมานิยมใช้จานบันทึก (diskette) จานบันทึกอัดแน่นหรือซีดี (CD) แทนกันหมดแล้ว
fault(ฟอลทฺ) n. ความผิดพลาด,ข้อบกพร่อง,ความคลาดเคลื่อน,ชั้นหินที่หักหรือเคลื่อนลง,การเสิร์ฟลูกออก,การเสิร์ฟลูกติดเน็ท. -Phr. (find fault (with)) บ่น,หาเรื่อง. -to a fault มากเกินไป. -Phr. (at fault งงงวย), Syn. defect,flaw
unerring(อันเอีย'ริง) adj. ไม่ผิดพลาด,ไม่คลาดเคลื่อน,แม่นยำ,เที่ยงตรง,ยึดมั่น
variant(แว'ริเอินทฺ) adj. เปลี่ยนแปลง,ผันแปร,แปรปรวน,แตกต่างกัน,คลาดเคลื่อนกัน,ไม่เหมือนกัน. n. สิ่งที่ไม่เหมือนกัน,ตัวแปร,สิ่งที่แตกต่างกัน,สิ่งที่ไม่เหมือนกับมาตรฐานหรือรูปแบบที่ปกติ, Syn. varying
variation(แว'ริเอ'เชิน) n. การเปลี่ยนแปลง,การผันแปร,การแปรปรวน,จำนวนที่เปลี่ยนแปลง,รูปแบบที่เปลี่ยนแปลง,ความคลาดเคลื่อน,การเปลี่ยนแปลงจากวงจรเดิม,ความเปลี่ยนแปลงของวงจรโคจรของดวงดาว,การเต้นระบำเดี่ยว,การผันแปรของสนามแม่เหล็ก,การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเดิม.
xmodemเอ็กซ์โมเด็มหมายถึง เกณฑ์วิธี (protocol) ในการถ่ายโอนข้อมูลผ่านโมเด็มที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล ซึ่งส่วนใหญ่จะผ่านทางสายโทรศัพท์ อันที่จริงแล้ว เอกซ์โมเด็มนั้น เป็นชื่อ โปรแกรมที่ใช้ในการส่งข้อมูล แต่ในปัจจุบัน คนทั่วไปมักจะเรียกแฟ้มข้อมูลที่ส่งด้วยวิธีนี้ว่า เอ็กซ์โมเด็ม ซึ่งสามารถรับ/ส่งข้อมูลได้ทั้งแฟ้มข้อมูลที่เป็นโปรแกรม และแฟ้ม เอกสารธรรมดา นอกจากนั้น ในระหว่างการส่งจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนด้วย การถ่ายโอนข้อมูลแบบที่เรียกว่า YMODEM และ ZMODEM ก็ได้รับการพัฒนามาจาก XMODEM นี้ แต่ทำได้เร็วกว่า และถ่ายโอนข้อมูลได้ทีละมากกว่า

English-Thai: Nontri Dictionary
anachronism(n) ความผิดสมัย,ความคลาดเคลื่อนเรื่องเวลา
discrepancy(n) ความคลาดเคลื่อน,ความแย้งกัน,ความไม่ตรงกัน
dislocate(vt) ทำให้คลาดเคลื่อน,แยกจากกัน,ทำให้เคลื่อนที่
dislocation(n) ความคลาดเคลื่อน,การแยกจากกัน,การเคลื่อนที่
error(n) ข้อผิดพลาด,ความคลาดเคลื่อน,ความผิด,บาป
fault(n) ความผิด,ข้อผิดพลาด,ข้อบกพร่อง,ความคลาดเคลื่อน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top