ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accost

AH0 K AO1 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accost-, *accost*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accost(vt) ทัก (ด้วยท่าทีที่ไม่สุภาพหรือขู่ให้กลัว), See also: เข้าไปทัก
accost(vt) เสนอขายตัว, Syn. solicit, approach

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accost(อะคอสทฺ', อะโคสทฺ') vt., n. เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญ, เข้าไปทัก, ชักชวนลูกค้า, การต้อนรับ, Syn. greet, salute, approach

English-Thai: Nontri Dictionary
accost(vt) ทักทาย, ปราศรัย, เกี้ยวพาราสี

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr. Jane, this isn't acceptable.First you accost my father-- oh, i wouldn't use the word "accost."คุณเจน นี่มันมากเกินไปแล้วนะ คุณไปพูดจาไม่ดีกับพ่อฉัน ผมคงไม่ใช้ คำว่า พูดไม่ดี The Scarlet Letter (2009)
I'm sorry to accost you here.ผมขอโทษที่ทักคุณตรงนี้ Human (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accostThe beggar accosted me for money.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเทียบฝั่ง[kān thīep fang] (n, exp) FR: accostage [ m ] ; abordage [ m ]
เข้าหา[khaohā] (v) EN: meet ; see  FR: accoster
เทียบ[thīep] (v) EN: come alongside ; be brought against ; get near  FR: accoster
เทียบฝั่ง[thīep fang] (v, exp) FR: accoster ; aborder
เทียบท่า[thīep thā] (v, exp) EN: enter the port  FR: accoster ; aborder

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ACCOST AH0 K AO1 S T
ACCOSTED AH0 K AA1 S T AH0 D
ACCOSTING AH0 K AA1 S T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accost (v) ˈəkˈɒst (@1 k o1 s t)
accosts (v) ˈəkˈɒsts (@1 k o1 s t s)
accosted (v) ˈəkˈɒstɪd (@1 k o1 s t i d)
accosting (v) ˈəkˈɒstɪŋ (@1 k o1 s t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
呼びかける(P);呼び掛ける(P);呼掛ける[よびかける, yobikakeru] (v1, vt) to call out to; to accost; to address (crowd); to appeal; (P) [Add to Longdo]
話し掛ける(P);話しかける[はなしかける, hanashikakeru] (v1, vt) to accost a person; to talk (to someone); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accost \Ac*cost"\, v. i.
   To adjoin; to lie alongside. [Obs.] "The shores which to the
   sea accost." --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accost \Ac*cost"\, n.
   Address; greeting. [R.] --J. Morley.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accost \Ac*cost"\ (#; 115), v. t. [imp. & p. p. {Accosted}; p.
   pr. & vb. n. {Accosting}.] [F. accoster, LL. accostare to
   bring side by side; L. ad + costa rib, side. See {Coast}, and
   cf. {Accoast}.]
   1. To join side to side; to border; hence, to sail along the
    coast or side of. [Obs.] "So much [of Lapland] as accosts
    the sea." --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   2. To approach; to make up to. [Archaic] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To speak to first; to address; to greet. "Him, Satan thus
    accosts." --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 accost
   v 1: speak to someone [syn: {address}, {accost}, {come up to}]
   2: approach with an offer of sexual favors; "he was solicited by
     a prostitute"; "The young man was caught soliciting in the
     park" [syn: {hook}, {solicit}, {accost}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top