ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

costly

K AA1 S T L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -costly-, *costly*, cost
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
costly(adj) ซึ่งใช้เวลาหรือความพยายาม
costly(adj) ซึ่งทำลายล้าง, Syn. damaging
costly(adj) แพง, See also: ราคาสูง, Syn. expensive, high-priced, pricy
costly(adj) ฟุ่มเฟือย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
costly(คอสทฺ'ลี) adj. แพง, มีราคาสูง, เป็นบทเรียนราคาแพง, มีค่ามาก, ฟุ่มเฟือย., See also: costliness n. ดูcostly, Syn. expensive, rich

English-Thai: Nontri Dictionary
costly(adj) แพง, มีค่ามาก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To complete these works in a style worthy of this great museum... has been a costly undertaking and one we could never have contemplated... without the generous patronage of the late Lord Greystoke.ให้เสร็จสมบูรณ์งานเหล่านี้ในรูป แบบคุ้มค่าของพิพิธภัณฑ์ที่ดีนี้ ... ได้รับการดำเนินการค่าใช้จ่ายและ หนึ่งที่เราอาจจะไม่เคยได้ครุ่นคิด ... โดยไม่ต้องอุปถัมภ์ใจกว้าง ของปลายลอร์ดสโตก Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Gio Monaco is a very costly watch Only three of them in Korea!จีโอ โมนาโคนะเป็นนาฬิกาที่มีค่ามากนะ! \ มีเพียง 3เรือนในเกาหลีนะ Art of Seduction (2005)
We've had too many costly delays already.สงสัยเราคงจะเยอะจัด แล้วนี่มันก็สายแล้ว American Duos (2007)
Let us hope it is not a costly one.หวังว่าครั้งนี้เราคงจะไม่ต้องจ่ายแพงหรอกนะ Rising Malevolence (2008)
And a costly one.แล้วก็สูงค่าด้วย Legacy of Terror (2009)
What new slights have prompted this costly eruption?แล้วนี่มันเรื่องอะไรอีก ถึงต้องทำลายของแบบนี้? Whore (2010)
A calculated risk following a costly victory on the planet Malastareความเสี่ยงที่คำนวณไว้แล้ว หลังชัยชนะราคาแพงบนดาวเคราะห์มาลัสแตร์ The Zillo Beast Strikes Back (2010)
A rare and costly thing, as clear and tasteless as water.หายากและราคาสูงนัก ใส และไร้รสเหมือนน้ำเปล่า ไม่ทิ้งร่องรอยใด The Wolf and the Lion (2011)
Based on his income, it'd be very costly if he got a divorce.จากรายได้ของเขา ถ้าเขาถูกฟ้อง คงต้องจ่ายมหาศาลเลยล่ะ Cloudy with a Chance of Murder (2012)
If you save us and this city a long and costly trial, waive your right to counsel and confess, right now.ถ้าคุณบันทึกเราและเมืองนี้ ทดลองใช้เวลานานและค่าใช้จ่าย สละสิทธิในการให้คำปรึกษาและ ยอมรับในขณะนี้ Jack Reacher (2012)
So it came as a relief when his failing health and a costly lawsuit were forcing them to sell to the competition.ดังนั้นจึงมาเป็นความโล่งอกเมื่อ สุขภาพของเขาและความล้มเหลวในคดีค่าใช้จ่าย ถูกบังคับให้พวกเขาจะขายให้กับ การแข่งขัน Jack Reacher (2012)
He comes down too early in a costly mistake.เขาร่วงเร็วเกินไป ค่าของความผิดพลาดนี้ The Longest Ride (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
costlyHe made many costly purchases.
costlyParking fines are very costly.
costlySalt was a rare and costly commodity in ancient times.
costlyThe broccoli is either costly or of poor quality.
costlyThe Japanese distribution system, characterized by layers of wholesale, is complex and costly.
costlyThis computer will prove costly in the long run.
costlyWith his income, he cannot afford the costly dinners.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีราคา(adj) expensive, See also: costly, dear, high-priced, exorbitant, lavish, overpriced, steep, Syn. แพง, Example: พวกดารามักใส่เสื้อผ้ามีราคากันทั้งนั้นแหละ, Thai Definition: ที่มีมูลค่ามาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มีค่า[mī khā] (adj) EN: valuable ; precious ; costly ; dear; expensive ; high-priced  FR: précieux ; de valeur ; onéreux
มีราคา[mī rākhā] (adj) EN: expensive ; costly ; dear ; high-priced ; exorbitant ; lavish ; overpriced ; steep  FR: précieux ; de valeur ; onéreux
หรู[rū] (x) EN: luxurious ; fancy ; magnificent ; gorgeous ; deluxe ; expensive ; costly ; sumptuous  FR: fastueux ; luxueux ; majestueux ; magnifique ; somptueux ; splendide ; de luxe ; pompeux
หรูหรา[rūrā] (x) EN: luxurious ; fancy ; magnificent ; gorgeous ; deluxe ; expensive ; costly ; sumptuous ; smart ; showy ; in great style  FR: fastueux ; luxueux ; majestueux ; magnifique ; somptueux ; splendide ; de luxe ; pompeux

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COSTLY K AA1 S T L IY0
COSTLY K AO1 S T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
costly (j) kˈɒstliː (k o1 s t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aufwändig; aufwendig [ alt ]; kostspielig { adj } | aufwändiger; aufwendiger [ alt ]; kostspieliger | am aufwändigsten; am aufwendigsten [ alt ]; am kostspieligstencostly | costlier | costliest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
高くつく;高く付く[たかくつく, takakutsuku] (exp, v5k) to be expensive; to be costly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Costly \Cost"ly\ (k?st"l?; 115), a. [From Cost expense.]
   [1913 Webster]
   1. Of great cost; expensive; dear.
    [1913 Webster]
 
       He had fitted up his palace in the most costly and
       sumptuous style, for the accomodation of the
       princess.               --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   2. Gorgeous; sumptuous. [Poetic.]
    [1913 Webster]
 
       To show how costly summer was at hand. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 costly
   adj 1: entailing great loss or sacrifice; "a dearly-won victory"
       [syn: {dearly-won}, {costly}]
   2: having a high price; "costly jewelry"; "high-priced
     merchandise"; "much too dear for my pocketbook"; "a pricey
     restaurant" [syn: {costly}, {dear(p)}, {high-priced},
     {pricey}, {pricy}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top