Search result for

เปลือง

(53 entries)
(0.0303 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เปลือง-, *เปลือง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปลือง[V] waste, See also: cost, consume, lose, spend, be used up, dissipate, squander, be extravagant with, Syn. เสีย, สิ้นเปลือง, Ant. ประหยัด, Example: คนไทยส่วนมากไม่นิยมเขียนเลขไทยมักอ้างว่าเขียนยากและก็เปลืองเนื้อที่มาก, Thai definition: ใช้หมดไปสิ้นไปเกินควร, หมดไปสิ้นไปโดยใช่เหตุ
เปลือง[V] waste, See also: cost, consume, squander, spend, lose, Syn. เสีย, สิ้นเปลือง, Ant. ประหยัด, Example: คนไทยส่วนมากไม่นิยมเขียนเลขไทยมักอ้างว่าเขียนยากและก็เปลืองเนื้อที่มาก, Thai definition: ใช้หมดไปสิ้นไปเกินควร, หมดไปสิ้นไปโดยใช่เหตุ
เปลืองใจ[V] discourage, See also: kill one's enthusiasm, Example: อย่าคิดถึงเขาให้เปลืองใจเลย, Thai definition: เสียกำลังใจ
เปลืองใจ[V] take a lot of trouble, See also: lose courage, give a lot of care, Syn. เหนื่อยใจ, Example: อย่าคิดถึงเขาให้เปลืองใจเลย
เปลืองตัว[V] be injurious to oneself, See also: smear one's reputation, tarnish or sully one's reputation, soil one's hand, Example: ผู้หญิงที่ขายความสวยย่อมจะมีแต่เปลืองตัวมีแต่ขาดทุนอยู่ร่ำไป
เปลืองตัว[V] be injurious to oneself, See also: to the prejudice of oneself, to the detriment of oneself, Example: ฉันว่าเธอเลิกกับผู้ชายคนนี้เสียดีกว่า อย่าเปลืองตัวมากไปกว่านี้เลย, Thai definition: เอาตัวเข้าแลกกับสิ่งที่ไม่คุ้มค่า
เปลืองที่[V] take up much space, See also: take up much land, Syn. เปลืองเนื้อที่, Example: การเก็บข้อมูลแบบบีซีดียังเปลืองที่มากกว่าการเก็บเป็นเลขฐานสองธรรมดา, Thai definition: กินเนื้อที่มาก
เปลืองเงิน[V] waste money, See also: squander money, dissipate money, Syn. สิ้นเปลือง, ฟุ่มเฟือย, Ant. ประหยัด, Example: เราเปลืองเงินไปเปล่าๆ หลายพันบาท
เปลืองเงิน[V] be extravagant, See also: squander, lavish, dissipate, prodigal, Syn. เปลือง, สุรุ่ยสุร่าย, ฟุ่มเฟือย, Example: พวกเศรษฐีก็อย่างนี้แหละ ไม่มีอะไรทำก็หาเรื่องให้เปลืองเงินเล่น, Thai definition: ใช้จ่ายเงินจำนวนมากโดยใช่เหตุ
เปลืองเวลา[V] waste time, See also: take much time, lose time, Syn. เสียเวลา, Example: งานนี้เปลืองเวลามาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เปลือง(เปฺลือง) ก. ใช้หมดไปสิ้นไปเกินควร, หมดไป สิ้นไปโดยใช่เหตุ, เช่น เปลืองเงิน เปลืองเวลา เปลืองที่.
เปลือง(เปฺลือง) ว. ลักษณะที่หมดไปสิ้นไปเกินควร เช่น ใช้เงินเปลือง.
เปลืองใจก. เสียกำลังใจ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Move forward and make space for that one!เปลืองตัง Gomorrah (2008)
So she stripped it away.แล้วเธอก็เปลืองผ้าออกจนหมด The Ruins (2008)
Just costing me money. Z: Come on, Harvey.ทำให้เปลืองเงินฉัน รีบไปกันเถอะ ฮาร์วีย์ Fighting (2009)
But I'm taking it as it goes, you know? I know. I hear that.เอ่อ แล้วรู้ใช่มั้ยจ่ายแบบนั้น คุณเปลืองเงินกว่าธรรมดา The Girlfriend Experience (2009)
Don't get off stingy with your bullets.อย่าไปกลัวเปลืองกระสุน. Zombieland (2009)
It's nice being able to waste bullets on apples.รู้สึกดีแฮะ ที่เปลืองกระสุนกับลูกแอ๊ปเปิ้ลได้ Ourselves Alone (2009)
Yeah. it's nice being able to waste apples.ใช่, รู้สึกดี ที่เปลืองกระสุนกับลูกแอ๊ปเปิ้ลได้ Ourselves Alone (2009)
Let's show corporate... that we're lean, mean, Buy More Machine.แสดงให้บริษัทเห็นว่าเรา.. ลดกระบวนการที่สิ้นเปลืองออก หมายถึง ซื้อเครื่องเพิ่ม Chuck Versus the First Kill (2009)
And, according to Nanba-san's report Akiyoshi Kanako's fingerprints were found on the body's eyelids.และตามรายงานของนันบะซัง... ...พบลายนิ้มมือของอาคิโยชิ คานาโกะบนเปลืองตาของศพ Episode #1.5 (2009)
Had those,took 'em down. Waste of space.เปลืองพื้นที่น่า The Scarlet Letter (2009)
People hated him because he made them feel ashamed that they weren't doing more.เพราะเขาทำให้คนอื่นๆ ละอายใจ ไม่กล้าใช้อะไร สิ้นเปลืองอีก The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Do you know how expensive that is?ลูกรู้ไหมว่ามันสิ้นเปลืองเงินมากแค่ไหน The Lovely Bones (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เปลือง[v.] (pleūang) EN: waste ; cost ; consume ; be consumed ; require ; lose ; spend ; be used up ; dissipate ; take up ; squander ; be extravagant with   FR: coûter ; dépenser ; prendre ; requérir ; nécessiter ; dilapider ; gaspiller
เปลืองตัว[v. exp.] (pleūang tūa) EN: be injurious to oneself ; smear one's reputation ; tarnish /sully one's reputation ; soil one's hand   FR: ternir sa réputation
เปลืองที่[v. exp.] (pleūang thī) EN: take up much space ; take up much land   FR: nécessiter beaucoup d'espace
เปลืองเงิน[v. exp.] (pleūang ngoen) EN: waste money ; squander money ; dissipate money   FR: dilapider l'argent ; dilapider les finances ; gaspiller l'argent
เปลืองเงิน[adj.] (pleūang ngoen) EN: strip off ; unclothe; undress ; take off ; remove the clothing   FR: coûteux ; onéreux
เปลืองเวลา[v. exp.] (pleūang wēlā) EN: waste time ; take much time ; lose time   FR: demander du temps ; gaspiller le temps ; perdre du temps
เปลืองใจ[v.] (pleūangjai) EN: take a lot of trouble ; lose courage ; give a lot of care   
เปลืองใจ[v.] (pleūangjai) EN: discourage ; kill one's enthusiasm   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eat up[PHRV] ใช้มาก, See also: เปลืองมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
auxiliary memoryหน่วยความจำช่วย <คำแปล>หมายถึงหน่วยความจำที่ใช้เก็บข้อมูลนอกเครื่องคอมพิวเตอร์ (เพิ่มไปจากหน่วยความจำหลัก) เช่น จานบันทึก เมื่อใดที่ต้องการใช้ ก็ให้เครื่องคอมพิวเตอร์นำมาเก็บในเครื่อง จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม แล้วเก็บลงใหม่ก็ได้ ทั้งนี้เพื่อมิให้สิ้นเปลืองหน่วยความจำหลักในเครื่องคอมพิวเตอร์
auxiliary storageหน่วยเก็บช่วย <คำแปล>หมายถึงหน่วยความจำหรือหน่วยเก็บที่ใช้เก็บข้อมูลนอกเครื่องคอมพิวเตอร์ (เพิ่มไปจากหน่วยความจำหลัก) เช่น จานบันทึก เมื่อใดที่ต้องการใช้ ก็ให้เครื่องคอมพิวเตอร์นำมาเก็บในเครื่อง จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม แล้วเก็บลงใหม่ก็ได้ ทั้งนี้เพื่อมิให้สิ้นเปลืองหน่วยความจำหลักในเครื่องคอมพิวเตอร์มีความหมายเหมือน auxiliary memory
bitmapped fontแบบอักษรบิตแมปหมายถึง แบบอักษรที่มีลักษณะของบิตแมป กล่าวคือประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ รวมตัวกันที่เรียกว่าจุดภาพ (pixel) เมื่อขยายขนาดให้ใหญ่ จะเห็นรอยหยัก ๆ ไม่เรียบสวย กับทั้งยังเปลืองที่เก็บมาก ดู bitmapped image ประกอบ
candle(แคน'เดิล) {candled,candling,candles} n.เทียน,เทียนไข,หน่วยความเข้มของแสงสว่าง vt. ส่องแสงตรวจ -Id. (burn the candle at both ends สิ้นเปลืองพลังมากเกินไป), See also: candler n. ดูcandle
consume(คันซูม') {consumed,consuming,consumes} vt. บริโภค,ผลาญ,กิน,กลืนใช้อย่างฟุ่มเฟือย,ครอบงำ. vi. สูญสลาย,สิ้นเปลือง,สูญสิ้น
cost(คอสทฺ) {cost,cost,costing,costs} n. ทุน,ต้นทุน,ทุนที่ซื้อมา,ค่าโสหุ้ย,ค่าใช้จ่าย,ค่าตอบแทน,ค่าเสียหาย,ค่าฤชาธรรมเนียม,ค่าธรรมเนียมฟ้องร้อง. -at all costs โดยทุกวิถีทาง vt. เป็นมูลค่า,เป็นราคา,ต้องใช้,ต้องเสีย vi. หมดเปลือง,สิ้นเปลือง,หาค่าประเมิน -Conf.
dalliance(แดล'ลิเอินซฺ) n. ความอืดอาด,การปล่อยเวลาให้หมดเปลืองไปเปล่า ๆ ,การพูดจาเกี้ยว, Syn. amour
dally(แดล'ลี) {dallied,dallying,dallies} vi. หยอกล้อ,เกี้ยวเล่น,ฆ่าเวลา vt.ทำให้หมดเปลืองเวลา, See also: dallier n. ดูdally dallyingly adv. ดูdally, Syn. idle
denudation(เดนนิวเด'เชิน) n. การทำให้ว่างเปล่า,การทำให้เปลือย,การเปลือง,การชะ,การล้าง,การสึกกร่อน,การเพิกถอนสิทธิ์, See also: denudative adj. ดูdenudation
devour(ดิเวา'เออะ) vt. กลืน,กินอย่างตะกละ ตะกลาม,เผาผลาญ,ใช้อย่างสิ้นเปลือง,หมกมุ่น., See also: devourer n. ดูdevour devouringly adv. ดูdevour

English-Thai: Nontri Dictionary
deplete(vt) ใช้หมด,ทำให้สูญเสีย,ทำให้สิ้นเปลือง,ทำให้ลดน้อยลง
depletion(n) การใช้จนหมดสิ้น,การสูญเสีย,ความสิ้นเปลือง
expense(n) ค่าใช้จ่าย,ค่าโสหุ้ย,ความสิ้นเปลือง,การใช้จ่าย
expensive(adj) แพง,มีราคาสูง,สิ้นเปลือง
extravagance(n) ความสิ้นเปลือง,ความสุรุ่ยสุร่าย,ความฟุ่มเฟือย
extravagant(adj) สิ้นเปลือง,สุรุ่ยสุร่าย,ฟุ่มเฟือย
prodigality(n) ความฟุ่มเฟือย,ความสุรุ่ยสุร่าย,ความสิ้นเปลือง
waste(n) ของเสีย,ความเสียหาย,การสิ้นเปลือง,ที่ร้าง
wasteful(adj) สุรุ่ยสุร่าย,เปลือง,ไร้ประโยชน์,ร่อยหรอ,รกร้าง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top