Search result for

costings

(600 entries)
(0.0352 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -costings-, *costings*, costing
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา costings มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *costings*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cost[N] ความเสียหาย, Syn. damage, harm
cost[N] ค่าใช้จ่าย, See also: จำนวนเงินที่ต้องใช้, Syn. price, payment
cost[VT] คำนวณเงินที่ต้องการ
cost[N] ต้นทุน
cost[VT] ทำให้สิ้นเปลือง, See also: ทำให้สูญเสีย
cost[VI] มีมูลค่า, See also: มีราคาเท่ากับ, Syn. be priced at, be valued
cost[VI] มีราคาแพง, Syn. be expensive
costa[N] กระดูกซี่โครง
accost[VT] ทัก (ด้วยท่าทีที่ไม่สุภาพหรือขู่ให้กลัว), See also: เข้าไปทัก
accost[VT] เสนอขายตัว, Syn. solicit, approach
costal[ADJ] ที่เกี่ยวกับกระดูกซี่โครง
costar[N] ดาราร่วมแสดง
costly[ADJ] ซึ่งใช้เวลาหรือความพยายาม
costly[ADJ] ซึ่งทำลายล้าง, Syn. damaging
costly[ADJ] แพง, See also: ราคาสูง, Syn. expensive, high-priced, pricy
costly[ADJ] ฟุ่มเฟือย
cost up[PHRV] ตีราคา, See also: ประเมินราคา
costive[ADJ] ชักช้า, See also: รีๆ รอๆ, Syn. hesitant
costume[N] เครื่องแต่งกาย, See also: เครื่องแต่งตัว, Syn. dress, attire, clothes
costume[VT] จัดเสื้อผ้าให้กับ
costume[VT] แต่งตัว, See also: ใส่เสื้อผ้าอาภรณ์, ใส่อาภรณ์ประดับ, Syn. dress up
costumer[N] ผู้ที่จัดทำเกี่ยวกับเสื้อผ้า
low-cost[ADJ] ราคาต่ำ, See also: ราคาถูก, Syn. cheap, inexpensive, Ant. expensive
Pentecost[N] เทศกาลเฉลิมฉลองของศาสนาคริสต์ตรงกับวันอาทิตย์ที่7หลังวัน Easter, Syn. Whitsun, Whitsunday
at any cost[IDM] ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม
cost a bomb[SL] แพงมาก
intercostal[N] กล้ามเนื้อที่อยู่ระหว่างซี่โครง
intercostal[ADJ] ระหว่างซี่โครง, See also: ซึ่งเกิดระหว่างซี่โครง
at all costs[IDM] ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม
cost the earth[IDM] แพงมหาศาล, See also: แพงหูฉี่
bathing costume[N] ชุดว่ายน้ำ (คำเก่า), Syn. swimsuit
cost a pretty penny[IDM] มีราคาแพง
cost an arm and a leg[IDM] ราคาสูงเกินไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accost(อะคอสทฺ', อะโคสทฺ') vt.,n. เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญ, เข้าไปทัก, ชักชวนลูกค้า, การต้อนรับ, Syn. greet, salute, approach)
corticosteroid(คอทะโคสเทอ'รอยด) n. steroidที่ได้จากเปลือกหมวกไต
cost(คอสทฺ) {cost,cost,costing,costs} n. ทุน,ต้นทุน,ทุนที่ซื้อมา,ค่าโสหุ้ย,ค่าใช้จ่าย,ค่าตอบแทน,ค่าเสียหาย,ค่าฤชาธรรมเนียม,ค่าธรรมเนียมฟ้องร้อง. -at all costs โดยทุกวิถีทาง vt. เป็นมูลค่า,เป็นราคา,ต้องใช้,ต้องเสีย vi. หมดเปลือง,สิ้นเปลือง,หาค่าประเมิน -Conf.
cost-Pref."ซี่โครง"
costa(คอส'ทะ,โคส'ทะ) n. ซี่โครง,เส้นกลางใบ,สัน,ริม,ขอบ,เส้นเลือดที่ปีกแมลง -pl. costae
costal(คอส'เทิล) adj. เกี่ยวกับซี่โครงหรือส่วนข้างของร่างกาย
coster(คอส'เทอะ,-มังเกอะ) n. พ่อค้าเร่ขายผลไม้ ผักปลา และอื่น ๆ
costermonger(คอส'เทอะ,-มังเกอะ) n. พ่อค้าเร่ขายผลไม้ ผักปลา และอื่น ๆ
costive(คอส'ทิฟว) adj. ท้องผูก,ช้า,พูดช้า
costly(คอสทฺ'ลี) adj. แพง,มีราคาสูง,เป็นบทเรียนราคาแพง,มีค่ามาก,ฟุ่มเฟือย., See also: costliness n. ดูcostly, Syn. expensive,rich
costo-Pref."ซี่โครง"
costotomy(โคสทอท'โทมี) n. การผ่าซี่โครงออก
costume(คอส'ทุม) {costumed,costuming,costumes} n. เครื่องแต่งกาย,เสื้อผ้าอาภรณ์,แบบเครื่องแต่งกาย,เครื่องแต่งกายของสตรี,เสื้อผ้าอาภรณ์ของสตรี,ชุดแสดงละคร vt. แต่งตัว,ใส่เสื้อผ้าอาภรณ์,ใส่เครื่องแต่งตัว, Syn. clothes,clothes,dress,outfit
costumer(คอสทิว'เมอะ,-เมีย) n. ช่างทำเสื้อผ้าอาภรณ์
costumier(คอสทิว'เมอะ,-เมีย) n. ช่างทำเสื้อผ้าอาภรณ์
deoxycorticosteroneดูที่ adrenal gland
unicostate(ยูนิคอส'เทท) adj. มีซี่โครงเดียว, (ใบไม้) มีก้านเดียว

English-Thai: Nontri Dictionary
accost(vt) ทักทาย,ปราศรัย,เกี้ยวพาราสี
COST OF cost of living(n) ค่าครองชีพ
cost(n) ราคา,ค่าโสหุ้ย,ทุน,มูลค่า,ต้นทุน,ค่าใช้จ่าย,ค่าเสียหาย
cost(vt) มีราคา,เป็นมูลค่า,ทำให้ต้องเสีย
costliness(n) ราคาสูง
costly(adj) แพง,มีค่ามาก
costume(n) เสื้อผ้าอาภรณ์,เครื่องแต่งตัว
costume(vt) แต่งตัว,ใส่เสื้อผ้า
costumer(n) ช่างตัดเสื้อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pure lost costจำนวนค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pluricostateเป็นหลายสันตามยาว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pleura, costalเยื่อหุ้มปอดส่วนซี่โครง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pleurisy, costalเยื่อหุ้มปอดส่วนซี่โครงอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pure burning costค่าเสียหายแท้จริง มีความหมายเหมือนกับ burning cost [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
legal (costs and expenses) insuranceการประกันภัยคดีความ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
legal (costs and expenses) insuranceการประกันภัยคดีความ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
legal costs extensionการขยายความคุ้มครองคดีความ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
living, cost ofค่าครองชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
litigation costs and expensesค่าใช้จ่ายในการสู้คดี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
respiration, costal; respiration, thoracicการหายใจด้วยอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rib; costaซี่โครง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiration, thoracic; respiration, costalการหายใจด้วยอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
replacement cost insuranceการประกันภัยมูลค่าของใหม่ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
replacement cost insuranceการประกันภัยมูลค่าของใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
space, intercostalช่องหว่างซี่โครง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
siccostabile-ทนแห้ง, -แห้งไม่เสีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sternocostal-กระดูกอกร่วมซี่โครง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subcostalใต้ชายโครง [มีความหมายเหมือนกับ hypochondriac ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oncostค่าใช้จ่ายประจำ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
arch, costalส่วนโค้งซี่โครง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acquisition costค่าใช้จ่ายในการขาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
advance the costsออกเงินทดรองค่าฤชาธรรมเนียม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
burning costค่าเสียหายพื้นฐาน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
median nerve; costa; midribเส้นกลางใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
midrib; costa; median nerveเส้นกลางใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
mycostasisการระงับเชื้อรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mycostatสารระงับเชื้อรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
costal pleuraเยื่อหุ้มปอดส่วนซี่โครง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
costal pleurisyเยื่อหุ้มปอดส่วนซี่โครงอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
costal respiration; respiration, thoracicการหายใจด้วยอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
costalgiaอาการปวดซี่โครง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
costapalmate-รูปฝ่ามือแกมขนนก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
costateเป็นสันตามยาว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
costectomyการตัดซี่โครง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
costsค่าฤชาธรรมเนียม, ค่าธรรมเนียม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
costs of actionค่าฤชาธรรมเนียมในการฟ้องคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
costs of executionค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
caecostomy; cecostomy; typhlostomyศัลยกรรมทำรูเปิดกระพุ้งไส้ใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cecostomy; caecostomy; typhlostomyศัลยกรรมทำรูเปิดกระพุ้งไส้ใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
capital costsรายจ่ายในการบำรุงรักษาทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
C. & F. (Cost and Freight)ราคาสินค้าที่รวมต้นทุนและค่าระวางพาหนะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
costs of redemptionค่าฤชาธรรมเนียมในการไถ่ทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
costs to abide the eventค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความที่ฝ่ายแพ้ต้องจ่ายแทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
costuleเส้นกลางใบย่อย [เฟิร์น] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
carry costsเสียค่าฤชาธรรมเนียมแทนคู่ความฝ่ายที่ชนะคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Cost and Freight (C. & F.)ราคาสินค้าที่รวมต้นทุนและค่าระวางพาหนะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cost escalation coverความคุ้มครองต้นทุนเพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cost of completionค่าทดแทนความเสียหายโดยสิ้นเชิง (ในกรณีผิดสัญญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cost of insuranceค่าประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cost, Insurance and Freightประเภทของสัญญาซื้อขายน้ำมันที่ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบในการส่งน้ำมันไปถึงผู้ซื้อ , ประเภทของสัญญาซื้อขายน้ำมันที่ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบในการส่งน้ำมันไปถึงผู้ซื้อ และจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าขนส่งและค่าประกันภัยแทนผู้ซื้อ [ปิโตรเลี่ยม]
Export costing and pricingการกำหนดต้นทุนและราคาส่งออก [เศรษฐศาสตร์]
Costต้นทุน, ต้นทุน, ค่าใช้จ่าย
โดยทั่วไปหมายถึงค่าของสิ่งของใดก็ตามที่ต้องเสียไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอีกสิ่งหนึ่งโดยการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือการผลิต ทางเศรษฐศาสตร์มันจะใช้แนวคิด "ต้นทุนค่าเสียโอกาส" เพื่อใช้วัดต้นทุนต่างๆ โดยจะครอบคลุมทั้งต้นทุนที่ต้องจ่ายออกไปเป็นตัวเงินจริงๆ และจ่ายออกไปโดยไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ค่าเสียเวลา [เศรษฐศาสตร์]
Cost analysisการวิเคราะห์ต้นทุน [เศรษฐศาสตร์]
Cost-benefit analysisการวิเคราะห์ต้นทุนต่อผลตอบแทน [เศรษฐศาสตร์]
Cost effectivenessปรสิทธิผลในการใช้ต้นทุน [เศรษฐศาสตร์]
Cost of livingค่าครองชีพ [เศรษฐศาสตร์]
Cost of living adjustmentการปรับค่าครองชีพ [เศรษฐศาสตร์]
Cost of living indexดัชนีค่าครองชีพ [เศรษฐศาสตร์]
Distribution costค่าใช้จ่ายการจัดจำหน่าย [เศรษฐศาสตร์]
Capital costต้นทุนของเงินทุน [เศรษฐศาสตร์]
Equipment costต้นทุนของอุปกรณ์ [เศรษฐศาสตร์]
Transport costค่าขนส่ง [เศรษฐศาสตร์]
Value analysis (Cost control)การวิเคราะห์คุณค่า (การควบคุมต้นทุนการผลิต) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Academic costumeเครื่องแบบในสถานศึกษา [TU Subject Heading]
Academic costumeเครื่องแบบในสถานศึกษา [TU Subject Heading]
Academic costumeเครื่องแบบในสถานศึกษา [TU Subject Heading]
Activity based costingการบัญชีต้นทุนกิจกรรม [TU Subject Heading]
Art, Costa Ricanศิลปะคอสตาริกา [TU Subject Heading]
Arts, Costa Ricanศิลปกรรมคอสตาริกา [TU Subject Heading]
College costsค่าเล่าเรียน [TU Subject Heading]
Costต้นทุนการผลิต [TU Subject Heading]
Cost accountingการบัญชีต้นทุน [TU Subject Heading]
Cost and standard of livingค่าครองชีพและมาตรฐานการครองชีพ [TU Subject Heading]
Cost controlการควบคุมต้นทุนการผลิต [TU Subject Heading]
Cost effectivenessต้นทุนและประสิทธิผล [TU Subject Heading]
Cost of operationค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน [TU Subject Heading]
Cost-plus contractsสัญญาการกำหนดราคาจากต้นทุนบวกส่วนเพิ่มที่ตกลงกัน [TU Subject Heading]
Costsค่าใช้จ่าย [TU Subject Heading]
Costs (Law)ค่าใช้จ่าย (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Costs, Industrialค่าใช้จ่ายในการผลิต [TU Subject Heading]
Costumeเครื่องแต่งกาย [TU Subject Heading]
Costume designการออกแบบเครื่องแต่งกาย [TU Subject Heading]
Costume designersนักออกแบบเครื่องแต่งกาย [TU Subject Heading]
Costume in literatureเครื่องแต่งกายในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Costume jewelryเครื่องประดับแฟชั่น [TU Subject Heading]
Life cycle costingต้นทุนรวมตลอดวงจรชีวิต [TU Subject Heading]
Equipment costต้นทุนของบริภัณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Cost ofค่ารักษาพยาบาลทางทันตกรรม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Medical care, Cost of ; Health care costsค่ารักษาพยาบาล [TU Subject Heading]
Transaction costsค่าใช้จ่ายทางธุรกรรม [TU Subject Heading]
Travel costsค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว [TU Subject Heading]
Value analysis (Cost control)การวิเคราะห์คุณค่า (การควบคุมต้นทุนการผลิต) [TU Subject Heading]
Transfer Haulage Cost ค่าขนถ่าย
ค่าขนย้ายในการขนกากของเสียจากสถานีขนย้ายไป ยังที่ทิ้ง ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่สถานีขนย้าย [สิ่งแวดล้อม]
Clean up Costs ค่าทำความสะอาด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บในกรณีที่ผู้ประกอบ กิจกรรมทำความสกปรก ต่อบริเวณสาธารณะและรัฐต้องทำความสะอาดให้ [สิ่งแวดล้อม]
Opportunity Cost ต้นทุนค่าเสียโอกาส
ผลประโยชน์ที่เสียไปเนื่องจากการไม่ใช้ ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่มีอยู่อย่างจำกัด อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตัวอย่างเช่น ต้นทุนค่าเสียโอกาสของการทำงานในกิจการ ของตนเองของบุคคลหนึ่ง ก็คือค่าจ้างสูงสุดที่เขาจะได้รับ จากการทำงานในที่อื่น ๆ นักเศรษฐศาสตร์ใช้แนวคิดของต้นทุนค่าเสียโอกาสในการตัดสินว่ามีการใช้ ทรัพยากรนั้นอย่างมีคุณค่าหรือไม่ จากตัวอย่างข้างต้นการทำงานในกิจการของตนเองของบุคลหนึ่งจะถือว่ามี ประสิทธิภาพสูงสุดก็ต่อเมื่อรายได้ที่เขาได้รับจากการทำงานที่อื่นๆ มีสำนวนที่พูดกันเสมอๆ ว่า"ไม่มีอาหารกลางวันที่ได้มาดดยไม่ต้องซื้อ (There is no such thing as afree lunch)" ซึ่งสะท้อนให้เห็นความจริงในโลกที่ว่าสินค้าปละบริการต่างๆ ทุกชนิดต่างก็มีต้นทุนค่าเสียโอกาศทั้งสิ้น [สิ่งแวดล้อม]
Joint Product Cost ต้นทุนผลิตสินค้าร่วม
ต้นทุนในการผลิตสินค้า 2 ชนิด หรือมากกว่าที่เกิดจากกระบวนการผลิตเดียวกันและไม่สามารถแยกออกได้ว่า ส่วนใดเป็นต้นทุนการผลิตที่เกิดจากสินค้าชนิดใด [สิ่งแวดล้อม]
Joint Product Cost ต้นน้ำลำธาร
พื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำ มีลักษณะเป็นภูเขาสูงชัน มีการกัดชะพังทลายของดินได้ง่าย ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ วันที่ 2 มิถุนายน 2530 กำหนดให้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ, 1 บี และชั้นที่ 2 เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธาร และถึงแม้ว่าสภาพป่าของพื้นที่นั้นจะมีต้นไม้อยู่น้อยเพียงใดก็ตาม ก็มิให้กำหนดเป็นป่าเสื่อมโทรมตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2528 [สิ่งแวดล้อม]
Cost Insurance Freight (C.I.F.) Price ราคารวมค่าระวางและประกันภัยสินค้า
เงื่อนไขราคาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (ดู Incoterms) เป็นราคารวมตั้งแต่ตัวสินค้านั้น ค่าระวางเรือขนส่งสินค้าจนถึงเมืองท่าปลายทางตามที่ระบุ รวมทั้งค่าประกันภัยในตัวสินค้านั้น ๆ ด้วย ซึ่งหมายถึง ผู้ขายสินค้าตามเงื่อนไขราคานี้ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งค่าระวางเรือ ค่าภาษีขาออก ค่าประกันภัย และอื่นๆ จนกว่าสินค้าจะถึงเมืองปลายทาง ส่วนผู้ซื้อก็จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นหลักจากสินค้าถึงเมืองท่าปลายทางตามที่ระบุแล้ว สินค้านำเข้าของไทยส่วนใหญ่จะนำเข้ามาในเงื่อนไขราคานี้ [สิ่งแวดล้อม]
Cost, Insurance and Freightมูลค่าสินค้าที่คำนวณ ณ แหล่งซื้อ เป็นมูลค่าสินค้าเข้าซึ่งรวมต้นทุนสินค้า ค่าประกันภัย และค่าระวาง ซึ่งคำนวณจากจุดส่งออก ณ ท่าเรือหรือท่าอากาศยาน ไปสู่ท่าเรือหรือท่าอากาศยานของประเทศผู้ซื้อ [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
direct cost (n) ต้นทุนตรง
opportunity cost (n) ค่าเสียโอกาส - สิ่งที่จะได้รับหากไม่ได้ทำการณ์หนึ่ง เช่น ถ้าเลือกลงทุนในหุ้น ก็จะไม่ได้ดอกเบี้ยจากการฝากเงินในธนาคาร ดอกเบี้ยนี้คือค่าเสียโอกาสนั้นเอง
opportunity costค่าเสียโอกาส

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Costa Rica?- Costa Rica? The Falcon and the Snowman (1985)
Find the third, at all costs.ค้นหาเลขชุดที่สามทุกวิถีทาง Odyssey (2008)
Pretty soon, you'll be sporting a homemade costume and leading a double identity just like the rest of us.จะดีขั้นในไม่ช้า คุณเป็นที่ใจกล้าที่แต่งกายแบบธรรมดา\ เป็นผู้นำที่มีสองด้านแบบที่เป็นอยู่ขณะนี้ Odyssey (2008)
And costs more.- และมีค่ามากกว่าด้วย Not Cancer (2008)
And that little piece of business cost me $700.และนั่นเป็นชิ้นส่วนเล็กๆของธุรกิจ ค่าแรงผม 700 เหรียญ Not Cancer (2008)
Why does it cost $2,300 to fix a coffee machine?ทำไมค่าซ่อมเครื่องชงกาแฟตั้ง 2,300 ดอลล่าร์ Not Cancer (2008)
No, saving lives costs money,ไม่ใช่... .. ช่วยชีวิตต้องใช้เงิน Adverse Events (2008)
You recognized House's name, and you're the first patient I've seen who actually enjoyed being accosted by him.คุณระบุชื่อเฮาส์ และคุณเป็นคนไข้คนแรกที่ฉันเคยเห็น ที่มีความสนุกไป\\\ กับการรักษาของเขา Lucky Thirteen (2008)
I almost cost a four-year-old his life.ฉันเกือบจ่าย ด้วยชีวิตของเด็ก 4 ขวบ Emancipation (2008)
How many hostages do you think it would cost meคุณคิดว่าจะใช้ตัวประกันกี่คนไปกับผม Last Resort (2008)
Costa rica.คอสตาริก้า Last Resort (2008)
Well, that's the cost of your mistake.ความผิดพลาดของนายก่อให้เกิดความเสียหาย Pilot (2008)
Let us hope it is not a costly one.หวังว่าครั้งนี้เราคงจะไม่ต้องจ่ายแพงหรอกนะ Rising Malevolence (2008)
We must maintain order at all costs.เราต้องรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม The Labyrinth of Gedref (2008)
We must defend the kingdom at all cost.ต้องนึกถึงการป้องกันอาณาจักรเป็นหลัก The Labyrinth of Gedref (2008)
But, sir, our mission is to defend this facility at all costs.แต่ว่าท่านครับ หน้าที่ของเราต้องปกป้องฐาน อย่างสุดความสามารถนะครับ Rookies (2008)
You must protect me at all costs.เจ้าต้องคุ้มกันข้าไม่ว่ายังไงก็ตาม Lair of Grievous (2008)
But at what cost?แต่แลกกับอะไรล่ะ? To Kill the King (2008)
At the cost of women and children, fathers and sons!ต้องแลกด้วย ผู้หญิงและเด็กพ่อและลูก! To Kill the King (2008)
And Merlin - the young Pendragon must live, no matter what the cost.อาเธอร์จะต้องรอด ไม่ว่าต้องแลกด้วยสิ่งใด Le Morte d'Arthur (2008)
What's with this costume?ฉันบอกแล้วไงว่าให้แต่งธรรมดาก็พอ นี่มันอะไรกันเนี่ย Scandal Makers (2008)
It'll cost you 200.ฉันคิดราคา สอง... Beethoven Virus (2008)
And the audition cost that you told me of.อ้อ นี่ค่ะ ค่าออดิชั่นที่คุณบอกไว้ Beethoven Virus (2008)
I shall fulfill your wishes at all cost.ข้าจะช่วยให้ท่านสมปรารถนาแน่นอน The Kingdom of the Winds (2008)
Not one hour from this very door we were accosted by... .. a bunch of ruffians...เกือบหนึ่งชั่วโมงก่อนถึงที่นี่ เราถูกคุกคามมาตลอดทาง... ..จากพวกนักเลงข้างถนน.. The Secret of Moonacre (2008)
Dancers don't need costumes or scenery anymore.นักเต้นไม่ต้องใช้เสื้อผ้าหรือฉากอีกต่อไปแล้ว The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Make a costume, shithead!ก็ไปตัดชุดมาซิ ไอ้โง่! Superhero Movie (2008)
A costume.ชุด ฟอร์ม Superhero Movie (2008)
Someone who will, at any cost, survive!บางคนที่ ยอมจ่ายเพื่อให้ชีวิตรอด Superhero Movie (2008)
eating junk food, wearing fake beards, and we found your costume in the garbage outside.สวมหนวดปลอม เราเห็นชุดนาย ในถังขยะด้านนอก Superhero Movie (2008)
- By the way, your costume sucks. - Out of my way!- คือว่า ชุดคุณเจ๋งนะ ออกไปจากทางฉัน Superhero Movie (2008)
Well, I don't like it. It'll cost a fortune to get this house ready for a royal visit.แต่ข้าไม่เห็นด้วย เราคงต้องใช้ทุนมากในการตระเตรียมพื้นที่ The Other Boleyn Girl (2008)
At what cost?ไม่ีมีวิธีอื่นรึไง? The Dark Knight (2008)
#My dick cost a late-night fee #จ้อนฉันเสียค่าธรรมเนียมยามดึก Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
The Gucci bag cost more!กระเป๋ากุชชี่มันแพงไป Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Maybe I didn´t understand what our relationship meant to her... how much it cost her.บางทีเบนอาจไม่เก็ตว่า ความสัมพันธ์เรามีความหมายสำหรับเธอ เธอต้องเสียไรไปบ้าง Shutter (2008)
And then we couldn't get her out of her costume for, like, a month afterwards.แล้วหลังจากนั้นเธอก็ไ่ม่ยอมถอดชุดออก มาตั้งเกือบเดือนแน่ะ Marley & Me (2008)
You just cost me quite a bit of money darling.คุณเพิ่งทำให้ฉันเสียเงินก้อนโตไปนะ ที่รัก Quantum of Solace (2008)
acostarias you with anyone.acostarias you with anyone. Quantum of Solace (2008)
Is the cost of the war.มันเป็นแบบนี้เพราะสงคราม Quantum of Solace (2008)
That's a cute costume, Lil.ชุดน่ารักมากเลย ลิล The House Bunny (2008)
I'd wanna know the girl's name, and how much it's going to cost.แม่อยากรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นชื่ออะไร และค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ WarGames: The Dead Code (2008)
The games will be starting soon. Here are your costumes. - Games?เกมส์ กำลังจะเริ่ม นี่ชุดคุณ Made of Honor (2008)
- Costumes. - Our costumes?เกมส์ หรือ ชุด Made of Honor (2008)
That's gonna cost the Yank the gold medal.นั่น ถ้าจะต้องให้ เหรียญทอง ไปซะเลยนะนั่น Made of Honor (2008)
So that meeting we just had might have cost him $200,000?เจอกันคราวหน้า เราได้จากเขาแค่สองแสนเองรึ? Frost/Nixon (2008)
How much has it cost?มันต้องจ่ายกันไปเท่าไรล่ะ? Frost/Nixon (2008)
They say that moisture on my upper lip cost me the presidency.เขาว่ากันว่า เหงื่อตรงฝีปากผม\ ทำให้ผมได้เป็น ปธน. Frost/Nixon (2008)
And it will cost you an arm and leg.และมันจะรวมค่าวางแขนและขาของคุณด้วย The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
You talk of losing fingers. This garage is costing me an arm and a leg.คุณคุยเรื่องเสียนิ้วมือ ที่อู่นี้ผมคือต้นทุนต่อแขนต่อขา The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
costI will share with you in the cost of the taxi.
costI had hoped to got another 50,000 miles out of my car, but it gave up the ghost on the expressway and it would cost too much to fix it.
costThis computer will prove costly in the long run.
costIn America rice can be bought for a fifth of what it costs in Japan.
costEven this cable cost me 6000 yen.
costI must help her at any cost.
costShe brought up her child at the cost of her life.
costThe victory was won at the cost of many lives.
costThe cost of living has risen so quickly that it is almost impossible for us to make both ends meet.
costThis desk cost me no less than 30000 yen.
costAre you sure about the cost of that car?
costHis carelessness cost him a broken leg.
costA wise businessman knows how to clamp down on costs.
costI will give up drinking at any cost.
costEven the periodical pay raise could not keep abreast of higher living costs.
costWe must prevent war at any cost.
costTheir estimate of the cost was wide of the mark.
costShe raised that child at a great cost.
costOur competitive position is weakened by the rising labor cost.
costIt will cost you 45 cents.
costRevenues are growing but not as fast as costs.
costApart from the cost, the dress doesn't suit you.
costRising costs are fueling anxieties among consumers.
costDuring my last spring vacation I took a job in a restaurant to help pay the costs of my trip abroad.
costThe affair cost me many sleepless nights.
costIt cost him 50 dollars to rent a car in Hawaii.
costI will succeed at any cost.
costThe neighbouring house was destroyed, but mine survived just a bit of cost for repair.
costA comparable car would cost far more in Japan.
costThat cost me a lot in the long run.
costThe cost will run into thousands of dollars.
costHigh costs made it hard to carry on his business.
costThe cost of the painting is very high.
costA trip to Hawaii will cost you about 200 dollars.
costThe cost of eating out is quite high here.
costI calculated that it would cost 300 dollars.
costThe repairs will cost at least 20 pounds.
costIt cost him ten dollars to get the ticket.
costLiving costs this month are lower than those of last month are.
costThe millionaire intended to purchase the masterpiece regardless of cost.
costIt will cost around fifteen dollars.
costI am determined to make a living as a playwright at all costs.
costThis desk cost me 20,000 yen.
costThis doll costs only sixty cents.
costThis style of costume originated in Paris.
costThis book costs 3000 yen.
costIt cost him ten dollars to get the ticket for the musical.
costGiven a high level of bond issues, the cost to service them will increase.
costThis desk cost me no more than 30000 yen.
costAbout how much will it cost?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าน้ำค่าไฟ[N] cost of utilities, Syn. ค่าน้ำไฟ, Example: ประชาชนเดือดร้อนที่ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟเพิ่มขึ้น, Thai definition: ค่าธรรมเนียมในการใช้น้ำประปาและไฟฟ้า
เลหลัง[ADJ] low-priced, See also: cheap, low cost, reduced, cut-price, Example: ที่บ้านของเขามีแต่ภาพเขียนเลหลังประดับไว้ทั้งนั้น, Thai definition: ที่ซื้อมาหรือได้มาจากวิธีประมูลขาย
แพง[ADJ] expensive, See also: dear, high-priced, costly, high, Ant. ถูก, Example: โรงอาหารนี้เป็นโรงอาหารพิเศษที่ขายอาหารราคาแพง สำหรับนักศึกษาและชาวต่างประเทศ, Thai definition: มีราคามาก
มูลค่า[N] price, See also: value, cost, Syn. ค่า, ราคา, Example: เฉพาะปี 2533 เพียงปีเดียว สินค้าที่ลักลอบส่งเข้าไปในจีนมีมูลค่าถึง 2,000 ล้านดอลลาร์ หรือราว 52,000 ล้านบาท, Thai definition: ค่าของสิ่งของ, ราคาของสิ่งของ
เข้าเครื่อง[V] costume, See also: dress, Syn. แต่งตัว, ทรงเครื่อง, Example: คนที่แสดงเป็นพระรามเข้าเครื่องได้งามจริงๆ, Thai definition: สวมใส่เครื่องแต่งตัวโขน ลิเก ตัวละครสำคัญๆ
ค่าย้ายถอน[N] cost of removal
ค่าลิขสิทธิ์[N] copyright cost, See also: copyright charge, payment for copyright, Example: นักเขียนสละเงินค่าลิขสิทธิ์เพื่อตั้งเป็นมูลนิธิไว้คอยช่วยเหลือคนยากจน
ค่าแรง[N] wage, See also: pay, earnings, stipend, labour cost, wages, Syn. ค่าตอบแทน, ค่าจ้าง, เงินเดือน, Example: บริษัทรับเหมารายนี้จ่ายค่าแรงไม่ครบและไม่ค่อยตรงเวลา, Count unit: บาท
ค่าฤชาธรรมเนียม[N] cost, See also: fee, charge, Example: ศาลสั่งให้จ่ายค่าฤชาธรรมเนียมให้ฝ่ายโจทย์ด้วย, Thai definition: ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินคดี รวมถึงค่าป่วยการพยาน ค่าทนายความ ค่าธรรมเนียมในการส่งเอกสารและบังคับคดี และค่าธรรมเนียมอื่นๆ บรรดาที่กฎหมายบังคับให้เสีย, Notes: (กฎหมาย)
ค่าแรงงาน[N] wage, See also: earnings, pay, stipend, labour cost, Syn. ค่าจ้าง, เงินเดือน, ค่าตอบแทน, Example: ต้นทุนการผลิตสินค้าในญี่ปุ่นต่ำเพราะค่าแรงงานต่ำ
ค่าครองชีพ[N] cost of living, See also: living expenses, Example: คนในชนบทสิ่งเย้ายวนใจมีน้อยหรือแทบไม่มีเลย เศรษฐกิจก็พึ่งพาตนเองได้ ค่าครองชีพก็ถูกกว่าคนในสังคมเมือง, Thai definition: ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต
ค่าก่อสร้าง[N] construction cost, Example: โครงการนี้ดำเนินการประกวดข้อเสนอเป็นเวลานับปี มูลค่าที่ดินที่ประเมินรวมทั้งค่าก่อสร้างเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่อนข้างมาก
ค่า[N] price, See also: cost, value, worth, Syn. ราคา, Example: เมื่อสิ้นสงครามธนบัตรใบละยี่สิบบาทต้องลดค่าลงมาเหลือเพียง 50 สตางค์ โดยพิมพ์ราคาใหม่เป็นสีดำทับลงไป, Thai definition: คุณประโยชน์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอาจคำนวณหรือประเมินเป็นราคาได้
ราคา[N] price, See also: cost, value, worth, Syn. ค่า, Example: ธนาคารอาคารสงเคราะห์ประเมินราคาที่ดินไว้ตารางละ 5,600 บาท, Thai definition: มูลค่าของสิ่งของที่คิดเป็นเงินตรา
อาภรณ์[N] clothes, See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume, Syn. เครื่องแต่งตัว, เครื่องประดับ, Example: พระพุทธรูปมีสัดส่วนของร่างกายสะโอดสะอง ใบหน้ายาวรูปไข่ ทรงเครื่องอาภรณ์เช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์ในศิลปะแบบปาละเสนะของอินเดีย
เสมอทุน[V] be break-even, See also: get one's money's worth, make money to cover the cost, Syn. เท่าทุน, คุ้มทุน, Ant. ขาดทุน, Example: เขาคาดหวังขอแค่เสมอทุนในการลงทุนธุรกิจครั้งนี้
คุ้มทุน[V] break even, See also: cover the expense, get one's money worth, make money to cover the cost, Syn. คุ้ม, Example: ธนาคารขนาดเล็กจ่ายเงินเป็นค่าซอฟต์แวร์ประมาณ 120,000 ซึ่งจะสามารถคุ้มทุนได้ในเวลา 1-2 ปี
เครื่องนุ่งห่ม[N] clothes, See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume, Syn. เสื้อผ้า, เครื่องแต่งกาย, อาภรณ์, เครื่องแต่งตัว, Example: สิ่งที่มนุษย์ต้องมีต้องใช้ 4 อย่าง คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค, Count unit: ชุด
เครื่องแต่งกาย[N] clothes, See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume, Syn. เสื้อผ้า, อาภรณ์, เครื่องแต่งกาย, เครื่องแต่งตัว, เครื่องนุ่งห่ม, Example: คนที่มาชุมนุมกันมีหน้าตาและเครื่องแต่งกายที่บอกว่าเป็นคนชาติตะวันตก, Count unit: ชุด
เครื่องแต่งตัว[N] clothes, See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume, Syn. เสื้อผ้า, อาภรณ์, เครื่องแต่งกาย, เครื่องแต่งตัว, เครื่องนุ่งห่ม, Example: กระทรวงศึกษาฯ เคร่งครัดกับเครื่องแต่งตัวของครูโดยเฉพาะเรื่องการแต่งตัวด้วยสีฉูดฉาด, Count unit: ชุด
เงินทุน[N] capital, See also: cost, asset, Syn. เงินลงทุน, Example: งานสร้างสะพานไทย-ลาวต้องอาศัยเงินทุนจากออสเตรเลีย
พญาไร้ใบ[N] Sarcostemma acidum Voigt, See also: leafless medicinal tree, Syn. ต้นพญาไร้ใบ, Example: ตอนนี้ พญาไร้ใบกำลังเป็นที่ต้องการของนักเล่นต้นไม้, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นชนิด Euphorbia tirucalli Linn. ในวงศ์ Euphorbiaceae ใบเล็กมากและมักทิ้งใบ ยางมีพิษ ใช้ทำยาได้
เปลือง[V] waste, See also: cost, consume, lose, spend, be used up, dissipate, squander, be extravagant with, Syn. เสีย, สิ้นเปลือง, Ant. ประหยัด, Example: คนไทยส่วนมากไม่นิยมเขียนเลขไทยมักอ้างว่าเขียนยากและก็เปลืองเนื้อที่มาก, Thai definition: ใช้หมดไปสิ้นไปเกินควร, หมดไปสิ้นไปโดยใช่เหตุ
มีค่า[ADJ] valuable, See also: precious, costly, dear, expensive, high-priced, Syn. มีราคา, Example: ครูห้ามนักเรียนใส่ของมีค่าไปเข้าค่ายด้วย, Thai definition: ที่มีคุณประโยชน์ซึ่งอาจคำนวณหรือประเมินเป็นราคาได้
มีราคา[ADJ] expensive, See also: costly, dear, high-priced, exorbitant, lavish, overpriced, steep, Syn. แพง, Example: พวกดารามักใส่เสื้อผ้ามีราคากันทั้งนั้นแหละ, Thai definition: ที่มีมูลค่ามาก
เปลือง[V] waste, See also: cost, consume, squander, spend, lose, Syn. เสีย, สิ้นเปลือง, Ant. ประหยัด, Example: คนไทยส่วนมากไม่นิยมเขียนเลขไทยมักอ้างว่าเขียนยากและก็เปลืองเนื้อที่มาก, Thai definition: ใช้หมดไปสิ้นไปเกินควร, หมดไปสิ้นไปโดยใช่เหตุ
ถูก[V] be cheap, See also: be inexpensive, be low-price, be low-cost, Syn. ราคาต่ำ, ไม่แพง, Example: การใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวทำงานแบบรวมศูนย์ นอกจากถูกกว่าแล้ว ระบบยังเชื่อถือได้มากกว่าอีกด้วย
ถูกๆ[ADJ] cheap, See also: inexpensive, low-price, low-cost, Syn. ถูกมาก, Example: ของถูกๆ และดีๆ แบบนี้ นานๆ จะมีนะ, Thai definition: ราคาต่ำ
บานปลาย[V] cost more money in the end, Example: การแก้ไขระบบงานของโครงการอาจทำให้งบประมาณบานปลายออกไปอีก, Thai definition: ใช้เงินเกินกว่าที่ประมาณหรือกำหนดไว้, Notes: (ปาก)
ร้องทัก[V] say hello, See also: hail, say hi, greet, accost, Example: เขาโผล่ออกมาจากห้องร้องทักผมก่อน
ราคาค่างวด[N] price, See also: cost, Example: ระยะแรกๆ ที่ดินสำหรับทำกินยังไม่มีราคาค่างวดอะไรได้นัก เพราะเป็นที่รกร้างว่างเปล่า
ยอดด้วน[N] species of creeper(sarcostimma acidum), Syn. เถาหัวด้วน, Count unit: ต้น, Thai definition: พันธุ์ไม้ชนิดหนึ่ง
มหรรฆ[ADJ] precious, See also: valuable, costly, Thai definition: มีค่ามาก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ชายโครง[N] costa border, Example: บาดแผลที่ถูกคนร้ายยิงมีรอยกระสุนปืนเข้าที่โหนกแก้ม ที่ชายโครง และแขน
ต้นทุน[N] capital, See also: principal, asset, cost, Syn. ทุน, เงินลงทุน, ทุนเดิม, Example: ต้นทุนของการทำสมุด 1 เล่ม เท่ากับ 13 บาท, Thai definition: ทุนเดิมสำหรับทำกิจการค้าเป็นต้น
เท่าทุน[ADV] (to sell) at cost, See also: at par, Syn. เสมอตัว, Thai definition: ไม่ได้ไม่เสีย, ไม่ได้กำไรไม่ขาดทุน
ธาตุหนัก[ADJ] constipated, See also: costiveness, Thai definition: ที่ต้องกินยาถ่ายมากๆ ถึงจะถ่าย
ราคาประเมิน[N] cost estimate, See also: cost appraisal, cost assessment, Example: ผู้ซื้อขอทราบราคาประเมินที่ดินแถวๆ ถนนรามอินทราก่อนที่จะตัดสินใจ, Thai definition: ราคากลางที่ให้ค่าไว้สำหรับซื้อขายตามสมควร
ความถูก[N] cheapness, See also: inexpensiveness, low-cost, low-price, Syn. ราคาถูก, Ant. ความแพง, ราคาแพง
ราคาทุน[N] cost price, Syn. ทุน, ราคาต้นทุน, ราคาซื้อ, Ant. ราคาขาย, Thai definition: ราคาสิ่งของที่ซื้อมา
ราคาประเมิน[N] cost estimate, See also: cost appraisal, cost assessment, Example: ผู้ซื้อขอทราบราคาประเมินที่ดินแถวๆ ถนนรามอินทราก่อนที่จะตัดสินใจ, Thai definition: ราคากลางที่ให้ค่าไว้สำหรับซื้อขายตามสมควร
ค่ายังชีพ[N] cost of living, See also: living expenses, Syn. ค่าครองชีพ, Example: รัฐบาลจะจ่ายเงินค่ายังชีพให้ผู้ว่าราชการเมืองอย่างเพียงพอแก่การดำรงชีพเพื่อมิให้เสื่อมเสียเกียรติ, Thai definition: ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต
ค่ารักษา[N] cost of medical care, See also: medical treatment costs, Syn. ค่ารักษาพยาบาล, Example: หมอไม่เอาค่ารักษาจากคนป่วยที่ยากจน แต่รักษาให้แบบไม่คิดเงิน, Thai definition: ค่าธรรมเนียมในการรักษาพยาบาล
ค่าเหนื่อย[N] service charge, See also: cost of labour, Syn. ค่าแรง, ค่าจ้าง, Example: เขานึกถึงค่าเหนื่อยที่จะได้รับจากนายแล้วก็เลิกคิดเรื่องความถูกต้อง, Thai definition: เงินค่าจ้างที่ให้ตอบแทน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบกรับค่าใช้จ่าย[v. exp.] (baēkrap khāchaijāi) EN: assume the costs ; assume the expenses   
บัญชีต้นทุน[n. exp.] (banchī tonthun) EN: cost accounting   
ใช้[v.] (chai) EN: spend ; pay ; redeem ; cost   FR: dépenser ; payer ; rembourser
ชุด[n.] (chut) EN: suit ; dress ; uniform ; clothing   FR: costume [m] ; ensemble [m] ; tenue [f] ; uniforme [f]
ชุด[n.] (chut) EN: [classifier : sets of things (crockery, china, glassware ...); suits of clothing; teams ; menus]   FR: [classificateur : ensembles d'objets assortis ; ensembles vestimentaires (costumes ...); équipes sportives; menus]
ชุดสากล[n. exp.] (chut sākon) FR: costume [m]
ชุดซานตาคลอส[n. exp.] (chut Sāntā-Khløs) EN: Santa Claus costume   
ชุดไทย[n. exp.] (chut Thai ) FR: costume traditionnel thaï [m]
ชุดว่ายน้ำ[n. exp.] (chut wāinām) EN: swimsuit ; swimming costume ; bathing suite ; swimwear   FR: maillot de bain [m]
ดัชนีค่าครองชีพ[n. exp.] (datchanī khā khrøngchīp) EN: cost of living index   
กำยำ[adj.] (kamyam) EN: sturdy ; strong ; stout ; stalwart ; robust ; strong-built ; burly ; muscular   FR: fort ; robuste ; costaud ; vigoureux ; baraqué (ram.)
การบัญชีต้นทุน[n. exp.] (kān banchī tonthun) EN: cost accounting   
การเก็บค่าฤชาธรรมเนียม[n. exp.] (kān kep khāreuchāthamnīem) EN: taxation of costs   
การคำนวณต้นทุน[n. exp.] (kān khamnūan tonthun) EN: cost calculation   
การควบคุมราคาต้นทุน[n. exp.] (kān khūapkhum rākhā tonthun) EN: cost control   
การปันส่วนต้นทุน[n. exp.] (kān pansuan tonthun = kān pansūan tonthun) EN: cost allocation   
การเทียบฝั่ง[n. exp.] (kān thīep fang) FR: accostage [m] ; abordage [m]
การวิเคราะห์ต้นทุน[n. exp.] (kān wikhrǿ tonthun) EN: cost analysis   FR: analyse du coût [f]
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์[n. exp.] (kān wikhrǿ tonthun lae phonprayōt) EN: cost-benefit analysis   FR: analyse coût-bénéfice [f] ; analyse coût-avantage [f]
ค่า[n.] (khā) EN: value ; worth ; price ; cost ; charge ; expense ; fee ; allowance ; wages   FR: valeur [f] ; coût [m] ; prix [m] ; frais [mpl] ; charges [fpl]
ค่าอาหาร[n. exp.] (khā āhān) EN: cost of food ; meal allowance ; per diem allowance   FR: frais de repas [mpl]
ค่าบำรุงรักษา[n. exp.] (khā bamrungraksā) EN: maintenance costs   FR: frais de maintenance [mpl] ; frais d'entretien [mpl]
ค่าใช้จ่าย[n.] (khāchaijāi) EN: expenses ; expenditure ; cost ; charge ; disbursement ; expense allowance ; fee ; charge ; consumption ; allocation   FR: coût [m] ; dépense [f] ; montant [m] ; déboursement [m] ; charge [f]
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ[n. exp.] (khāchaijāi nai kān damnoēn kitjakān) EN: operating cost ; operating expenses ; overheads ; overhead costs   
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน[n. exp.] (khāchaijāi nai kān damnoēn-ngān) EN: operating cost ; operating expenses ; overheads ; overhead costs   
ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา[n. exp.] (khāchaijāi nai kān dūlaēraksā) EN: running costs   
ค่าใช้จ่ายในการผลิต[n. exp.] (khāchaijāi nai kān phalit) EN: overhead costs   
ค่าใช้จ่ายประจำ[n. exp.] (khāchaijāi prajam) EN: running expenses ; running costs ; regular expenses   FR: dépenses courantes [fpl]
แข็งแรง [adj.] (khaengraēng) EN: strong ; healthy ; intrepid ; hard-boiled ; doughty ; robust   FR: fort ; puisant ; robuste ; costaud
ค่าไฟค่าน้ำ[n. exp.] (khā nām khā fai) EN: additional costs   
ขายต่ำกว่าราคาทุน[v. exp.] (khāi tam kwā rākhā thun) EN: sell below cost price   
ค่าครองชีพ[n. exp.] (khā khrøngchīp) EN: cost of living ; living expenses   FR: coût de la vie [m]
ค่าก่อสร้าง[n. exp.] (khā køsāng) EN: building cost   
ค่าน้ำค่าไฟ[n. exp.] (khā nām khā fai) EN: water and electricity ; cost of utilities   FR: factures d'eau et d'électricité [fpl]
เข้าหา[v.] (khaohā) EN: meet ; see   FR: accoster
ค่าพักแรม[n. exp.] (khā phakraēm) EN: accomodation costs ; hotel expense   FR: frais d'hôtel [mpl]
ค่าแรงงาน [n. exp.] (khā raēng-ngān) EN: labour costs ; wages   
ค่าฤชาธรรมเนียม[n.] (khāreuchāthamnīem) EN: cost   
ค่าซ่อม [n. exp.] (khā sǿm) EN: cost of repairs   FR: coût des réparations [m]
ค่าที่พัก[n. exp.] (khā thī phak) EN: accomodation costs ; hotel expense   
ค่าวัสดุ[n. exp.] (khā watsadu) EN: cost of material   
ข้อเสียหาย[n.] (khø sīaihāi) EN: shortcoming ; disadvantage ; fault ; demerit ; cost ; price   
คอสฅาริก้า[n. prop.] (Khøstā Rikā) EN: Costa Rica   FR: Costa Rica [m]
เครื่องแบบเต็มยศ[n. exp.] (khreūangbaēp temyot) EN: full dress uniform   FR: costume d'apparat [m]
เครื่องแต่งกาย[n.] (khreūangtaengkāi) EN: clothes ; clothing ; apparel ; attire ; dress ; garment ; garb ; costume   FR: costume [m] ; vêtement [m]
โครงสร้างต้นทุน[n. exp.] (khrōngsāng tonthun) EN: cost structure   
คุ้มทุน[v. exp.] (khumthun) EN: break even ; be cost-effective   
มีค่า[adj.] (mī khā) EN: valuable ; precious ; costly ; dear; expensive ; high-priced   FR: précieux ; de valeur ; onéreux
มีราคา[adj.] (mī rākhā) EN: expensive ; costly ; dear ; high-priced ; exorbitant ; lavish ; overpriced ; steep   FR: précieux ; de valeur ; onéreux
มูลค่า[n.] (mūnkhā = mūnlakhā) EN: price ; value ; cost ; basic price ; worth   FR: valeur [f] ; prix (de base) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COST    K AA1 S T
COSTA    K AO1 S T AH0
COSTE    K OW1 S T
COSTS    K AA1 S T S
COSTS    K AA1 S S
COSTS    K AA1 S
COSTIN    K AA1 S T IH2 N
COSTAR    K OW1 S T AA0 R
COSTED    K AA1 S T AH0 D
COSTAS    K AO1 S T AH0 Z
ACCOST    AH0 K AO1 S T
COSTLY    K AA1 S T L IY0
COSTCO    K AO1 S T K OW0
COSTON    K AA1 S T AH0 N
COSTEN    K AO1 S T AH0 N
COSTRA    K AA1 S T R AH0
ACOSTA    AH0 K AO1 S T AH0
COSTER    K AO1 S T ER0
DECOSTA    D IH0 K OW1 S T AH0
COSTING    K AO1 S T IH0 NG
COSTLEY    K AA1 S T L IY0
LACOSTE    L AA0 K AO1 S T
COSTLOW    K AO1 S T L OW2
COSTNER    K AA1 S T N ER0
COSTUME    K AA0 S T UW1 M
COSTANO    K OW0 S T AA1 N OW0
COSTARS    K OW1 S T AA0 R Z
DECOSTE    D IH0 K OW1 S T IY0
COSTAIN    K OW2 S T EY1 N
COSTUME    K AA1 S T UW0 M
DACOSTA    D AA0 K OW1 S T AH0
COSTLIER    K AO1 S T L IY0 ER0
COSTUMED    K AO1 S T UW2 M D
ARMACOST    AA1 R M AH0 K AO2 S T
COSTUMES    K AA0 S T UW1 M Z
COSTUMER    K AA1 S T UW0 M ER0
ACCOSTED    AH0 K AA1 S T AH0 D
DECOSTER    D EH1 K AH0 S T ER0
COSTALES    K AA1 S T AH0 L Z
COSTUMES    K AA1 S T UW0 M Z
COSTEIRA    K OW2 S T IY0 EH1 R AH0
COSTELLA    K AO2 S T EH1 L AH0
COSTELLO    K AO2 S T EH1 L OW0
COSTANZA    K OW0 S T AA1 N Z AH0
COSTANZO    K OW0 S T AA1 N Z OW0
COSTIGAN    K AA1 S T IH0 G AE0 N
COSTILLA    K OW0 S T IH1 L AH0
COSTILOW    K AA1 S T AH0 L OW0
COSTABILE    K AO1 S T AH0 B AY2 L
ACCOSTING    AH0 K AA1 S T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cost    (v) (k o1 s t)
costs    (v) (k o1 s t s)
accost    (v) (@1 k o1 s t)
costed    (v) (k o1 s t i d)
costly    (j) (k o1 s t l ii)
accosts    (v) (@1 k o1 s t s)
costing    (v) (k o1 s t i ng)
costive    (j) (k o1 s t i v)
costume    (n) (k o1 s t y uu m)
Costello    (n) (k o s t e1 l ou1)
accosted    (v) (@1 k o1 s t i d)
costings    (n) (k o1 s t i ng z)
costlier    (j) (k o1 s t l i@ r)
costumes    (n) (k o1 s t y uu m z)
Pentecost    (n) (p e1 n t i k o s t)
accosting    (v) (@1 k o1 s t i ng)
costliest    (j) (k o1 s t l i i s t)
costumier    (n) (k o1 s t y uu1 m i@ r)
Costa Rica    (n) - (k o2 s t @ - r ii1 k @)
costliness    (n) (k o1 s t l i n @ s)
costumiers    (n) (k o1 s t y uu1 m i@ z)
Costa Rican    (n) - (k o2 s t @ - r ii1 k @ n)
Pentecostal    (j) (p e2 n t i k o1 s t l)
Costa Ricans    (n) - (k o2 s t @ - r ii1 k @ n z)
costermonger    (n) (k o1 s t @ m uh ng g @ r)
costermongers    (n) (k o1 s t @ m uh ng g @ z)
bathing-costume    (n) - (b ei1 dh i ng - k o s t y uu m)
bathing-costumes    (n) - (b ei1 dh i ng - k o s t y uu m z)
swimming-costume    (n) - (s w i1 m i ng - k o s t y uu m)
swimming-costume    (n) - (s w i1 m i ng - k o s t y uu m z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
話しかける[はなしかける, hanashikakeru] Thai: เข้าไปทักทายด้วย English: to accost a person

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschreibungskosten {pl}amortization costs [Add to Longdo]
Anlagekosten {pl}initial cost [Add to Longdo]
Anschaffungskosten {pl}asset cost [Add to Longdo]
Anschaffungskosten {pl}prime cost [Add to Longdo]
Anschaffungskosten {pl}; Abschlusskosten {pl}; Akquisitionskosten {pl}acquisition cost [Add to Longdo]
Anschaffungskosten {pl}; Primärkosten {pl}aboriginal cost [Add to Longdo]
auf Tageswerte umgerechnete Anschaffungskostenadjusted historical cost [Add to Longdo]
Anschaffungspreis {m}cost price; purchase price [Add to Longdo]
Anschaffungswert {m} | zum Anschaffungswertcost value | at cost [Add to Longdo]
Arbeitsaufwand {m}labour costs [Add to Longdo]
Arbeitskosten {pl}cost of labour [Br.]; labor costs [Am.] [Add to Longdo]
Aufschiebungskosten {pl}costs of postponement [Add to Longdo]
nach Aufwand (verrechnen)(to invoice) at cost [Add to Longdo]
Badeanzug {m}bathing costume [Add to Longdo]
Baukosten {pl}construction costs [Add to Longdo]
Baukostenindex {m}construction cost index [Add to Longdo]
technische Bedarfsprämie {f}pure burning cost [Add to Longdo]
Beschaffungskosten {pl}procurement costs [Add to Longdo]
Betriebskosten {pl}running costs [Add to Longdo]
Betriebskosten {pl}; Betreibungskosten {pl}operating costs [Add to Longdo]
Bewertung {f} zu Durchschnittspreisenaverage cost method [Add to Longdo]
Bewertung nach Niederstwertprinzipat the lower of cost or market [Add to Longdo]
Bezugskostenbetrag {m}amount of delivery costs [Add to Longdo]
Bezugsnebenkosten {pl}additional delivery costs [Add to Longdo]
Controlling {n}; Rechnungsprüfung {f}(financial) controlling; cost control [Add to Longdo]
Differenzkosten {pl}avoidable cost [Add to Longdo]
Durchschnitts-Stückkosten {pl}average unit cost [Add to Longdo]
Durchschnittseinstandspreis {m}average cost price [Add to Longdo]
Einzelkosten {pl}individual costs [Add to Longdo]
Einzelkosten {pl}product-related costs [Add to Longdo]
jüdisches Erntefest [relig.](Jewish) Pentecost [Add to Longdo]
Fahrkosten {pl}; Fahrtkosten {pl}travelling costs; travel costs [Add to Longdo]
Fertigungskosten {pl}production cost; manufacturing cost [Add to Longdo]
Fixkosten {pl}; fixe Kosten | durchschnittliche fixe Kostenfixed costs | average fixed cost [Add to Longdo]
Folgekosten {pl}follow-up costs [Add to Longdo]
Folgekosten {pl}lifecycle cost [Add to Longdo]
Frachtkosten {pl}freight charges; freight costs [Add to Longdo]
Gehaltskosten {pl}management labor costs [Add to Longdo]
Geiz {m}costiveness [Add to Longdo]
Gemeinkosten {pl} | Gemeinkosten verrechnenoverhead costs; overheads | to allocate overhead expense [Add to Longdo]
Gesamtkosten {pl} | durchschnittliche Gesamtkostentotal costs; overall costs | average total cost [Add to Longdo]
Gesamtprojektkostenschätzung {f}total project costs estimate [Add to Longdo]
Gestehungskosten {pl}initial cost; first cost [Add to Longdo]
Grenzkosten {pl}marginal cost [Add to Longdo]
Grenzkosten {pl}; Differenzkosten {pl}alternative cost [Add to Longdo]
Haushaltskosten {pl}household expenses; housekeeping costs [Add to Longdo]
Herstellungskosten {pl}cost of production; cost of manufacture [Add to Longdo]
Herstellungskosten {pl}production costs; manufacturing costs [Add to Longdo]
Internalisierung sozialer Kostenallocation of social cost [Add to Longdo]
Investitions- und Kostenrechnung {f}investment and costing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
ひた隠し;直隠し[ひたかくし, hitakakushi] (n) cover-up; hiding at all costs [Add to Longdo]
アイドルコスト[, aidorukosuto] (n) idle cost [Add to Longdo]
アカホシキツネベラ[, akahoshikitsunebera] (n) lined hogfish (Bodianus leucosticticus); Bodianus rubrisos (declared separate species from B. leucosticticus in 2006) [Add to Longdo]
イニシャルコスト[, inisharukosuto] (n) {comp} initial cost [Add to Longdo]
イメージクラブ[, ime-jikurabu] (n) sex establishment in which staff dress in costumes (schoolgirl, nurse, etc.) (wasei [Add to Longdo]
イメクラ[, imekura] (n) (abbr) (See イメージクラブ) sex establishment in which staff dress in costumes (schoolgirl, nurse, etc.) (wasei [Add to Longdo]
エコー葉書[エコーはがき, eko-hagaki] (n) (uk) postcards with the bottom third of the front side reserved for an advertisement, and sold at a lower cost than regular postcards [Add to Longdo]
ガソリン代[ガソリンだい, gasorin dai] (n) gasoline (money); petrol (cost) [Add to Longdo]
ゲネプロ[, genepuro] (n) costume rehearsal (ger [Add to Longdo]
コスる[, kosu ru] (v5r) (sl) (See コスプレ) to cosplay; to dress up in costume (of some anime character, etc.) [Add to Longdo]
コスタリカ[, kosutarika] (n) Costa Rica; (P) [Add to Longdo]
コスチューム[, kosuchu-mu] (n) costume; (P) [Add to Longdo]
コスチュームジュエリー[, kosuchu-mujueri-] (n) costume jewelry [Add to Longdo]
コスチュームプレー[, kosuchu-mupure-] (n) (1) costume play; costume drama; (2) (See コスプレ) cosplay [Add to Longdo]
コスト[, kosuto] (n) cost; (P) [Add to Longdo]
コストアップ[, kosutoappu] (n,vs) increase in cost (wasei [Add to Longdo]
コストインフレ[, kosutoinfure] (n) cost inflation [Add to Longdo]
コストインフレーション[, kosutoinfure-shon] (n) cost inflation [Add to Longdo]
コストエフェクティブ[, kosutoefekuteibu] (n) {comp} cost effective [Add to Longdo]
コストコントロール[, kosutokontoro-ru] (n) cost control [Add to Longdo]
コストセービング[, kosutose-bingu] (n) cost saving [Add to Longdo]
コストダウン[, kosutodaun] (n,vs) cost down [Add to Longdo]
コストパーサウザンド[, kosutopa-sauzando] (n) cost per thousand [Add to Longdo]
コストパーサウスザンド[, kosutopa-sausuzando] (n) cost per thousand [Add to Longdo]
コストパフォーマンス;コストパーフォーマンス(ik)[, kosutopafo-mansu ; kosutopa-fo-mansu (ik)] (n) cost performance [Add to Longdo]
コストプッシュインフレーション[, kosutopusshuinfure-shon] (n) cost-push inflation [Add to Longdo]
コストプラス契約[コストプラスけいやく, kosutopurasu keiyaku] (n) cost-plus contract [Add to Longdo]
コストベネフィット分析[コストベネフィットぶんせき, kosutobenefitto bunseki] (n) (See 費用便益分析) cost-benefit analysis [Add to Longdo]
コストマネジメント[, kosutomanejimento] (n) cost management [Add to Longdo]
コスト安[コストやす, kosuto yasu] (n,adj-no) low cost [Add to Longdo]
コスト割れ[コストわれ, kosuto ware] (n) pricing below cost; cutting into cost [Add to Longdo]
コスト効率[コストこうりつ, kosuto kouritsu] (n) cost effectiveness [Add to Longdo]
コスト削減[コストさくげん, kosuto sakugen] (n) cost reduction; cost saving [Add to Longdo]
コスパ[, kosupa] (n) (abbr) (See コストパフォーマンス) cost performance [Add to Longdo]
コスプレ[, kosupure] (n) (abbr) (See コスチュームプレー) cosplay (dressing in costume, esp. as a manga character, etc.); (P) [Add to Longdo]
コスプレショー[, kosupuresho-] (n) costume party (wasei [Add to Longdo]
コルチコステロイド[, koruchikosuteroido] (n) corticosteroid [Add to Longdo]
サンクコスト[, sankukosuto] (n) sunk cost [Add to Longdo]
ゼロコスト[, zerokosuto] (n,adj-f) zero cost [Add to Longdo]
ソーシャルコスト[, so-sharukosuto] (n) social cost [Add to Longdo]
トータルコスト[, to-tarukosuto] (n) {comp} total cost [Add to Longdo]
ナショナルコスチューム[, nashonarukosuchu-mu] (n) national costume [Add to Longdo]
ハイコスト[, haikosuto] (n) {comp} high cost [Add to Longdo]
パウダーブルーサージョンフィッシュ;パウダーブルーサージャンフィッシュ[, pauda-buru-sa-jonfisshu ; pauda-buru-sa-janfisshu] (n) powderblue surgeonfish (Acanthurus leucosternon, species of Indo-West Pacific tang) [Add to Longdo]
ビューグレゴリー[, byu-guregori-] (n) beaugregory (Stegastes leucostictus) [Add to Longdo]
フルコスト原則[フルコストげんそく, furukosuto gensoku] (n) full-cost principle [Add to Longdo]
プレコ[, pureko] (n) (abbr) (abbr. of プレコストムス) plecostomus (algae-sucker fish); pleco; plec [Add to Longdo]
マーケティングコスト[, ma-keteingukosuto] (n) marketing cost [Add to Longdo]
マージナルコスト[, ma-jinarukosuto] (n) marginal cost [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不划算[bù huá suàn, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄚˊ ㄙㄨㄢˋ, ] it isn't worth it; not cost-effective; not profitable; too expensive [Add to Longdo]
五旬节[wǔ xún jié, ˇ ㄒㄩㄣˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] Pentecost [Add to Longdo]
代价[dài jià, ㄉㄞˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] price; cost; consideration (in share dealing) [Add to Longdo]
低成本[dī chéng běn, ㄉㄧ ㄔㄥˊ ㄅㄣˇ, ] low cost; inexpensive [Add to Longdo]
低费用[dī fèi yòng, ㄉㄧ ㄈㄟˋ ㄩㄥˋ, / ] low cost [Add to Longdo]
倒挂[dào guà, ㄉㄠˋ ㄍㄨㄚˋ, / ] lit. to hang upside down; fig. topsy-turvy and inequitable, e.g. manfacturing and trading costs exceed the sale price (of some goods); to borrow more than one can ever repay [Add to Longdo]
值钱[zhí qián, ㄓˊ ㄑㄧㄢˊ, / ] valuable; costly; expensive [Add to Longdo]
价款[jià kuǎn, ㄐㄧㄚˋ ㄎㄨㄢˇ, / ] cost [Add to Longdo]
全力以赴[quán lì yǐ fù, ㄑㄩㄢˊ ㄌㄧˋ ㄧˇ ㄈㄨˋ, ] do at all costs; make an all-out effort [Add to Longdo]
分摊[fēn tān, ㄈㄣ ㄊㄢ, / ] to share (costs, responsabilities); to apportion [Add to Longdo]
划算[huá suàn, ㄏㄨㄚˊ ㄙㄨㄢˋ, ] to calculate; to weigh (pros and cons); to view as profitable; worthwhile; value for money; cost-effective [Add to Longdo]
品服[pǐn fú, ㄆㄧㄣˇ ㄈㄨˊ, ] costume; ceremonial dress (determining the grade of an official) [Add to Longdo]
哥斯大黎加[Gē sī dà Lí jiā, ㄍㄜ ㄙ ㄉㄚˋ ㄌㄧˊ ㄐㄧㄚ, ] Costa Rica; Costa Rican [Add to Longdo]
哥斯达黎加[Gē sī dá Lí jiā, ㄍㄜ ㄙ ㄉㄚˊ ㄌㄧˊ ㄐㄧㄚ, / ] Costa Rica [Add to Longdo]
国防科技工业委员会[guó fáng kē jì gōng yè wěi yuán huì, ㄍㄨㄛˊ ㄈㄤˊ ㄎㄜ ㄐㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] State Commission on Science, Technology and Industry for National Defense (COSTIND) [Add to Longdo]
成本[chéng běn, ㄔㄥˊ ㄅㄣˇ, ] (manufacturing, production etc) costs [Add to Longdo]
戏说剧[xì shuō jù, ㄒㄧˋ ㄕㄨㄛ ㄐㄩˋ, / ] period costume drama (on TV) [Add to Longdo]
房价[fáng jià, ㄈㄤˊ ㄐㄧㄚˋ, / ] house price; cost of housing [Add to Longdo]
扮相[bàn xiàng, ㄅㄢˋ ㄒㄧㄤˋ, ] the appearance of an actor or actress in costume or makeup [Add to Longdo]
抛售[pāo shòu, ㄆㄠ ㄕㄡˋ, / ] to dump (selling abroad more cheaply than cost price at home) [Add to Longdo]
拼命[pīn mìng, ㄆㄧㄣ ㄇㄧㄥˋ, ] doing one's utmost; with all one's might; at all costs; (working or fighting) as if one's life depends on it [Add to Longdo]
拼死拼活[pīn sǐ pīn huó, ㄆㄧㄣ ㄙˇ ㄆㄧㄣ ㄏㄨㄛˊ, ] one's utmost; (to fight or work) desperately hard; to put up a life or death struggle; at all costs [Add to Longdo]
昂贵[áng guì, ㄤˊ ㄍㄨㄟˋ, / ] expensive; costly [Add to Longdo]
服装[fú zhuāng, ㄈㄨˊ ㄓㄨㄤ, / ] dress; clothing; costume; clothes [Add to Longdo]
木香[mù xiāng, ㄇㄨˋ ㄒㄧㄤ, ] medicinal herb; costus root, aucklandia [Add to Longdo]
极力[jí lì, ㄐㄧˊ ㄌㄧˋ, / ] to make a supreme effort; at all costs [Add to Longdo]
游泳衣[yóu yǒng yī, ㄧㄡˊ ㄩㄥˇ ㄧ, ] swimsuit; bathing costume [Add to Longdo]
无偿[wú cháng, ˊ ㄔㄤˊ, / ] free; no charge; at no cost [Add to Longdo]
生活费[shēng huó fèi, ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ ㄈㄟˋ, / ] cost of living; living expenses; alimony [Add to Longdo]
白拣[bái jiǎn, ㄅㄞˊ ㄐㄧㄢˇ, / ] a cheap choice; to choose sth that costs nothing [Add to Longdo]
糖皮质激素[táng pí zhì jī sù, ㄊㄤˊ ㄆㄧˊ ㄓˋ ㄐㄧ ㄙㄨˋ, / ] glucocorticosteroid (corticosteroid hormone secreted by the adrenal cortex) [Add to Longdo]
经济有效[jīng jì yǒu xiào, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄧㄡˇ ㄒㄧㄠˋ, / ] cost-effective [Add to Longdo]
经营费用[jīng yíng fèi yòng, ㄐㄧㄥ ˊ ㄈㄟˋ ㄩㄥˋ, / ] business cost; business expense [Add to Longdo]
维持费[wéi chí fèi, ㄨㄟˊ ㄔˊ ㄈㄟˋ, / ] maintenance costs [Add to Longdo]
总成本[zǒng chéng běn, ㄗㄨㄥˇ ㄔㄥˊ ㄅㄣˇ, / ] total costs [Add to Longdo]
耗资[hào zī, ㄏㄠˋ ㄗ, / ] to spend; expenditure; to cost [Add to Longdo]
肋间肌[lèi jiàn jī, ㄌㄟˋ ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧ, / ] intercostal muscle (between ribs) [Add to Longdo]
花费[huā fèi, ㄏㄨㄚ ㄈㄟˋ, / ] expense; cost; to spend (time or money); expenditure [Add to Longdo]
[zhuāng, ㄓㄨㄤ, / ] adornment; to adorn; dress; clothing; costume (of an actor in a play); to play a role; to pretend; to install; to fix; to wrap (sth in a bag); to load; to pack [Add to Longdo]
要花[yào huā, ㄧㄠˋ ㄏㄨㄚ, ] cost; raise (price); bring (a price) [Add to Longdo]
[fèi, ㄈㄟˋ, / ] to cost; to spend; fee; wasteful; expenses; surname Fei [Add to Longdo]
费用[fèi yòng, ㄈㄟˋ ㄩㄥˋ, / ] cost; expenditure; expense [Add to Longdo]
车钱[chē qián, ㄔㄜ ㄑㄧㄢˊ, / ] fare; transport costs [Add to Longdo]
转嫁[zhuǎn jià, ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧㄚˋ, / ] to remarry (of widow); to pass on (blame, cost, obligation, unpleasant consequence etc); to transfer (blame, guilt); to pass the buck [Add to Longdo]
造价[zào jià, ㄗㄠˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] construction cost [Add to Longdo]
运价[yùn jià, ㄩㄣˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] fare; transport cost [Add to Longdo]
边际成本[biān jì chéng běn, ㄅㄧㄢ ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ ㄅㄣˇ, / ] marginal cost [Add to Longdo]
杂费[zá fèi, ㄗㄚˊ ㄈㄟˋ, / ] incidental costs; sundries; extras [Add to Longdo]
顺水人情[shùn shuǐ rén qíng, ㄕㄨㄣˋ ㄕㄨㄟˇ ㄖㄣˊ ㄑㄧㄥˊ, / ] to do sb a favor a little cost [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コストエフェクティブ[こすとえふぇくていぶ, kosutoefekuteibu] cost effective [Add to Longdo]
コスト削減[コストさくげ, kosuto sakuge] cost reduction [Add to Longdo]
トータルコスト[とーたるこすと, to-tarukosuto] total cost [Add to Longdo]
ハイコスト[はいこすと, haikosuto] high cost [Add to Longdo]
回線費用[かいせんひよう, kaisenhiyou] line cost [Add to Longdo]
開発コスト[かいはつコスト, kaihatsu kosuto] development cost [Add to Longdo]
開発費用[かいはつひよう, kaihatsuhiyou] development cost [Add to Longdo]
技術コスト[ぎじゅつコスト, gijutsu kosuto] technology cost [Add to Longdo]
工事費[こうじひ, koujihi] installation cost [Add to Longdo]
全体的な通信コスト[せんたいてきなつうしコスト, sentaitekinatsuushi kosuto] overall communication costs [Add to Longdo]
通信費[つうしんひ, tsuushinhi] communication cost [Add to Longdo]
低コスト[ていコスト, tei kosuto] low cost [Add to Longdo]
伝達コスト[てんたつコスト, tentatsu kosuto] transmission cost [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top