ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dissipate

D IH1 S AH0 P EY2 T   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dissipate-, *dissipate*
Possible hiragana form: ぢっしぱて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dissipate[VT] ค่อยๆ น้อยลง, See also: ค่อยๆ ลดลง, Syn. dispel, disperse, dissolve
dissipate[VT] ใช้อย่างฟุ่มเฟือย (เช่น เงิน, เวลา), See also: ทำให้สิ้นเปลือง, Syn. squander, splurge, Ant. save, hoard

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dissipate(ดิส'ซะเพท) vt. ทำให้กระจาย,ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย,สำมะเลเทเมา., See also: dissipater n. ดูdissipate dissipator n. ดูdissipate dissipative adj. ดูdissipate
dissipated(ดิสซะเพ'ทิด) adj. สำมะเลเทเมา,ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย., See also: dissipatedness n. ดูdissipated

English-Thai: Nontri Dictionary
dissipate(vi) ใช้ฟุ่มเฟือย,ใช้สุรุ่ยสุร่าย,แยกย้าย,กระจายไป,สำมะเลเทเมา
dissipated(adj) ฟุ่มเฟือย,สำมะเลเทเมา,เสเพล,สุรุ่ยสุร่าย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That'll dissipate some of the anger.มันช่วยลดความโกรธได้นิดหน่อย Marley & Me (2008)
Look, a toxin dissipates quickly in the air. They're only potent in a certain density.ฟังนะ สารพิษลดลงอย่างรวดเร็วในอากาศ มันเกิดขึ้นแค่ในความหนาแน่นในระดับหนึ่ง The Happening (2008)
Pure power in your hand... dissipates ghosts instantly.ฟาดลงไปเต็มแรง ผีจะหายไป It's a Terrible Life (2009)
It's gonna take about a minute for the acid to dissipate and your natural morphine to kick in.เป็นนาทีกว่ากรดจะจาง กว่ามอร์ฟีนธรรมชาติจะมา Love & Other Drugs (2010)
It just distributes and dissipates to the Universe at large.มันก็กระจายและว้าวุ่น จักรวาลที่มีขนาดใหญ่ Is There Life After Death? (2011)
I just popped in upstairs, and they tried to dissipate me with a fire iron.ฉันเพิ่งจะปรากฏตัวที่บันได พวกเขาพยายามไล่ฉันด้วยเตารีด Dog Eat Dog (2011)
That's why never go to dissipate the effects of alcohol?ฉันบอกให้พวกเขาไปเอง Spellbound (2011)
It dissipates with time as your body gets used to the change.มันจะค่อยๆ ลดน้อยลงตามเวลา ขณะที่ร่างกายของเธอชินกับการเปลี่ยนแปลง The Ties That Blind (2012)
And those feelings will dissipate as you feel calmer, Mr. Sykes.และความรู้สึกนั้นจะลดลง เมื่อคุณรู้สึกใจเย็นลง คุณไซคส์ The Perfect Mark (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำมะเลเทเมา[V] debauch, See also: dissipated, Example: ตลอดเวลาที่ข้าพเจ้าอยู่ในเมืองกรุง ข้าพเจ้าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสำมะเลเทเมา กินอยู่เที่ยวเตร่คบเพื่อนเที่ยวกลางคืนตลอด, Thai definition: ประพฤติตัวเหลวไหลไม่มีสาระเพราะดื่มเหล้าหรือมักมากในกามเป็นต้น
หมดเปลืองไป[V] waste, See also: dissipate, misspend, Syn. หมดเปลือง, เปลือง, สิ้นเปลือง, Example: พฤติกรรมของลัทธิบริโภคนิยมมีผลทำให้การใช้ทรัพยากรของประเทศหมดเปลืองไปอย่างรวดเร็ว
เหลวแหลก[ADJ] dissolute, See also: dissipated, worthless, good-for-nothing, Syn. เละเทะ, Example: เขาเป็นเด็กเหลวแหลกจนไม่มีใครอยากที่จะเป็นเพื่อนด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟุ่มเฟือย[v.] (fumfeūay) EN: be extravagant with money ; live in luxury ; spend money extravagantly/prodigally/lavishly ; be wasteful   FR: dépenser sans compter ; dépenser excessivement ; être prodigue ; être dépensier ; être un dilapidateur ; être un dissipateur
ผลาญ[v.] (phlān) EN: waste ; squander ; dissipate ; lavish   
เปลือง[v.] (pleūang) EN: waste ; cost ; consume ; be consumed ; require ; lose ; spend ; be used up ; dissipate ; take up ; squander ; be extravagant with   FR: coûter ; dépenser ; prendre ; requérir ; nécessiter ; dilapider ; gaspiller
เปลืองเงิน[v. exp.] (pleūang ngoen) EN: waste money ; squander money ; dissipate money   FR: dilapider l'argent ; dilapider les finances ; gaspiller l'argent
ปล่อยตัว[v.] (plǿitūa) EN: be dissolute ; be dissipated ; be loose   
สลาย[v.] (salāi) EN: crumble ; disintegrate ; break up ; break apart ; decay ; dissipate ; dissolve ; fall apart ; shatter ; disintegrate ; disperse   FR: briser ; démolir ; dissoudre ; désagréger ; disperser

CMU English Pronouncing Dictionary
DISSIPATE D IH1 S AH0 P EY2 T
DISSIPATED D IH1 S AH0 P EY2 T IH0 D
DISSIPATES D IH1 S AH0 P EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dissipate (v) dˈɪsɪpɛɪt (d i1 s i p ei t)
dissipated (v) dˈɪsɪpɛɪtɪd (d i1 s i p ei t i d)
dissipates (v) dˈɪsɪpɛɪts (d i1 s i p ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
散热[sàn rè, ㄙㄢˋ ㄖㄜˋ, / ] dissipate heat, #10,371 [Add to Longdo]
糜烂[mí làn, ㄇㄧˊ ㄌㄢˋ, / ] dissipated, #21,440 [Add to Longdo]
[dàng, ㄉㄤˋ, ] dissipated; put off, #35,664 [Add to Longdo]
任诞[rèn dàn, ㄖㄣˋ ㄉㄢˋ, / ] dissipated; unruly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
消波ブロック[しょうはブロック, shouha burokku] (n) (obsc) breakwater designed to dissipate waves, made out of tetrapods [Add to Longdo]
道楽[どうらく, douraku] (adj-na,n) hobby; pastime; dissipation; dissipated [Add to Longdo]
放蕩生活[ほうとうせいかつ, houtouseikatsu] (n) fast living; dissipated life; riotous life [Add to Longdo]
放埓;放埒[ほうらつ, houratsu] (adj-na) licentious; profligate; dissipated; riotous; wild [Add to Longdo]
無軌道[むきどう, mukidou] (adj-na,n) (1) trackless; (2) reckless; dissipated [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dissipate \Dis"si*pate\, v. i.
   1. To separate into parts and disappear; to waste away; to
    scatter; to disperse; to vanish; as, a fog or cloud
    gradually dissipates before the rays or heat of the sun;
    the heat of a body dissipates.
    [1913 Webster]
 
   2. To be extravagant, wasteful, or dissolute in the pursuit
    of pleasure; to engage in dissipation.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 dissipate \dis"si*pate\ (d[i^]s"s[i^]*p[=a]t), v. t. [imp. & p.
   p. {Dissipated}; p. pr. & vb. n. {Dissipating}.] [L.
   dissipatus, p. p. of dissipare; dis- + an obsolete verb
   sipare, supare. to throw.]
   1. To scatter completely; to disperse and cause to disappear;
    -- used esp. of the dispersion of things that can never
    again be collected or restored.
    [1913 Webster]
 
       Dissipated those foggy mists of error. --Selden.
    [1913 Webster]
 
       I soon dissipated his fears.     --Cook.
    [1913 Webster]
 
       The extreme tendency of civilization is to dissipate
       all intellectual energy.       --Hazlitt.
    [1913 Webster]
 
   2. To destroy by wasteful extravagance or lavish use; to
    squander.
    [1913 Webster]
 
       The vast wealth . . . was in three years dissipated.
                          --Bp. Burnet.
 
   Syn: To disperse; scatter; dispel; spend; squander; waste;
     consume; lavish.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dissipate
   v 1: to cause to separate and go in different directions; "She
      waved her hand and scattered the crowds" [syn: {disperse},
      {dissipate}, {dispel}, {break up}, {scatter}]
   2: move away from each other; "The crowds dispersed"; "The
     children scattered in all directions when the teacher
     approached"; [syn: {disperse}, {dissipate}, {scatter},
     {spread out}]
   3: spend frivolously and unwisely; "Fritter away one's
     inheritance" [syn: {fritter}, {frivol away}, {dissipate},
     {shoot}, {fritter away}, {fool}, {fool away}]
   4: live a life of pleasure, especially with respect to alcoholic
     consumption

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top