ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ได้

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ได้-, *ได้*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
การได้เปรียบหากไม่ปฎิบัติตามจะตัดสิทธิ์นักกีฬา รวมทั้งผลการแข่งขันของทีมนั้น ๆ
ผู้มีส่วนได้เสีย(n) Interested person
อะไรก็ได้Anything will do. Anything whatever.

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - สัตวศาสตร์ (อังกฤษ) (EN-ANIMAL) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ผู้มีรายได้ประจำsomeone with regular income (This does not mean "rentier"--"rentier" ไม่ถูกเลย)

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
รับประกันว่าขายได้(n) warranty of merchantability

Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ได้แรงอก[dai rang ok] (vt) สมใจอยาก , พอใจมาก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ได้(v) get, See also: gain, obtain, acquire, receive, attain, Syn. ได้รับ, ได้มา, หาได้, จัดหามา, Example: นักท่องเที่ยวได้ข้อมูลนี้จากหนังสือนำเที่ยว, Thai Definition: รับมาหรือตกมาเป็นของตัว
ได้(aux) be able to, See also: can, be capable of, Syn. สามารถ, สำเร็จ, Example: พนักงานต้อนรับที่นี่พูดภาษาอังกฤษได้
ได้(adv) can, See also: may, Syn. อนุญาต, Example: เด็กจะกินข้าวได้ต่อเมื่อล้างมือเรียบร้อยแล้ว
ได้(aux) used as an auxiliary verb before a principal verb to indicate the past tense, Example: ตอนที่ไปเที่ยวเมืองจีน เขาได้ไปเยี่ยมชมกำแพงเมืองจีน, Thai Definition: คำช่วยกริยาบอกอดีต
ได้ดี(v) be successful, See also: attain prominence, meet the success, Syn. ได้ดิบได้ดี, เจริญ, ก้าวหน้า, Example: ลูกศิษย์ที่จบจากโรงเรียนนี้ได้ดีหลายคนแล้ว
ได้ที(v) be superior to, See also: have an advantage over, get/gain/have the upper hand, Syn. ได้โอกาส, เป็นต่อ, ได้ช่อง, ได้เปรียบ, Example: ฝ่ายแดงได้ทีคู่ต่อสู้
ได้ผล(v) be effective, See also: work, Syn. สำเร็จ, บรรลุผล, รุ่งเรือง, ได้ผลสำเร็จ, Example: ยาของหมอได้ผลเสมอ
ได้มา(v) obtain, See also: gain, get, acquire, Syn. ได้รับ, Example: ความรู้นี้ได้มาตอนไปออกค่ายพัฒนาชนบท, Thai Definition: รับมาหรือตกมาเป็นของตน
ได้ใจ(v) become conceited, See also: be encouraged, be overbold, be conceited, be overconfident, become haughty, Syn. ลำพองใจ, เหิมใจ, ย่ามใจ, ชะล่าใจ, Example: แม่จะไม่ใช้การชมเชยหรือให้รางวัลเพราะกลัวเด็กจะได้ใจ
ได้การ(adv) effectively, See also: efficiently, efficaciously, successfully, Syn. ได้เรื่อง, Example: ถ้าหัวหน้าเป็นคนออกคำสั่ง รับรองพนักงานทำงานได้การทุกเรื่อง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ได้ก. รับมาหรือตกมาเป็นของตัว เช่น ได้เงิน ได้ลูกได้แผล
ได้ใช้ประกอบท้ายคำกริยา มีความหมายต่าง ๆ แล้วแต่ความแวดล้อม คือ อาจ, สามารถ, เช่น เดินได้ เขียนได้
ได้สำเร็จผล เช่น สอบได้
ได้อนุญาต เช่น ลงมือกินได้ ไปได้
ได้คำช่วยกริยาบอกอดีต เช่น ได้กิน ได้ไป
ได้เรียกเงินหรือสิ่งที่ได้มา ว่า เงินได้ รายได้.
ได้กลิ่นก. รู้เบาะแส เช่น ตำรวจได้กลิ่นว่าคนร้ายมาหลบซ่อนอยู่แถวนี้, รู้ระแคะระคาย เช่น ฉันชักได้กลิ่นว่าโครงการนี้ไม่ตรงไปตรงมา.
ได้กันก. ได้เป็นผัวเมียกัน, ได้เสียกัน ก็ว่า.
ได้การว. ใช้ได้, ได้ผล.
ได้ความก. ได้เรื่อง, ได้การ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
balanceได้ดุล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obtainได้มา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
receiveได้รับ, รับไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
regainได้รับคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vested in interestได้รับสิทธิประโยชน์ในช่วงหลัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vested in possessionได้รับสิทธิประโยชน์ในปัจจุบัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
what you see is what you get (WYSIWYG)ได้อย่างที่เห็น (วิซิวิก) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ectotrophicได้อาหารจากผิวราก [ ไมคอร์ไรซา ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
mixotropicได้อาหารสองแบบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
endotropicได้อาหารในราก [ ไมคอร์ไรซา ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antigen Overloadได้รับแอนติเจนในปริมาณมากเกินไป [การแพทย์]
Aphasia, Auditoryได้ยินเสียงแต่ไม่เข้าใจความหมาย, ได้ยินแล้วไม่เข้าใจว่าเป็นเสียงอะไร [การแพทย์]
Bedtime Dose, Singleได้รับยาเพียงครั้งเดียวตอนก่อนนอน [การแพทย์]
Blood Pressure Response, Paradoxicalได้รับคลอนิดินแล้วความดันเลือดสูงขึ้น [การแพทย์]
Contusion Injuriesได้รับแรงกระแทก [การแพทย์]
Counseling, Continuing Consistentได้รับกำลังใจและคำแนะนำอย่างสม่ำเสมอ [การแพทย์]
Dose, Multipleได้รับหลายครั้ง, ให้มากกว่า1ขนาด, หลายขนาด [การแพทย์]
Fundedได้รับทุนสนับสนุน [การแพทย์]
Gainได้รับ [การแพทย์]
Immune Serumได้รับแอนติเจนมาแล้ว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sure.-ได้เลย Jaws (1975)
Sure.ได้ The One with the East German Laundry Detergent (1994)
Hike!เริ่มได้! Hothead (2001)
- Yes./ ได้ The Matrix Revolutions (2003)
Rightได้ Sweet Sex and Love (2003)
Okayก็ได้... Saving Face (2004)
Okay.ได้ My Little Bride (2004)
Keep.... ได้... . Romance of Their Own (2004)
Go.ไปได้ The Great Raid (2005)
Yeah.ได้ The Cave (2005)
Fine.ได้ Zathura: A Space Adventure (2005)
Your dime.อ่อได้ Red Eye (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้[dāi = dai] (x) EN: yes ; that's possible ; certainly  FR: oui ; c'est possible ; certainement
ได้[dāi = dai] (v) EN: can ; be able to ; be capable of  FR: pouvoir ; avoir la capacité de ; avoir la possibilité de ; parvenir
ได้[dāi = dai] (v) EN: get ; obtain ; acquire ; receive ; earn ; gain ; win ; attain  FR: avoir ; obtenir ; produire ; gagner
ได้[dāi = dai] (v) EN: [ auxiliary verb before a principal verb to indicate the past tense ]  FR: [ verbe auxiliaire servant à former le passé ]
ได้...แต้ม[dai ... taēm] (v, exp) EN: score ... (+ nb) points  FR: marquer ... (+nb) points
ได้กลิ่น[dāiklin] (v) EN: scent ; smell ; catch the smell ; sniff  FR: sentir ; flairer
ได้กลิ่นเหม็น[dāiklin men] (v, exp) FR: sentir mauvais ; puer ; exhaler une odeur fétide
ได้กัน[dāikan] (v, exp) EN: become husband and wife ; live together
ได้การ[dāikān] (v) EN: work  FR: fonctionner
ได้การ[dāikān] (v) EN: effectively ; efficiently ; efficaciously ; successfully

English-Thai: Longdo Dictionary
PHP(n) ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่ง (เป็นแบบ intepreter) เป็นที่นิยมใช้กันมาก โดยเฉพาะในงานพัฒนาเว็บ แต่ก็สามารถใช้ในงานอื่นๆ ได้ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.php.net
SLR(n, abbrev) ย่อมาจาก Single-Lens Reflex หมายถึง กล้องถ่ายภาพที่ใช้เลนส์ตัวเดียวกันสำหรับมองภาพ และถ่ายภาพ ทำให้ได้ภาพในฟิล์มเหมือนดั่งภาพที่ปรากฏในช่องมอง กล้องประเภทนี้มักจะเปลี่ยนเลนส์ได้ด้วย, See also: camera
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, See also: CCD
flash memory(n) หน่วยความจำประเภทสารกึ่งตัวนำชนิดหนึ่ง ที่สามารถลบข้อมูลแล้วเขียนใหม่ได้ และสามารถคงข้อมูลไว้ได้แม้ไม่มีกระแสไฟฟ้าเลี้ยง
memory stick(n) อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท SONY และใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ SONY มีขนาดเล็กประมาณเท่าแผ่นหมากฝรั่ง magic gate memory stick คือ memory stick ที่มีหมายเลขรหัสประจำในแต่ละแผ่น เพื่อให้สามารถควบคุมการทำสำเนาข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น ข้อมูลเพลง หรือภาพ) ได้ คือ ข้อมูลที่บันทึกจะนำมาใช้ได้เมื่ออ่านจากแผ่นที่มีหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น และจะใช้ไม่ได้เมื่อทำสำเนาข้อมูลนั้นไปยังแผ่นหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น, See also: flash memory
PDA(n, abbrev) ย่อมาจากคำว่า Personal Digital Assistant หมายถึงอุปกรณ์ผู้ช่วยดิจิตอลส่วนตัว มักมีขนาดเล็กพกพาสะดวก สามารถใช้บันทึกข้อมูลนัดหมาย หมายเลขโทรศัพท์ รับส่งข้อมูล หรือใช้เล่นเกมส์เพื่อความบันเทิงต่างๆได้, See also: Palm, Visor, Handheld, PocketPC
NPL(abbrev) หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือหนี้เสีย ย่อมาจาก Non-Performing Loan, See also: Non-Performing Loan
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), See also: hood
nonfunctional(adj) เสีย, ไม่ทำงาน, ใช้การไม่ได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accepted(adj) ได้มาตรฐาน
access(vt) ได้รับสิทธิ์หรือโอกาสในการใช้
acquire(vt) ได้รับ, See also: ได้, ได้มา, Syn. get, take, obtain, Ant. lose
affected(adj) ได้รับผล, Syn. influenced
aged(adj) ได้ที่ (เช่น เหล้าหรือเนย)
airworthy(adj) ได้มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการบิน
appointed(adj) ที่ได้รับแต่งตั้ง, See also: ได้รับแต่งตั้ง, ที่ได้รับการแต่งตั้ง, Syn. selected, chosen, delegated
apprise of(phrv) ได้รับแจ้งเรื่องเกี่ยวกับ (ปกติใช้ passive voice), See also: ได้รับการบอกกล่าวเรื่อง
attain to(phrv) ได้มาซึ่ง (สิ่งที่อยากได้), See also: ได้รับ, มาถึง
bask(vi) ได้รับความพึงพอใจ, Syn. delight

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
*เครื่องหมาย asterisk (ดอกจัน) เป็นอักขระตัวหนึ่ง มีอยู่บนแผงแป้นอักขระ เมื่อนำมาใช้ในคำสั่งระบบดอส สัญลักษณ์ * จะใช้แทนตัวอักษรใด ๆ ก็ได้ กี่ตัวก็ได้ (wildcards) ใช้เมื่อต้องการอ้างถึงชื่อแฟ้มข้อมูล เช่นถ้าใช้ A*.* หมายความถึง แฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร A และจะมีนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.COM ก็หมายความ ถึงแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีนามสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็จะหมายถึงทุกแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ในสารบบ หรือในจานบันทึก ดู wildcards ประกอบ
_เครื่องหมาย underscore เป็นอักขระตัวหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีลักษณะดังนี้ (-) ถ้าเป็นแป้นในพิมพ์ดีดจะใช้สำหรับขีดเส้นใต้ (underline) แทน แต่ในคอมพิวเตอร์ การขีดเส้นใต้มักนิยมใช้เป็นคำสั่ง (underline) แทน แต่บนแผงแป้นพิมพ์ก็ยังมีแป้นนี้อยู่ เมื่อกดแป้นนี้ คอมพิวเตอร์จะถือเสมือนเป็นตัวอักขระตัวหนึ่ง แต่ไม่สามารถใช้เป็นการขีดเส้นใต้ได้ต่อไปอีก เช่น อาจตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลว่า A-B ก็ได้
a.w.o.l.abbr. absent with out leave ไม่ได้มาโดยไม่ได้รับการอนุมัติให้ลา
abasia(อะเบ' เชีย) การที่ไม่สามารถจะเดินได้เพราะขาดการประสานกันของกล้ามเนื้อ
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ <คำแปล>ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
abelian(อะบี' เลียน, อะเบล' ยัน) adj. เกี่ยวกับ Niels Henrik Abel (นักคณิตศาสตร์มีชื่อ) เปลี่ยนกลุ่มได้, กลุ่มที่เปลี่ยนได้
aborning(อะบอร์' นิง) adj. ในขณะที่กำเนิดหรือคลอดหรือได้ผล (original, inhabitants)
abroach(อะไบรซ) adj., adv. ซึ่งเปิดช่องหรือรู (ให้ของเหลวหรือสิ่งของไหลออกได้)
absent(adj. แอบ'เซินทฺ vt. แอบเซนทฺ') ไม่อยู่, ขาด, ลาหยุด, ไม่ได้มาร่วมด้วย, ไม่สนใจ, ใจลอย, ขาดแคลน -vt. ทำให้ขาด -absentation, absentness n., Syn. missing, Ant. present
abyssal(อะบิส' ซัล) adj. ลึกซึ้ง, สุดหยั่ง, วัดไม่ได้

English-Thai: Nontri Dictionary
acceptable(adj) ยอมรับได้, รับได้, เป็นที่พอใจ
accessible(adj) ซึ่งสามารถเข้าถึงได้
accolade(n) การได้รับเกียรติ
accountable(adj) ซึ่งต้องรายงาน, ซึ่งรับผิดชอบ, ซึ่งอธิบายได้
acoustic(adj) เกี่ยวกับการฟัง, เกี่ยวกับการได้ยิน, เกี่ยวกับเสียง
acoustics(n) เสียงสะท้อน, การได้ยิน, วิชาเสียง
acquire(vt) ได้มา, ได้รับ, หามาได้, เข้ายึด
acquirement(n) ของที่ได้มา, การได้มา
acquisition(n) การครอบครอง, การเข้าถือสิทธิ์, การเข้ายึด, สิ่งที่ได้มา
acquisitive(adj) อยากได้, โลภ, ละโมบ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
acquireได้มา
approved(adj) ได้รับการรับรองแล้ว
exempted(n, vi, vt) ได้รับการยกเว้น
get it on(vt) ได้แอ้ม, ได้อึ๊บ, มีเพศสัมพันธ์กับ, Syn. have sexual intercourse with
hard-won(adj) ได้มาด้วยความยากลำบาก
Please[ได้-โปรด] (n, vi, vt) ได้โปรด
Please[ได้-โปรด] (n, vi, vt) ได้โปรด
populist[พ็อบ พิว ลิซท] (n) ได้รับความนิยม
retreive(n, vi, vt) ได้กลับคืนมา, เอากลับคืนมา, แก้ไข, กู้
we had brough you to testifiedได้นำท่านขึ้นเบิกความต่อศาบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
当選[とうせん, tousen] (n) ได้รับเลือก
獲得[かくとく, kakutoku] (vt) ได้รับ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
名前を馳せる[なまえをはせる, namaewohaseru] (vt) ได้รับการขนานนามว่า

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
貰う[もらう, morau] TH: ได้รับ  EN: to receive
聞く[きく, kiku] TH: ได้ยินเสียง  EN: to hear
儲かる[もうかる, moukaru] TH: ได้กำไร  EN: to make a profit
聞こえる[きこえる, kikoeru] TH: ได้ยิน  EN: to be heard
戴く[いただく, itadaku] TH: ได้รับ(ใช้แสดงความถ่อมตน)  EN: to receive (hon)
降りる[おりる, oriru] TH: ได้รับอนุมัติ
受け入れる[うけいれる, ukeireru] TH: ได้รับไว้  EN: to receive
取り戻す[とりもどす, torimodosu] TH: ได้คืนมา  EN: to regain
賜る[たまわる, tamawaru] TH: ได้รับพระราชทาน
収める[おさめる, osameru] TH: ได้รับ  EN: to obtain

German-Thai: Longdo Dictionary
Auftrag(n) |der, pl. Aufträge| ใบสั่งงาน, ใบมอบหมายงาน เช่น Der Schreiner hatte den Auftrag, den Stühl zu reparieren. ช่างไม้ได้รับใบสั่งงานให้ซ่อมเก้าอี้, James Bond hat einen Auftrag erhalten, eine Bombe zu entschärfen. เจมส์ บอนด์ ได้รับมอบหมายงานให้กู้ระเบิดลูกหนึ่ง
Er kommt wohl heute.เขาคงจะมาวันนี้, wohl ใช้เสริมในประโยคที่มีความเป็นไปได้, คาดว่า
Möglichkeit(n) |die, pl. Möglichkeiten| ความเป็นไปได้
Umsatz(n) |der, pl. Umsätze| รายได้สุทธิ, ผลรวมสุทธิ
Wie machst du das?คุณทำอย่างนั้นได้อย่างไร
aber(konj) แต่ เช่น Das Gerät ist alt aber funktioniert noch gut. เครื่องมือนี้เก่าแต่ว่ายังใช้งานได้ดี, See also: jedoch
bald(adv) เร็วๆ นี้ เช่น Er kommt bald wieder. เขาจะกลับมาเร็วๆ นี้, so bald wie möglich เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
bei(präp) (เป็นคำบุพบทแปลได้หลายความหมาย) อาจแปลว่า ที่ เช่น Ihr Schlüssel ist bei mir. กุญแจของคุณอยู่ที่ฉัน
bekommen(vt) |bekam, hat bekommen| ได้รับ
dennoch(konj) อย่างไรก็ตาม, ทว่า เช่น Er ist schon über 70, dennoch kann er immer noch skifahren. เขาอายุมากกว่าเจ็ดสิบปี อย่างไรก็ตามเขายังสามารถเล่นสกีได้อีก, See also: S.trotzdem

French-Thai: Longdo Dictionary
Bonjour!สวัสดี (ใช้ได้ตั้งแต่เช้าซึ่งหมายถึง 'อรุณสวัสดิ์' จนถึงบ่ายแก่ๆ), See also: Bonsoir!
enchanté(adj) |-e| ยินดีที่ได้รู้จัก
permis de séjour(n) |m| ใบอนุญาตให้พำนักอยู่ได้, วีซ่า
aller ensembleเข้ากันได้ , ไปด้วยกันได้ , เหมาะสมกัน, See also: aller
rester(vi) |je reste, tu restes, il reste, nous restons, vous restez, ils restent| พักอยู่, ยังคงอยู่ เช่น (1) Je reste jusqu'à 22 heures. ผมอยู่ถึงสี่ทุ่ม (2) Cette semaine il doit reste à la maison. อาทิตย์นี้เขาต้องพักอยู่ที่บ้าน (สังเกตความหมายต่างจากกิริยา habiter ตรงที่ rester ไม่ได้แปลว่า อาศัย)
travail(n) |m, pl. travaux| งาน เช่น travail au noir งานที่ผิดกฎหมายหรืองานที่มีการรับค่าจ้างโดยไม่ได้เสียภาษี, Syn. boulot
meสรรพนามบุรุษที่หนึ่งในรูปกรรมรอง เช่น Tu me rends visite? เธอมาเยี่ยมฉันไหม, Tu m'apportes des disques? เธอนำ(เอา)แผ่นเสียงมาให้ฉันทีได้ไหม
se souvenir(vt) |je me souviens, tu te souviens, il se souvient, nous nous souvenons, vous vous souvenez| จำได้, นึกออก เช่น Je ne me souviens pas de son nom.
quelconque(adj) ชิ้นใดก็ตาม, ชิ้นใดก็ได้ J'ai besoin d'un livre quelconque., Syn. n'importe quel
monter(vi, vt) ขึ้น เช่น On va monter dans le bus. = พวกเราจะขึ้นไปบนรถ L'ascenceur est en train de monter. = ลิฟท์กำลังขึ้นมา L'action de Shin Corp. monte depuis une semaine. = หุ้นของกลุ่มชินวัตน์ขึ้นมาได้อาทิตย์หนึ่งแล้ว

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top