Search result for

อีกไม่นาน

(5 entries)
(1.0545 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อีกไม่นาน-, *อีกไม่นาน*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา อีกไม่นาน มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *อีกไม่นาน*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อีกไม่นาน    [ADV] soon, See also: before long, Ant. อีกนาน, Example: อีกไม่นานเราคงมีซอฟต์แวร์ของไทยๆ เราเองใช้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เสร็จตาย เช่น ใครที่ป่วยเป็นมะเร็งถึงขั้นนี้แล้ว อีกไม่นานก็เสร็จแน่

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
a fool and his money are soon parted(ใช้เมื่อต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากเนื่องมาจากการตัดสินที่ไม่ดี) ให้คนโง่ใช้เงินอีกไม่นานเงินก็หมด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
間もなく[まもなく, mamonaku] Thai: เร็วๆนี้ ในระยะเวลาอันสั้น อีกไม่นาน English: soon

Are you satisfied with the result?

Go to Top