ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anima

   
141 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anima-, *anima*
Possible hiragana form: あにま
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anima[N] จิตวิญญาณ, See also: ชีวิต, Syn. mind, soul
animal[ADJ] เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา, Syn. carnal, fleshly, physical, Ant. spiritual, intellectual
animal[ADJ] เกี่ยวกับสัตว์, See also: ซึ่งเกิดจากสัตว์, Syn. animalistic, beastly, wild
animal[N] คนที่หยาบคาย, See also: คนที่โหดร้ายทารุณคล้ายสัตว์
animal[N] สัตว์
animate[ADJ] ซึ่งมีชีวิต, Syn. alive, breathing, animated
animate[ADJ] ซึ่งมีชีวิตชีวา, See also: ร่าเริง, Syn. lively, vigorous
animate[VT] ดลใจ, See also: สร้างแรงบันดาลใจ, Syn. inspire, arouse, excite
animate[VT] ทำให้ดุจมีชีวิต
animate[VT] ทำให้มีชีวิต, Syn. liven up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anima(แอน' นิมะ) n. จิตวิญญาณ, ความรู้สึกตัว, ชีวิต (soul, life, inner personality)
animadversion(แอนนิแมดเวอ' เชิน) n. การตำหนิ, การวิจารณ์, คำตำหนิ, คำวิจารณ์ (censure)
animadvert(แอนน์แมดเวอร์ท') vi. วิจารณ์ติเตียน, -animadverter n. (comment critically)
animal(แอน' นิเมิล) n. สัตว์, คนที่คล้ายสัตว์, สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม, คนที่โหดร้ายคล้ายสัตว์. -adj. เกี่ยวกับสัตว์. -animalic, animalian adj., Syn. creature, beast ###A. human)
animal crackerขนมที่ทำเป็นรูปสัตว์
animal husbandryการเลี้ยงสัตว์, วิชาเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์, สัตวบาล. -animal husbandman n.
animal kingdomอาณาจักรสัตว์, โลกของสัตว์
animal magnetismอำนาจที่ทำให้คนสะกดจิตได้ การดึงดูดทางกายต่อเพศตรงข้าม, ความดึงดูดทางเพศ., Syn. biomagnetism
animal spiritsความีชีวิตชีวาเนื่องจากสุขภาพที่ดี, อารมณ์ดี
animalcule(แอนนิแมล' คูล) n. สัตว์ขนาดเล็ก, จุลินทรีย์, สัตว์จุลินทรีย์. -animalcular, animalculine, animalculous adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
animadversion(n) การวิจารณ์,การติเตียน,การตำหนิ
animadvert(vt) วิจารณ์,ติเตียน,ตำหนิ
animal(n) สัตว์
animate(adj) มีชีวิต,เป็นสัตว์
animate(vt) กระตุ้น,ทำให้มีชีวิต
animated(adj) กระปรี้กระเปร่า,ร่าเริง,มีชีวิตชีวา
animation(n) ความมีชีวิต,ความมีชีวิตชีวา,ความกระตือรือร้น
inanimate(adj) ไม่มีชีวิต,เซื่องซึม,ไม่สดใส,ไม่ร่าเริง
reanimate(vt) ทำให้กระปรี้กระเปร่า,ทำให้มีชีวิตจิตใจ,ทำให้คืนชีพ,ฟื้นฟู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
animal anatomyสัตวกายวิภาคศาสตร์ [มีความหมายเหมือนกับ zootomy ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
animal interlaceลายสัตว์กระหวัด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
animal pathology; zoopathologyสัตวพยาธิวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
animal physiology; zoodynamics; zoophysiologyสัตวสรีรวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
animal psychology; zoopsychologyสัตวจิตวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
animal styleกระบวนแบบรูปสัตว์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
animal toxin; zootoxinชีวพิษสัตว์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
animation๑. การทำให้เคลื่อนไหว๒. การทำภาพเคลื่อนไหว๓. ภาพเคลื่อนไหว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
animation๑. การทำให้เคลื่อนไหว๒. การทำภาพเคลื่อนไหว๓. ภาพเคลื่อนไหว [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Animal anesthesiaการวางยาสลบสัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Animal anesthesiaการวางยาสลบสัตว์ [TU Subject Heading]
Animal behaviorพฤติกรรมของสัตว์ [TU Subject Heading]
Animal biotechnologyเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Animal breedพันธุ์สัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Animal breedingการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ [TU Subject Heading]
Animal cultureการเลี้ยงสัตว์ [TU Subject Heading]
Animal dealersผู้ค้าสัตว์ [TU Subject Heading]
Animal Diseasesสัตว์, โรค [การแพทย์]
Animal ecologyนิเวศวิทยาสัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
animal control (n ) กรมควบคุมสัตว์
animal shelter adoptionsการนำ(สัตว์)ไปเลี้ยงจากโรงเลี้ยงสัตว์
animationภาวะที่มีชีวิตชีวา, ขบวนการสร้างหนังการ์ตูน, ความกระตือรือร้น, พลังงาน,ความดีใจ,

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She loved animals, and little children, too.เธอรักสัตว์ และเด็กๆด้วย The Great Dictator (1940)
I'm better with animals than plugs and transistors.กว่าปลั๊กและทรานซิสเตอร์ Help! (1965)
That's where I get it from, my love of animals.ความรักของฉันของสัตว์ มันเชื่อฉัน Help! (1965)
Stupid animals!เจ้าพวกสัตว์สมองทึบ Beneath the Planet of the Apes (1970)
So they beat her like an animal.ดังนั้นพวกเขาเอาชนะเธอเหมือนสัตว์ The Godfather (1972)
They're animals, so let them lose their souls.They're animals, so let them lose their souls. The Godfather (1972)
Hey, you can't park that animal over there!เอาสัตว์ไว้ตรงนี้ไม่ได้ Blazing Saddles (1974)
It was a picture of a boa constrictor swallowing an animal.ในหนังสือธรรมชาติ เกี่ยวกับป่ายุคดึกดำบรรพ์ มันเป็นรูปงูเหลือมที่กำลังกลืนสัตว์ The Little Prince (1974)
You're a funny animal. You're nothing but a tail. Where's the rest?คุณเป็นสัตว์ที่แปลกมาก คุณมีแต่หาง The Little Prince (1974)
- I'm not an animal. - What are you?- ฉันไม่ใช่สัตว์นะ The Little Prince (1974)
But the fact is, the bite radius on this animal is different than the wounds on the victim.เเต่รัศมืการกัดของฉลามตัวนี่ ต่างจากบาดเเผลบนตัวเหยื่อ Jaws (1975)
The digestive system of this animal is very slow. Let's cut it open.ระบบยอยอาหารของมันช้ามาก เราผ่าท้องดู Jaws (1975)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
animaA big animal ran away from the zoo.
animaAbility to talk distinguishes human beings from animals.
animaA cheetah runs as fast as any animal.
animaA cow is a useful animal.
animaA dairy cow is a useful animal.
animaA dead dear being pecked by vultures, remains partly eaten by other animals, that sort of rotten meat is called 'carrion'.
animaA dog is a clever animal.
animaA dog is a faithful animal.
animaA dog is a faithful animal, so it is said to be a friend of man.
animaA dog is sometimes a dangerous animal.
animaA fox is a wild animal.
animaA horse is a friendly animal.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มูลสัตว์[N] dung, See also: animal droppings, Example: ปุ๋ยจากมูลสัตว์มีราคาถูก และอุดมด้วยไนเตรต, Thai definition: อุจจาระของสัตว์
สัตว์[N] animal, See also: creature, beast, brute, Example: สัตว์ส่วนมากเมื่อมีความรู้สึกก้าวร้าวจะแสดงออกมาเลย, Count unit: ตัว, ชนิด, Thai definition: สิ่งมีชีวิตซึ่งแตกต่างไปจากพรรณไม้ ส่วนมากมีความรู้สึกและเคลื่อนไหวย้ายที่ไปได้เอง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ซากสัตว์[N] carcass, See also: animal remains, carrion, Example: ถ้ำแห่งนี้เต็มไปด้วยซากสัตว์ เหมือนมีใครลากเข้ามา, Count unit: ซาก, Thai definition: ร่างของสัตว์ที่ตายจนโทรมเหลือแต่เค้าเดิม
สรรพสัตว์[N] all living creatures, See also: animal kingdom, all animals, Example: เราต้องมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ด้วย, Thai definition: สัตว์ทั้งหลาย
สัตวบาล[N] animal husbandman, Example: การผสมและคัดพันธุ์หมูเป็นหน้าที่ของสัตวบาลที่จะต้องดูแลจัดการ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เลี้ยงและดูแลสัตว์
สัตวบาล[N] animal nourishing, Syn. การเลี้ยงดูสัตว์, Example: เขาจบทางด้านสัตวบาลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Thai definition: การรักษาพยาบาลดูแลสัตว์
สิงสาราสัตว์[N] animal, See also: creature, Syn. สัตว์, Example: พอตกดึกพวกสิงสาราสัตว์ก็ออกหากินกันไปตามประสา, Count unit: จำพวก, ชนิด, Thai definition: สิ่งมีชีวิตซึ่งแตกต่างไปจากพรรณไม้ ส่วนใหญ่จะมีความรู้สึกและเคลื่อนไหวได้เอง
ติรัจฉาน[N] animal, See also: beast, Syn. ดิรัจฉาน, สัตว์เดรัจฉาน, เดียรัจฉาน, Example: ติรัจฉานนั้นโง่ในด้านที่จะทำความเจริญอะไรให้บังเกิดขึ้น, Count unit: ตัว, Thai definition: สัตว์ทั่วไป ยกเว้นคน, Notes: (บาลี)
การผสมพันธุ์สัตว์[N] animal breeding, See also: breeding, Syn. การเพาะพันธุ์สัตว์, การขยายพันธุ์สัตว์, Example: การเลี้ยงสุกรไม่ควรใช้ใบกระถินเลี้ยงเพราะจะทำให้การผสมพันธุ์สัตว์ผลิตลูกไม่ดีเท่าที่ควร
ด้วง[N] kind of animal trap, See also: animal snare made from a joint of bamboo, Syn. กับดัก, เครื่องดักสัตว์, Example: เขาเอาด้วงไปดักหนูนา, Count unit: อัน, Thai definition: ชื่อเครื่องดักสัตว์ชนิดหนึ่ง ทำด้วยกระบอกไม้ยาวประมาณ 5-6 เซนติเมตร มีคันยาวประมาณ 1 เมตร มีสายห่วงติดกับกระบอกไม้ไผ่ส่วนล่าง โยงไปผูกติดกับปลายคัน มีไม้ค้ำอันหนึ่งเพื่อให้คันโก่ง กับไม้ลิ้นพาดปากกระบอกอีกอันหนึ่งทำหน้าที่เสมือนไก สำหรับดักแย้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุกรมวิธานสัตว์[n. exp.] (anukrom withān sat) EN: taxonomy   FR: taxinomie animale [m] ; taxonomie animale [f]
อาชญาบัตร[n.] (ātyābat) EN: license for prospecting for minerals, fising, slaughtering animals   
ช่างเขียนรูปสัตว์ [n. exp.] (chang khīen rūp sat) FR: animalier [m] ; animalière [f] ; peintre animalier [m]
หัวหน้าฝูง[n. exp.] (hūanā fūng) EN: chief of a herd of animals   
กายวิภาคศาสตร์สัตว์[n. exp.] (kāiyawiphāksāt sat) EN: animal anatomy ; zootomy   
กายวิภาคศาสตร์สัตว์เลี้ยง[n. exp.] (kāiyawiphāksāt sat liēng) EN: anatomy of domestic animals   
การดำรงชีวิตของสัตว์[xp] (kān damrongchīwit khøng sat) FR: vie des animaux [f]
การกระทำทารุณต่อสัตว์[n. exp.] (kān kratham thārun tø sat) FR: maltraitance des animaux [f]
การผสมพันธุ์สัตว์[n. exp.] (kān phasomphan sat) EN: animal breeding ; breeding   
การพรางตัวของสัตว์[n. exp.] (kān phrāng tūa khøng sat) FR: mimétisme animal [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANIMAL    AE1 N AH0 M AH0 L
ANIMATE    AE1 N AH0 M EY2 T
ANIMATE    AE1 N AH0 M AH0 T
ANIMALS    AE1 N AH0 M AH0 L Z
ANIMALS'    AE1 N AH0 M AH0 L Z
ANIMAL'S    AE1 N AH0 M AH0 L Z
ANIMATED    AE1 N AH0 M EY2 T AH0 D
ANIMATES    AE1 N AH0 M AH0 T S
ANIMATES    AE1 N AH0 M EY2 T S
ANIMATOR    AE1 N AH0 M EY2 T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
animal    (n) ˈænɪməl (a1 n i m @ l)
animals    (n) ˈænɪməlz (a1 n i m @ l z)
animate    (j) ˈænɪmət (a1 n i m @ t)
animate    (v) ˈænɪmɛɪt (a1 n i m ei t)
animated    (v) ˈænɪmɛɪtɪd (a1 n i m ei t i d)
animates    (v) ˈænɪmɛɪts (a1 n i m ei t s)
animating    (v) ˈænɪmɛɪtɪŋ (a1 n i m ei t i ng)
animation    (n) ˌænɪmˈɛɪʃən (a2 n i m ei1 sh @ n)
animadvert    (v) ˌænɪmædvˈɜːʴt (a2 n i m a d v @@1 t)
animalcule    (n) ˌænɪmˈælkjuːl (a2 n i m a1 l k y uu l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shí, ㄕˊ, ] animal feed; eat; food, #1,528 [Add to Longdo]
动物[dòng wù, ㄉㄨㄥˋ ˋ, / ] animal, #1,761 [Add to Longdo]
动画[dòng huà, ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] animation; cartoon, #6,034 [Add to Longdo]
[gé, ㄍㄜˊ, ] animal hide; leather; to reform; to remove; to expel (from office), #10,045 [Add to Longdo]
畜牧业[xù mù yè, ㄒㄩˋ ㄇㄨˋ ㄧㄝˋ, / ] animal husbandry, #12,617 [Add to Longdo]
[fáng, ㄈㄤˊ, ] animal fat, #20,117 [Add to Longdo]
牲口[shēng kou, ㄕㄥ ㄎㄡ˙, ] animals used for their physical strength (mules, oxen etc); beast of burden, #29,862 [Add to Longdo]
牧业[mù yè, ㄇㄨˋ ㄧㄝˋ, / ] animal husbandry; animal product industry, #30,997 [Add to Longdo]
动物性[dòng wù xìng, ㄉㄨㄥˋ ˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] animacy, #37,399 [Add to Longdo]
畜力[chù lì, ㄔㄨˋ ㄌㄧˋ, ] animal powered (as opposed to human or machine powered), #54,970 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Animation {f}animation [Add to Longdo]
Animateur {m}; Unterhalter {m}holiday entertainer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
OVA[オーブイエー, o-buie-] (n) (abbr) (See オリジナルビデオアニメーション) animated film released direct-to-video [Add to Longdo]
UMA[ユーマ, yu-ma] (n) (abbr) (See 未確認生物) unidentified mysterious animal [Add to Longdo]
がに股;蟹股;蠏股(iK)[がにまた, ganimata] (adj-no) bowlegged; bandy-legged [Add to Longdo]
しーっ[, shi-tsu] (int) (1) shhh! (sound used when getting someone to shut up); (2) shoo! (sound used to drive animals away) [Add to Longdo]
ちょろちょろ[, chorochoro] (adv,n,vs) (1) in trickles (e.g. water flowing); (2) darting about (e.g. a small animal); moving rapidly [Add to Longdo]
ちんちん;チンチン[, chinchin ; chinchin] (adv,adv-to) (1) (on-mim) chink; jingle; tinkle; whistle (kettle); (n,vs) (2) begging (animal); (n) (3) (chn) penis [Add to Longdo]
なめし革;鞣革[なめしがわ, nameshigawa] (n,adj-no) (1) leather; tanned animal hide; suede; (2) kanji "tanned leather" radical (radical 178) [Add to Longdo]
ほいほい[, hoihoi] (adv) (1) Shoo! (used to drive away people or animals); without considering the pros and (particularly) the cons; thoughtlessly; readily; blithely; willingly; (vs) (2) to pamper; to spoil [Add to Longdo]
アニカラ[, anikara] (n) (abbr) anime karaoke; karaoke accompanied by animation [Add to Longdo]
アニマ[, anima] (n) anima (lat [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンピューターアニメ[こんぴゅーたーあにめ, konpyu-ta-anime] computer animation (abbr) [Add to Longdo]
コンピューターアニメーション[こんぴゅーたーあにめーしょん, konpyu-ta-anime-shon] computer animation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anima
   n 1: (Jungian psychology) the inner self (not the external
      persona) that is in touch with the unconscious

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 anima
  1. soul
  2. breath
  3. wind

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top