Search result for

breathing

(65 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -breathing-, *breathing*, breath
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
breathing[N] กระบวนการหายใจ
breathing[N] การหายใจ, Syn. respiration

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breathing(บรีธ'ธิง) n. การหายใจ,กระบวนการหายใจ,การหายใจอึดหนึ่ง,การหยุดพักหายใจ,การเอ่ยคำ,ความปรารถนา,ชั่วแวบเดียว,การโชยพัดเบา
breathing spacen. โอกาสพัก,โอกาสคิด,ที่ ๆ พอจะเดินทางหรือ ทำงานได้เพียงพอ
breathing spelln. โอกาสพัก,โอกาสคิด,ที่ ๆ พอจะเดินทางหรือ ทำงานได้เพียงพอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
breathing root; aerating root; pneumatophoreรากหายใจ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
breathing; respirationการหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Breathingการหายใจ [การแพทย์]
breathingการสูดลมหายใจ, การสูดอากาศเข้าไปในปอดและปล่อยอากาศออกจากปอด เป็นขั้นหนึ่งของกระบวนการหายใจในสัตว์ชั้นสูง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Breathing apparatus ; Respiratory protective devicesอุปกรณ์ช่วยหายใจ [TU Subject Heading]
Breathing Circuitสายต่อที่ใช้เป็นทางเดินของการหายใจ [การแพทย์]
Breathing controlการควบคุมการหายใจ [TU Subject Heading]
Breathing exercisesการฝึกหายใจ [TU Subject Heading]
Breathing Exercisesการบริหารการหายใจ,การฝึกหายใจ,บริหารการหายใจ,การออกกำลังหายใจ,บริหารการหายใจ,หายใจแรงๆและไอบ่อยๆ [การแพทย์]
Breathing Exercises, Abdominalการฝึกหายใจ [การแพทย์]
Breathing Exercises, Deepบริหารโดยให้หายใจลึกๆ [การแพทย์]
Breathing Exercises, Rhythmic Deepการบริหารการหายใจเป็นจังหวะ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Breathing is labored.การหายใจอ่อนล้า Not Cancer (2008)
Her heart rate's stabilized, breathing's good.อัตราเต้นหัวใจเธอคงที่ การหายใจดี Not Cancer (2008)
I could stop breathing?ผมอาจหยุดหายใจ Adverse Events (2008)
Well, she's not breathing. We need to intubate.ฌะอไม่หายใจ เราต้องสอดท่อ Lucky Thirteen (2008)
The breathing problem started after we fixed her kidney problem, means the RTA isn't the underlying cause.เริ่มมีระบบหายใจล้มเหลว หลังจากเรารักษาไตเธอ หมายความว่า rta ไม่ใช่อาการหลอก Lucky Thirteen (2008)
By the way, the surgery was not routine, the patient stopped breathing, and you missed a differential.อีกอย่างหนึ่ง การผ่าตัดไม่ปกติ คนไข้หยุดหายใจ Lucky Thirteen (2008)
Andsince you're not breathing hard,และตั้งแต่คุณไม่หายใจแรงๆ The Itch (2008)
Hey. Speaking of breathing hard,เฮ้.เสียงพูดทำไมหายใจแรงจัง The Itch (2008)
What kind of breathing problems?การหายใจมีปัญหาแบบไหน? Last Resort (2008)
Plus troubled breathing. Could be a heart defect.ความดันทำให้การหายใจมีปัญหา ซึ่งอาจทำให้หัวใจเสียหาย Last Resort (2008)
Cushing's causes fatigue, breathing problems,โรคคุชชิ่งเพราะความเหนื่อยล้า และปัญหาเรื่องการหายใจ Last Resort (2008)
If you have cushing's, this will slow your breathing.ถ้า่คุณเป็นโรคคุชชิ่ง ยานี้จะทำให้การหายใจคุณช้าลง Last Resort (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
breathingA man who asks his wife's permission before taking any action except breathing is a henpecked husband.
breathingHe had trouble breathing.
breathingHe is breathing hard.
breathingHe lay breathing very feebly.
breathingHe ran up the stairs breathing very hard.
breathingHis breathing became faint.
breathingI can hear the soft breathing.
breathingI have difficulty breathing.
breathingIs he breathing?
breathingPneumonia causes difficulty in breathing.
breathingShe was breathing hard.
breathingSomebody's breathing on my face. It's disgusting.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การนัด[N] sniffing, See also: breathing, inhalation a pinch of snuff, Syn. การสูด, การดม, Example: เขาแสบจมูกจากการนัดยานัตถุ์, Thai definition: การเป่าหรือสูดให้ผงยาเข้าไปในรูจมูก

CMU English Pronouncing Dictionary
BREATHING    B R IY1 DH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
breathing    (v) (b r ii1 dh i ng)
breathing-space    (n) - (b r ii1 dh i ng - s p ei s)
breathing-spaces    (n) - (b r ii1 dh i ng - s p ei s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yóng, ㄩㄥˊ, ] breathing (of fish), #79,438 [Add to Longdo]
气管痉挛[qì guǎn jìng luán, ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢˇ ㄐㄧㄥˋ ㄌㄨㄢˊ, / ] breathing convulsions (as in asthma); tracheospasm [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] breathing of pigs [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Atempause {f} | Atempausen {pl}breathing time | breathing times [Add to Longdo]
Atemschutzgerät {n}breathing apparatus; respirator [Add to Longdo]
Atemübung {f}breathing exercises [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おくびにも出さない[おくびにもださない, okubinimodasanai] (exp) not revealing (thoughts, feelings); not breathing a word [Add to Longdo]
ふうふう;ふーふー[, fuufuu ; fu-fu-] (adv) (1) (on-mim) sound of heavy breathing; (n,vs) (2) blowing on something (e.g. to cool it down) [Add to Longdo]
ゆとり教育[ゆとりきょういく, yutorikyouiku] (exp) "education with breathing space" system; pressure-free education [Add to Longdo]
アクアラング[, akuarangu] (n) aqualung; Self-Contained Underwater Breathing Apparatus; SCUBA [Add to Longdo]
アナバス亜目[アナバスあもく, anabasu amoku] (n) (See キノボリウオ亜目・キノボリウオあもく) Anabantoidei (suborder of the order Perciformes known as labyrinth fish that are defined by having an accessory breathing organ for respiration in air) [Add to Longdo]
エアブリージングエンジン[, eaburi-jinguenjin] (n) air breathing engine [Add to Longdo]
キノボリウオ亜目[キノボリウオあもく, kinoboriuo amoku] (n) Anabantoidei (suborder of the order Perciformes known as labyrinth fish that are defined by having an accessory breathing organ for respiration in air) [Add to Longdo]
スキューバ(P);スクーバ[, sukyu-ba (P); suku-ba] (n) scuba; self-contained under-water breathing apparatus; (P) [Add to Longdo]
タンクブリージング[, tankuburi-jingu] (n) (scuba) tank breathing [Add to Longdo]
ノーブレ;ノブレー[, no-bure ; nobure-] (n) swimming without breathing (wasei [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Breathe \Breathe\ (br[=e][th]), v. i. [imp. & p. p. {Breathed}
   (br[=e][th]d); p. pr. & vb. n. {Breathing}.] [From {Breath}.]
   [1913 Webster]
   1. To respire; to inhale and exhale air; hence;, to live. "I
    am in health, I breathe." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Breathes there a man with soul so dead
       Who never to himself hath said,
       This is my own, my native land!    --Sir W. Scott
                          [The Lay of
                          the Last
                          Minstrel].
    [1913 Webster +PJC]
 
   2. To take breath; to rest from action.
    [1913 Webster]
 
       Well! breathe awhile, and then to it again! --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To pass like breath; noiselessly or gently; to exhale; to
    emanate; to blow gently.
    [1913 Webster]
 
       The air breathes upon us here most sweetly. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       There breathes a living fragrance from the shore.
                          --Byron.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Breathing \Breath"ing\, n.
   1. Respiration; the act of inhaling and exhaling air.
    [1913 Webster]
 
       Subject to a difficulty of breathing. --Melmoth.
    [1913 Webster]
 
   2. Air in gentle motion.
    [1913 Webster]
 
   3. Any gentle influence or operation; inspiration; as, the
    breathings of the Spirit.
    [1913 Webster]
 
   4. Aspiration; secret prayer. "Earnest desires and breathings
    after that blessed state." --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   5. Exercising; promotion of respiration.
    [1913 Webster]
 
       Here is a lady that wants breathing too;
       And I have heard, you knights of Tyre
       Are excellent in making ladies trip. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. Utterance; communication or publicity by words.
    [1913 Webster]
 
       I am sorry to give breathing to my purpose. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. Breathing place; vent. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   8. Stop; pause; delay.
    [1913 Webster]
 
       You shake the head at so long a breathing. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   9. Also, in a wider sense, the sound caused by the friction
    of the outgoing breath in the throat, mouth, etc., when
    the glottis is wide open; aspiration; the sound expressed
    by the letter h.
    [1913 Webster]
 
   10. (Gr. Gram.) A mark to indicate aspiration or its absence.
     See {Rough breathing}, {Smooth breathing}, below.
     [1913 Webster]
 
   {Breathing place}.
     (a) A pause. "That c[ae]sura, or breathing place, in the
       midst of the verse." --Sir P. Sidney.
     (b) A vent.
 
   {Breathing time}, pause; relaxation. --Bp. Hall.
 
   {Breathing while}, time sufficient for drawing breath; a
    short time. --Shak.
 
   {Rough breathing} ({spiritus asper}) ([spasp]). See 2d
    {Asper}, n.
 
   {Smooth breathing} ({spiritus lenis}), a mark (') indicating
    the absence of the sound of h, as in 'ie`nai (ienai).
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 breathing
   adj 1: passing or able to pass air in and out of the lungs
       normally; sometimes used in combination; "the boy was
       disappointed to find only skeletons instead of living
       breathing dinosaurs"; "the heavy-breathing person on the
       telephone" [syn: {breathing}, {eupneic}, {eupnoeic}]
       [ant: {breathless}, {dyspneal}, {dyspneic}, {dyspnoeal},
       {dyspnoeic}]
   n 1: the bodily process of inhalation and exhalation; the
      process of taking in oxygen from inhaled air and releasing
      carbon dioxide by exhalation [syn: {breathing}, {external
      respiration}, {respiration}, {ventilation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top