ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brute

B R UW1 T   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brute-, *brute*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brute[N] สัตว์ป่า, See also: สัตว์เดรัจฉาน, มนุษย์ที่ดุร้ายเยี่ยงสัตว์ป่า, Syn. beast
brute[ADJ] ลักษณะของสัตว์ป่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brute(บรุท) {bruted,bruting,brutes} n. สัตว์เดรัจฉาน,สัตว์ป่า,คนที่มีใจโหดเหี้ยมอย่างสัตว์,ลักษณะของสัตว์. adj. ไม่ใช่คน,เป็นสัตว์,ไร้เหตุผล,เป็นลักษณะของสัตว์,โหดเหี้ยม,ทารุณ vt. (เพชร) ตัดเพชร, See also: bruteness n. ดูbrute brutify vt.,vi. กระทำกา
brute forceเอาแต่แรงหมายถึง การออกแรงทำงานบางอย่างโดยไม่มีการคำนึงถึงรูปแบบ ความงดงาม หรือความสุนทรีย์ใด ๆ เลย
imbrute(อิมบรูท') vt.,vi. ทำให้ลดต่ำ,ลดต่ำทำให้เสื่อมทราม,ทารุณ

English-Thai: Nontri Dictionary
brute(adj) ดุร้าย,เหี้ยมโหด,เหมือนสัตว์ร้าย
brute(n) สัตว์เดรัจฉาน,สัตว์ป่า,สัตว์ร้าย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Promising these things, brutes have risen.มีแนวโน้มว่า อาชญากรรม จะเพิ่มขึ้น The Great Dictator (1940)
Form a Brute Squad, then!ก็จ้างทหารป่าสิ! The Princess Bride (1987)
"The Brute Squad had their hands full carrying out Humperdinck's orders."เหล่าทหารมีงานล้นมือ ... The Princess Bride (1987)
Beat it, or I'll call the Brute Squad.ถ้าเคาะอีกข้าจะเรียกทหารรับจ้างแล้วนะ The Princess Bride (1987)
I'm on the Brute Squad.ข้านี่แหละทหารรับจ้าง The Princess Bride (1987)
You are the Brute Squad.เจ้าเนี่ยนะทหารรับจ้าง The Princess Bride (1987)
Why, did you see Miss Ladybug risk life and wing... to bash those brutes on the snoot?นายเห็นที่คุณเต่าทอง เสี่ยงชีวิตและปีก... เพื่อทุบตีกระสุนที่ดุร้ายนั่นมั๊ย? James and the Giant Peach (1996)
While I do prize brute force... this approach is, perhaps, more artful.แต่มันน่าจะมีศิลปะมากกว่านั้นหน่อย The Chronicles of Riddick (2004)
Brute force isn't the only optionการใช้กำลังไม่ใช่หนทางเดียว Æon Flux (2005)
I've been doing this 14 years,and most escapes can be attributed to dumb luck or brute force.ฉันทำงานนี้มา 14 ปี นักโทษแหกคุกส่วนมากจะแสดงความบ้าหรือไม่ก็ใช้กำลัง Otis (2006)
We don't need a theory.We just need brute force.เราไม่จำเป็นต้องใช้ทฤษฎี เราต้องดุร้าย รุนแรง 97 Seconds (2007)
Even a supercomputer with a brute force attack would take 20 years to do that.ต่อให้เป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เปี่ยมด้วยพลังเต็มอัตรา ก็ต้องใช้เวลาถึง 20 ปี Transformers (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bruteHe is a brute to his children.
bruteMen differ from brutes in that they can think and speak.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัตว์เดรัจฉาน[N] beast, See also: brute, animal, Syn. สัตว์ชั้นต่ำ, Ant. สัตว์ประเสริฐ, สัตว์ชั้นสูง, Example: ความสำคัญของเพศแม่มีมาตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานจนถึงคน
เดรัจฉาน[N] beast, See also: brute, Syn. ดิรัจฉาน, เดียรัจฉาน, สัตว์เดรัจฉาน, Example: สัตว์เดรัจฉานไม่มีความนึกคิด, Thai definition: สัตว์เว้นจากมนุษย์ เช่น หมู หมา วัว ควาย (มักใช้เป็นคำด่า)
เดียรัจฉาน[N] beast, See also: brute, Syn. ดิรัจฉาน, เดรัจฉาน, Example: เขาถูกคนใจสัตว์ทำร้ายร่างกายเยี่ยงสัตว์เดียรัจฉาน, Thai definition: สัตว์เว้นจากมนุษย์ เช่นหมู หมา วัว ควาย (มักใช้เป็นคำด่า)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดรัจฉาน[n.] (dēratchān) EN: beast ; brute   
กุ๊ย[n.] (kui) EN: ruffian ; bully ; scoundrel   FR: scélérat [m] ; vaurien [m] ; brute [f] ; canaille [f] ; gredin [m] ; crapule [f] ; fripouille [f]
สัตว์[n.] (sat) EN: animal ; beast ; organism ; living thing ; brute   FR: animal [m] ; bête [f]
สัตว์เดรัจฉาน[n.] (sat dēratchān) EN: beast ; brute ; animal   FR: bête [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BRUTE B R UW1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brute (n) brˈuːt (b r uu1 t)
brutes (n) brˈuːts (b r uu1 t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蛮力[mán lì, ㄇㄢˊ ㄌㄧˋ, / ] brute force [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brutei {n}hatching egg [Add to Longdo]
Unmensch {m} | Unmenschen {pl}brute | brutes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブルートフォース攻撃[ブルートフォースこうげき, buru-tofo-su kougeki] (n) {comp} brute force attack [Add to Longdo]
鬼畜[きちく, kichiku] (n) brute [Add to Longdo]
[けもの(P);けだもの(P);じゅう, kemono (P); kedamono (P); juu] (n) beast; brute; (P) [Add to Longdo]
小勇[しょうゆう, shouyuu] (n) brute courage [Add to Longdo]
人でなし;人で無し[ひとでなし, hitodenashi] (adj-na,n) brute; miscreant; ungrateful fellow [Add to Longdo]
人非人[にんぴにん, ninpinin] (n) (See 人でなし) brute of a man [Add to Longdo]
畜生[ちくしょう(P);ちきしょう, chikushou (P); chikishou] (n) (1) beast (i.e. any animal other than man); (2) {Buddh} (See 畜生道) person reborn into the animal realm; (3) brute (i.e. a contemptible human being); (int) (4) son of a bitch; for Christ's sake; damn it; (P) [Add to Longdo]
蛮骨[ばんこつ, bankotsu] (n) brute courage; recklessness [Add to Longdo]
蛮勇[ばんゆう, banyuu] (n) foolhardiness; recklessness; savage valour; savage valor; brute courage; (P) [Add to Longdo]
蛮力[ばんりょく, banryoku] (n) brute force [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brute \Brute\, a. [F. brut, nasc., brute, fem., raw, rough,
   rude, brutish, L. brutus stupid, irrational: cf. It. & Sp.
   bruto.]
   1. Not having sensation; senseless; inanimate; unconscious;
    without intelligence or volition; as, the brute earth; the
    brute powers of nature.
    [1913 Webster]
 
   2. Not possessing reason, irrational; unthinking; as, a brute
    beast; the brute creation.
    [1913 Webster]
 
       A creature . . . not prone
       And brute as other creatures, but endued
       With sanctity of reason.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Of, pertaining to, or characteristic of, a brute beast.
    Hence: Brutal; cruel; fierce; ferocious; savage; pitiless;
    as, brute violence. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       The influence of capital and mere brute labor.
                          --Playfair.
    [1913 Webster]
 
   4. Having the physical powers predominating over the mental;
    coarse; unpolished; unintelligent.
    [1913 Webster]
 
       A great brute farmer from Liddesdale. --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   5. Rough; uncivilized; unfeeling. [R.]
    [1913 Webster]
 
   {brute force}, The application of predominantly physical
    effort to achieve a goal that could be accomplished with
    less effort if more carefully considered. Figuratively,
    repetitive or strenuous application of an obvious or
    simple tactic, as contrasted with a more clever stratagem
    achieving the same goal with less effort; -- as, the first
    prime numbers were discovered by the brute force
    repetition of the {Sieve of Eratosthenes}.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brute \Brute\, v. t. [For bruit.]
   To report; to bruit. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brute \Brute\, n.
   1. An animal destitute of human reason; any animal not human;
    esp. a quadruped; a beast.
    [1913 Webster]
 
       Brutes may be considered as either a["e]rial,
       terrestrial, aquatic, or amphibious. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. A brutal person; a savage in heart or manners; as
    unfeeling or coarse person.
    [1913 Webster]
 
       An ill-natured brute of a husband.  --Franklin.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Beast}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brute
   adj 1: resembling a beast; showing lack of human sensibility;
       "beastly desires"; "a bestial nature"; "brute force"; "a
       dull and brutish man"; "bestial treatment of prisoners"
       [syn: {beastly}, {bestial}, {brute(a)}, {brutish},
       {brutal}]
   n 1: a cruelly rapacious person [syn: {beast}, {wolf}, {savage},
      {brute}, {wildcat}]
   2: a living organism characterized by voluntary movement [syn:
     {animal}, {animate being}, {beast}, {brute}, {creature},
     {fauna}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top