Search result for

brute

(48 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brute-, *brute*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brute[N] สัตว์ป่า, See also: สัตว์เดรัจฉาน, มนุษย์ที่ดุร้ายเยี่ยงสัตว์ป่า, Syn. beast
brute[ADJ] ลักษณะของสัตว์ป่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brute(บรุท) {bruted,bruting,brutes} n. สัตว์เดรัจฉาน,สัตว์ป่า,คนที่มีใจโหดเหี้ยมอย่างสัตว์,ลักษณะของสัตว์. adj. ไม่ใช่คน,เป็นสัตว์,ไร้เหตุผล,เป็นลักษณะของสัตว์,โหดเหี้ยม,ทารุณ vt. (เพชร) ตัดเพชร, See also: bruteness n. ดูbrute brutify vt.,vi. กระทำกา
brute forceเอาแต่แรงหมายถึง การออกแรงทำงานบางอย่างโดยไม่มีการคำนึงถึงรูปแบบ ความงดงาม หรือความสุนทรีย์ใด ๆ เลย
imbrute(อิมบรูท') vt.,vi. ทำให้ลดต่ำ,ลดต่ำทำให้เสื่อมทราม,ทารุณ

English-Thai: Nontri Dictionary
brute(adj) ดุร้าย,เหี้ยมโหด,เหมือนสัตว์ร้าย
brute(n) สัตว์เดรัจฉาน,สัตว์ป่า,สัตว์ร้าย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's his brute strength versus her femininity, her power of seduction.พลังสัตว์ร้ายของเขาได้ ปะทะความเป็นหญิงของเธอ อันเป็นพลังซึ่งเย้ายวน Dare (2009)
I guess I'll have to use brute force!แบบนี้คงต้องเอาจริงหน่อยแล้ว! Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
I've-I've helped almost everyone in our glee club, some by brute force, but...ฉันก็ช่วยทุกคน ในชมรมอยู่แล้ว Laryngitis (2010)
How can she bear such a brute?หล่อนทนคนแบบนั้นได้ยังไง The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
I'm trying to brute force an encryption here.ผมพยายามเร่งถอดรหัส และดึงข้อมูลอยู่นี่ไง Revelation Zero: Part 1 (2010)
Or I could just use brute force.แล้วก็ใช้พลัง ทำให้เธอขยับตัวไม่ได้ Episode #1.10 (2010)
It's that time of year when everyone gears up for one special Sunday where the best of the best go head-to-head in an epic showdown of skill, speed and brute strength.เป็นเวลาแห่งปีที่ทุกคน.. ..พร้อมสำหรับ วันอาทิตย์สุดพิเศษ ที่ๆเป็นการประชันกับ ฝ่ายตรงข้าม.. Super Sunday (2011)
Well, if it's a public key with asymmetric algorithms and I do a brute-force attack, then we're looking at, I don't know roughly 1000 years.ถ้ามันเป็นกุญแจสู่สาธารณชน ด้วยโครงสร้างแบบการเข้ารหัส และผมก็ต้องถอดรหัสแบบไม่รู้อะไร Betrayals (2011)
Et tu, Brute?(ภาษาละติน แปลว่า คุณด้วย) Dentist of Detroit (2011)
You're a sweaty brute.เหงื่อโชกไปหมด Trust (2011)
Markus Kuzmenko-- more of a gentle lover or a brute?มาคัส คัสแมนโก เป็นนักรักที่นุ่มนวลหรือรุนแรง Little Red Book (2011)
You too, brute?เธอก็ด้วยเหรอ? Competitive Ecology (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bruteHe is a brute to his children.
bruteMen differ from brutes in that they can think and speak.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัตว์เดรัจฉาน[N] beast, See also: brute, animal, Syn. สัตว์ชั้นต่ำ, Ant. สัตว์ประเสริฐ, สัตว์ชั้นสูง, Example: ความสำคัญของเพศแม่มีมาตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานจนถึงคน
เดรัจฉาน[N] beast, See also: brute, Syn. ดิรัจฉาน, เดียรัจฉาน, สัตว์เดรัจฉาน, Example: สัตว์เดรัจฉานไม่มีความนึกคิด, Thai definition: สัตว์เว้นจากมนุษย์ เช่น หมู หมา วัว ควาย (มักใช้เป็นคำด่า)
เดียรัจฉาน[N] beast, See also: brute, Syn. ดิรัจฉาน, เดรัจฉาน, Example: เขาถูกคนใจสัตว์ทำร้ายร่างกายเยี่ยงสัตว์เดียรัจฉาน, Thai definition: สัตว์เว้นจากมนุษย์ เช่นหมู หมา วัว ควาย (มักใช้เป็นคำด่า)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดรัจฉาน[n.] (dēratchān) EN: beast ; brute   
กุ๊ย[n.] (kui) EN: ruffian ; bully ; scoundrel   FR: scélérat [m] ; vaurien [m] ; brute [f] ; canaille [f] ; gredin [m] ; crapule [f] ; fripouille [f]
สัตว์[n.] (sat) EN: animal ; beast ; organism ; living thing ; brute   FR: animal [m] ; bête [f]
สัตว์เดรัจฉาน[n.] (sat dēratchān) EN: beast ; brute ; animal   FR: bête [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BRUTE    B R UW1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brute    (n) (b r uu1 t)
brutes    (n) (b r uu1 t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蛮力[mán lì, ㄇㄢˊ ㄌㄧˋ, / ] brute force [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brutei {n}hatching egg [Add to Longdo]
Unmensch {m} | Unmenschen {pl}brute | brutes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブルートフォース攻撃[ブルートフォースこうげき, buru-tofo-su kougeki] (n) {comp} brute force attack [Add to Longdo]
鬼畜[きちく, kichiku] (n) brute [Add to Longdo]
[けもの(P);けだもの(P);じゅう, kemono (P); kedamono (P); juu] (n) beast; brute; (P) [Add to Longdo]
小勇[しょうゆう, shouyuu] (n) brute courage [Add to Longdo]
人でなし;人で無し[ひとでなし, hitodenashi] (adj-na,n) brute; miscreant; ungrateful fellow [Add to Longdo]
人非人[にんぴにん, ninpinin] (n) (See 人でなし) brute of a man [Add to Longdo]
畜生[ちくしょう(P);ちきしょう, chikushou (P); chikishou] (n) (1) beast (i.e. any animal other than man); (2) {Buddh} (See 畜生道) person reborn into the animal realm; (3) brute (i.e. a contemptible human being); (int) (4) son of a bitch; for Christ's sake; damn it; (P) [Add to Longdo]
蛮骨[ばんこつ, bankotsu] (n) brute courage; recklessness [Add to Longdo]
蛮勇[ばんゆう, banyuu] (n) foolhardiness; recklessness; savage valour; savage valor; brute courage; (P) [Add to Longdo]
蛮力[ばんりょく, banryoku] (n) brute force [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brute \Brute\, a. [F. brut, nasc., brute, fem., raw, rough,
   rude, brutish, L. brutus stupid, irrational: cf. It. & Sp.
   bruto.]
   1. Not having sensation; senseless; inanimate; unconscious;
    without intelligence or volition; as, the brute earth; the
    brute powers of nature.
    [1913 Webster]
 
   2. Not possessing reason, irrational; unthinking; as, a brute
    beast; the brute creation.
    [1913 Webster]
 
       A creature . . . not prone
       And brute as other creatures, but endued
       With sanctity of reason.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Of, pertaining to, or characteristic of, a brute beast.
    Hence: Brutal; cruel; fierce; ferocious; savage; pitiless;
    as, brute violence. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       The influence of capital and mere brute labor.
                          --Playfair.
    [1913 Webster]
 
   4. Having the physical powers predominating over the mental;
    coarse; unpolished; unintelligent.
    [1913 Webster]
 
       A great brute farmer from Liddesdale. --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   5. Rough; uncivilized; unfeeling. [R.]
    [1913 Webster]
 
   {brute force}, The application of predominantly physical
    effort to achieve a goal that could be accomplished with
    less effort if more carefully considered. Figuratively,
    repetitive or strenuous application of an obvious or
    simple tactic, as contrasted with a more clever stratagem
    achieving the same goal with less effort; -- as, the first
    prime numbers were discovered by the brute force
    repetition of the {Sieve of Eratosthenes}.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brute \Brute\, v. t. [For bruit.]
   To report; to bruit. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brute \Brute\, n.
   1. An animal destitute of human reason; any animal not human;
    esp. a quadruped; a beast.
    [1913 Webster]
 
       Brutes may be considered as either a["e]rial,
       terrestrial, aquatic, or amphibious. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. A brutal person; a savage in heart or manners; as
    unfeeling or coarse person.
    [1913 Webster]
 
       An ill-natured brute of a husband.  --Franklin.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Beast}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brute
   adj 1: resembling a beast; showing lack of human sensibility;
       "beastly desires"; "a bestial nature"; "brute force"; "a
       dull and brutish man"; "bestial treatment of prisoners"
       [syn: {beastly}, {bestial}, {brute(a)}, {brutish},
       {brutal}]
   n 1: a cruelly rapacious person [syn: {beast}, {wolf}, {savage},
      {brute}, {wildcat}]
   2: a living organism characterized by voluntary movement [syn:
     {animal}, {animate being}, {beast}, {brute}, {creature},
     {fauna}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top