ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -牧-, *牧*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[牧, mù, ㄇㄨˋ] shepherd; to tend cattle
Radical: Decomposition: 牛 (niú ㄋㄧㄡˊ)  攵 (pū ㄆㄨ) 
Etymology: [ideographic] A hand 攵 leading an ox 牛,  Rank: 1,580

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mù, ㄇㄨˋ, ] shepherd; surname Mu, #6,662 [Add to Longdo]
[xù mù yè, ㄒㄩˋ ㄇㄨˋ ㄧㄝˋ, / ] animal husbandry, #12,617 [Add to Longdo]
[xù mù, ㄒㄩˋ ㄇㄨˋ, ] to raise animals, #12,986 [Add to Longdo]
[mù mín, ㄇㄨˋ ㄇㄧㄣˊ, ] herdsman, #19,026 [Add to Longdo]
[mù chǎng, ㄇㄨˋ ㄔㄤˇ, / ] pasture; grazing land; ranch, #20,172 [Add to Longdo]
[mù shī, ㄇㄨˋ ㄕ, / ] chaplain; churchman; clergyman; parson; pastor; priest; rector, #20,318 [Add to Longdo]
[fàng mù, ㄈㄤˋ ㄇㄨˋ, ] graze, #24,870 [Add to Longdo]
[mù cǎo, ㄇㄨˋ ㄘㄠˇ, ] pasture; forage grass; pasturage, #26,204 [Add to Longdo]
[mù yáng, ㄇㄨˋ ㄧㄤˊ, ] shepherd, #26,565 [Add to Longdo]
[yóu mù, ㄧㄡˊ ㄇㄨˋ, / ] nomadic; to move about in search of pasture; to rove around as a nomad, #27,084 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[まきば, makiba] (n) ฟาร์มปศุสัตว์, ฟาร์มเลี้ยงสัตว์
[ぼくし, bokushi] (n) บาทหลวง,ผู้สอนศาสนา

Japanese-English: EDICT Dictionary
[まき, maki] (n) pasture; grazing land [Add to Longdo]
を駈ける駒[まきをかけるこま, makiwokakerukoma] (exp) horse galloping in the pasture [Add to Longdo]
[ぼっか, bokka] (n,adj-no) pastoral song or poem; a pastoral [Add to Longdo]
歌的[ぼっかてき, bokkateki] (adj-na) pastoral; idyllic [Add to Longdo]
会書簡[ぼっかいしょかん, bokkaishokan] (exp) Pastoral Epistles (i.e. Timothy 1 and 2, Titus) [Add to Longdo]
[ぼくぎゅう, bokugyuu] (n) pasturing cattle [Add to Longdo]
[ぼくし, bokushi] (n,adj-no) pastor; minister; clergyman; reverend; (P) [Add to Longdo]
師館[ぼくしかん, bokushikan] (n) parsonage; rectory; vicarage [Add to Longdo]
[ぼくしゃ, bokusha] (n) barn; stable [Add to Longdo]
[ぼくしゃ, bokusha] (n) herdsman; ranch hand [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In 1964, (Rev. Martin Luther) King won the Nobel Peace Prize.1964年にキング師はノーベル平和賞を受賞した。
In April of 1968, (Rev. Martin Luther) King was in Memphis, Tennessee.1968年4月、キング師はテネシー州メンフィスにいた。
A man shouldn't be a pastor until he's in his forties.40代になるまでは師になるべきではない。
What is the acreage of your ranch?あなたの場は何エーカーありますか。
Cows abound on that farm.あの場には乳牛がたくさんいる。
One hot summer afternoon Tony, John and Pip were cutting the long grass.ある暑い夏の午後、トニーとジョンとピップは長くなった草を刈っていました。
A cowboy is driving cattle to the pasture.カウボーイが牛を草地へ追っていく。
Everything (Rev. Martin Luther) King had worked so hard for seemed lost.キング師が献身的に力を尽くしたものすべてが水泡に帰したかのように思われた。
(Rev. Martin Luther) King and his supporters were threatened.キング師と彼の支持者は脅迫された。
(Rev. Martin Luther) King's house was destroyed by a bomb. But still, the buses went on empty.キング師の家は爆弾で破壊された。しかし、それでもなお、バスは空っぽのまま走り続けた。
Some of (Rev. Martin Luther) King's supporters began to question his belief in peaceful protests.キング師の支持者の中には、平和的に抗議するという彼の信念に疑いの念を持つ物も現れ始めた。
(Rev. Martin Luther) King led protests and demonstrations all over the country during the next few years.キング師は、それに続く数年間にわたって、アメリカ中で行われた抗議運動やデモを指導した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Madame, this is a restaurant, not a meadow.[CN] 小姐这是餐馆 不是 Ninotchka (1939)
He might have been a preacher, but he seen things clear.[CN] 他是做过师,不过他看的最透撤 The Grapes of Wrath (1940)
Off and on, I went to the BunnyRanch for a minute and worked.[JA] ムーンライト・バニー場 バニー場で短期間 働いたわ After Porn Ends 2 (2017)
... palmer,whatdisguisecan conceal the finest archer in England?[CN] 师 乞丐 骑士 僧人... ...他的化身都会是全英格兰最好的射手 对吗 The Adventures of Robin Hood (1938)
-Have you been to Mother Farm?[JA] (YOU)マザー場だって 行ったことある? Bye Bye Terrace House in the City (2016)
I got quite a ranch down there. Like you to see it sometime, Miss Warriner.[CN] 我在那儿有个很大的场 很希望你能去看看,华尔纳小姐 The Awful Truth (1937)
Then instead of driving to the admiralty, we shall go to a meadow outside Berlin... where a plane is waiting.[CN] 我们去柏林外的场,不去海军部了... 飞机在那等着呢 Night Train to Munich (1940)
Only you and father matsoukis know about the rectory.[JA] 君とマツォウカス師だけが 住居を知っているからな The Flag House (2017)
Hey, can I hide behind the sanctity of my client's identity, secrets and what nots all the same, priest or lawyer?[CN] 我可不可以像师或律师那样 保留客户的神圣秘密? The Maltese Falcon (1941)
High Noon at the OK Corral.[JA] 真昼のOK場だ A New Mission (2016)
Sorry, son, we haven't got anything to give you.[CN] 上帝我的者,我必不致缺乏 Gone with the Wind (1939)
Wanna go to Mother Farm?[JA] マザー場 行かない? Bye Bye Terrace House in the City (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[まき, maki] Weide [Add to Longdo]
[まきば, makiba] Weide, Wiese [Add to Longdo]
[まきば, makiba] Weide, Wiese [Add to Longdo]
[ぼくし, bokushi] Pfarrer, Pastor [Add to Longdo]
畜業[ぼくちくぎょう, bokuchikugyou] Viehstall, Kuhstall [Add to Longdo]
羊者[ぼくようしゃ, bokuyousha] Schafzuechter, Schaefer [Add to Longdo]
草地[ぼくそうち, bokusouchi] Wiese [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top