ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

animalcule

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -animalcule-, *animalcule*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
animalcule[N] สัตว์ที่มีขนาดเล็กมาก (จนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น), Syn. protozoan, microscopic animal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
animalcule(แอนนิแมล' คูล) n. สัตว์ขนาดเล็ก, จุลินทรีย์, สัตว์จุลินทรีย์. -animalcular, animalculine, animalculous adj.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
animalcule    (n) ˌænɪmˈælkjuːl (a2 n i m a1 l k y uu l)
animalcules    (n) ˌænɪmˈælkjuːlz (a2 n i m a1 l k y uu l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
釣り鐘虫[つりがねむし, tsuriganemushi] (n) bell animalcule (insect) [Add to Longdo]
夜光虫[やこうちゅう, yakouchuu] (n) phosphorescent animalcule; noctiluca [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Animalcule \An`i*mal"cule\, n. [As if fr. a L. animalculum, dim.
   of animal.]
   1. A small animal, as a fly, spider, etc. [Obs.] --Ray.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) An animal, invisible, or nearly so, to the naked
    eye. See {Infusoria}.
    [1913 Webster]
 
   Note: Many of the so-called animalcules have been shown to be
      plants, having locomotive powers something like those
      of animals. Among these are {Volvox}, the
      {Desmidiac[ae]}, and the siliceous {Diatomace[ae]}.
      [1913 Webster]
 
   {Spermatic animalcules}. See {Spermatozoa}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 animalcule
   n 1: microscopic organism such as an amoeba or paramecium [syn:
      {animalcule}, {animalculum}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top