ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fauna

F AO1 N AH0   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fauna-, *fauna*
Possible hiragana form: ふぁうな
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fauna[N] ช่วงชีวิตของสัตว์ในท้องถิ่นหนึ่งๆ หรือช่วงเวลาหนึ่งๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fauna(ฟอ'นะ) n. สัตว์ประจำเขตภูมิภาคหนึ่ง, See also: faunal adj. -pl. faunas,faunae
avifauna(เอวิฟอ'นะ) n. นกในท้องถิ่นหรือเขตหนึ่ง (birds of a given region)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
faunal breakการเปลี่ยนกลุ่มซากดึกดำบรรพ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
faunal provinceขอบเขตสัตวชาติ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
faunal successionการเปลี่ยนแปลงทดแทนสัตวชาติ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fauna ฟอนา, พรรณสัตว์ประจำถิ่น [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We have been traveling these dank rivers of West Africa for months... amassing an inventory of fauna for the British Museum.เราได้รับการเดินทางเหล่านี้แม่น้ำหมาด ๆ ของแอฟริกาตะวันตกสำหรับเดือน ... สะสมสินค้าคงคลังของสัตว์ สำหรับบริติชมิวเซียม Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Have the indigenous fauna accepted you as one of their own?ยอมรับนายเข้าฝูงรึยัง ขยิบตา ปิ๊งๆ The Cornhusker Vortex (2009)
For my favorite fan of four-winged fauna.แด่แฟนๆของเจ้าตัวสี่ปีกตัวนี้ Johari Window (2010)
We house the galaxy's largest collection of fauna, relics, and species of all manner.รวมสรรพสิ่งไว้มากสุดในกาแล็กซี่ ทั้งพันธุ์พืช ของโบราณ สปีชีส์สิ่งมีชีวิต Guardians of the Galaxy (2014)
Some flora, no fauna.มีพืชแต่ไม่มีสัตว์ A Wanted (Inhu)Man (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
FAUNA    F AO1 N AH0
FAUNAL    F AA1 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fauna    (n) fˈɔːnə (f oo1 n @)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fauna {f} [zool.]fauna [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES [Add to Longdo]
エディアカラ動物群[エディアカラどうぶつぐん, edeiakara doubutsugun] (n) Ediacara fauna [Add to Longdo]
バージェス動物群[バージェスどうぶつぐん, ba-jiesu doubutsugun] (n) Burgess fauna (animal fossils found in the Burgess Shale) [Add to Longdo]
ファウナ[, fauna] (n) fauna [Add to Longdo]
ワシントン条約[ワシントンじょうやく, washinton jouyaku] (n) (See CITES) Washington Convention (i.e. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) [Add to Longdo]
水生動物;水棲動物[すいせいどうぶつ, suiseidoubutsu] (n) aquatic animals; aquatic fauna [Add to Longdo]
底生生物[ていせいせいぶつ, teiseiseibutsu] (n) benthic organism; sea-bottom fauna [Add to Longdo]
動植物[どうしょくぶつ, doushokubutsu] (n) plants and animals; flora and fauna; (P) [Add to Longdo]
動物誌[どうぶつし, doubutsushi] (n) fauna [Add to Longdo]
動物相[どうぶつそう, doubutsusou] (n) fauna [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fauna \Fau"na\, n. [NL.: cf. F. faune. See {Faun}.] (Zool.)
   The animals of any given area or epoch; as, the fauna of
   America; fossil fauna; recent fauna.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fauna
   n 1: all the animal life in a particular region or period; "the
      fauna of China"; "the zoology of the Pliocene epoch" [syn:
      {fauna}, {zoology}] [ant: {botany}, {flora}, {vegetation}]
   2: a living organism characterized by voluntary movement [syn:
     {animal}, {animate being}, {beast}, {brute}, {creature},
     {fauna}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top