Search result for

alive

(75 entries)
(0.0079 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alive-, *alive*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alive    [ADJ] เต็มไปด้วย
alive    [ADJ] มีชีวิตชีวา, Syn. alert, living
alive    [ADJ] มีชีวิตอยู่, See also: ยังอยู่, อยู่, ยังคงอยู่, Syn. living, live, animate, breathing, Ant. dead, lifeless, inanimate
alive    [ADJ] รู้ (ถึงอันตราย), See also: ระวังตัว
alive with    [IDM] เต็มไปด้วย, See also: ปกคลุมไปด้วย
alive and kicking    [IDM] แข็งแรงดี (คำไม่เป็นทางการ), See also: แข็งแกร่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alive(อะไลว') adj. มีชีวิตอยู่, คงอยู่, กระปรี้กระเปร่า, ร่าเริง, ครึกครื้น, เต็มไปด้วยชีวิต, สนใจต่อ, ตระหนักถึง, Syn. living, existing ###A. dead)
dead-aliveไม่มีรสชาติซึมเศร้า
dead-and-aliveไม่มีรสชาติซึมเศร้า

English-Thai: Nontri Dictionary
alive(adj) มีชีวิตอยู่,คงอยู่,ดำรงอยู่,ร่าเริง,กระปรี้กระเปร่า

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aliveBoth are alive.
aliveIf he hadn't taken that flight then, he would be alive now.
aliveYour heart's beating, alive and beating.
aliveKim was still alive.
aliveThe cake was alive with ants.
aliveIs the mouse dead or alive?
aliveWe can hardly keep alive on this salary.
aliveIs this fish still alive?
aliveKeep this insect alive.
aliveThe concert hall was alive with fans.
aliveThis is how they catch an elephant alive.
aliveI'm still alive, and that's the main thing, Father says.
aliveAs she watched, the birds, especially Chizuko's golden crane, looked alive in a light autumn breeze.
aliveAll the dogs are alive.
aliveAnd here I am, still alive.
aliveIs the snake alive or dead?
aliveThe flower is alive with bees.
aliveThe neighborhood is alive with activities.
aliveI will keep the fish alive.
aliveBoth the brothers are still alive.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
Steph, Steph, As happy as I am to hear that the public schools are keeping that song aliveไม่อร่อยเลยซักนิด แน่ใจเหรอว่าไม่มีแบคทีเรียอ่ะ? แน่ใจเหรอว่าไม่มีแบคทีเรียอ่ะ? Full House (1987)
"I've been alive forever, and I wrote the very first song"ลื่นไหล ลื่นไหล... Full House (1987)
It's the little fellow, alive and kicking.เจ้าตัวน้อยนี่เอง มันมีชีวิตขึ้นมาแล้ว *batteries not included (1987)
Last month I'm eating candy to stay alive.เดือนก่อนต้องกินเศษขนม เพื่อประทังชีวิต Dirty Dancing (1987)
I can't come alive in front of Hollywood. Besides, you can do it on your own.ฉันไม่สามารถมีชีวิตได้ต่อหน้าฮอลลีวูด ดังนั้น,คุณต้องทำด้วยตัวคุณเอง Mannequin (1987)
I'm alive.ฉันมีชีวิตแล้ว Mannequin (1987)
He can see me and I'm still alive!เขาเห็นฉันได้ และฉันก็ยังมีชีวิต! Mannequin (1987)
"who never left captives alive.ซึ่งไม่เคยปล่อยให้ใครรอดชีวิต The Princess Bride (1987)
I swear on the soul of my father, Domingo Montoya, you will reach the top alive.ข้าสาบานต่อวิญญาณของพ่อข้า , โดมิงโก มอนโตย่า เจ้าจะขึ้นมาบนหน้าผานี้อย่างปลอดภัย The Princess Bride (1987)
The six-fingered man leave me alive.มันไม่ฆ่าข้า The Princess Bride (1987)
I always think everything could be a trap, which is why I'm still alive.ฉันคิดเสมอแหละว่าทุกอย่างอาจจะเป็นกับดัก นั่นเป็นเหตุให้ฉันยังอยู่รอดไงล่ะ The Princess Bride (1987)
She is alive, or was, an hour ago.เธอมีชีวิตอยู่ หรือยังมีชีวิตอยู่เมื่อชั่วโมงที่แล้ว The Princess Bride (1987)
You're alive.นายยังไม่ตาย The Princess Bride (1987)
Now, mostly dead is slightly alive.นี่ กำลังจะตายก็คือ ยังมีชีวิตอยู่นิดหน่อย The Princess Bride (1987)
You sound like my mother. Man alive.คุณเสียงเหมือนแม่ของฉัน คนที่ยังมีชีวิตอยู่ Bloodsport (1988)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็น [ADJ] alive, See also: existent, living, Syn. ยังมีชีวิตอยู่, ยังไม่ตาย, สด, Ant. ตาย, Example: เขาซื้อปลาเป็นๆ มาทำอาหาร
ทั้งเป็น    [ADV] alive, Syn. เป็น, มีชีวิต, Ant. ตาย, Example: คนที่สูญเสียดวงตาก็เหมือนกับตายทั้งเป็น, Thai definition: ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดำรงชีวิต[v.] (damrongchīwit) EN: live ; subsist ; exist ; be alive   FR: vivre ; subsister
กลืนน้ำลาย[v. exp.] (kleūn namlāi) EN: be hungry   FR: saliver ; avoir très faim
มีชีวิต[v.] (mī chīwit) EN: live ; be alive ; breathe ; exist   FR: vivre ; être en vie
มีชีวิต[adj.] (mī chīwit) EN: alive ; living   FR: vivant ; en vie ; animé
น้ำลาย[n.] (namlāi) EN: spit ; saliva ; spittle   FR: salive [f] ; bave [f] ; crachat [m]
น้ำลายไหล[n.] (nāmlāi lai) EN: slaver ; running saliva   FR: bave [f] ; écoulement de salive [m]
ภาษาหมา ๆ[n. exp.] (phāsā mā-mā) EN: rot   FR: idioties [fpl] ; balivernes [fpl]
ตายจริง[interj.] (tāi jing) EN: My God! ; What on earth! ; Man alive!   FR: ah non ! ; zut !
ตายละ[interj.] (tāi la) EN: My God! ; What on earth! ; Man alive!   
ยังไม่ตาย[v. exp.] (yang mai tāi) EN: still be alive   FR: être toujours en vie

CMU English Pronouncing Dictionary
ALIVE    AH0 L AY1 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alive    (j) (@1 l ai1 v)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gesund und munteralive and kicking [Add to Longdo]
lebend; belebt; lebendig {adj}; am Leben | der größte lebende Schriftstelleralive | the greatest writer alive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アライブ[, araibu] (adj-f) (1) alive; (vs) (2) to arrive [Add to Longdo]
キープアライブ[, ki-puaraibu] (n) {comp} keep-alive [Add to Longdo]
キープアライブメッセージ[, ki-puaraibumesse-ji] (n) {comp} keep alive message [Add to Longdo]
ライブ(P);ライヴ[, raibu (P); raivu] (n,adj-f) (1) live (esp. concert, show, etc.); live performance; (2) alive; (P) [Add to Longdo]
延命[えんめい(P);えんみょう(ok), enmei (P); enmyou (ok)] (n,vs,adj-no) keeping alive longer; prolonging life; life extension; life-support; (P) [Add to Longdo]
鴨る[かもる, kamoru] (v5r) (1) (uk) (col) (See 鴨) to easily attain victory; to eat one's opponent alive; (2) to bilk; to swindle; to dupe [Add to Longdo]
気息奄々;気息奄奄[きそくえんえん, kisokuen'en] (adj-no,adj-t,adv-to) gasping for breath; at one's last gasp; breathing feebly; on the brink of death; more dead than alive [Add to Longdo]
坑儒[こうじゅ, kouju] (n) burying Confucian scholars alive [Add to Longdo]
在世[ざいせい, zaisei] (n,vs) being alive; living [Add to Longdo]
食い延ばす;食い伸ばす[くいのばす, kuinobasu] (v5s) to keep alive on; to stretch food to make ends meet [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
活着[huó zhe, ㄏㄨㄛˊ ㄓㄜ˙, / ] alive [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キープアライブメッセージ[きーぷあらいぶめっせーじ, ki-puaraibumesse-ji] keep alive message [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alive \A*live"\, a. [OE. on live, AS. on l[imac]fe in life;
   l[imac]fe being dat. of l[imac]f life. See {Life}, and cf.
   {Live}, a.]
   1. Having life, in opposition to dead; living; being in a
    state in which the organs perform their functions; as, an
    animal or a plant which is alive.
    [1913 Webster]
 
   2. In a state of action; in force or operation;
    unextinguished; unexpired; existent; as, to keep the fire
    alive; to keep the affections alive.
    [1913 Webster]
 
   3. Exhibiting the activity and motion of many living beings;
    swarming; thronged.
    [1913 Webster]
 
       The Boyne, for a quarter of a mile, was alive with
       muskets and green boughs.       --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. Sprightly; lively; brisk. --Richardson.
    [1913 Webster]
 
   5. Having susceptibility; easily impressed; having lively
    feelings, as opposed to apathy; sensitive.
    [1913 Webster]
 
       Tremblingly alive to nature's laws.  --Falconer.
    [1913 Webster]
 
   6. Of all living (by way of emphasis).
    [1913 Webster]
 
       Northumberland was the proudest man alive.
                          --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   Note: Used colloquially as an intensive; as, man alive!
      [1913 Webster]
 
   Note: Alive always follows the noun which it qualifies.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alive
   adj 1: possessing life; "the happiest person alive"; "the nerve
       is alive"; "doctors are working hard to keep him alive";
       "burned alive"; "a live canary" [syn: {alive(p)}, {live}]
       [ant: {dead}]
   2: (often followed by `with') full of life and spirit; "she was
     wonderfully alive for her age"; "a face alive with mischief"
   3: having life or vigor or spirit; "an animated and expressive
     face"; "animated conversation"; "became very animated when he
     heard the good news" [syn: {animated}, {alive}] [ant:
     {unanimated}]
   4: (followed by `to' or `of') aware of; "is alive to the moods
     of others"
   5: in operation; "keep hope alive"; "the tradition was still
     alive"; "an active tradition" [syn: {active}, {alive(p)}]
   6: mentally perceptive and responsive;"an alert mind"; "alert to
     the problems"; "alive to what is going on"; "awake to the
     dangers of her situation"; "was now awake to the reality of
     his predicament" [syn: {alert}, {alive(p)}, {awake(p)}]
   7: capable of erupting; "a live volcano"; "the volcano is very
     much alive" [syn: {alive}, {live}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top